ALKMAARSCHE COURANT N». 44. Vijfenzestigste Jaargang. Zondag 1 November. (Dfficicci (r5cbccltc. Politic!'! ©oerzigt gEtckclijkseltc öcWgtcn. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven enis verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers BERM». COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. ia s De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voo elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen Dat de gemeenteraad, ter herinnering aan de heugelijke gebeurtenissen van November en December 1813, besloten heelt, den 17 November a.s. op luisterrijke wijze, de her stelling van ons nationa 1 bestaan te vieren, zoowel door het uitsteken der vlaggen van alle openbare gebouwenhet bespelen van liet carillon het geven van volksspelen als door het ontsteken van illuminatie. En noodigen mitsdien alle ingezetenen uitop dien dag van hunne feestvreugde te doen blijken door het vlaggen van hunne bijzondere woningen en verder op zoodanige wijze als het meest getuigen kan van hunne dankbaarheid voor de zegeningen die Nederland in liet algemeen, en de stad onzer inwoning in het bijzonderonder de regering van de Vorsten uit het. Huis van Oranje, gedurende eene halve eeuw in zoo ruime mate mogt ondervinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 30 Oct. 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze de ingezetenen in herinnering Dat bij besluit van den gemeenteraad d.d. 13 Januarij 1862 (Gemeentebl. No. 1, 3« serie), behoorlijk afgekondigd o. a. Is bepaald „Het is verboden binnen de bebouwde kom der gemeente, „in den Stads Hout. of binnen den afstand van dertig roe- eden van een gebouw, vuurwapenen aftescliietenof eenig „vuurwerk aflesteken en dat de ambtenaren van politie zijn uitgenoodigd op de naleving van die bepaling gestreng toe te zien en tegen de overtreders proces-verbaal optemaken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 31 Oct. 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar maakt bekend, dat van al Maandag den 2 No vember e.k. tot Donderdag 5 daaraanvolgende, van des voor- middags 9 tot 's namiddags 2 urein haar gewoon lokaal op liet Stadshuisvoor een ieder ter lezing zullen liggen 1». Verslag omtrent den staat, van de zeevisseherijen in 1S62, door het collegie voor de zeevisseherijen aan Z.E. den Minister van Binnenlaudsohe Zaken gedaan; 2°. Voorschriften tot voorkoming van aanvaringen op zee, dooi den Senaat van Hamburg 3». Verslag van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittaiije en Ierland over de maand Maart 1863 en de vroegere maanden van dat jaar; 4°. Algemeen verslag van den handel en de scheepvaart van Hamburg in het jaar 1861. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voorn., F. M. van db VELDE, Voorzitter. J. P. KRAAKMAN. Secretaris. De Oostenrijksche Aartshertog Ferdinand Uaximiliaan zou toch een niet zoo ongunstig antwoord aan de Mexicaansche notabelen gegeven hebben wordt beweerdals vooral de Oostenrijksche bladen trachten aan te toouen. De onder handelingen zouden niet zijn afgebrokenonlangs zou de Aartshertog hebbeu verklaard, dat hij bereid was de Kroon te aanvaarden, wanneer de Fransche Keizer zich wilde verbinden om ook nog de stad Guadalakara door Fransche troepen te bezetten. De eigenlijke persoon met wien de Aartsherto; onderhandelt, is dus de Fransche Keizer. De Mexicaansche notabelen zijn slechts de tusschenpersonen, die van de zijde van hun begeerden Vorst, de voorwaarden vernemen waar onder hij zich de regering wil laten welgevallen, en van de zijde van hun werkelijken meester hooren wat er mag aan geboden worden. Van een bekrachtiging der keuze van de notabelen door de verschillende Mexicaansche gemeenten verneemt men niets naders. Zoolang slechts enkele gewiptige plaatsen in de magt. der Eranschen zijn kan ook moeijelijk aan zulk een eisoh worden voldaan. Een brief uit Mexico zelf van iemand die tot het Fransche leger behoort geeft zelfs een veel ongunstiger verslag van de ontvangst der Franschen aldaar dan wij, ondanks ons geloof aan de berig ten van den maarschalk Foreg, ons meenden te mogen voor stellen. De brief verklaart uitdrukkelijk, dat men geenszins reden heeft om te roemen over de geestdrift der Mexicaan sche bevolking op het gezigt der Fransche adelaren. Dage lijks worden er van onze soldaten overvallen en vermoord zegt de briefschrijver - en alleen door het uitoefenen van een soort van schrikbewind kunnen wij op sommige der door ons bezette punten ons gezag handhaven. Het Mexi caansche volk staat niet iu massa tegen ons opdaartoe hapert het in Mexieo te zeer aan nationale eenheid. Doch van alle kanten vormen zich partijeneu worden wij aan getast door guerillabenden of door uit Puebla en uit de hoofdstad gevlugte soldaten. De dorpen, waar zulke benden huisvesting vindenstellen wij op oorlogsboete en de per sonen die hen ondersteunen worden door ons gefusilleerd. Treurige noodzakelijkhedendie elke verzoening tusschen het zegevierende Frankrijk en het overwonnen Mexico on mogelijk maken Wat ons vooral merkwaardig voorkomt isdat deze brief in het Fransche blad la Vigie de Cherbourg is opgenomen niet alleenmaar iu verschillende Parijsehe bladen is over genomen zonder dat. tot nog toe. do anders zoo waakzame stem der regering zich waarschuwend heeft doen hooren. Is de drempelwachter der persvrijheid in Frankrijk verjaagd, dat zulke zaken ongestraft mogen verkondigd worden Waar blijft dan het vertrouwen des voiks op het goed beleid der regering Wij kunnen ons daarom niet voorstellen dat de woorden van dezen brief niet zouden worden tegengesproken, maar in elk geval blijft het berigt merkwaardig, 't Is of men een tijding uit Polen leest, üf zal oorlogsboete niet hetzelfde zijn als brandschatting, al klinkt het eerste woord minder verschrikkelijk Zwervende beuden die de Franschen van alle zijden verontrusten, op oorlogs boete gestelde dorpen en gefusilleerde personen alles treu rige noodzakelijkheid! De briefschrijver schijnt in te stemmen met onze woorden in een vorig overzigt, dat bij gelijke bedoeling van alle overheerschers van den Franschen Keizer zoowel als van den Russiscben Gzaar de graad van strengheid woede onderdrukking en wreed heid al vrij wel geëvenredigd is aan de mate van weerstand der lijdende partij. Gedraagt de Mexicaansche bevolking zich verstandig en betamelijk dat is: onderwerpt zij zich niet al te onwillig aan de Franschen dan zullen deze hunne tegenwoordigheid door geen schrikbewinddoorgeene wreedheden eu algemeene onderdrukking kenmerken. Maken de Mexicanen echter gebruik van hun regt, om den vader- laudschen bodem tegen den vreemden indringer te verdedi gen vormen zich gnerilla-bendeudie do Franseben aanval len en verontrusten, dan worden oorlogsboete en fusillade treurige noodzakelijk heden. In Polen bestaan die treurige noodzakelijkhe den volgens de Russische regering in steeds hoogere mate. De generaal Berg moet nog meer troepen onder zijne be velen hebben; het leger in Polen zal weldra van 100,000 op 180,000 man gebragt zijn, eu de genoemde generaal beeft volmagt om het gausche land des verkiezende in militaire dist rieten en alzoo regtstreeks onder de magt van bet leger te brengen. De Polen sparen huuue krachten hunne laatste krachten hadden wij bijna geschreven en om de worsteling te blijven volhouden, en in hun benarden toe stand schijnt het gebied der treurige noodzakelijk- heden voor hen steeds uitgebreider te worden. Zoo heeft zelfs de Pruissische minister von Bismarck een brief ont.van gen van het zich noemend comité der revolutionaire propa ganda, waarin hem gemeld wordt dat hij plegtig ter dood is veroordeeld, en zich niet moet vleijen met de hoop om dit vonnis te ontgaan. Zoo wil dan het comité zijn vreeselijken st.raffenden arm doen uederkomen op al de magtige vijanden van Polen, ook al zijn ze niet iu dienst van de gehate Mos- co"ieten. En zoekt het naar een man, die Polen groot nadeel berokkent,, wij meenen dat. het dien in den minister von Bis marck heeft gevonden. Engelauds onwil om des noods den oorlog te beginnen is de groote hinderpaal om de Polen te helpen en de invloedrijkste Engelsche bladen hebben reeds herhaaldelijk verklaard, dat het den oorlog niet zoo zeer vreest aan de Oost-Zee als aan den Rijn. Pruissens regering heeft zich kennelijk bij Rusland aangesloten wie weet of het niet in geval van oorlog openlijk Ruslands zijde zou kiezeu; von Bismarck, en met hem de Koning, hebben reeds voldoende getoond in staat te zijn tot dingen waarover de dolste hazardspeler zich een poos zou bedenken. Stellen wij ons een oogenblik voor dat in Pruissen een liberale regering het bewind in handen had. Zij zou zich onmogelijk bij Rus land kunnen aansluiten. Even als Oostenrijk zou zij zich met Frankrijk en Engeland vereenigen tot zeker nog wat dringender vertoogen dan nu in den laatsten tijd tot Rus land zijn gerigt; en zou Rusland niet een wat minder hoogen toon aanslaan tegenover de vier verbonden mogendheden De nieuwe poging van von Bismarck om in Pruissen met een volksvertegenwoordiging te regeren, is mislukt. Volgens de laatste berigten heeft de regering bij de nieuwe verkiezin gen niets gewonnen. Waar niemand aan twijfelde, de minister kan geen dragelijke volksvertegenwoordiging bij een krijgen. Daar hij nu reeds voldoende heeft getoond volkomen ongezind te zijn om zijn regeringsstelsel naar de Kamer te wijzigen en deze zich niet naar zijn stelsel wijzigt, rijst op nieuw de vraagzal de minister de grondwetdie niet opgevolgden de Kamer, die niet gehoord wordt, in wezen latenofschoon de eerste dan als een gesloten boek en de tweede steeds met vacantie tehuis is of zal bij den weuk volgen, die hem zoo menigmaal gegeven is, en door de vernietiging, althans ge- heele verandering van beidehet kwaad met den wortel uitroeijen Engeland toont zich meer en meer bekommerd over de Sleeswijk-Holsteinsche kwestie. Het doet zich duchtig gelden bij de Duitsche Bondsvergadering in het belang van den vrede; het wijst op de zekerheid van Zwedens bondgenootschap met Denemarken en de ongelegenheden eener bloecade der Oost zeehavens door de Deensohe vloot, op de mogelijkheid van de hernieuwing der onderhandelingen. In Duitschland schijnt men ook meer aan 't rekenen te zijn gegaan men vraagt naar de kosten der bezetting van Holstein, men telt de Oosten rijksche seheepsmagtof zij welligt in staat zou zijn in de Oost-Zee de Deensche in toom te houden, en men erkent zijn minderheid, 't Zou ook wat erg zijn, als de oorlogstoorts in het hevig beroerde Europa door de jammerlijkste van alle kwestien zou worden aangestoken. Zullen bezadigdheid en gezond verstand zegevieren over dwazen overmoed en ijdele kitteloorigheid Doch hoe vele vraagteekens zouden wij nog wel kunnen zetten bij de vele kwestien die de oude en de nieuwe wereld beroerenEu als wij over de beslissing dier kwestienover de uitkomst van al die beroeringen en worstelingen zouden willen sprekenwij zouden telken male eindigen met een groot vraagteeken. DIJlTSCUIiAKD. De grijze Koning Bodewijk van Beijeren heeft de inwijding bijgewoond van den door hem gestichten bevrijdingstempel te Kelheim. Op de ministriële conferentie te Neurenberg waren 11 der voornaamste Staten, die aan het congres te Frankfort hebben deelgenomen, vertegenwoordigd; er is besloten het begonnen werk eendrachtig door te zetten, de pruissische voorstellen als onaannemelijk aftewijzen en een antwoord in dien geest aan Pruissen te zenden. Den 28 is te Frankfort de eerste bijeenkomst gehouden van de daar belegde vergadering van het duitsche Reform vcrein. 400 a 500 Belangstellenden waren opgekomen. Het oostenrijksche hervormingsplan en het door het Vorstencon- gres verrigte is zeer geprezen. De bevolking van Ierland is in de laaatóte 20- jargt^ 21 millioen hoofden verminderd. Prins "czartoryski van Parijs heeft te Lijnden in cgne';

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1