ALKMAARSCHE COURANT No. 13. Een enzeventigste ju 1869. Zondag 28 Maart. Een raad aan de scherpschuttersvereeiiig-ing-en en een belangrijk Koninklijk Besluit. J!®lcficlijfi0cÏ!c Ecricfifcu II e I g i e. Pruisen. IIosteiirifk-IIoiigai'He. Kci'kclüke Staat. Italië. Spanje. m.™phr^eE,KENDE 00?TES' Dc heer ¥l(Jueras heeft bet Frankrijk. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. r Kii' MB* De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht v°or elke Plftatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaiurdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. De admissiën als gedelegeerden der 2 klasse voor de 269'. 270' en 271'staats-loterijen, kunnen tegen betaling van ^0,15 leges, in de volgende week van de gemeente-secretarie afge haald worden. DIRK de GRAAE, vermoedelijk woonachtig onder Heilo wordt verzocht zich spoedig aantemelden bij den Heer bur gemeester van Heilo of ter secretarie te Alkmaar. POSTKANTOOR. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de 2« helft der maand Eebruarij 1869: A. J. HAARSELHORST en H. J. HANOTTO (2 stuks) Amsterdam; J. ZONNEVELD, Brouwershaven; D. ABBO, Buiksloot; J. LIGTHARD, Buitenveld; VALETEIN, Does burg; EERD. GREVE, Hanover; BUNAGEL, Kampen STUURMAN, LeidenWed'. KUIPER, Obdam; C. AAIJ Ursem; P. POLDER, Zijpe. Van het hulpkantoor Oude Niedorp: P. HEP REL, Hoorn. Van het hulpkantoor Burgervlotbruq TRIJNTJE GROENEVELDT, 't Waarland. Van liet, hulpkantoor Rustenburg JAN EMAN, Graftermeer. Van het hulpkantoor de Rijp.- J. ZAADWERKER, Alkmaar; C. KUIPER,Duivendrecht Van liet hulpkantoor Schoorldam A. de ZEELANDER, Winkel. Laatste expeditie per landmail naar Oost-Indië. Via Triest 7, 14 en 21 April, 's avonds 7 uur, port 65 cent 15 wigtjes. Via Marseille813 en 22 April's avonds 7 uur, port 70 cents per 15 wigtjes. Naar West-Indic. Den 30 Maart, 14 en 29 April, 's avonds 7 uur, port 65 cent 15 wigtjes. Te 's Hertogenbosch bij Gebr. Muller is een klein vlug schrift uitgekomen, //Een woord aan de leden der scherp schuttersvereenigingen in Nederland door een officier van het legerdat van warme belangstelling in deze vereenigin"en getuigt, en ten doel heeft aan te toonen, op welke wijze°zij van groot nut kunnen worden voor het vaderland. Volgens den schrijver kan er geen sprake van zijn, dat ooit in tijden van oorlog onze scherpschuttersvereenigingen zich als zelf standige afdeelingen bij het leger zouden kunnen voegen onder aanvoering barer eigen officieren, zoo zij die hebben, want dat de daartoe vereischte militaire kennis en geschikt heid aan officieren en manschappen beiden in allen deele ontbreken. Nu, dat zal ieder wel toestemmen die deze vereenigingen v an nabij kent, en niet door onkunde of eigen waan verblind is. De schrijver voegt er bij, dat van de schutterij-commandanten en officieren hetzelfde geldt. Toch blijft hij beweren, dat de scherpschuttersvereenigingen van groot nut kunnen zijn, als zij hare oefeningen bepalen tot het geen binnen haar bereik ligt en tevens de hoofdzaak uitmaakt van onze geheele verdediging. Daarover zegt hij het volgende //De oefeningen die gij moet uitvoeren om aan uwe be stemming te beantwoorden bestaan in: schieten schietenen nogmaals schieten naar de schijf. //Voor en aleer gij in staat zijt aan de schietoefeningen met vrucht deel te nemen, moet gij u de behandeling van het geweer eigen maken. //Leert uw geweer kennen, beoefent de theorie van de kogelbaan, leert uw geweer in- en uit elkander nemen, be oefent de oorzaken der afwijkingen van het schot en regelt uwe schietoefeningen naar die van het leger. "Zijt gij in dit alles bedreven, weest dan verzekerd dat uwe bekwaamheid als scherpschutter in tijden van oorlog naar waarde zal geschat worden. //Gij noemt u scherpschutters, welnu zorgt er voor, die naam geen ijdele niets beteekenende klank zij. //Aan scherpschutters heeft men in het Leger gebrek. De soldaat, die goede vorderingen in het schieten naar de schijf maakt, wordt aangesteld tot scherpschutter, geniet voor zijne bedrevenheid in het schieten eene dagelijksche toelage van 5 cents, wordt zooveel mogelijk van de dagelijksche eorveën vrijgesteld en draagt als onderscheidingsteeken eene gele streep op den mouw en eenen sabel tot zijdgewcer. //Ik wijs u daarop, om aan te toonen hoe door het militaire bestuur de waarde van scherpschutters op prijs wordt gesteld. «Het is u zeker niet onbekend, ten minste niet aan uwe officieren, dat de kracht van onze verdediging in de vuur wapenen en in het water bestaat. «Een dwaalbegrip van het oorlogvoeren voor de verdediging van omen bodem is om zich voor te stellen, dat groote troepenmassa's zich tegen den aanrukkenden vijand zullen bewegen. Neen, dit kan niet plaats hebben met eenige kans op succes. En vraagt gij waarom? Het antwoord ligt voor de hand: omdat, onder meer, door de te korte oefeningen onzer militie deze niet als geoefende krijgslieden in het open veld kunnen verschijnen; omdat onze veldbatterijen in geenen onmiddellijk tot oorlogsgebruik dienstbaren toestand verkeeren, zoodat bijv. eene Ysselverdediginghoe wenschelijk zij ook door hare voorstanders moge geacht worden, niet uitvoerbaar zal zijn dan met opoffering,van een aanzienlijk gedeelte van ons Leger. //Een polder-oorlog zullen wij in de meeste gevallen voeren. Achter dijken, in forten en vestingen, begrensd doorinnun- datiën zijn onze stellingen. Daar wachten wij den vijand n Bo°r geschut- en geweervuur moeten wij 's vjjands aan vallen afwenden. «Daarom: noemt gij u vrijwillige Scherpschutters in Neder land, legt u dan op het schieten toe, opdat gij achter die (lijken of in die forten en vestingen van het meeste nut kunt zijn." bet mij voorkomt verstandigen raadis het niet van belang ontbloot te herinneren aan een bericht, dat wij allen in de dagbladen hebben gelezen tijdens in Pebruari i.l. te Utrecht de algemeene vergadering van den Weerbaarheidsbond werd gehouden. De tijd dien de miliciens in het eerste jaar onder de wapenen gehouden worden is gewoonlijk tien maanden; en nu ontving de vergadering van den Weerbaarheids- bond een telegram van den Minister van Oorlog, dat Z. M. de Koning een besluit had geteekend waarbij bepaald is, dat de leden der weerbaarheid, als zij afgeëxereeerd zijnde m de militie vallen, slechts zes maanden in plaats van tien zullen behoeven te dienen. Kort te voren had reeds de heer Stieltjes in het militaire tijdschrift //het Vaandel" zulk een maatregel als iets zeer wenschelijks voorgesteld a'meer men schreef hij den oefeningstijd verkort van die opkomende miliciens, welke een zekeren graad van geoefendheid toonen te bezitten in het excerceeren en het schijfschieten, zal daarvan een gevolg zijn de zoo gewenschte uitbreiding der scherpschuttersvereenigingen. Het getal weer bare manschappen wordt dan vermeerderd, en de miliciens kosten den staat minder geld, terwijl zij bovendien productief zijn gedurende den tijd dien ze korter behoeven te dienen Jonge beden die hun belang begrijpen en hunne ouders zuilen wel met verzuimen hen hierop opmerkzaam te maken zullen ten gevolge van dit besluit des Konings ongetwijfeld twee ol drie jaren vóór den tijd dat zij als miliciens onder de wapenen zouden kunnen geroepen worden, leden worden van een seherpschuttersvereeniging. De voordeelen daaraan verbonden springen m het oog. 1°. Zullen zjj bevrijd zijn van het onaangenaamste van un geheelen diensttijd, de eerste oefeningen in het mar- cheeren in dc handgrepen, de ladingen en liet schieten die den geheel ongeoefende dikwijls zooveel verdriet veroorzaken 0;, Kunneni 111 dienst aangesteld worden als scherp schutters, wat hun een toelage bezorgt van 5 centen daags en hen gewoonlijk vrijstelt van de dagelijksche eorveën. 3°. Gaan zijt vier maanden vroeger dan de anderen naar huis Um echter de miliciens in staat te stellen deze voordeelen te genieten, is liet volstrekt noodig dat er een schietbaan bestaat waarin zij zich kunnen oefenen. Zoude gemeente die zulk een schietbaan deed aanleggen, reeds om deze reden alleen niet een zeer nuttige en voor hare ingezetenen zeer voor- eebge uitgaaf doen? Zouden de gegoeden in die gemeente, die, door vrnwilhge bijdragen tot bestrijding van de kosten, een seherpschuttersvereeniging steunen en in staat stellen aan haar doel te beantwoorden, niet een zeer nuttig werk verrichten m het belang van de minder gegoeden, die geen plaatsvervangers kunnen betalen en wier zonen dus zeiven moeten dienen Nog mag niet verzwegen worden, dat tevens door den aanleg van een schietbaan eindelijk aan de bepaling van art Ti w* °P de schutterijen zal kunnen voldaan worden: iSÜeiSf jaarlijks, van den 1««- April tot October, op gezette dagen in het schieten naar de scnijt worden geoefend." W. v. d K \{Wordt vervolgd.) In verband met dezen blijkbaar welgemeenden en naar Ten gevolge der óntevredenheid in Frankrijk over de wet omtient het bekrachtigen van de overdracht van spoorweg- concessionheeft de regeering te Parijs inlichtingen verstrekt en zich met het fransche gouvernement verstaan over het be noemen eener gemengde commissie, ter overweging der han gende vraagstukken en tevens tot uitbreiding der betrekkin gen van handel en nijverheid tusschen beide Rijken i ■•Du ?2 j in wcrkPlaats v»n een grooten vlashandelaar, bij Hal. door het springen van een stoomketel, brand ont staan, waarbij 5 jeugdige arbeidsters, van 14 tot 20 jaren zijn omgekomen. De gemeenteraad van Frankfort heeft den 16, met 32 tegen 16 st., het voorstel van de meerderheid der commissie aange nomen, houdende verklaring, dat de toezegging van 3 mil- joen niets anders is dan eene voldoening van de krachtens de tractaten gestelde eischenen protest tegen het zeg gen van den minister van financiëndat het door den Ko ning verstrekte miljoen als een gunstbewijs moest aan"eme kt worden. Noobdd. Rijksdag. Den 15 is de wet, houdende maat regelen tot wering der veepest, bij tweede lezing, aangeno men, alsmede een voorstel om den Bondskanselier uittenoo- digen tot het aanknoopen van onderhandelingen met de zuid- duitsche Staten voor het vaststellen eener gemeenschappelijke verordening. r J OOSTENRIJK. Op zijne terugreis uit Croatie is den Keizer den 19, vroegtijdig, te Triest aangekomen en door de bevolking met geestdrift ontvangen. Z. M. is namens den Koning van Italië begroet door den genl. della Rocca, en heeft den geul. Móring opgedragen om te Florence voor deze beleefdheid te gaan bedanken. Heebenhuisu Den 18 is de begrooting voor 1869 goed gekeurd. In een uur tijds werden al de daartoe behoorende ontwerpen afgehandeld. Huis deb Aegevaabdigden. Den 19 is, overeenkomstig het voorstel van de meerderheid der commissie, besloten omtrent het ontwerp van wet tot regeling van den landstorm overtegaan tot de orde van den dag. De minister Giskra had voorgesteld het ontwerp naar de commissie terugtezenden. De overeenkomst tot regeling der grensscheiding tusschen Boheme en Pruisen werd goedgekeurd. HONGARIJE. Te Pesth zijn tot leden van het Volks' huis verkozen graaf Deak en 3 leden der oppositie-party. Bij breve van den 16 heeft de Paus, ter gelegenheid van het aanstaande 50jarigjubilé zijner priesterwijding, volledige kwijtschelding van zonden toegezegd aan allen, die, na gedane biecht en avondmaalsviering, op 11 April de heilige mis bij wonen en zich alsdan met de beden voor de bckecring der zondarenvoor de uitbreiding van het geloof en voor de zegepraal der Kerk vereenigen zullen. Het hof van appèl te Napels heeft beslist, dat het huwe- lijk van een priester met kan worden belet. De burgerlijke vcZnV Se^gerd het huwelijk van een priester met eine voormalige non te voltrekken en de rechtbank te Salerno had ^gvondyerkl^vi. - Meer dan 50 priesters zij i reeds m de beide Sicilien gehuwd. De rechtbankeu te als^o-ph m° én Tram hadden reeds dergelijke huwelijken fi!™ !rte ,n bekrachtigd maar het napelsche hof heeft ans het beginsel vóór de echtverbindtenis verkondigd. Tt-ege-W0<?,rdiging heeft' eelf voorstel akngeno- en tot oprichting in elke prefectuur van een blad uitslui tend voor regeenngs-aankondigingen bestemd. Te XeresAleala del Valle en Paterna zijn gelijktijdig ffi0rge,Vallenin de eerste Plaats ^der de leuf Innr ^ng! conscriptiein de beide laatsten onder voorwendsel der gemeenteraadsverkiezingen, te Paterna klaarblijkelijk door carlistische woelingen. Te Xeres waar barricaden opgeworpen waren, is het oproer gedempt door troepen uit Cadix en Sevilla, maar na het vertrek van deze vLTeThhW rSten- Het is toen spoedig, maar ten koste van veel bloed, onderdrukt, terwijl 600 personen, meeren- deels in andere provinciën tehuis behoorende, en daaronder deleden van het revolul lonaire comité, zijn gevangen genomen. Het verlies der militairen bestond uit 30 dooden en 120 gekwet- de sVpHpI-t uVu°5 oproer eigenlijk geen reden, want 6000 l iJ n aangekondigd, dat de afkoopsom van 6000 realen voor eiken dienstplichtige uit de stedelijke kas den Tqr5en iT-, ?6 ,st.edelijke Raad van Madrid heeft en 19 een soortgelijk besluit genomen, en de gewestelijke cL ffitSsKenmenS maatre&el °ver de geheele provln- 21 \e Barcelona eene protectionistische demon stratie, en te Malaga en Grenada hebben manifestatiën tegen de conscriptie plaats gehad. Den 22 te Madrid, onder grooten 200OZuVwennieUWSglengen' Cene der"eliJke manifestatie van Het centrale republikeinsche comité te Madrid heeft een npLwl nianifest tegen de conscriptie uitgevaardigd, dat ook door de Afgevaardigden Figueras en Castelar onderteekend is. 0erueht geheel ongegrond genoemdals zou de minderheid voornemens zyn om zich eenparig aan de beraadslagingen te onttrekken. Zijne verklaring is door de meerdeHeid met levendig gejuich ontvangen. Men verzekert, dat de grondwetscommissie besloten heeft om voortestellen, dat de catholieke godsdienst als godsdienst van den btaat zal worden behouden, maar dat tevens alle andere eerediensten vrij zullen kunnen worden uitgeoefend en voor de burgerlhke wet gelijk zullen wezen. Den heeft de minister Sagasta, na verslag van de onlusten te Xeres en elders te hebben gegeven, de minderheid en de meer derheid aangespoord om de handen ineenteslaan, tot hel. bescher men der omwenteling tegen muiterij en opstand. De heeren Castelar en Figueras hebbennamens de republikeinsche partij, liet voorgevallene ten sterkste afgekeurd, en eene door eemge liberalen gedane motie, waarbij de Cortes hunne onder steuning aan de regeering verzekeren, is met eenparige stem men aangenomen. r 5 Den 22 berichtte de minister Zorilladat de beide boven genoemde republikeinsche leden de menigte bij de te Madrid gehouden manifestatie vermaand hadden om uiteenteeaan maar dat een ander Afgevaardigde het volk had opgestookt om de vergaderzaal der Cortes binnentedringen; de minister van oorlog had daarom de vrijwilligers en de troepen onder de wapenen doen roepentot verzekering van de rust der vergadering De heer Garcia Lopez, een republikein, bestreed vervolgens de conscriptie, doch verklaarde, dat de minder heid de luidruchtige manifestatie afkeurde. Het voorstel der republikeinsche partij tot afschaffing der conscripüe is den 23 verworpen. Den 24 heeft de commissie voor de constitutie haar ont werp ingediend. De grondbeginselen zijneen monarchale regeermgsvorm; 2Wetgevende Kamers, waarvan de Senaat ee- kozen door de Provinciale Raden, de Kamer van Afgevaar digden door middel van het algemeen stemrechtvrijheid van drukpers en van vereeniging. De baron de Seguier, de ontslagen keizerlijke procureur te Ioulouse, heeft bedankt voor de hem door de oppositie m Lure en Loire aangeboden candidatuur voor het Wete- Lichaam. Op den 13'- verjaardag van den Keiz. prins zijn 25000 ir. uit de invaliedenkas verdeeld onder 550 oude zeelieden weduwen van varensgezellen en maritieme werklieden en 16 weezen opgenomen in het weeshuis van den Keiz. nrins dat nu reeds 600 kinderen telt. Den 16 heeft bij een chemist aan de Place de laSorbonne te Parijs eene ontploffing plaats gehad, waardoor zijn huis en fabriek vermeld, zijn zoon, de directeur der fabriek en 2 werklieden gedood, verscheidene personen gekwetst en in den omtrek 30000 glasruiten verbrijzeld zijn. De ontstane brand werd spoedig gebluscht. 14 Leden van den gemeenteraad van Bordeaux hebben hun ontslag ingediend, tengevolge van het conflict met de rede ring over de gewijzigde mdeeling der kiesdistricten. Boven dien bestonden reeds 5 vacaturen, zoodat de raad niet voltallig genoeg meer is Dm te vergaderen. Het vonnis van den heer Ulbachredacteur van la Cloche en zijne mede-veroordeelden, waarvan door het o. m in hooger beroep was gekomen, is den 19 door het keizerlijk gerechtshof aanmerkelijk verzwaard geworden. Genoemde publicist is thans tot 6 maanden gevangenisstraf en 500 fr boete, de uitgever tot 1000 en de drukker tot 500 fr. boete veroordeeld. Bij het eerste vonnis waren boeten van 300 100 en 25 ir. opgelegd. De heer Wittersheimgérant van het Journal O Ketel is vrijgesproken van laster jegens den heer Buet, gewézeu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1