MTOQiuo DROÈSPOEDER. PETROLEUM. STEENKOLEN. «ÏK» R. H. VAN BEEK, Rederijkers Vergadering, Stoomraderjagtcn Zaanstroom No. 1 en 2. op liet Groot Noord-Ilollandsch Kanaal, En voorts eene Bijzondere Dienst tussclien Alkmaar en Nieuwe Diep. T Openbare Verknoping, MIDDEL TEGEN DEN DROES DER PAARDEN. HOER VAN HE HOUTTIL EN SCHAPENS]* 11 Men is van meeningomten overstaan van den Notaris HENDRIK JAN de LANGE, geves tigd te Alkmaar, in het openbaar te verkoopenten sterfhuize van den Heer II. van de Velde in den Kooltuin, te Alkmaar, op Dingsdagden 20 October 1863, des voormiddags ten 10 ure en volgende dagen, den 8 V fit II Id II ld li en verdere II #8 E- 85 E I» ld ElOE I8E1IEM, alsmede den voorraad van II B«l WEM, Villi uit muntende kwaliteit, alles behoorende tot den boedel en de nalatenschap van genoemden Heer H. van de VELDE, in leven Wijnhandelaar te Alk maar en onlangs aldaar overleden. Men is voornemens, op Woensdag 21 October 1863, des voormiddags 11 ure, jGn de herberg de Zwaan aan den Mid denweg in den Heer Hugo Waard in het open baar te verkoopen Een kavel best IVcilantlgelegen aan de westzijde van den Middenweg in den Heer Hugo Waard letter C, n°. 21 van de polderkaartbelend Klaas Trompetter en Arien Volkers ten noorden en Jan Boot Aartsz. ten zuiden en kadastraal aangeduid in sectie D, n°s. 156, 157, 158, 163 tot en met 166, zamen groot 12 bund. 3 roe 70 el. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor- matien te bekomen bij den Notaris J. BAKKER SCHUT, te Alkmaar. op Maandag, den 9 November 1863, des voormid dags te tien ure, in de herberg nhet Bonte Paard" te Noordscharwoudevan Zes akkers Blouwiitildmet het daarbij behoorende Water, gelegen te Noordscharwou de, aan de Schouten-, Baapmer-, Molen-, Trijntje- en Potjesslooten kadaster sectie A, nis. 21, 22, 197, 198; sectie B, n>». 134, 135, 226, 227, 534, 585 en sectie C, n's. 442 en 443; tezamen groot 1 bunder, 29 roeden40 ellen. Alles behoorende aan JAN METSELAAR. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor mation zijn te bekomen bij den lieer C. KROON, te Noordscharwoude en ten kantore van den Notaris A BR. P. de LANGEte Schoorldam. Ofschoon reeds van hier naar Alkmaar ver trokken achten zich de ondergeteekenden van er kentelijkheid doordrongen, verpligtnogmaals open lijk, op deze wijze, als tolk der meeste ingezetenen, hunne dankbaarheid te betuigen aan den WelEd. Zeer Gel. Heer C. vail IMcitii. Med. Doctor, Heel- en Verloskundige. Door Alkmaar te feliciteren met ZYVEds. inwoning, ineenen wij tevens hulde te brengen aan zijne bekwaamheden vooral in de verloskunde waarin ZWEd. immer heeft uit gemunt bewijze de prachtige geschenken, bij ZWEds. vertrek hem door eene commissie uit de dankbare huismoeders aangebodenen den ijver, waarmede zich het voornaamste gedeelte der burgerij alhier, tot het Plaatselijk Bestuur wendde om pogingen aairtewenden ZWEd. in ons midden te behouden. Dat de zegen des Heeren ZWEd. begeleidde en ZWEds. onderneming bekroone, zij dan verder onze vurige wensch. GraveE. E. VIS. 4 Oct. 1863. W. CORTHAUTS. De REKENING en VERANTWOORDING in de faillissementen van Ilcrmanus Coster, vroeger winkelier te Alkmaar, en wijlen Simoil IMU, kastelein te Bergenzal worden gedaan op Woensdag 28 October 1863, des middags te 12 ure, in de raadkamer der Arrondissements Regtbauk te Alkmaar, op het Stadhuis aldaar, wordende de credi teuren hierbij opgeroepen, die rekeningen aantehooren. Be Curator COHEN STUART, Procureur. Aangezien de ondergeteekenden bevonden hebbendat er somtijds te GROOTE BESTELLOONÈN gevorderd worden zijn zij onderling overeengeko men omvan heden afde Uiteren binnen deze gemeente franco aan huis hunner ge- eerde begunstigers te doen bezorgen het zoogenaamde Scharrebier. AlkwaarC. M. WITTE 11 Oct. 1863. J. SCHOON. uitgenomen De ondergeteekende Medicina* Doc tor, Hooi en Wroedmcestcr, reeds meer dan dertig jaren eene ondervindingrijke praktijk el ders uitgeoefend hebbende, heeft zich thans te Alk maar gevestigd en woont aan de Bierkade, WTijk C, No. 224. Dr. C. G. van DIEREN. De ondergeteekende heeft de eer IIII. eigenaars van paarden in het algemeen en den landbouwenden stand in het bijzonder te verwittigendat bij hem steeds bereid en afgeleverd Wordt het van ouds bekende Sedert een tijdvak van ruim 70jaren mogt hij en zijn geachte Voorganger zich met een ruim debiet daarvan vereerd zien en zou het als in Noord- Holland reeds genoegzaam gunstig bekend) overbodig achten nog iets ter aanbeveling hierbij te voegen. S. BLOM Hz., Apotheker, Zaadmarkt, te Alkmaar. ,Hj C. Schrötlfer aan het Enidsen KW heeft ontvangen, voor wintel-levering, jgC- W wastlodcren liUUrzcil, ill de volgende verlaagde prijzen van 3AO, 3,95, f I., 4,5(8, 5, vetlcdcrcn genaaide «lil» ƒ4, gcpeiiileililo 4,35, /'4,.»0, ./4,Ï5, alles wordt op trouw afgeleverd zoo ook de vrou wen- en kinderrrtikelenbenevens eene collectie S'i'llPiijcn iton'N en ïwiïrt oilier, deugdzaam en goedkoop. Bij den ondergeteekende zijn te bekomen puik Hiiiai' en Engclscbc Haard-, Stag- cliel- en Miliockolontot de naast mogelijke prijzen. K. de GOEDE. Prijscouranten zijn verkrijgbaar bij schipper J. de Grootaan de Korte Nieuwesloot. De besturende COMMISSIE der Vereeniging ter viering van den gedenkdag van Alkmaars Ontzet in 1573 berigt bij dezen, dat zij besloten heeft de EcntaMmstclling van geschiedkundige bijzon derheden betreffende Alkmaar, voor de leden der Vereeniging en voor het publiek tegen entree van 25 Cents de persoontot Komlag den 18 Detober (e verlengen. Namens de Commissie J. J. de GELDER, Secretaris. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begun stigers weder bekenddat hij voorzien is van lWllTERIUirERtot den minst moge lijken prijs. J. HOLMAN. aan het Hof, is voorzien van eene fraaije sortering MANS- en JONGENS PETTEN, DASSEN, JONGENS RIEMEN, KLEPPEN, rood en zwart LEDER. Opruiming van eene partij PETTEN tegen fabrieksprijs; maakt en vermaakt alle soorten van PETTEN en HOEDEN. Groote voorraad van tafel-, kcilkcil- en kollijjhuis- of winkrllampcii. ■Ballons, kappen, glazen enz. Gebreveteerde porceleineit brainlers en ballons. ^ebakel's looplampennaelitlieh- tenkontlborlninpen en petroleuin- kannen. [Petroleum kaarsen. Een partijtje lampjesdie compleet <5 cents en hangers met sellilden a 8© cents worden verkocht. Alle soorten van brandersom lampen te veranderen. Spaarlampen enz. HIEUW VERKOOPHUIS DE BAZAR. J. BRONGERS Gzoon. op Donderdag15 October a.s., ten locale van W. van Tellingen ten benefice van TII. de JONGH waar bij vele andere voordragten ten verzoeke van eenige stadgenooten ook eene tweede opvoering zal plaats hebben van het stukje getiteld „In de Huiskamer," door den beneficiant vervaardigd en met blijken van goedkeuring ten gehoore gebragt op 8 October 1.1. Aanvang ten 8 ure. Entree le Rang 4© Cts. 2e Rang 25 ets. (■caiatrcmlc air maand October 4863. DAGELIJKS: Van AMSTERDAM naar ALKMAAR, 's Morgens ten het NIEUWE DIEP, idem ALKMAAR idem 's Namiddags 's Avonds 5 8* ure. Van het NIEUWEDÏEP naar AMSTERDAM, 's Nachts ten 12| ure. ALKMAAR idem's Morgens 5» n idem idem 's Namiddags van AMSTERDAM naar NIEUWE DIEP, vice versa, Regtstrceks van den Steiger naast de Jagthaven doorvarende zonder overladen. TWVWVWVYL WLN Wc W NVKVc. II inéerdienst, aanvang nemende 1°. October. Van AMSTERDAM des morgens 9 uur. Va» NIEUWE DIEP des morgens 8 uur, correspon derende op de diligence naar Haarlem. Vau ALKMAAR des namiddags circa 12£ uur. Van ALKMAAR des voormiddags circa II uur. Van NIEUWE DIEP des voormiddags 11| uur, Van ALKMAAR des morgens 8 uur. corresponderende op de boot die ten 3j uur vau Alkmaar vertrekt. Nadere informatiën zijn te bekomen en vrachtgoederen te bezorgen bij den besteller van .bovengenoemde dienst N. MONSIEUR, bij de Eriesche barrière. I08Z I.J 6 i If i D O O Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar, de dato 11 Junij 1803, zijn de echtelieden JAN KRAMER, timmerman te Heilo, en AAGJE HE1JNE, zonder beroep, verblijf houdende te Krommenie, verklaard te zijn geseheiden van tafel en bed. Dc procureur der requirante. Alkmaar, 9 Oct. 1863. N. H. de LANGE. Kosteloos geprocedeerd krachtens vonnis der Regtbauk te Alkmaar, den 25Septemb. 1862. 71 a r. 3 m DAGELIJKS. I DAGELIJKS. Te Alkmaar bij BERM». COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 4