ALVMAARSCHE COURANT N°. 41. Vijfenzestigste J aargang. 1863 Zondag II October. 1 (Dfficiccl C5cbceltc. Politici ©ucvzigt. SElekclijfcechc Berigten. Vul'."- V 4 Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per'post ƒ4, Brieven franco aan de Uitgevers HE KM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22'Mei 1845 {Staatsblad N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het voljaarsch kohier voor de belasting op het personeelzijnde n°. 3 van de dienst 18|£op deir 2 October 1863door deu Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijeute ontgaau. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 6 Oct. 1863. A. MACLAINE PONT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 14 October 1863, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, Ue Secretaris SPANJAARDT. De personen, binnen deze gemeente woonachtig, die ver langen geplaatst te worden op de lijst voor de maritieme soldijen, worden uitgenoodigd zich vóór den 15 October e.k., aan do gemeente-secretarie te vertooneu. POLITIE. Gevonden te Alkmaareen kinderzweepjeeen gouden oor ring een regenjaseen kinderrokje en een portemonnaie. De regthebbenden kunnen zich, ter terugbekoming dezer voorwer pen, aanmelden bij den commissaris van politie te Alkmaar. De discussie over Polen werd reeds vóór eenige dagen als gesloten beschouwd. De diplomatie beweerde men vermogt niets meer voor het ongelukkige land. Engeland verklaarde bij herhaling op de duidelijkste wijze, dat het voor Polen geen oorlog wilde voeren. Erankrijk zoo rede neerde men verder zou niet kunnen besluiten alleen de kans der wapenen tegen Rusland te wagen, eu Oostenrijk was geenszins genegen Erankrijk daarin bij te staau. Op al deze gronden zou men meenen dat de beslissing nu voortaan aan de volharding der opstandelingen en het wapengeweld der Russen zou overgelaten wordenen het overig Europa de rol van min of meer belangstellend toeschouwen zou ver vullen. Nogthans is niets minder dan dit het geval. De Poolsche zaak wordt drukker dan ooit besprokenen het blijkt voor 't minstdat de diplomatie niet rust en zich aan de zaak onttrektal is zij tot nog toe tot geenerlei bepaalden stap overgegaan. En dit kon niet anders zijn. Polen dwingt Europa te letten op de bange worstelingdie het nu reeds maanden lang volhoudt tegen een reusachtigen vijand. Een strijd tegen den vijauddit is waarlijk in onze oogen de op stand van Polen tegen Rusland. Het doet er weinig toe, of de regeringen van een paar andere Staten de Polen als oorlogvoerende partij willen erkennen of nietPolen- voert oorlog tegen Ruslandeu het zou de woorden kunnen over nemen van den generaal Bonaparte, toen Oostenrijk aanbood de Erausehe republiek te erkennen: de Zon schijnt aan den hemelen behoeft niet erkend te worden. Polen voert oorlog tegen Rusland en daarom meenen wij zelfs te moeten waarschuwen tegen alle overdreven verontwaardiging over den aanslag op generaal Berg, de heimelijke moorden van Russi sche spiouneu, eu welke krasse maatregelen er meer door de Nationale Regering mogen genomen worden. Zoo lang men het regt des oorlogs erkent, behoeft men zich over dergelijke feiten niet meer te verontwaardigen dan over al die schoone maatregelen die in eiken gewonen oorlog als proeven van beleid en krijgslist gewettigd worden. Men beschiet den on- besehuttten vijand veilig uit zijne vestingen en versterkingen men lokt hem in een hinderlaag en maakt hem ondanks zijn weerloosheid van kantmen drijft hem in de stroomen of zet het land onder water, en laat hem verdrinken. Eu men heeft groot gelijk zoo te handelen. Een ernstige oorlog, een oorios tegen een overweldiger voor eigen vrijheid eu onaf hankelijkheid bij voorbeeldis geen spiegelgevecht', dat men uit liefhebberij en voor zijn pleizier levertmen strijdt niet voor eer of wapenroem maar voor iets veel degelijkersdood eenvoudig voor zijn vrijheid bij voorbeeld, en wanneer men nu eenmaal toch het regt meent te hebbenom de verschrik kingen des oorlogs iu het land te roependan wachtte elke vijand zich voor schadeen de meest doeltreffende middelen oin hem klein te krijgen zijn de beste en de verstandigste zoo men slechts opregt handelt en aan woord en belofte wapenstilstand eu verdrag getrouw blijft: Voor ons nu is geheel Polen een slagveldelk huis een vesting elk bosch, elke poel een hinderlaag. Waagt zich een Russisch generaal langs de straatdan stelt hij zich natuurlijk bloot aan het gevaar van uit een of ander huis beschoten te worden hij weet dat de vijaud overal is en het is natuurlijkdat deze zich na den aanslag niet vrijwillig in de magt des vijands zal stellen. Rusland ligt de beambten der Nationale Regering van het bed, en hangt ze later op met aide pleg- tigheid die zulk een handeling vereischt. Polen kan zich zulk een weelde niet veroorlovenhet moet een eenvoudiger weg bewandelenen maakt daarom de Russische spionnen van kant waar het hen vindt. Wij willen niet onderzoeke.n, of dit alles den toets der zedelijkheid en mensehelijkheid kan doorstaanwij nemen eenvoudig aandat het regt des oorlogs met al de gevolgen van dien erkend isen dan doet het er naar onze meening niets toe, of het vonnis is gewezen door regters behoorlijk in toga's gehulden in het openbaar is uitgesproken, of de veroordeelde door een wettig benoem den en in 't vak bekwamen beul wordt van kant gemaakt op een fatsoenlijk schavot en aan een galg volgens model dan wel of dit alles geschiedt naar gelang van omstandig heden met soberen eenvoud en besparing van tijd. In oor logstijd kan men op den vorm zoo naauw niet zien, en eigen lijk komt toch alles op het wezen der zaak aan. Polen is oorlogvoerende partij tegen Rusland maar het is niet als zoodanig erkendmerkt welligt iemand aan. Zeer zeker, maar, gelijk wij reeds aanmerkten, iets kan zeer goed bestaan, en toch niet erkend worden. Vraag dit aan Galilei en de Caus. Toch is er ook weer druk sprake van de erken ning der Polen als oorlogvoerende partij door Erankrijk. Engeland echter zou er nog niet toe kunnen besluiten, maar volgens de jongste berigten zou het voornemens zijn om in overleg met Erankrijk en Oostenrijk te verklarendat Rus- lands "regten op Polen niet langer gewaarborgd zijn door het tractaat van 1815. Wij vragen: is het onderscheid wel zeer groot tusschen zoodanige verklaring en de erkenning der Polen als oorlogvoerende partij Als de genoemde mogendheden verklaren dat Rusland geen regt heeft op Polen volgens de tractaten van 1815 weik regt blijft er voor Rusland dan over Overweldiging door door wapengeweld isvoor zoo ver wij wetennog niet als een regt erkend. Verliest Rusland zijue aanspraken op Po len krachtens de tractaten van 1815 dan heeft het daarop geen ander regt, dan elke andere staat die het door wapen geweld aan zich onderworpen mogt hebben. Erkennen de mogendheden alzoo geene regten van Rusland op Polen dan moeten zijdunkt onsstilzwijgend het regt der Polen erkennen om zich tegen onregtmatige overheersching te ver zetten en is dit niet gelijk aan een erkenning als oorlog voerende partij Mogteu Engeland, Frankrijk eu Oostenrijk dus werkelijk tot de bedoelde verklaring besluiten, dan zou dit een hoogst belangrijke stap zijndie zeer waarschijnlijk een toestand in het leven zou roepen en feiten doen plaats hebbendie tot verdere nog belangrijker stappen aanleiding zouden kunnen geven. De afgevaardigden der Mexicaansche notabelen hebben den Aartshertog Maximiliaan de Keizerskroon aangeboden het antwoord heeft echter niet aan de verwachting voldaan. Wel verklaarde de Aartshertog zeer getroffen te zijn door het blijk van vertrouwen dat hem geschonken werddoch hij vond het wel wat zwak 't was krachtens een besluit van notabelen verleenden hij voor zich verlangde iets meer namelijk een volksstemming. Daarenboven verlangde hij een waarborg van den Eranschen Keizer voor het behoud der volkomen onafhankelijkheid des lands. Op die voorwaarden zou hij bereid zijn, onder goedkeuring zijns keizerlijken broe ders de hem toegedachte betrekking te aanvaardenenop het voorbeeld diens broedersde bevrediging en de welvaart des lands te bevorderen en te verzekeren. Daarenboven ver zocht de Aartshertog den afgevaardigden het hunne aan te wenden om zoo veel mogelijk de bevolking op wettige wijze van hare wenschen te doen blijken. m Dit is waarlijk een edel antwoord. Niet dan met den wil des volks verlangt de Aartshertog te regerenen dan over een werkelijk onafhankelijk Mexico. Geen Keizerschap tegen deu volkswilgeen Eransche voogdij. En van deze voor waarden heeft hij op de vertoogen der gezanten niets laten afdingen. Er wordt dan ook reeds gemeld dat dit antwoord zoo weinig naar hun genoegen is geweestdat een van hen reeds naar Spanje zou zijn gegaan om daar een Prins te zoekendie wat begesriger en daarom niet zoo veel eischeud zou zijn. EXGELASJEi. De Koning der Grieken is den 5 te Dover aangekomen en door zijn zwager, den prins van IVales, ontvangen, op wiens paleis te Londen hij zijn intrek heeft genomen. FRANKRIJK. Prins Czartoryski is als agent der Nationale Poolsche re gering te Parijs opgevolgd door prins Lubomirski. LI. Zondag is op het Veld van Mars te Parijsin tegen woordigheid van duizende toeschouwerseen reusachtige luchtballon opgestegen, genaamd legéant, met een gezelschap van 16 personen, waaronder eene damede prinses de la Tour d'Auvergne. Men had zich voorzien van eene kleine boek drukkerij ten einde de bevindingen op de reis ten spoedig ste naar beneden te kunnen zendenmaar reeds 's avonds heeft men hetwegens een gebrek aan de veiligheidsklep raadzaam geacht bij Meaux neder te dalen, tot groote te leurstelling der aandeelhebbers in deze onderneming. De bisschop van Marseille heeft het werk van Renan bij herderlijken brief veroordeeldals naar zijne meening reeds ontzettend veel kwaad gesticht hebbende en slechts kunnende dienen om de bevolking der tuchthuizen te doen toenemen. Hij gelast gedurende eenige Vrijdagen, 's middags te 3 ure, in alle kerkengedurende eenige minuten de doodklok te luiden. De heer Favre heeft de betrekking van Afgevaardigde voor Lyon en Havin die voor S. Lo gekozen zoodat er in Parijs 2 nieuwe keuzen moeten gedaan worden. De regering heeft de deensche aangeraden om eene bezet ting van Holstein door Bondstroepen nog geenzins als een casus-belli te beschouwen. ITALIË. Het stadsbestuur van Napels heeft besloten tot de oprig- ting van 2 gedenkteekeneneen voor Victor Emmanuel en een voor Garibaldi. Daar ter stede is overleden de heer Sterbini, een der leden van het republikeinsche Driemanschap te Rome in 1848. Het rooversbedrijf leeft weer op nu de termijn van onderwer ping verstreken isworden de gevechten des te wanhopiger. Den 3 heeft de gezant Pepoli met Rusland een handels verdrag getroffenwaarbij Italië ten opzigte der handelsbe trekkingen en der beursnotering van staatspapieren met de meest begunstigde natie wordt gelijkgesteld. De Hongaarsche uitgewekenen, geensins tevreden met het karige hun door de regering toegekende inkomen, hebben de middelen verlangdom zich buitenlands te begevenwaar aan bereidwillig is voldaan. De meesten zijn reeds vertrokken. JOaiHCHE EILAXMEI. Het Parlement heeft den 5 met alg. st. een besluit geno men waarbij het den wensch uitdrukt om de republiek met Griekenland te vereenigen. Tevens heeft het Engeland dank betuigd voor de bereidwilligheid om de vervulling van dien wensch te bevorderen. De voorzitter heeft het besluit aan den lord-commissaris overgebragt. De menigte deed hare vreugde op nieuw blijken. KEKKEIJJKE STAAT. De pausselijke gensdarmerie heeft in de straat Monserrato te Rome de drukpersen en proefbladen in beslag genomen van het mazzinistisch orgaan "Rome of de dood De bevelhebber der fransehe troepengeul. de Mor.tebello, heeft eene dagorder uitgevaardigd tot dekking zijner verant woordelijkheid in het volgende gevaleen pausselijk gens- darme vuurde op 2 italiaansche officierendie zich nabij de grenzen in stroomend water baadden; de fransehe overheid arresteerde den schuldigemaar deze is uit de gevangenis geholpen en ontsnapt. OOMTEARMK. De Aartshertog Maximiliaan heeft de mexicaansche depu tatie ton gehoore ontvangenen haar verklaard dat hij de hem vereerende aanbieding der Keizerskroon bereid is te aanvaarden, indien het besluit der notabelen aan eene volks stemming wordt onderworpen en alsdan blijkt de wensch der gansche natie uittedrukken. Den 7 heeft de minister v. Schmerling aan het Huis der Afgevaardigden ie Keizerlijke magtiging aangekondigdom hoewel de Vertegenwoordiging nog niet alle deelen des Rijks omvat, de Staatsbegrooting weder te behandelen. Het Huis heeft daarop verklaard het onderzoek nog te willen uitstel len, totdat de Afgevaardigden uit Zevenbergen zitting zullen hebben genomen. De minister van financiën heeft een ontwerp ingediend tot wijziging van het belastingstelsel, en verlangt buitengewone middelen tot, bestrijding der buitengewone behoeften. De brigade van den voormaligen hertog van Modena is dezer dagen te Bergamoin zijne tegenwoordigheid ontbon den. De genl. Sacozzi heeft den hertog de vaandels over handigd, met den wensch, dat de troepen zich onder^ezelfde vanen weldra weder om den Vorst en den troon mog^fi §fi&are<L PRUIS8EN. Jp. De heer v. Kriesregerings-president te Gutój&iea ..'zjèli, tot den minister van binn zaken gewend hebbffy&dnaaf.aa»"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1