ALKMAARSCHE COURANT No, 10. Eenenzeventigste Jaargang1860 7 Maart. Zondag (Officieel ©cbccltc. IJk voor nieuwe maten en gewigten te Alkmaar. Onze rijksmiddelen. (E®lcfïdijf»0cïtc üccicïifctt II e 1 g i e. Pruisen. lVnrtenbnrg. Kciercn. Oostenrijk-Hongar}je. kerkelijke Staat. Spa n.j c. Portugal. Deze Courant, wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot, Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij dit No. wordt gratis aan de abonnés ver zonden het rapport van de Kamer van' Koophan del aan den Gemeenteraad in zake een korteren weg naar het station van den spoorweg. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat gedurende de loopende maand de gelegenheid is open gesteld aan lotelingen voor de nationale militie alhierter gemeente secretarie aanvrage te doen om bij de zeemilitie te dienen, terwijl de voorschriften, die omtrent de zeemilitie bij de wet van 18 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72) gegeven zijnvermeld zijn in de gedrukte publicationdaartoe op verschillende plaatsen aangeplakt. Burgemeester en Wethouders voornoemd. AlkmaarA. MACLAINE PONT. den 1 Maart 1869. De Secretaris, SPANJAARDT. PATENTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden dat de patenten aangevraagd in de maanden November en December 1868 en Jauuarij 1869, ter gemeente-secretarie kunnen afgehaald worden, van Maandag 8 tot en met Zaturdag 20 Maart 1869, van des morgens 9 tot des middags 2 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 3 Maart 1869. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen dat het primitief kohier der plaatselijke directe belasting, alsmede dat der honden be lasting, beiden voor de dienst van 1869 door hen heden voorloopig zijn vastgesteld, ter gemeente-secretarie ter lezing liggen van Zaturdag 6 tot en met Zaturdag 20 Maart 1869, van des morgens 9 tot des namiddags 2 ure, gedurende welken tijd daartegen bezwaarschriften op ongezegeld papier bij den gemeenteraad kunnen worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 3 Maart 1869. De Secretaris, SPANJAARDT. BEVOLKING. De onderstaande personen worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk ter secretarie van deze gemeente te vervoegen: Hermanns Faber, laatste woonplaats Oude Pekela, Pieter Oudejaus. l.w. Beemster, Ferdinand Hendrik Swam, l.w. Hoorn, Arie den Hijs, l.w. Schoorl, Karei Philippus Nonhebei l.w. Middelburg, Kniertje de Zeeuw, l.w. Egmond aan Zee, Pietertje Bout, l.w. Schermerhorn, Cornelis Bol. l.w. Krommenie, Maria Hendrika de Vries, l.w. Amsterdam, Carolina Johanna Clasina Franse, l.w. Egmondbinnen, Johanna Theodora Maria Franse. l.w. Egmondbinnen, Maria de Boer, l.w. Upendam, Johanna Schottman, l.w. Soest, Hendrika Eeltink, l.w. Edam, Antje Veen, l.w. Hoorn, Clemens Mooij, l.w. Zijpe, Johanna Mar- garelha Landman, l.w. Zijpe, Fockje Brakus, l.w. Aengwirden, Maartje Adrichem, l.w. Heemstede, Joannes Henricus van Lingen, l.w. Weert, Anna van der Molen, l.w. Blokzijl, Hen drika Bruggeman, l.w. Zwolle, Trijntje Hendriks de Vries, l.w. Ameland. op Vrijdag 12 Maart 1869, in het gewone lokaal van den ijk. De Arrondissements-IJker, tijdelijk met de dienst belast, E. G. STAAL. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekenddat van Maandag 8 tot Zaturdag 13 Maart e.k., van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in- uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand December 1868. 2. Instructiën voor den havenmeester, de sluis-, brug- en pontwachters op bet Noord-Hollandsch Kanaal. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd, Alkmaar, P. M. AGHINA, Voorzitter. 5 Maart 1869. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. LIJST VAN BRIEVENwaarvan de ge adresseerden onbekend zijn, verzonden door het Postkantoor te Alkmaar, gedurende de 2e helft jler maand Januarij 1869: Wed. GRIJPSBERGEN en M. BARON, Amsterdam; A. BOS, den Helder; A. HOEKMANieuwe Niedorp KOOTEN, Veenhuizen; C. ZAAN Jz. en J. K. KAAN, Wieringerwaard. Van liet hulpkantoor Schoorldam D. W. EIJNHAARSchagerbrug. Van het hulpkantoor Wognum K. BAKKER, Krommenie. Landmail naar Oost-Indie, via Marseille Laatst vertrek van Alkmaar, 's avonds 7j- uur, den I1J™, 174™ en 25,ten dezer maand. Volgens een overzicht van de opbrengst der rijksmiddelen over het jaar 1868 in de Economist van Februari 1.1., is het gezamenlijk bedrag daarvan geweest: in 1864 ruim 62,700,000 1865 64,400,000 1866 68,600,000 u 1867 71,800.000 - 1868 71,200,000. Er blykt alzoo van een geregelde vermeerdering. Maakt het jaar 1868 daarop echter geen uil zonderingdaar de op brengst toch zes ton minder is dan in het vorige jaar Neenomdat dit verschil alleen wordt veroorzaakt door de mindere opbrengst van het recht van successie en van over gang bij overlijden. Dit bracht op in 1864 ruim 4,200,000 1865 u 4.200,000 1866 e 4,400,000 1867 5,300.000 1868 3,700,000. De opbrengst dezer belasting is uit haren aard altijd wis selvallig. Zij bracht in 1868 minder op dan in elk der vier vorige jaren, anderhalf millioen minder dan in 1867. Of zii in 1869 weer meer of minder zal bedragenkan niemand voorzien. Deze belasting moet alzoo builen berekening blij ven, en dan hebben de overige belastingen in 1868 bijna een millioen meer opgebracht dan in 1867. Het gedistil leerd waarvan velen een zoo ongunstige verwachting had den, heeft f 90,000 meer opgeleverd dan in het vorige jaar. /'Wij noemen het verblijdend schrijft de Economist niet dat er meer jenever verbruikt wordt, maar dat die vastheid, die taaiheid van verbruik zou men kannen zeggen, nu toont dat. het hooge belastingcijfer niet te hoog is. Voor hen die er uit een zedelijk oogpunt bezwaar in zieneen zoo aanzienlijke rijksinkomst uit een volksondeugd te ver krijgen, herrinneren wij dat de belasting immers niet daar toe aanzetverre van dien//men drinkt niet om aan den lande veel accijns op te brengendoch het land heft veel accijnsomdat er veel gedronken wordt." Er is geenerlei begunstiging van het zoo gewraakte drank- verbruik, integendeel, de hooge belasting is een bezwarende voorwaarde, een kleine straf of boete aan dat verbruik ver bonden de belasting staat tot een Maine- of Verbods-wet, gelijk zware invoerregten tot gebeele prohibitie staan; zonder zoo ver te gaanis het een stap in dezelfde rigtingde vijanden van den jenever moeten zich dus in de tegenwoor dige rigting verheugenvooral als zij nagaanhoezeer de fiskale voordeelen door de j eneverbeiasting verkregen, in staat hebben gesteld om de regten op eerste levensbehoeften op te heffenzoo als b. v. uit deze eenvoudige nevens elkander plaatsing onzer verbruiksmiddelen van 1835 (het laatste jaar van de gemaalbelasting), en 1868 blijkt: 1855 1868 suikerl,61i',000 f 3,764,000 wijn1,191,000 1,914,000 gedistilleerd. 4,901,000 13,354,000 geslacht 1,840,000 1,829,000 zout2,445,000 2,753,000 zeep1,208,000 1,374,000 bieren en azijnen 405,000 654,000 steenkolen1,330,000 n turf)1,666,000 {gemaal) 4,341,000 {vervoerbiliettcn). 95,000 f 20,819,000 25,644,000 Voorwaar, men kan zich het hooge gewigt dezer cijfers niet genoeg inprentencirea zeven en een half millioen min der van de nooddruft geëischt.(want immersook voor de meer gegoeden is brood, en brandstof nooddruft te noemen) en toch in totaal cirea vijf millioen meer door accijnsen verkregen In die weldadige rigting is het laatste woord nog niet gezegd. Den 26 heeft de heer de Fré in de Kamer van Vertegen woordigers voorgesteld om de sedert 4 jaren bij de Kamer aanhangige wet op het beheer der inkomsten en goederen van de kerkelijke gemeenten, onmiddelijk aan de orde te stellenwaartoe besloten werd nadat eene motie van den heer de Theux, om de behandeling dezer teedere zaak te verdagen, met 59 tegen 39 st. was afgestemd. Bij de behandeling der begrooting voor binn. zaken, is de Staatssubsidie aan de bollandisten, voor de voortzetting van de door hen bewerkte Ada Sanctorum, met 57 tegen 42 st. geweigerd. Den 22 Eebr. zijn bij den Bondsraad wetsontwerpen in gediend tot overbrenging van het budjet van het pruisische ministerie van buitenl. zaken op de Bondsbegrooting, en tot regeling van liet kic rcclit. Het laatstgenoemde komt mee- rendeels overeen met de thans van kracht zijnde voorloopi- ge wet op de verkiezingen, maar het kiesrecht voor militai ren in actieve dienst wordt geschorst, op grond, dat het leger vreemd moet blijven aan politieke partij-strijden. Het Heerenhuis heeft liet wetsontwerp omtrent de wijzi ging van den eed der israëlieten aangenomen. De 3 Afgevaardigden van Saksen in den noordduitschen Rijksdag hebben hun mandaat nedergelegdomdat slechts gezorgd wordt voor het militair vermogen en het uitwendig aanzien van den Bond, en niets gedaan wordt voor de ont wikkeling van de rechten en vrijheden des volks. Yan de door de stad Frankfort verworven uitkeering van 3 miljoen, zijn 2 miljoen door de regeering als schadeloos stelling toegekend en is 1 miljoen geschonken door den Ko ning uit zijne bijzondere fondsen. Het ontwerp tot goed keuring der gesloten overeenkomst is den 1 Maart door het Huis der Afgevaardigden, met nagenoeg algem. st. aange nomen. Graaf Dzialinsky, in 1864 wegens deelneming aan de op roerige beweging in Posen bij verstek ter dood veroordeeld maar na de amnestie zijner medeplichtigen zich vrijwillig gevangen gegeven hebbende, is den 27, te Berlijn, veroor deeld tot 3 jaren gevangenisstraf. Eene door 2000 personen bijgewoonde volksvergadering te Geislingen gehoudenheeft een besluit aangenomen in houdende: dat het toetreden der zuidduitsclie Staten tot het Noordduitsch Verbond de natuurlijke weg is tot het berei ken der lang gewensclite eenheid des vaderlands. De Kamer van Afgevaardigden heeft, met 114 tegen 26 st., de nieuwe onderwijswet aangenomenwaartegen van de zijde der olerikalen sedert lang een warme strijd is gevoerd. De geestelijken zullen voortaan wel leden der schooleom- missiën kunnen zijnmaar niet langer rechtens daarin zit ting hebben. Oostenrijk. De paters redemptoristen hebben te Praag, voor 60000 fl., een groot gebouw (een voormalig klooster) aangekochthetwelk bestemd is tot huisvesting van 300 spaansche en italiaansche jezuiten. De minister van binn. zaken beeft, in overeenstemming met zijne ambtgenooten van justitie en van eeredienstden 19 Eebr. de chefs der verschillende landen aangeschreven om de kerkelijke overheden te doen aanzeggen, dat zij zich te onthouden hebben van het spreken van recht in huwelijks aangelegenheden en van het geven van adviezen daaromtrent in den vorm van rechterlijke vonnissen, zullende zij anders vervolgd en gestraft worden volgens de bepalingen der ver ordening van 20 April 1854. De minister van onderwijs heeft den 2 Maart bij den Rijks raad eene nieuwe wet op de volksscholen ingediend. De commissie van den Rijksraad voor de militaire zaken heeft het ontwerp betreffende den landstorm met 7 tegen 3 st. verworpen. Bij het budjet voor 1869, zooals het door de commissie van den Rijksraad is aangenomenworden de uitgaven op 299, de inkomsten op 296 milj. geraamd. De commissie acht het waarschijnlijkdat de opbrengst van sommige mid delen de raming zal overtreffen. De minister van financiën heeft bij het Huis der Afge vaardigden 300,000 fl. aangevraagd, tot het bekostigen der buitengewone maatregelen ter keering der overstrooming in de zoutmijn te Wieliczka. Hongarije. De verkiezingsstrijd wordt steeds levendiger eu ontaardt op verscheidene plaatsen in hevige vechtpartijen. Het israëlietische congres te Pesth heeft den 23 zijnetaak volbracht en den minister van eeredienst een ontwerp voor eene nieuwe organisatie der israël. gemeenten en scholen aangeboden. De leden der orthodoxe partij hebben zich deels aan de beraadslagingen onttrokken, deels tot het laatste toe in hunne oppositie tegen veranderingen voihard. De Paus heeft besloten tot oprichting van een vrijwillig reserve-corpshoofdzakelijk uit de burgers bestaandedie tijdens den jongsten garibaldiaanschen inval vrijwillig de wapenen hebben opgevat ter verdediging van den H. Stoel. Het gerechtshof van de H. Consultauitspraak doende als hof van appèl, heeft het tegen Ajani en Luzzi gevelde doodvonnis veranderd in levenslangen dwangarbeid, en den duur der aan de overige veroordeelden opgelegde straffen met één graad verminderd; 2 der veroordeelden zijn vrijge sproken. Deze rechtszaak betrof het gewapend verzet van een aantal te Rome overvallen samenzweerderstijdens den inval der garibaldianen in het pauselijk gebied. De heer Posada Herrera heeft Rome verlaten zonder door de regeering als spaansch gezant erkend te zijn. De te Rome aanwezige oostenrijkerswaaronder van de aanzienlijkste geslachten, hebben den 22 Febr., bij monde van graaf Leo Thun, den Paus een adres aangeboden, tot betuiging hunner verknochtheid. De motie van dankbetuiging aan het Voorloopig Bewind, zoo heftig bestreden door den heer Orense, die het aanspra kelijk stelde voor het te Cadix en te Malaga vergoten bloed en voor de gebeurtenissen op Cuba, is den 24 Febr. door de Cortes met 180 tegen 62 st. aangenomen, en de maarschalk Ser rano benoemd tot hoofd der Uitvoerende Macht. Hij deed een beroep op de eendracht en verklaarde in de volgende zitting, het gezag uit vaderlandsliefde en met zelfverloochening te hebben aanvaard, maar dat hij de prerogatieven er aan verbonden niet zou aannemen. Hij zeide op de medewerking van minder heid zoowel als van meerderheid ter volvoering der gemeen schappelijke zaak te rekenenniets anders begeerende dan tot het burgerlijke leven terugtekeerenna zich van zijnen plicht jegens het vaderland gekweten te hebben. De maarschalk heeft dón 26 aangekondigddat hij al de ministers in zijn kabinet wensckt te behouden en dat het ministerie geen ander programma heeft dan de beginselen der revolutie en verlangt om spoedig tot eene definitieve staatsregeling te geraken. Bij het neder leggen van het gezag door het Voorloopig Bewind heeft de genl. Prim de restauratie der Bourbons eene onmogelijkheid genoemd, en daarmede willen protestee ren tegen de aantijgingdat hij de verkiezing van den prins v. Asturie wilde bewerken, om zelf het Regentschap in han den te krijgen. De heer Figueras heeft daarop gevraagd of de ministers het reeds eens waren ten aanzien van een candidaat voor den troonen toen een hunner dit door een toestemmend teeken beantwoord hadvroeg hij aan den genl. Prim, of men den hertog v. Montpensier uitgesloten had, dewijl deze evenzeer tot het geslacht Bourbon behoorde als Isabella II, maar de gevraagde bewaarde hierover het stil zwijgen. In den nacht van den 24 heeft te Barcelona eene commu nistische beweging plaats gehadde oproerlingen zijn door de vrijwilligers zonder bloedvergieten uiteengedrevende aanvoerder en een 30tal andere personen zijn gearresteerd. Het domkapittel van Burgos heeft thansevenals reeds vroeger de aartsbisschop, bij sclirjjven aan het Voorl. Be wind zijne onschuld betuigd aan den moord van den gou verneur, en de plaatsing van dit protest in het regeerings- blad verzocht. De meerderheid der Cortes heeft eene bijeenkomst gehou den waarin eene oommissie van 15 leden is benoemd om het ontwerp eener grondwet samentestellen en eene keus van een nieuwen monarch te doen. Er is een decreet uitgevaardigdwaarbij de slavernij in de koloniën wordt afgeschaft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1