ALKMAARSCHE COURANT No. 4. Eenenzeventigste Zondag 24 Januari. politiek #ocr2tcïtt. 2&tckclijfcscïte Berichte». Delgie. Pruisen. 0<)stciir|ik-lloiigarUe. It a 1 i e. ipnnj c. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4,— Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75^ voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. •ssa©-" Bij deze Courant behoort een Bijblad. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 22 tot Zaturdag 27 Januarij e.k., van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 urein haar gewoon lokaal op het Stadhuister lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in- uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand October 1868. 2. Een opgaaf van den handelen de scheepvaart vanGroot- Brittanje en Ierland, gedurende de maanden Augustus, September en de overige maanden van 1868. 3. Verzameling van consulaire en andere berigten en ver slagen over nijverheid, handel en scheepvaart, III, 3, 4 en 5. 4. Het besluit van den Gouverneur-Generaal van Algiers betreffende het laden en lossen in de haven van Algiers. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd. Alkmaar, E. M. AGHINA, Voorzitter. 23 Januarij 1868. J. P. KRAAKMAN, Secretaris^ //De Oostersche kwestie." Hoe vele jaren reeds zijn wij gewoon dat woord schier dagelijks in elk blad te lezen, dat zich bezig houdt met de geschiedenis van den dag! Als alles in Europa rustig en vredelievend schijnt, als art. 5 van het Prager verdrag en de daarbij bedoelde volksstemming in Noord-Sleeswijk schijnen vergeten te worden, als Erank- rijk en Pruisen zich verstandig genoeg toonen om niet uit pure liefhebberij een oorlog te beginnen, als Italië zich ter wille van den vrede met Erankrijk van verdere pogingen Onthoudt om in het zoo vurig gewenschtc bezit van Rome te geraken, als de Spaansehe omwenteling een binnenlandsche beweging blijft, dan zóu men geneigd zijn te gelooven dat de vrede bewaard kan blijven, zoo men niet eensklaps uit Zijn genoeglijken droom werd opgeschrikt door die enkele woorden: //de Oostersche kwestie." Men geeft toe, dat er zwarte stippen zijn. Men erkent, dat de onwil van Pruisen om zijn verbintenis j egens Oosten rijk ten opzichte van Noord-Sleeswijk na te komen, te eeniger tijd een gereede aanleiding zou kunnen zijn voor een staat die een oorlog met Pruisen begeerde om tot zijn doel te komen; maar niemand zal een oorlog met Pruisen begeeren geeft men ten antwoord, niemand zal van die gelegenheid willen gebruik maken; geen enkele staat zoekt een aanleiding om met Pruisen in oorlog te komenen wat schaadt het dan of er al een aanleiding bestaat om te kunnen doen wat niemand begeert te doen? Vooreerst dreigt er alzoo van deze zijde geen gevaar, en wie weet welke schikking er weldra gevonden wordt die de geheele kwestie uit den weg ruimt. Men wil niet betwisten, dat Pruisens uitbreiding en machtsvergrooting in Duitschland de afgunst van Erankrijk wekken, dat er alle reden is om een gevaarlijke spanning en mogelijke botsing te vreezen tusschen den staat die ge roepen is om zich op te werpen als voorvechter van Duitsch land die er belang bij heeft het algemeene nationaliteitsge voel der Duitschers te prikkelen en hoog op te geven van Duitschlands macht, om daardoor zoo mogelijk geheel Duitsch land te bewegen zich aan zijn leiding toe te vertrouwen en de natie wier schromelijke ijdelheid haar steeds inblaast, dat zij de eerste militaire natie is en behoort te blijven on der alle natiën vah Europa en bij gevolg niet mag dulden dat een andere natie haar op zijde streeft, en wier tegen woordige regeering ongelukkig voor een belangrijk deel juist haar steun vindt in die ijdelheid. Men herinnert zich den prijskamp, voor een paar jaren tusschen een Engelschen en een Amerikaanschen bokser gehouden om het bezit van den eeregor del. Onder de Europeesche natiën heeft de Eransche lang zulk een eeregordel gedragen. Geen andere natie betwistte haar dit bezit, en zij was er dan ook niet weinig trotsch op en pronkte er mee naar hartelust. Maar daar vinden de Pruisen eensklaps de gelegenheid om geheel Europa in verbazing te brengen over hunne buitengewone bedrevenheid in het edele handwerken als van zelve doet zich de vraag voorheeft Erankrijk nog het recht om den eeregordel te dragen als de erkende eerste Europeesche worstelaar Dat die vraag gedaan kan worden is immers reeds ecu belecdiging voor Erankrijk. Zijn voorrang moet boven alle bedenking verheven zijn, mag niet betwijfeld worden. Hoe kan de Keizerlijke regee ring, die is opgetreden met de belofte het aanzien van Erankrijk in Europa te verhoogen, zulk een toestand gedoogen En ziet, daar komen de tegenstanders der Keizerlijke politiek in het Wetgevend Lichaamdaar komen mannen als Thiers haar openlijk verwijten, dal zijdoor de uitbreiding van Pruisen niet te verhinderen. Frankrijk het hooge standpunt waarop het vroeger geplaatst was heeft doen verliezen, en zijn invloed op den gang der Europeesche zaken heeft doen verminderen. Inderdaad het is wel een blijk van groote bezadigdheid, of misschien van grooten twijfel aan den ge lukkigen uitslag van een oorlog met Pruisen, dat de weleer zoo hooghartige Europeesche boedelredder te Parijs het vredelied bleef zingen, ook toen Pruisen zijn verzoek om een strookje Duitschen grond aan zijn noordelijke grenzen, en later zijn aanbod om Luxemburg te koopen zoo krachtig afsloeg. Doch Frankrijk en Pruisen hebben elkander in de oogen gezienhebben elkanders bewegingen gadegeslagen elkanders krachten gemetenen terwijl Pruisen zelfs geen enkele reden zou hebben om de aanvallende partij te zijn, heeft Frankrijk blijkbaar ingeziendat een oorlog met den buurman aan gene zijde van den Rijn een te hachelijke onder neming zqu zijn om alleen voor de eer van het spel gewaagd te worden. Erankrijk heeft zijn land- en zeemacht op nieuw geregeld en uitgebreiden het is inmiddels aan de nabuur schap van het machtige Pruisen gewoon geraakt. De Kei zerlijke regeering heeft steeds, en blijkbaar niet zonder vrucht, hét denkbeeld verkondigddat een rustigewaardige vredelievende houding, zonder lichtgeraaktheid en opvlie gendheid het kenmerk is van den sterkeen dus betaamt aan een staat die zich van zijn eigen kracht bewust is. Nu de slag van Sadowa meer dan twee jaren voorbij ismag men het er voor houdendat hij zijn prikkelende werking op het Frausche volk heeft verloren, en dat de groote meer derheid zal instemmen met hetgeen de Keizer op den eersten dag van het jaar I860 omtrent Frankrijks standpunt in dit opzicht heeft gezegd. //De legers te land en ter zee aldus luidde de troonrede krachtig geconstitueerdzijn op den voet van vredehet getal ouder de wapenen gehouden man schappen overtreft dat van vorige regeeringen niet, maar onze verbeterde wapening, onze gevulde arsenalen en maga zijnen onze geoefende reservende mobile nationale garde die men bezig is te organiseerenonze hervormde vloot, ouze in goeden staat verkeerende vestingen geven aan ons gezag een onmisbare ontwikkeling. Het vast beoogde doel van mijn streven is bereikt. De militaire hulpbronnen van Erankrijk voldoen voortaan aan de behoeften om het aan zijn bestemming in de wereld te doen beantwoorden,On der deze omstandigheden kunnen wij luide onzen wensch te kennen geven om den vrede te behouden; het is geen zwak heid dit te zeggen, wanneer men gereed is de eer en de onafhankelijkheid van het land te verdedigen." Alzoo vrede in Duitschland, vrede tusschen Erankrijk en Pruisen, vrede zij 't ook gedwongen vrede in Italië, vrede, en betere verstandhouding tusschen Engeland en de Noord-Amerikaansche Unie, de omwenteling in Spanje geen oorzaak van Europeesche verwikkelingen, maar de Ooster sche kwestie! Doch is er dan op dit oogenblik geen confe rentie van Europeesche mogendheden te Parijs vergaderd, die deze kwestie zal beslissen? Met hare uitspraak zal Turkije zeker vrede kunnen hebben, en Griekenland zal natuurlijk niet anders kunnen doen dan zich aan die uitspraak onder werpen. Wie twijfelt ;er aan? Gewis niemand. De vrede zal in het Oosten niet verstoord worden, maar de kwestie blijft bestaan. De toestand van het Turksche Rijk in Europa is van dien aard dat duurzaamheid onmogelijk is en groote omkeeringen onvermijdelijk zijn. De Turksche Sultan kan uiet blijven regeeren over de bewoners van deze landen. Tegenover een 4 a 5 millioen Mahomedanen staan 11 a 12 millioen Grieken; vooral op de eilanden en in Thessalië is het aantal Mahomedanen zeer gering. En tusschen deze stammen bestaat een ingewortelde godsdienstige en nationale haat. Hier is geen sprake van een Volk, hier zijn slechts overheerschers en onderworpenenen de ovcrhecrschers zijn in de minderheid. Vgreemging en samensmelting zijn hier onmogelijk. De Griek ziet in den' Turk slechts een gehaten meester, een vijand, en blijft hopen op een bevrijding die eenmaal komen moet. Nu er sedert 1830 een vrije Grieksche staat is verrezenis de kloof niet meer te dempen. Afscheu ring van Turkije en aansluiting bij Griekenland is sedert dien tijd de natuurlijke richting der Grieksche bevolking van des Sultans gebied in Europa. De herinneringen aan den tienjarigen worstelstrijd die aan het Koninkrijk Griekenland het aanzijn gaf, zijn nog niet uitgedoofd. Daarvoor is er van de Grieksche zijde te veel ware heldenmoed aan den dag gelegden is er van weerszijden met te veel verbittering en onmenschelijke wreedheid gestreden. Een «heilige schaar" die tot den laatsten man wordt neergesabeld, Patriarchen, Bisschoppen en priesters die van het altaar naar de galg wor den gesleurdgeheele onschuldige bevolkingen van steden en dorpen die alleen uit weerwraak in koelen bloede worden vermoord, een moord als van het eiland Chios en een veld tocht als van Ibrahim Pacha in Mofea worden in geen halve eeuw vergeten. Van de weerlooze bevolking van Chios zijn omstreeks 5000 gevlucht, 23000 vermoord, en volgens de telling der douane 47000 als slaven verkocht; de zee was op verren afstand rood van bloed, en de rijke velden van het welvarende, rustige, beschaafde eiland, dat het //geluk zalige" werd genoemd, waren met pest en lijklucht vervuld. Eu in Morea was Ibrahim's gewoonte dc mannen te dooden en de vrouwen en kinderen in slavernij naar Egypte en Syrië te zenden. Toen bleek het dan ook zegt Oervinus - //dat in de massa's van het Turksche volk de oude barbaarschheid der half-dierlijke natuur niet was uitgestorven," en zag men dui delijk, «dat men hier niet slechts met vijanden van de Christen heid, maar van alle menschheid en menschelijkheid te doen had." Zulke wonden worden niet meer geheeld. Zulk een gods dienstige en nationale haat sterft niet uit. Wat het Turksche Rijk thans nog het meeste steunt, is de laagte waartoe de Grieksche bevolking onder de meest barbaarsche overheer- sching van vier eeuwen onvermijdelijk moest zinken. Daaraan heeft men in 1830 niet gedacht; men schijnt niet begrepen te hebben, dat zulk een volk wel in staat kan zijn een strijd voor zijn vrijheid met heldenmoed en opoffering van goed en bloed te voeren, maar dat het daarom nog niet geschikt is als vrij volk onder eigen wetten te leven en een waardige plaats in te nemen onder de Europeesche staten. Doch hiermee is de Turksche heerschappij niet gerechtvaar digd. Het Turksche bestuur te verdedigen met een beroep op de verdorvenheid der Grieksche bevolking staat gelijk met een verdediging der slavernij door te wijzen op de vele ondeugden en gebreken der slaven. Het wantrouwen omtrent Ruslands bedoelingen is een tweede steunsel voor het wankelende Turksche Rijk. Het Westeh vreest te recht Ruslands uitbreiding in hét Oostenen daar aan schijnt het voor een groot deel geweten te moeten worden, dat de Turksche heerschappij nog zooveel mogelijk verdedigd of vergoelijkt wordt. De Times heeft onlangs nog gewezen op de belachelijke pogingen van sommige Tory-dagbladen om Turkije min of meer voor te stellen als een modelstaat. De Turken schijnen inderdaad een dood volk te zijn. Hun be stuur is op zulke grondslagen gebouwd, dat het geen dege lijke hervormingendie aan de eischen van recht en billijk heid voldoen, zou kunnen voordragen. //Nog hedenzegt Oervinus na een formeele verandering van stelsel, na uit drukkelijk uitgevaardigde statuten, na alle inmenging en toe zicht der mogendheden, zijn alle bevelen van toegevendheid, gelijkstelling en rechtvaardigheid ten behoeve van de Christe nen in Turkije niets dan doode letters." Veel honden is den haas zijn dood, zegt het spreekwoord, maar het zou ook zijn behoud kunnen zijn, wanneer de ver volgers uit wangunst elkander tegenwerkten in het vermees teren van den buit. Zoo is het althans met de Turksche heerschappij in Europa gesteld. Kandia is weer onderworpen Griekenland heeft geen geld en niet meer dan 15000 gewe ren in zijn magazijnen, Europa wil den vrede, en handhaaft het gezag des Sultens. Maar de Oostersche kwestie zal blij ven bestaan, zoolang een Turksche minderheid over een Griek sche meerderheid blijft heersehen. W, v. d. K. Prins Leopold Ferdinand, hertog v. Brabant en graaf v. Henegouwen eenige'zbón en troonopvolger van Koning Leopold II, is in den .nacht van 21— 22 Jan., na een langdurig lijden, bezweken. Hij was den 12 Juni 1859 geboren. Het Huis der Afgevaardigden heeft den 16 de beraadsla ging over het budjet ten einde gebracht en de begrooting definitief vastgesteld op 167.536.449 th. in ontvang en in uitgaaf. De prins v. Hales, den 17 met zijne gemalin te Berlijn gearriveerdis opgenomen in het kapittel der ridderorde van den Zwarten Adelaar en heeft in die waardigheid de door zijnen vader gedragen keten ontvangen. De redacteur van de Kladderadatsch\, d'. Loewensteinbe schuldigd van beschimping van regeeringsverordeningen en beleediging van den minister van financiënis door de rechtbank vrijgeproken.' Oostenrijk. Den 15 is bij het Huis der Afgevaardigden ingediend een wetsontwerp tot wijziging van de belasting op de bedrijven en een ontwerp tot wijziging der inkomsten belasting. Het hoog-gerechtshof te Praag heeft het vonnis der recht bank bevestigdwaarbij de toon van een herderlijken briet van den kardinaal-aartsbisschop als storing der openbare orde aangemerkt en het verder verbreiden van dat schrijven verboden werd. Nu de vinnige woordenstrijd tusschen de half-officiëele pruisisehe en oostenrijksche organen, de Aordd. Zeitung en de Avondpost gestaakt isheeft de Rijks-kanselier v. Beust den 15 de door den pruisischen gezant gegeven soiree bij gewoond. De prins en de prinses v. IKales zijn in den avond van den 21 te Weenen aangekomen en door den Keizer aan het stationsgebouw ontvangen. Bij interpellatiën in de Kamer over de invoering der ge maalbelasting heeft de minister van financiën medegedeeld dat van het aantaal graanmolens gesloten warendat T'ff door Rijks-ambtenaren in werking werden gehouden en dat de overige maalden en de belasting regelmatig opbrachten. Den 13 is de gemalin van den hertog v. Aostatweede zoon des Koningste Genua van een zoon bevallen. Volgens de clerikale bladen heeft eene deputatie uit Pa lermo een door nagenoeg 12000 sicilianen onderteekend adres, den 11, aan den gewezen Koning van Napels, op diens ge boortedag overhandigd. In het manifest van het Voorloopig Bewind aan de kiezers, wordt nadrukkelijk de wensch te kennen gegeven naar het vestigen //van een Troon omringd door zijn onmisbaar prestige en toegerust met de natuurlijke prerogatieven, die het mede dingen van andere staatsmachten onmogelijk en het handhaven der orde gemakkelijk maken; een Troon, die tot eene stevige en duurzame grondzuil voor de nationale vrijheden strekken kan." Bij de installatie van den nieuwen gemeenteraad te, Sevilla heeft een der leden, op de vraag, of hij de door de natie uittevaardigen wetten zou eerbiedigen, geantwoord: //ja, indien die wetten de republiek, neen, ingeval zij de monarchie vestigen." De heer E. Castelar heeft in eene te Reus door hem ge houden redevoering gezegd: //ik smeek u, stemt ten gunste der republiek; want de republiek zal gewis het leger afschaf fen, en met het leger zullen wij ook van onze beulen bevrijd worden. De genl. Caballero bezoekt te Malaga getrouw de hospitalen der insurgenten, stelt zoo vele krijgsgevangenen als mogelijk is in vrijheid, en heeft het vertrek van 400 naar de Cana- rische-eilanden bestemde insurgenten vertraagdom te Madrid op kwijtschelding van straf voor hen aantedringen. Dc republikeinsche kiezersvereeniging in de provincie Sevilla eischt van hare caudidaten voor de Cortes eene politieke geloofsbelijdenis, waartoe behoort het medewerken tot het verminderen van alle pensioenen die meer dan 12000 r. 1500) bedragen, tot het intrekken der tractementen en toelagen van hen die een eigen inkomen van meer dan dat bedrag bezitten, tot het verkoopen in kleine kavelingen van alle goederen die zich in de doode hand bevinden, enz. Te Saragossa heeft eene manifestatie van vrouwen ten gunste van de afschaffing der conscriptie plaats gehad. Na het houden van eenige toespraken op het veld der samenkomst, is men in optocht naar het gouvernements-hótel getrokken om een adres te overhandigenmaar slechts weinige vrouwen hebben aan dat voornemen kunnen voldoen, aangezien de trein door de volksmenigte werd uiteengejaagd. Te Barcelona zijn 12 personen in hechtenis genomen, waaronder cenige hoofdofficieren uit den vroegeren carlistischen oorlog. Bij een der gearresteerden, een onbemiddeld man, werden 2000U0 fr., brieven van verscheidene voorname Span jaarden en aanstellingen van don Carlos voor een opterichten leger gevonden. Het plan der saamgezworenen was om 's nachts het ruim voorziene fort Monjoie te vermeesteren, en van daar uit den opstand te leiden. OokteLerida, Tortosa en elders zijn onderscheidene arrestatiën gedaan. De spoorweg-maatschappijen, aan welke tot een bedrag van 120 miljoen r. aan staatssubsidiën moeten worden uit gekeerd, zullen voorloopig 80 miljoen ontvangen. Officiëel wordt gemeld, dat de opstandelingen op Cuba uiteengedreven zijn en de door hen bezette stad Bayamo den 16 door de troepen onder genl. Balsameda ingenomen is. Het Voorloopig Bewind heeft, den luit. genl. Calonje, die onder den vorm van een kiezersmanifest een scherp protest tegen de tegenwoordige orde van zaken heeft openbaar ge maakt, waarin hij zijn vroegeren titel van president van den Senaat (onder Koningin Isabellaweder had aangenomen wegens die aanmatiging van de lijst van het leger geschrapt. Te Sevilla is op den eersten dag der verkiezingen een troep republikeinen door de stad getrokken, bedreigingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1