ALKMAARSCHE COURANT No. 5. Eenenzeventigste J aargang. Zondag 31 Januari. ©fficiccl ©cbccltc. IJk voor nieuwe ïmilcn en genieten (e Alkmnnr, Politiek C^ocvsicht. ËSlekelijïi0cïte iSericltlcn B e 1 g i e. Pruisen. <tos(enrijk-ll«iigari{e. 11 a 1 i e. Kerkelijke Staaf. S g» a n j e. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COST EK ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. axjaar f snrar-.-bactsica*g7ste*233S«sw KIEZERSLIJSTEN. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD van ALKMAAR roept bij deze op al degenen, die elders in de Rijksbelasting zijn aangeslagen en verlangendat die aan slag worde vermeld op de kiezerslijsten dezer gemeente voor den Gemeenteraadde Provinciale Staten en de Tweede Ka mer der Staten-Generaalzich ter gemeente-secretarie aante- melden vóór den 15 Eebruarij e.k., voorzien van de aanslag- billetten van de grondbelasting, dienst 1869, en van de personele belasting en het patent, dienst 18°J. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd, 28 Jan. 1869. A. MACLAINE PONT. NATIONALE MILITIE. De onderstaande personen worden verzocht zich ter gemeente-secretarie aantemelden Henri de Beste, Gerrit BobbeldijkNicolaas Bonman, J,ode wijk Hendrik Brondgeest, Egbert us Theodoras Burger, Caret Collier, Arie Corner, Klaas Beleer, Jacobus Geels, Jan de Jager, Adriams Jacobus Klein, Petrus Johannes Kro/f, Cornells Goose KwastAdriams Johannes MannesArend Willem Gerard van Otterloo, Jan Frederik Plas, Theodoras Nieolaas Porte- gies, Hendrik Jan Pijpers, Cornelis Voormnder, Gerardus de Wit. op Maandag 1 Eebruarij 1869, in het gewone lokaal van den ijk. De Arrondissements-IJker, tijdelijk met de dienst belast, E. G. STAAL. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 3 Eebruarij 1869, des middags ten 12 uur. Namens den V oorzitter ran den Raad, SPANJ AARDT. POSTER IJ E N De DIRECTEUR van het POSTKANTOOR herinnert de belanghebbenden, dat geene gefrankeerde drukwerken mo gen worden gestoken in de ijzeren brievenbus aan de Vischmarkt; daarin bevonden wordende moeten zij, volgens de bestaande voorschriften, met gewoon briefport worden bezwaard. Alkmaar, Be Directeur voornoemd, 25 Januarij 1869. CARBASIUS. De KAMER van KOOPHANDEL en EABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekenddat van Maandag 1 tot Zaturdag 6 Eebruarij e.k., van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nedei-landen, behelzende de staten van de in- uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand November 1868. 2. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittanje en Ierland, gedurende de maand October en de overige maanden van 1868. 3. Verzameling van consulaire en andere berigten en ver slagen over nijverheid, handel en scheepvaart, III, 6 en 7. 4. Tabellarisch overzigt van den handel te Lubcck in 1867. Be Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd, Alkmaar, F. M. AGIIINA, Voorzitter. 30 Januarij 1869. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. Sommige bladen verwonderen zich over de grootspraak van den Èransehen Keizer in zijn jongste troonrede, over den bombast en de ijdelheid die elk zijner woorden kenmerkten. Die bladen hebben ongelijk. Zij begrijpen niet, dat Keizer Napoleon tot de Eranschen spreekten dat niemand de Èran sehen beter kent dan hun tegenwoordige Keizer, zelfs niet de schrijver van le Prince-Caniche. In dat boekje, ook in onze taal overgebracht, onder den titel van Prins Poedel, vinden vorm en stijl en woordenkeus van de Keizerlijke toespraken vol doende verklaring. Dit edel ros -wordt daarin van de Eransehe natie gezegd heeft behoefte aan trompetgeschal, aan trommel- geroffel, aan krijgsgedruisch, aan renbaanstof, aan schouwburg- glans, aan loterijspel; het is ongeschikt om slaafs te leven van zijn arbeid als een werkpaard of een ploegos." Deze natie is er van overtuigddat zij het eerste volk der wereld is, en dat in haar bestuur een eenheid heerscht die de geheele wereld haar benijdt. - //Bestudeer ons bewonderenswaardig stelsel van bestuur aldus spreekt in dit geestig hoekje een eerste Mi nister en gij zult zien, dat alles er op berekend is om alle krachten, al het geld. al de hulpbronnen van het land ter beschikking van den vorst te stellen. Het volk bezit niets voor zich zelf. Zijn goud, zijn bloed zijn zonen, alles behoort aan den vorst. Het algemeen testuur houdt den grootsten zoowel als den gcringsten onderdaan in zijn macht; het gewent eiken Gobemouche (1) aan den arbeidaan de gehoorzaamheid, aan de belastingaan de militaire dienst, en door deze krachtige opvoeding maakt bet hem tot den besten soldaat van de wereld. De roem van den staatde macht van den vorst is het eenig doel der regeering! Neem den oorlog weg, ontbind bet leger, en waartoe dient dit prachtig kunstwerktuig Een volk van landbouwers en arbeiders heeft de voogdij der regee ring niet noodig; ieder leeft voor zijn eigen verantwoording, en denkt alleen aan zich zeiven. Voor zulk een bende is de vrijheid voldoende om de algemcene zaken op burgerluis manier gaande te houden. De centralisatie, het leger en de oorlog ontrukken den burger aan dit bekrompen levenen vervangen de zorg voor eigen welvaart en de zelfzuchtige liefde voor den huiselijken baard door die vaderlandsliefdedie geheel een volk doet leven naar den wil van een enkel man.' Eu verder: //Er zijn volken die bestemd zijn om zich zeiven te besturen; zij hebben den geest, de zeden, de gewoonten der vrijheid. Er zijn andere volken die bestemd zijn om bestuurd te worden, en die niettemin hun plaats in de wereld (1) Gobemouches is de vereerende naam waarmee de Eranschen hier worden aangeduid. bekleeden. De Gobemouches zijn geen volkmaar een armee zij bezitten alle deugden en alle ondeugden van den soldaat. Dapperedelmoedigschrandermaar woeligspotziek eu ijdel, zullen zij zich nooit aan de eentoonigheid van een ge regeld leven kunnen gewennen. Wat hun belangt is het gevaar, de kansrekening, een fortuin op één dag gewonnen 'door moedgeest of laagheid. Heldhaftige soldaten en ellendige (burgers, ontevreden of slaafs onderworpen, is zulk een volk niet meer dan een ongeordende hoopals een hand van ijzer het niet in bedwang houdt en militairement tot een roemrijk doel leidt." Mij dunktzoo wordt er niet gesproken maar gedacht in het Keizerlijk kabinet, waar de openbare aanspraken wor- Iden opgesteld. De Keizer wil geen oorlogwensclit geen oorlog, maar de natie heeft "behoefte aan trompetgeschal, trommelgeroffel en krijgsgedruisch. Het moet luide verkon digd wordendat de Eranschen het eerste volkvooral het eerste militaire volk der wereld zijn, dat hun invloed overal overwegend is, dat zij den toon geven in Europa. De Kei- izer moet doen uitkomendat. het Eranscke volk die schitterende rol ook kan vervullen, al blijft de vrede gehandhaafd. Als er geen slag geleverd wordt, moet er ten minste parade worden ge houden. Daarom spreekt hij van //onze krachtige land- en zeemacht," //onze verbeterde wapening," //onze gevulde arse nalen en magazijnen," //onze geoefende reserven," //onze mo bile garde die op nieuw georganiseerd wordt," //onze her vormde vloot," //onze in goeden staat verkeerende vestingen," die //aan ons gezag een onmisbare ontwikkeling geven." En in zegepraal roept hij uit//Het vast beoogde doel van mijn streven is bereikt. De militaire hulpbronnen van Frankrijk voldoen voortaan aan de vereischten om het aan z ij n b e- ste mining in de wereld te doen beantwoorden. Onder deze omstandigheden kunnen wij luide onzen wensch te ken nen geven om den vrede te behouden. Het is geen zwakheid dit te zeggen, wanner men gereed is de eer en de onafhan- lijkheid des lands te verdedigen." Ligt in al die volzinnen geen bedreiging, schrijft de Oostenrijksche Bebatte dan kunnen wij daarin niets anders lezen dan vrees. Noch het een. noch het ander, dunkt mij; 't is de gewone jaarlijksche hymne op de macht, de grootheid en den roem van Frankrijkdie steeds in de troon rede wordt aangeheven; 't is het volksvermaak waarin de natie behagen schept, de parade die haar moet verzekeren dat zij het eerste volk der wereld is, dat Frankrijk Europa ontzag inboezemtenook al maakt het geen gebruik van zijn oorlogsmachtalleen door het bezit daarvan zijn bestem ming in ae wereld vervult, dat is: de richting aanwijst waarin de wereldsehe zaken zich hebben te bewegen. Prins Aapoleon had beloofd Frankrijk groot en machtig te maken en het de eerste plaats te doen innemen onder de staten van Europa; als Keizer moet hij verkondigen, dat zijn doel is bereikt, maar zelfs zijn vredelicd moet, evenals de, vrede-hynme bij gelegenheid der wereTütenfoónstelling van het vorige jaar, door kanonschoten begeleid worden. Waarom geeft de Keizer geen volledige vrijheid? wordt herhaaldelijk gevraagd. Waarom kroont hij zijn werk niet, overeenkomstig zijn belofte, met de vrijheid? Misschien geeft le Prince-Caniche ook op deze vragen reeds een voldoend antwoord. Hij kan volstaan met luide te verkondigen, dat Frankrijk een vrijheid bezitdie de bandeloosheid beteugelt en de orde handhaaft die orde die de afgunst opwekt van geheel Europa. Maar zelfs al wilde hij de vrijheid niet in schijn maar inderdaad, hij zou haar niet kunnen invoeren. Een Mainzer blad heeft dit onlangs zeer terecht opgemerkt, naar aanleiding van de klacht van den in Frankrijk wonen den Nederlander P. A. Hartzen, dat hij in twee maanden slechts twee malen do Kö/nische Zeitung had ontvangendaar die courant schier eiken dag aan de grenzen in beslag werd genomen. //Men vergeet zegt dit blad dat er in Frankrijk, behalve de gewone staatkundige partijen, zooals die overal bestaan, nog iets in aanmerking komt, dat er ook een dynastiek belang te verdedigen valt." Daar zit de knoop. De wijze waarop Napoleon lil zich heeft meester gemaakt van den troon is van dien aard, dat hij niet kan toelaten dat daarover vrijelijk gesproken, of ook maar op ge zinspeeld wordt. Hij zou zich zeiven vernietigenals hij het toeliet. Vrijheid van spreken, vrijheid van drukpers kan niet toegelaten worden omtrent een zaak die niet verdedig baar, en toch de oorsprong is van het bestaande gezag. Dat is te gevaarlijk. Toen de tegenwoordige Keizer als Prins Louis Napoleon in 1840 wegens zijn aanslag op Boulogne voor de Kamer der Pairs te recht stondbeschuldigd van hoog verraadwees zijn verdediger, de onlangs gestorven Berryer, de regeering van Louis Philippe op haar revolutionairen oorsprong. Ook de regcering die nu den Prins deed vervolgen, was aan liet gezag gekomen door een aanslag tegen de vroegere orde van zaken, en de beroemde advokaat riep den mannen die daar als rechters zaten toe: //Alleen hij onder u, die met de hand op het hart kan zeggenal was de aanslag gelukt, eu al had het beweerde recht gezegepraald, ik zou den uitslag niet erkend, en alle deelneming aan de nieuwe regeering van de band gewezen hebben alleen hij die dit zeggen kanmag rechter in deze zaak zijn." Zulk een verwijt doet een be staande regeering geen goed. Toch had een omwenteling Louis Philippe tot den troon geroepen; hij kon zeggen, dat de Fransche natie zelf hem gekozen had tot haar Koning. Maar Napoleon III heeft zich zeiven den weg tot den troon gebaand over de lijken zijner medeburgers. En toen er in het laatst van het vorige jaar inschrijvingen geopend werden vooreen gedenkteeken ter eere van den Afgevaardigde Baudin, die den 3"1"1 December op de barricade sneuveldeherinnerde dezelfde Berryer kort voor zijn dood denzelfden Louis Na poleon dien hij in 1840 verdedigdethans Keizer der Fran sehen openlijk in den Siècledat hij op 2 December 1851 van de Nationale vergaderingin de mairie van het tiende arrondissement vergaderdheeft gevraagd en verkregen een decreetwaarbij de President der Republiek vervallen ver klaard en buiten de wet gesteld werden de burgerij werd opgeroepen om zich tegen de schending van het gezag te verzetten; dat de heer Baudin aan die oproeping gevolg heeft gegevenen daarvan het slachtoffer is geworden. Zulke herinneringen doen een regeering als die van Napoleon III geen goed. Daarom kan de Keizer der Eranschen geen vrij heid van sprekengeen vrijheid van drukpers, geen vrijen in voer van vreemde boeken en vreemde bladen veroorloven. Hij is gebonden door zijn eigen verleden. W. v. d. K. I)en 25 is het lijk van den hertog v. Brabant in de kerk te Laeken ter aarde besteld. De Senaat, eene talrijke depu tatie van de Kamer van Vertegenwoordigers, het corps diplomatique, de hoofdofficieren van het leger en depntatiën van verschillenden aard namen aan de plechtigheid deel. De lijkdienst werd verricht door den aartsbisschop van Mechelen. Den 27 is, mede door den aartsbisschop, eene plechtige lijkdienst gehouden in de hoofdkerk te Brussel. Het verzoek der gezamenlijke onderwijzers in het stadje Marienburg om verhooging van hun inkomen, dat slechts 220 th. bedraagt, is door het gemeentebestuur afgewezen. Oostenrijk. Bij Keiz. besluit van 20 "januari zijn 20 nieuwe leden van het Heerenhuis benoemdde meesten be lmoren tot den geleerden en industriëelen stand, slechts en kelen zijn leden der aristocratie. Op last der confessioneele commissie van het Huis der Afgevaardigdenheeft een harer ledendr. Sturmtot op heffing der moeilijkheden die voortspruiten uit de thans be staande bepalingen op het huwelijkeen wetsontwerp samen gesteld waarbij het voltrekken van het huwelijk voor den rechter van het distrietwaar één der beide partijen woont, verplichtend wordt gemaakt. Den 28's nachtszijn de goederen-magazijnen en het gebouw der douanen van het spoorwegstation te Triest af gebrand. v Hongarije. De minister Andrassy heeft eene toespraak gehouden tot de kiezers van Ujhely, welke plaats hij in den Rijksdag vertegenwoordigt. Hij beijverde zich om de voor- deelen van den tegenwoordigen staat van zaken en vooral de gunstige werking der Delegatiën te doen uitkomen. Hij vond grooten bijval en werd bovendien gevierd door ver siering der stad, een banket en een optocht bij fakkellicht. De heer Perrara heeft bij de Kamer eene door 80 Afge vaardigden onderteekende motie ingediendtot afkeuring van de wijze waarop de regeering de gemaal-belasting heeft in werking gebracht, Na een discussie van meerdere dagen over de desbetref fende interpellatie, is den 26 met 207 tegen 157 st. beslo ten om overtegaan tot de orde van den dag. Bij de jongste ongeregeldheden zijn 30 menschen gedood en ongeveer 60 gekwetst geworden. Aan den jonggeboren prins is de titel verleend van Her tog v. Apulie. Het leger bestond den 15 Nov. uit 16334 man, waarvan de helft italianen, 2930 frauschen, 1713 nederlanders1154 duitsehers, 970 zwitsers, 678 belgen, 234 canadiërs, 184 engelschcn88 oostenrijkers, 41 Spanjaarden enz. De vermoedelijke samenstelling der Cortes wordt opgegeven als volgt: 1">6 progressisten, 20 democratische monarchalen, 81 unionisten (leden der Liberale Unie), 69 republikeinen, 12 moderados en 18 absolutisten. De republikeinen hebben bij de verkiezingen de bovenhand behouden te Barcelona, Cadix. Sevilla, Gerona, Lerida Tortosa en in nog 4 of 5 andere voorname steden. Te Barcelona hebben liunne candidaten, de heeren Margal, Fi- gueras, Alsina enz. ruim 18000 st. bekomen, tegen 15 a 16000 welke de monarchale candidaten Espartero, Madoz Fabreguas enz. en 2800 a 3300 welke de //eatholieke" Burnola, Lersundi, Aparici, Romani enz. verkregen. Te Madrid zijn verkozen de heer Rivero, de maarschalken Prim en Serrano, de heer Becerra, de s. b. n. Topete en de heeren Ruiz Zorilla en Sagasta, met 30 a 34000 st. De republikeinsehe candidaten Orense, Pigueras, Castelar enz. konden er nog geen 15000 st. verwerven. Al de leden van het Yoorloopig Bewind zijn in de hoofd stad of elders gekozende ministers Ayala en Sagasta op 3 plaatsende ministers SerranoPrimTopete en Zorilla op 2 plaatsende ministers Figuerola en Ortez in één district. De admiraal Topete, te Madrid en te Yich verkozen, had zich ook le Cadix, waar de revolutie door hem begonnen is, eandidaat gesteld, maar heeft moeten wijken voor het hoofd van het laatste oproer, Salracchia die op dit oogenblik nog een gevangen man is. De heer Riverogouverneur van Madrid, is aldaar en in 4 andere districten verkozen, de heer Rios Rosaseen der hoofdleiders van de unionisten even als de heer Pigueras, een der hoofden van de republi keinen, op 3 plaatsen, de republikeinen Castelar, Mar gall Garrido en Garcia en de unionist Pozada Herrera (gezant te Rome) op 2 plaatsen. De heer Olozaga is alleen te Lo- grono verkozen. 2 Prelaten, de bisschop van Jaen en de aartsbisschop van Santiago zijn insgelijks benoemd geworden. De heer Madozliet hoofd der protectionisten, en de isabellisten de NovalichesLersundiSartorius en Nocedal hebben de nederlaag geleden. Te Yillena, prov. Alicante, is de voorzitter van het stem bureau, toen hij zitting wilde nemen, gedood geworden; te Aranjuez zijn, in een gevecht bij de stembus, 2 personen omgekomen en 5 of 6 gekwetst; op eene andere plaats is, verzekert men, de maire door deoarlisten opgehangen; terwijl te Malaga en op nog een paar andere plaatsen insgelijks grove ongeregeldheden gepleegd zijn. De vertegenwoordiging der eilanden Cuba en Porto-Rico in de Cortes is bij decreet geregeld. Eerstgenoemd eiland zal 18, laatstgenoemd 11 Afgevaardigden derwaarts zenden. Om kiezer te zijn moet men den ouderdom van 25 jaren bereikt hebben en minstens 50 kroonen belasting betalen. Bovendien zijn kiezers allendie academische graden bezitten, geestelijken, hoofdofficieren bij het leger of de burgerwacht, hoofden van industriëele inrichtingen, op tentoonstellingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1