ALKMAARSCHE COURANT IV 42. Vijfenzestigste Jaargang. 1863. Zondag 18 October. ©fficiccl (Scbccltc. CEEUJiclijfcschc 33ctrtgtcn. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar f 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER, ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden de missive, ge rikt aan de Heeren Commissarissen des Konings inde ver skillende provinciëngevoegd bij het Provinciaalblad van Noord-Holland, N®. 43 van dit jaar, en luidende als volgt. 's Gravenhageden 2 October 1863. Uit de door den Heer Minister van Binnenlandsehe Zaken aan mij medegedeelde verslagen, nopens het laatst gehouden onderzoek van de verlofgangers der militieis mij gebleken dat in sommige gewestenvooral in de grensprovinciën onderscheiden verlofgangers, tot de arbeidende klasse behoo- rende, art. 136 der militiewet hebben overtreden. Alhoewel het aan die verlofgangers bekend moet zijn, dat evengemelde overtreding bij art. 137 met eene oproeping in werkelijke dienst strafbaar is gesteldben ik echter met vreemd aan het denkbeeld, dat de oorzaak der overtreding bil velen daarin te zoeken isdat zij er moeijelijklieid in vinden tot het verkrijgen van de bij art. 136 gevorderde toestemming liet noodige aanzoek te doenof wel dat zij vreezen die niet of niet tijdig genoeg te zullen erlangen. De overweging hiervan heeft mij er dan ook toe geleid, om in het belang van de bedoelde klasse van verlofgangers, het bekomen van de gezegde toestemming eemgzins te ver- SLMmkdatkoogmerk en tevens ter voorkoming .zooveel mo- celiikvan de overtreding van gezegd artikel, heb ik g^d- kevonden, bij deze, op het voetspoor van de gegeven vrijheid tot lie t verleenen van vergunning tot uitoefening van de bui- tenlandsche zeevaart, op UHEG. de bevoegdheid over te dran-en, om aan verlofgangers, die zich, voor hun besta.au ■of onderhoud voor hoogstens zes maanden naar een der aangrenzende vreemde Rijken verlangen te begeven, daartoe namens mijde toestemming te verleenen. onder verpligtmg van te zorgen, dat hun adres buiten 's lands steeds bij den Burgemeester hunner erkende woonplaats luer te lande be kend zijen op de eerste oproeping hetzij voor inspectiën of tot opkomst in werkelijke dienst, onverwij.d naar herwaarts terug te keeren. Ik verzoek UHEG. aan deze beschikking de noodige pu bliciteit en, in voorkomende gevallen, het vereischt, gevolg te willen "even. De Minister van Oorlog, te witten ceven. w BLANKEN Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE lüNL 14 m. 1863. s p an Kaardt. De commissie zeer waarde stadgenooten 1 heeft ook deze taakom uwe bijdragen intezamelen, op zich genomen met het blijde vooruitzigt van daarin naar wensch en in ruimte te zullen slagen. Is er meer noodig om daartoe te geraken dan eene terugwijzing op de dagen van verguizing, jammer en ellende in de rampvolle jaren der Pransche overheersching, door het Nederlandsche voik beleefd en op de krachtsont wikkeling het gevoel van vrij te zijnhet herstel van de Nederlandsche handel en scheepvaartde herleving onzer nationaliteit en welvaartallesals een gevolg der altoos gedenkwaardige dagen van November 1813ons te beurt gevallen Ouderen van dagendie dat tijdvak hebt beleefd en het hebt medegevoeld wat Neêrlands volk toen leedluide zal en moet bij n de vreugdetoon herklinken, die toenbij het herrijzen van de zon der vrijheid, uit alle woningen rees, en gelukkig moet gij u noemen', dat het u gegund is na 50 jaren, de herinneriug aan dien heugelijken stond te mogen vieren. Ook voor udie jeugdiger van leeftijddie dagen van wee en ach! slechts door de geschiedenis kent, ook voor u zijn de danen van November 1813 dagen van het hoogste belang en moet hun wederkeer na 50 jarenhet motief van een vrolijk feest der dankbaarheid ziju. Van toen af zijn voor u de fondamenten gelegd van het geen gij in uw klein maar gelukkig vaderland hebt genoten en no" moogt genietenvan toen af teekent zich des volks onafhankelijkheid en eigen bestaanvan toen af hebt gij ongestoord mogen deelen in de vruchten die de vrede biedt. Stadgenootenin het vertrouwen dat dit besef u beziele zullen uwe bijdragen niet scliaarschnoch karig afgepast zijn, maar zal ieder naar zijne krachten ruimschoots bijdragen tot de vestiging dier gedenkteekenendie men als bewijzen van 's volks dankbaarheid en van hulde aan het kloek bedrijf van 1813, voor de nakomelingschap wensclu opterigten. Namens de commissie Alkmaar, A. MACLAINE PONT, Voor:, den 16 October 1863. II. van den BERG, Penningm. P. SPANJAARDT, Secretaris. De personen, binnen deze gemeente woonachtig, die ver langen geplaatst te worden op de lijst voor de maritieme soldijenworden uitgenoodigd zich ten spoedigste aan de gemeente-secretarie te vertoouen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen Dat ingevolge de bepalingen der verordening van 19 Oc tober 1861 (gem. blad n». 53) het avondonderwijs op de open bare tusschenschool eenen aanvang zal nemen op Maandag, den 2 November aanstaande, en alzoo voor iederen leerling, die daarvan gebruik weuscht te makende gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs aldaar is opengesteld gedurende het neheeleiaar, des Maandags, DingsdagsDonderdags en Vrijdags van iedere week (de gewone vacautiedagen uitge zonderd), des avonds van 5 tot 7 ure, tegen betaling van 65 cents per drie maanden. De gelegenheid tot het doen der vereisehte aangifte bij den gemeenteontvanger, wordt bij deze opengesteld tot den 1 No vember aanstaande. Burqemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den Od. 1863. Ue Secretaris, SPANJAARDT. De PLAATSELIJKE COMMISSIE te ALKMAAR, voor de oprigling can een nationaal monumentter herinnering aan de herstelling der Nederlandsche nationaliteit in November 1813 heeft de eer bij deze ter kennis harer stadgenooten te bréngen, dat de door de hoofdcommissie gewenschte inza meling van gelden ten behoeve dier stichtingbinnen deze gemeente zal plaats hebben op Woensdag, den 21 October 1863, tij collecte met opene schalen door de leden der commissie, die tevens voorzien zullen zijn van inteekeninglijsten voor de zoodanigen die bij voorkeur zouden wenschen hunne giften op die wijze te bepalen. Nadat al de plaatselijke commissieu van ons vaderland ten opzigte der daartoe door de hoofdcommissie gedane voor stellen zijn gehoord is met bijna eenparige stemmen het voorstel van Z.K.H. Prins Fredrik der Nederlanden aange nomen dat als monumenten van die groote gebeurtenis zul len worden opgerigt: 1°. Een gedenknaald te Scheveningen. 2°. Een monument in het Willemspark to s Iïage. 3®! Eene nationale ambachtsschool te Amsterdam. ENGELAND. In den nacht van den 6 is door het geheele rijkvooral in de noordwestelijke graafschappeneene aardbeving gevoeld. Den 9 hebben de officieren der douane te Liverpoolop last van het gouvernementde 2 door den heer Laird ge bouwde gepantserde schepen in beslag genomen. 2 Gewapende stoombooteu houden de verdachte vaartuigen in het oog. De prins van Wales heeft voor zich en zijne nakomelingen afstand gedaan van zijn regt van erfopvolging in de Coburg- Gothasche Staten. Den 12 overleed lord Lyndhorst< beroemd regtsgeleerde en staatsman oud lord-kanseliergeb. te Boston in Amerika in 1772. Den 10 is door de regeringin overleg met de gezanten van Erankrijk en Rusland een voorstel tot minnelijke ver- effenin0, van het geschil tusschen de duitsche Bondsvergadeiing en Denemarken, betredende Sleeswijk en Holstein, opgemaakt. De Koningin heeft den 13, met hare jeugdige kinderen de ple^tige onthulling bijgewoond van het bronzen standbeeld van wijlen haren gemaal, door de stad Aberdeen opgerigt. FiBASKBIJK. Toen te Marseilleon bevel van den aartsbisschopvoor de eerste maal de doodklok geluid werdkwamen de pom piers met de brandspuit op de been. Den 13 zijn overleden de heer Billault, minister van staat, geb te Vannes 1805, en de maarschalk Ornanodirecteur der 'invaliedeu, de laatst ovetgebleven generaal van het eerste keizerrijk. Hij was de schoonvader van graaf Walewski. De dood van den heer Billault wordt geacht een ouherstelbaar verlies voor de Keiz. regering te zijn. Het lijk zal op Staats kosten begraven worden en de gemeenteraad van Nantes heeft besloten op een der pleinen een standbeeld voor den overledene opterigten. De Keizer heeft den baron Gros op zijn verzoek een lof felijk ontslag verleend als gezant te Landen en hem ver vangen door den graaf Latour d' Auvergne. Voorts is benoemd tot "gezant te Rome de heer de Sartiges en tot gezant te Turin de heer Malaret. De Keizer heeft toegegeven aan het verlangen van den Aartshertog Maximiliaan om Potosi, den zetel van Juarez, te bezetten en om de fransche troepen één jaar in Mexico te doen verblijven. De Revue-Nationale heeft eene tweede waarschuwing be komen wegens een betoog van den heer Lanfreywaarin de daden en bedoelingen des Keizers berispt en in een ver- keerd en verachtelijk daglicht gesteld worden. Kouin" George van Griekenland is den 15 te Parijs aan- gekomen°en heeft bij den Keizer het middagmaal gebruikt. ITALIË. Op den weg tusschen Castellamare en Sorrento zijn in één uur tijds verscheidene rijtuigen en 120 voetgangers door de roovers aangehouden en uitgeschud; 12 die het vermoeendst schenenwaaronder 1 Duitscher en lRus, beide handelaars, werden gevangen gehouden. In een gevecht met afgezonden troepen gewikkeld, zijn eenige roovers gesneuveld en de ove rige na nog 3 gevangenen te hebben losgelatengevlugt. De anderen zijn tegen een losgeld vau 37000 fr. weder in vrijheid gesteld, maar men verzekert, dat de geheime agen ten die dit bedrag moesten ontvangenzijn overvallen en gevangen genomen. Eene napolitaansche deputatie heeft zich tot den gent. Lamarmora gewend, met verzoek om eene buitengewone wet op de rooverijen. De baron Cosensa eender hoofdleiders van de bourhonscn- gezinden te Napels, wegens vijandige demonstratie tegen de redering tot. lüjarige gevangenisstraf veroordeeld is terwijl hij met rijtuig van het paleis van justitie naar de gevangenis S. Francisco werd vervoerd, ontsnapt, zijnde den koetsier en het geleide door zijne vrienden omgekocht. Na het door staan van vele gevarenis hij met 2 zijner bewakers te Rome aangekomen. i De bisschop van Piacenza heeft gebeden voor de Polen verordend. (IUSTENBI.K. De Landdag van Zevenbergen is den 10 overgegaan tot de benoeming van leden van den Rijksraad. 1 an de 26 geko zenen belmoren 10 tot de Saksers, 13 tot de Roumenen en 3 tot de Hongaren. De Keizer heeft te Innsbruck het 5® eeuwfeest van de aanhechting van Tyrol bijgewoond. Het Heerenhuis heeft de uitsluitmg der Israeliteu voor de betrekking van notaris opgeheven. De redering heeft bij het Huis der Afgevaardigden een voorstel ingediend tot het sluiten eener leening van J6 mil- üoen 11., waarvan 30 tot leeniging der nood in Hongarije 32 tot intrekking van het papieren geld en het overige om te voorzien in het tekort der begrooting. l'RUISSEN. Bij kabinetsorder van 28 Sept. is het leger vrijgesteld van de verpligtmg om aan de verkiezingen deel te nemen. Men acht dit gelijk te staan met een verbod. Te Leipzig is in liet licht verschenen het door de juridi sche faculteit te Heidelberg uitgebragte oordeel over de drukpers-verordening van 1 Junij. De onderteekenaars. zoowel vrijzinnige als behoudendekomen tot de slotsomdat die verordening onbestaanbaar is met de constitutie. Den 13 is het stadje Ahaustellende 400 huizen en 3000 zielen, door een hevigen brand bijna geheel vernield. Slechts het slot en een 20tal huizen buiten de poorten zijn staande gebleven. Men vermoedt dat een zinneloos meisje, door hare ouders alleen gelatenhet onheil gesticht heeft. Uit de na- buri^e nederlandsche stad Enschede zijn voor rekening der gemeente en van particulieren terstond wagens met levens middelen derwaarts gezonden. t De Koning heeft op een adres des gemeente Steingrund in Silezie geantwoord dat de bevolking mannen moet kie zen, die de ministers behulpzaam zijn in het volbrengen dei- door hem opgedragen taakwaartoe vooral de vaststelling der le"erorganisatie behoort. Eene vijandige houdiug jegens de regering acht de Koning niet vereenigbaar met trouw aan zijne persoon. Den 15 en 16 is te Keulen het feest gevierd van de ge deeltelijke voltooijing der domkerk. De Koning heeft er den eersten dag gedurende eenige uren aan deelgenomen. RUSLAND. Eene maatschappij is voornemens te Petersburg eene nieuwe haven te maken voor de grootste koopvaardijschepen, die nu verpijnt zijn te Kroonstad hunne lading te breken: Eugel- sche kapitalisten hebben reeds voor 16^ millioen roebels in geschreven; de overige 2) millioen moeten, op verlangen der redering binnen bet Rijk geplaatst worden. In Poolsch-Lijfland is de opstand onderdrukt en betjveiS men zich om verklaringen van trouw en onderwerping afte- CDe te Wilna commanderendegenl. Murawieffheeft! pool- sche edelen doen doodschietenalsmede de vrouw yanrgEïTfci hunner, verdacht van de opstandelingen in Lithauear alsepion te hebben gediend. Lrmr --JÊ* Polen. Het hotel de V Europe te Warschau ingerigt. SXte 'itB'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1