ALKMAARSCHE COURANT No, 3, Eemmzeirentigste J aargang. 18 69. Inschrijving voor de Brandweer, Zondag* 17 Januari. iu (Officieel ©cbccltc. ter gemeente secretarie, op UINGSDAG, WOENSDAG en DONDEKDAG van iedere week in de maand Januarij 1869, des mor gens van 12 tot 2 ure en 's avonds van 6 tot 7 ure, van alle manspersonen van 20 tot 60 jaren oud en te Alkmaar wonende x ondier eenige uitsondering. 2Ocke!ijk0citc Berichten. Pruisen. Ooülciirijk-llongai'ije. n»iie. KerkelUke Staat. Spa n j c. Frankrijk. Engeland. Turkije. Tereenigde Staten. Mexico. Paraguay. Binnenland. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4,—. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTEll ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. NATIONAL 15 M 1 LITIE. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien art. 26 der Wet op de Nationale Militie, dato 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat het register der in het jaar 1868 alhier voor de Nationale Militie ingeschreven personen benevens de alpha- betische naamlijst, ter inzage zullen liggen ter Secretarie dezer gemeentevan den 15 tot en met den 24 dezer maand, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, binnen welken tyd tegen voormelde registers bezwaren kunnen in- feleverd worden bij den Heer Commissaris des Konings iu eze Provincie. Alsmede Dat ten aanzien van het inleveren dezer bezwarenbij art. 99 der gemelde wet zijn gemaakt de volgende bepalingen //De bezwaren worden bij Gedeputeerde Staten ingediend //door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd //verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door "hem die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in "tegen bewijs van ontvang, bij den Burgemeester zijner //woonplaats, die het terstond aan Gedeputeerde Staten opzendt." Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Januarij 1868. l)e Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verzoeken de ingezetenen de beschrijviugsbilletten voor de plaatselijke directe belastingdienst 1869, ter bevordering van den spoedigen afloop der beschrijving, zoo spoedig mo gelijk intevullenten einde onmiddellijk aan de met de op haling dier billetten belaste personen te kunnen worden af gegeven. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 Januarij 1869. Be Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Gevonden op den pubbeken weg: een, lorgnet, met koper gemonteerd, een twintigste kooplot in de Nederl. Staatsloterij en een schoenmakers duimstok. De daarop regthebbenden vervoegen zich ter terugbekoming aan het commissariaat van politie te Alkmaar. Den 9 heeft het Huis der Afgevaardigden een door graaf v. Bismarck bestreden voorstel van den heer 'hoesten, om het hertogdom Launnburg in de door Pruisen overgenomen deensche staatsschuld te doen deelenverwterpen. De bedoe ling van het voorstel was Lauenburg tot inlijving bij Pruisen te dwingen, iets, wat volgens graaf Bismarck, slechts eene kwestie van tijd is. De bankier baron v. Oppenheim te Keulen heeft aan den Ko ning en de Koninginter gelegenheid van het nieuwjaar, een geschenk in zilver aangeboden zijnde een bijna 3 voe ten hoog monument op den slag te Königgratz, het oogen- blik voorstellende waarop de Koning den Kroonprins met de ridderorde pottr le mérite versiert. Oostenrijk. De Keizer heeft den gewezen minister van buitenl. zaken, graaf Mensdorjf Pouitty in den Vorstenstand verheven. Hongarije. De commissie, belast met het orgnniseeren van een zelfstandig bestuur voor Croatieheeft haren arbeid ten einde gebracht. In eene bijeenkomst van het gewestelijk bestuur te Her- mannstadt, tot voorbereiding der verkiezingen voor den hongaarschen Rijksdag, hebben de roumaniscke leden verklaard, dat zij aan die verkiezingen niet zullen deelnemen. De regeering had eenige duizenden exemplaren doen verspreiden van een geschrift, waarin de geestelijkheid uit- genoodigd werd, om de bevolking van den kansel tot het betalen der gemaal-belasting aantesporen. Daaraan is niet of zeer schaars voldaanen de Unit a Cattolica vraagt dan ook, wat de Kerk met die belasting te maken heeft en waarom de regeering, die te Rome het geestelijke van het wereldlijke wil scheiden, in Italië den predikstoel met den molen en den molenaar met den priester wil doen samenwerken De policie te Rome heeft achtereenvolgens 35 personen gevangen genomen, behoorende tot een complot, dat sedert Sept. '67 een aantal rooverijen en diefstallen heeft gepleegd tot het verschaffen van geldmiddelen aan de revolutionaire partij. Op een te Sevilla gehouden banket,waaraan de burger lijke authoriteiten der stad deelnamenis besloten om per telegraaf aan den maarschalk E spart ero het verlangen kenbaar te makendat hij, welke regeeringsvorm ook door de Cor tes verkozen wordetot hoofd van den Staat zal worden geproclameerd. Te Madrid zijn 2 kiezersmanifesten verschenenhet een van het republikeinsche comitéonderteekend door de hee- ren OrenseFigueras, Castelar enz., het andere door een der hoofdleiders van de catholiek-monarehale partij, den heer Nocedal. Laatstgenoemde veroordeelt niet slechts de repu bliek en de democratie, maar evenzeer de constitutioneele monarchie en de monarchie als onder Bodewijk XIV. Hij wil een Koningschap, zooals Spanje vroeger hadwaaronder de Ko ningen slechts de uitvoerders van den wil der geestelijkheid waren. Het republikeinsche manifest is eene heftige aete van be schuldiging tegen het Voorloopig Bewind, dat de republi keinen uit zijnen boezem geweerd heeft, de junta's heeft op geheven om zich de dictatuur aantematigen en ae natie eene ongewenschte oplossing van het groote aanhangige vraagstuk optedringen, den gebrekkigen staat van het financie- en rechts wezen laat voortduren enz. De aanvoerder der opstandelingen op Cuba heeft de slaven vrijverklaard. Aldaar zijn ongeveer 3500 man uit Spanje aangekomen en tegen den opstand in het veld gezonden. De genl. Bnlce heeft gratie toegezegd voor de insurgenten, die binnen de 40 dagen in onderwerping komen. De minister van oorlog heeft bevel gegeven om nog in deze maand weder 4000 man naar Cuba te zenden. lOOt'O Soldaten der infanterie hebben zich daartoe aangeboden. De baskisehe provinciën hebben, op het voorbeeld van Catalonie, aanzien lijke sommen voor het zenden van vrijwilligers beschikbaar gesteld. De genl. Cabattero heeft aan het Voorloopig Bewind de ontbinding van zijn operatie-leger voorgesteldvermits de rust en orde in Andalusie hersteld zijn. In de hospitalen te Malaga worden 300 gekwetsten verpleegd. Aan de zijde der troepen zijn aldaar 40 man gedood en 174 gekwetst. Tot in den avond van den 3 waren 130 lijken van soldaten en burgers begraven. De staat van beleg aldaar is opgeheven. Te Cadix hebben de uitgestelde verkiezingen voor den gemeenteraad in orde plaats gehadde monarckaal-eonstitu- tioneelen hebben zich van de stemming onthouden en daar door het veld gelaten aan de republikeinen. Het Voorloopig Bewind heeft aangekondigddat het bij de aanstaande volksstemming eene strikte onzijdigheid in acht za nemen. De conferentie over het grieksch-turksche geschil heeft den 9 hare eerste bijeenkomst gehouden aan het ministerie van buitenl. zaken. Er werd besloten den Sultan en den Koning van Griekenland uittenoodigen om tijdens den duur der conferentie het status quo te handhaven en geenerlei vij andehjke maatregelen te nemen. De grieksche gezant heeft geprotesteerd, omdat hij niet op gelijken voet als de turksche aan de conferentie deelnam, en dan ook de tweede zitting, die den 12 gehouden is, niet bijgewoond. De conferentie heeft den Koning van Griekenland per telegraaf verzocht, het protest te willen intrekken. Volgens het rapport van den minister van financiën over 1868 is de vlottende schuld van 902 tot 727 m. terugge bracht hebben de indirecte belastingen de raming met 34 m. overtroffenis voor de dienst van '68 geen rectifieatief budjet noodig, hebben de gevraagde supplementaire credieten feene 28 m. bedragenzoodat zij ruimschoots door de meer- ere opbrengst der belastingen gedekt worden, worden op de gewone begrooting voor 1870 de ontvangsten op 1736, de uitgaven op 1650 m. geraamd, zal het overschot met die der voorgaande jaren voor de buitengewone begrooting dienen en 42 m. geamortiseerd kunnen worden. De studenten der rechtskundige en vele der medische fa culteit te Toulouse hebben zich in optocht naar de woning van den afgetreden keizerlijken procureur, den heer Siguier hegevenom hem een openlijk blijk hunner achting te ge ven enhem niet te huis vindendeeen adres van geluk- wensching met zijne moedige daad opgemaakt. Hij heeft hun voor hunne belangstelling bedankt en is bij zijn vertrek naar Parijs door de en corps naar het station getogen stu denten begroet. De Staatsraad heeft verworpen het beroep van den ge meenteraad van Bordeaux tegen de vernietigingdoor den prefect van de Gironde, van het raadsbesluitwaarbij gepro testeerd is tegen de indeeling der stad hij 3 verschillende kiesdistricten. Een parijsch kantoorbediendeArzène Caronis gevangen genomen en met de beide uitgewekenen Felix Pyat en Poi- rier in rechten betrokken, wegens de 3 te Parijs aangeplakte en verspreide manifesten van de Commune revolutionaire de Paris, waarin Vorstenmoord en oproer werden gepredikt. De chineesche ambassadeaan het hoofd waarvan de noord- americaan Burlingame staatis den 2 uit Londen te Parijs aangekomen. Volgens een telegram uit Cairois op het fransch-afrieaan- sclie eiland Reunion een ernstig oproer uitgebroken. Sedert lang bestond onder de kolonisten ontevredenheid tegen het moederland. De inspecteur der academie te Clermont heeft bij circulaire de onderwijzers in het dep*, der Boven-Loire vermaandzich niet te leenen tot verspreiding van het democratische orgaan V Indépendant de Brioude, terwijl hij hun in de plaats daarvan een gratis-exemplaar van het Journal Officiel de l' Empire toezegt. De bisschop van Orleans heeft zijne onderhebbende gees telijken bij herderlijk schrijven gewaarschuwd* tegen de door den bekenden voorstander der verspreiding van het lager onderwijs Jean Macé opgerichte Ligue de l' enseignement welke het geven van zoogenaamd neutraal onderwijs bevordert. Gedurig worden in Ierland moordaanslagen op landeige naars gepleegd. Den 4, 's avonds, is opeen spoortreintussehenWaterford en Limmerick geschoten waardoor het glas in het scherm voor den maehinist verbrijzeld werden later een steen op de locomotief geworpen, zonder schade aanterichten. De nieuwe mayor van Cork, de heer O' Sullivan, omtrent wien ten onrechte gemeld is dat hij den eed aan de Koningin zou geweigerd hebben, verbloemt zijne fenianistische sympa- thiën niet. In eene vergadering van vrederechters heeft hij zich beklaagd over het gevangennemen door de policie van personen op bloot vermoeden en is daarover in feilen woor denstrijd geraakten in den schouwburg heeft hij, in weer wil van de afkeuring van het publiek, herhaaldelijk kreten voor Gladstone en tegen de tories en de oranje-mannen aan geheven. De kardinaal Cullen en verscheidene iersche bisschoppen hebben openlijk verklaard, dat de opheffing der Staatskerk in Ierland overnüjdelijk, en liet inslaan van eiken middenweg in dezen verwerpelijk is. De minister van buiten], zaken en de gezant der Vereen. Staten hebben den 14 eene conventie betreffende de Alabama' kwestie geteekendgrootendeels overeenkomende met de tijdens lord Stanley getroffene maar in America gewraakte [De vredelievende betuigingen van den americaanschen gezant vinden meer en meer afkeuring bij de dagbladpers der Ver. Staten], De Porte heeft 2, voor Chili bestemde, gepantserde fre gatten gekocht. Op het oogenblikdat de inscheping van het corps van Petropoulaki naar Syra zou plaats hebbenhebben diens zoon en eenige andere aanvoerders geweigerd zich aan het ver drag te onderwerpen, en zijn zij met eenige honderden man schappen en een aantal candioten naar het binnenland ver trokken maar aldaar vervolgd en ingesloten door de troe pen van Mehemed-Ali-bassa en Redif-bassa, aan welke zij zich overgegeven hebben. Bij het in hechtenis nemen van de leden van het revolu tionaire bewind op Candia zijn 4 van hen gedood. De Porte heeft verlof gegeven tot het bouwen eener pro- testantsch-anglicaansche kerk te Nazareth. Er is sprake van eene spoorwegleening van S00miljoen fr., in het buitenland te sluiten. De russische gezant heeft de terugroeping van Hobart-bassa geëischtop gronddat deze Syra op onrechtmatige wijze blokkeert. Aali-bassa heeft daarop geantwoorddat de ad miraal niet Syramaar de Enosis blokkeerten dat de vloot zal gelast worden zich te verwijderen, indien Rusland voor de handelingen van dat stoomschip wil instaan. Het Huis der Afgevaardigden heeft met 119 tegen 47 st. het wetsvoorstel aangenomen tot intrekking der temer- of office-ad. Het Huis heeft besloten tot het behandelen der wet van den heer Bankswaarbij voorgesteld wordt om Haïti in be scherming te nemen. Ten gevolge der door den President afgekondigde amnes tieheeft de minister van justitie al de ambtenaren van het openbaar ministerie gelast, de vervolgingen wegens ver raad of opstand te staken. Op 20 Dec. heeft eene aardbeving plaats gehad, waardoor vele schepen vergaan en vele menschen omgekomen zijn. Het paraguaysche leger is den 11 Dec. door dat der ver bondenen, bij Villeta, geheel en al vernietigd; 3000 man zijn in handen des vijands gevallen en Lopez is met slechts 200 man ontkomen. Het eskader der verbondenen is de rivier opgestevendten einde Assompcion in bezit te nemen. Staten-Generaal. De le Kamer heeft goedgekeurd de volgende hoofdstukken der stuatsbegrooting voor 1869: den 12 binnenl. zaken met 31 tegen 2 st.; den 13 marine, oorlog, nationale schuldkoloniën en onvoorziene uitgaven met algem. st. en financiën met alg. st. op 1 na. De vergadering is daarna gescheiden. Spoorwegen. De minister van binn. zaken heeft afwijzend beschikt op het adres der lieeren B. R. P. Hdssetman c.s., betreffende de spoorweglijn EistGeldermalsenomdat er aan geene nieuwe subsidiën kan worden gedacht, zoolang de staatsspoorwegenbij de wet van 1860 bepaaldniet voltooid zijn. Marine. Den 14 is van 's Rijks-marinewerf te Amster dam te water gelaten Z'. M*. monitor Cerberus. Militaire zaken. De gezamenlijke officierenbehoord hebbende tot het jongst gehouden kamp te Milligen, heb ben den prins v. Oranje een met zilver versierd album met huuue portretten aangeboden. De kamer van koophandel te Gorinchem heeft een adres aan de 2e Kamer gericht tegen de afschaffing van het dagbladzegel. Aanbestedingen. Den 11 te Haarlem, het dempen van de Achter-Nieuwegracht, minste inschr. B. v. Krevelen te Rotterdam, voor f 38,4S9. Het Heerenhuis in den Beemster is den 9 verpacht voor f 3125 in het jaar. Giften. De erfgenamen van mej. A. F. P aillantte Maassluis overledenhebben aan de herv. diaconie aldaar f 600 en aan de vereeniging Boreas f 400 geschonken. De h". v. Sijtzamaburgemeester van Dantumadeel, heeft aan de 12 dorps-armenadministratiën zijner gemeente 1000 geschonken, tot het uit deelen van versnaperingen op den nieuwjaarsdag. Rampen. Door het hooge water is ook de in aanleg zijnde spoorweg tussehen Meppel en Koekange ondergeloo- pen, zoodat ruim 200 arbeiders het werk hebben moeten staken en onder hen groot gebrek keerscht. Rechtszaken. Het hof in Drenthe heeft den 13 J. d. V., laatst algemeen boekhouder der Maatschappij van Weldadig heid te Erederiksoordschuldig verklaard aan het verduisteren van gelden ten nadeele dier maatschappijen hem veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf, 375 boete, 3 maanden subsi diaire gevangenisstraf en de kosten. Het hof in Noordbrabant heeft den 14 Pelronella Korthout, geb. Roestenburg, van Oosterwijk, schuldig verklaard aan moord met voorbedachten rade op haren man, en haar ver oordeeld tof de doodstraf. Hooge ouderdom. Te Meppel is overleden mej. A. Evers v. Til, oud bijna 101] jaren. Zij was tot het laatste toe in het volle bezit barer verstandelijke vermogens. Koloniën. De rotsvesting Toeroekapavaop Celebes waarvoor onze troepen in Augustus het hoofd hebben ge stoten is in November ingenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1