No, Zonda 25 April. ©fficiccl ©cbccltc. de De aanstaande verkiezingen en o i iderwij s-kwestie. völckclijfiscfic Bcvichtca Belgie. Geruisen. rtt7~JöTïïFBnrTrrT~viTP5 aardig Hl WMKteiii'llli-llongai'ijc. Italic. Si-erkiëiyke Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 frajico per post f 4,— Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. V.:s| Ui -<r BRANDWEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat door hen ten Raadhuize alhier, op Donderdag 29 April 1809 's namiddags ten 6 ure, het onderzoek zal worden gehouden van de ligchaamsgebreken der voor de brandweer ingeschre ven personen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 April 1869. Be Secretaris SPANJAARD!'. POSTKANTOOR. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Maart 18119: MARIA EBING, A. BROUWER en S. BERGEN, Amsterdam; HOOGENDORP, Bergen; W. YISSER, Enk huizen; WILLEM GOVERS, Haarlemmermeer; HUISMAN, LangendijkWed. CROLLENieuwediep; PIETER de BIER. Oosterblokker; G. BUTTER, Winkel; N». van SCHERP, Zandpoort; J. KRAMER, Uitgeest; J. BERK HOUT (bestemming niet vermeld). Van het hulpkantoor Burgervlotbrug C. BLOM Valkoog. Van het hulpkantoor Wogram: Jn. TENTENS, Haarlemmermeer. In de maand Juni van dit jaar zullen de kiesgerechtigde burgers van den Nederlandschen staat geroepen worden om hunne stemmen uit te brengen omtrent de helft der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij zullen beslissen, of de aftredende leden op nieuw als volksvertegenwoordigers zitting zullen nemen of door andere, en dan door wie, vervan gen zullen worden. Inderdaad een gewichtig werk. Het is toch de eenige wijze waarop de Nederlandsche burgers zeiven rechtstreeks invloed uitoefenen op de regeering des lands waarop zij gezegd kunnen worden aan die regeering werkelijk deel te nemen. Die er belang in steltdat een vrij volk zooveel mogelijk zelf zijn zaken regelt, die zelfregeering niet alleen als een mooi woord, als een schoone gedachte huldigtmaar de zaak wilkan niet betwistendat de Nederlander als staatsburger geen belangrijker werk kent dan de verkiezingen van de leden der Tweede Kamer. Hij kan daarenboven zijn wenschen en bezwaren aan 's land Re geering en Vertegenwoordiging doen kennen, hij kan door woord en geschrift de denkbeelden die hij voor waar, recht vaardig en nuttig houdtverbreidenontwikkelen en ver dedigen maar bij de verkiezingen alleen treedt hij hande lend op, dan gaat hij van het woord over tot de daad, en zooveel gewichtiger de daad is dan het woordzooveel gewichtiger is ook het verkiezingswerk boven al het andere aat de Nederlander als staatsburger doen kan. Bij de verkiezingen geeft het stemhebbend N ederlandsche volk de richting aan waarin het geregeerd wil wordende beginselen die het door 's lands Regeering wenscht gevolgd te zien, den weg waarlangs het tot bloei, ontwikkeling, vooruit gang meent te zullen komen. Het ligt daarom ook in dén aard der zaakdat bij de verkiezingen inzonderheid wordt gelet op de kwestiën die aan de orde van den dag zijnen dat de candidaten voor het lidmaatschap der Kamer worden aanbevolen en bestreden naar gelang van hunne bekende meening omtrent de vraagstukken van den dag. Zoo zijn de laatste verkiezingen van Parlementsleden in Engeland be slist door de vraagof de candidaten voor of tegen de af schaffing der staatskerk in Ierland waren. Zal zoo ook de uitslag der aanstaande verkiezingen in Nederland afhangen van de gezindheid der candidaten ten aanzien onzer schoolwet? De antirevolutionairen en de clericalen onder de Protes tanten en Katholieken trachten dit vraagstuk op den voorgrond te plaatsen, en er de keuze der candidaten. hunne ondersteuning of bestrijding van te doen afhangen. Zij zijn in hun recht. Beschouwen zij inderdaad de schoolkwestie als een levens kwestie, dan kan het wel niemand verwonderen dat zij, waar het een candidaat voor de Tweede Kamer geldtaller eerst vragenhoe denkt hij over de handhaving der bestaande schoolwet De voorstanders der schoolweten daartoe mag de geheele liberale partij gerekend worden, zouden van hunne zijde geen reden hebben om zeivenuit eigen beweging, de school wetkwestie bij de verkiezingen voorop te zetten. Immers zij beschouwen dit vraagstuk als beslist door de tegenwoordige wet, vóór nog geen twaalf jaren door de groote meerderheid der Staten-Generaal aangenomen, nadat verschillende wets ontwerpen waren ingedienden de zaak van alle zijden be schouwd en besproken was. Waartoe van hunne zijde een herhaling uitgelokt van den strijd, die toen van weerszijden met inspanning van alle krachten is gevoerd, en eindelijk na een langen en heeten kamp is beslist Maar zij zien dat de tegenpartij den strijd wil, en de intrekking van de hoofdbeginselen der wet als het groote, het gewichtigste doel van den geheelen verkiezingsstrijd voorsteltZij ziendat het de toeleg der tegenpartij is, tot een herziening der school wet te geraken, 't zij dan met of zonder grondwetsverande ring. Zoo zij niet met blindheid zijn geslagen, hebben zij ook gezien, dat de strijd tegen de bestaande schoolwet in de Staten-Generaal zal worden aangevangen, zoodra de samen stelling der Vertegenwoordiging slechts eenigenkans van sla gen aanbiedt. Zij hebben gezien, dat op 1 October van het vorige j aar twee amendementen op het antwoord op de troon rede, die tot een herziening der wet moesten leiden, wel zijn ver worpen maar niet met een geruststellende meerderheidhet amendement-Oef ken, dat van de Regeering uitzicht vroeg op een wenschelijke tegemoetkoming aan billijke bezwarenvoort vloeiende uit de bestaande wetgeving regelende het lager on derwijs, met 49 tegen 23 stemmen, en het amendement-Golstein, dat in het antwoord op de troonrede wilde uitgedrukt heb ben, dat Zijner Majesteits bijzondere zorg voor het onderwijs ten waarborg strekt, dat de bezwaren van velen tegen ons lager on derwijs door Zijner Majesteits Begeering met ernst en belangstelling zouden worden overwogen, met 41 tegen 31 stemmen. Juist h(, ii') «lil., -.<De tod bot vu f <!i> élke/ir< gel meer 15 Cents, behalve 35 Cem y\-.h not) xusv !„.»l.rWi>e Zaturd: vEoi jrci r rioolnet *J'»h VA. jiqqsjh) dit laatste amendement was door zijn onschuldigen vonii uiterst gevaarlijk. Zoo wordt langzamerhand de grond on dermijnd, zoo wordt een schijnbaar hecht gebouw aan het wankelen gebracht, en zijn onverwaehten val voorbereid. Immers zoo meende de voorsteller, de heer W. van Golstein het was niet goed dat de Minister van Binnenlandsche Zaken zoo zonder aarzeling had gezegddat van hem geen voor stel tot wijziging der schoolwet was te wachten. Door de aanneming van dit amende.uent zou de Kamer hem ernstig aanraden de zaak toch nog eens nader te onderzoeken en te overwegen; misschien kwam hij dan nog wel tot een andere overtuiging, en zou hij de noodzakelijkheid inzien om een voorstel tot verandering der wet in te dienen; de Kamer zou door de aanneming van het amendement tevens aan de Regeering een verzekering te meer geven van welwillende ont- vaiigstwanneer de Minister zulk een voorstel mocht doen. En zulk een amendement werd met slechts 41 tegen 31 stemmen verworpen Bestaat er dan geen gevaar voor onze schoolwet Is het niet duidelijkdat de strijd over het lager onderwijs door de tegenstanders der wet zal hervat worden, zoodra er slechts eenige kans is op de overwinning Dit is zoo duidelijk als de dag. De bestrijders der wet maken er ook geen geheim van. Zij voeren een openlijken strijd. Zij eisehen candida ten die aan hunne bezwaren willen te gemoet komen, en op die voorwaarde alleen bieden zij hunne ondersteuning bij de stembus aan. Maar onder deze omstandigheden zijn de voorstanders der schoolwet ook verplicht hunne stemmen aan geen andoren te geven, dan die zij in dit opzicht volkomen kunnen vertrouwenomtrent wie zij de zekerheid hebben dat ze zullen pal staan voor de handhaving der wet. Men moet zich in deze zaak op zijn candidaten volkomen kunnen verlatenmen moet zeker zijn dat door hunne tegenwoor digheid in de Kamer de wet veilig is. Die nog weifelt, ver dient geen vertrouwen. Of wie zou zijn leger willen samen gesteld zien uit soldaten, die reeds weifelen eer zij te velde trekken Wat is er van zulke mannen te wachten als de strijd inderdaad begint, in de ure des gevaars Daarenboven de zaak is inderdaad genoeg onderzocht en besproken. De be zwaren tegen de wet zijn honderd maal uiteengezet. Die nu nog zegtik ben bereid de bezwaren ernstig te onder zoeken, en elk voorstel tot wijziging der wet welwillend te ontvangen en met nauwgezetheid te overwegen, mag geen vertrouwen vinden, mag geen stem verkrijgen van een voor stander der wet. Hij misleidt, zij het dan ook niet opzette lijk zoowel hare voorstanders als hare tegenstanderswant niemand weet wat er van hem te wachten is. Of is het in derdaad geen bespotting van de kiezers indien iemand die zich bereid verklaart als lid der Volksvertegenwoordiging op te tredenin dit jaar 1869 hun zegtik wil de bezwaren onderzoekenen als er een voorstel tot wijziging der wet wordt ingediend, zal ik het in ernstige overweging nemen Zoo paait men kinderen, maar geen mannen die tot de jaren des onderseheids zijn gekomen. Van een candidaat voor de Tweede Kamer heeft men reeht te vorderen, dat hij verklaart: ik vind de bezwaren gegrond of ongegrond, en ik zal daarom voor of tegen verandering zijn. Die omtrent een zoo gewich tige zaak het met zich zeiven nog niet eens is, is ongeschikt voor een plaats in de Kamer. De stembus zal beslissen over de onderwijskwestie. Brengt zij een meerderheid in de Kamer, die de schoolwet krachtig handhaaft, dan is de wet veilig. Heeft het tegendeel plaats, dan heeft weldra haar laatste uur geslagen. Immers de tegenstanders der wet zouden ontrouw plegen aan hun eigen overtuigingzouden zich schuldig maken aan bedrog en mis leiding hunner kiezersindien zijde meerderheid hebbende, de wet niet deden vallen. Als de stembus ge sloten is, heeft het Nederlandsehe volk op volkomen wettige wijze gesproken, en wel zijn laatste woord gesproken. Wat beteekenen daarna brochures en dagblad-artikelen van enke len Wat beteekenen na de stemming openbare voordrach ten besluiten van volksvergaderingen en adressen aan Re geering en Staten-Generaal. Dat is goed voor de stemming, dat zijn de beraadslagingen die de stemming voorafgaan maar welken invloed kan dat hebben nadat er gestemd is De voorstanders der wet zijn verplicht, zooveel in hun ver mogen iste zorgen dat de wet veilig, volkomen veilig is. Die onder de tegenwoordige omstandigheden beweert dat de schoolwet door geen gevaar wordt bedreigdmoet geacht worden al zeer weinig belang in die wet te stellen, of blind te zijn voor hetgeen er om hem heeu gebeurt. En een voor stander der wet die zijn stem geeft aan een tegenstander of een weifelenden, bereidwilligen ouderzoeker, is een man wiens daden in strijd zijn met zijn woorden een onoprecht voor stander alzoo wien het lot der wet weinig ter harte gaat of een lichtzinnige die geen besef heeft van den ernst van het verkiezingswerk. W. v. d. K. Na het stillen der onlusten onder de arbeiders te Seraing is eene grève ontstaan in de Boriuagehet kolendistrict van Henegouwen. Een kolenmijn werd door de werklieden ver nield. Uit Bergen en Charleroi worden militairen naar Elena en Erameries gezonden. Den 15 geraakten deze bij laatst genoemde plaats in botsing met 2000 a 3000 mijnwerkers, met het gevolg dat een werkman, benevens eene vrouw die in de nabijheid op het veld arbeidde, gedood en 12 werk lieden gekwetst werden, waarvan nog 2 aan hunne wonden zijn bezweken. Den 16 hebben de oproerlingen een personentrein, die van Maubeuge naar Bergen spoorde, met steenen geworpen en gedreigd om den treindoor beschadiging van de locomotief, te doen stilstaan. Bij den viaduct van Donnaire bevonden zieh groepen va» mijnwerkersdie eene dreigende houding aannamen. Ook in verschillende kolenmijnen van het district Charleroi is de arbeid gestaakt. *Te Berlijn hebben omstreeks 2000 timmerlieden den ar beid gestaaktzonder dat de rust is verstoord geworden. Noordduitsche Rijksdag. Den 16 is het voorstel van JOCf WBÊÊl- 'j< ;0; ifo.j ap,i\ Hf ylj it i i-i; •Hums i or. lïóïïlo'vi Aih-sp yblpt i\l mo inv. no osï ibnura Cents) ozpgfclrettltt imobnim ke plaatsing. Zij woriilnïtiii«iiljli*tó%enomen tot ig',hhihkliiikg"''ii dttf'j' iitpyoiide4,1'Jhfe;i'iclfteii''léléii)'fitö'Il'yu joil -I:v Yf )\\V)v.'A rrn v,\yv.. \l v .m) yA. suswnuo uv jfihu':; tohnox rmnnnohagrjv óradnsqo xmv nshnod nuili i.'ulnv.:' e: nmniboolud gnivoy - n u (Knul Il 'jJk'ioo n -.•mi.oJI e- b noOMoq «ah eiiogoj. brcterinannkvag nobinuim 8 fof II l.llll lot hPcrëh Ktésféji bl'fVkhsW liÓW'il '^n'dert' Afj^- ■digd'éh'VrtrfflSsndë1 té%!Vhdif.lftëit'ÖÉ4ö6SÏ vèÜL vèfEÈürwöW-1' c eO'llPeïën delijkë er stellig"tëgênuvêfl£ltód0ffiSa5,riêi/ ilUt^M^ÏOfrbDn&i?-'" genomen. ••ilowJjnBob-oo tob [iqqin/j; tennr oh in rnmtiO'gsol lafcYiïLuAui-u/, 'ui/dj oiifitiolqxo oh lom R - A u i *fWf£!K:olmo,! uolmhfci•U Bij de beraadslaging dei- wcf;op hei dmMlW 1" der lujKsraden, lieett de minis^^-mps^eiit klaard tegen de part\j-richtingwelig. i(p.JfifLA bij de Kerk heerscht. Hij deed uitVoffi^N\dat'^[rt|JlijUg^Y verval in den syllabus, deeneyclicaendcrgelijkeryep^^iiigqp,!, in strijd zijn met het moderne staatsleven, en ooiiaak'.t^l de Staat qn de Kerk niet hand aan hand kunnen gaan. *OOSTENRIJK. De Keizer heeft graaf Taaffe, sedert het ontslag van graaf Auerspergm tijdelijk president-minister, definitief als zoodanig benoemd, met behoud zijner betrek king van minister voor de landsverdediging en de openbare veiligheid. Huis der Afgevaardigden. De minister van financiën heeft den 19 een wetsvoorstel ingediend tot het doen slaan van nieuwe gouden muntstukken, ter waarde van 1 en Napoleon d'or. Den 20 isna eene beraadslaging van verscheidene dagen, de wet betreffende eene hervorming der grondbelasting in tweede en derde lezing aangenomen. *De constitutioneele commissie heeft de voornaamste pun ten der resolutie van den galicischen Landdag verworpen, zelfs die eisehen welke zonder wijziging der constitutie waren intewilligenn. 1. autonomie in zake van het onderwijs, een eigen hooggerechtshof en eene verantwoordelijke Landsregeering. Alleen de regeling der wetgeving op de handelseollegiën is aan den Landdag toegestaan. Alle catholieke bladen hebben ter gelegenheid van het jubilé van den Paus inschrijvingen geopend. De Unita Cattolica te Turin heeft op die wijze 300,000 fr. bijeenverzameld. Den 18 is de overeenkomst tusschen den minister van financiën en de Nationale Bank onderteekend. De Koning is den 18 te Napels aangekomen. De policie te Milaan heeft eene mazzinistische samen zwering ontdekt, orsini-bommen en bescheiden in cijferschrift in beslag- en 6 personen gevangen genomen. Kamer der Afgevaardigden. De minister van oorlog heeft eene nieuwe legerorganisatie voorgesteld, waarbij de sterkte bepaald wordt op 620,000 man, waarvan BiOOOO in actieve dienst, de diensttijd op 12 jaren, waarvan 9 bij het actieve leger en 3 bij de reserve, de duur vau het onder de wapenen zijn in tijd van vrede op 5 jaren voor de ruiterij en op 4 jaren voor het voetvolk. De Kamer heeft den 14 verworpen een voorstel om 250,000 fr. toetekennen aan de gemeenten, die het meest door de overstroomingen van het vorige najaar geleden hebben, en den 15 aangenomen de voordracht tot het besteden van 21 miljoen in 7 jaren, tot het aanleggen van wegen in de napelsehe provinciën. Uit het overzicht van den minister van financiën blijkt, dat het tekort over 1868 313 m. bedroeg en over 1869 75 m. zal bedragen, makende met 225 m. voorschotten aan spoorweg-maatschappijen en andere posten te zamen 614 mil joen, te dekken door uitgifte van 300 m. aan schatkistbil jetten en eene leening van 378 m. Het tekort over 1870 wordt op 94 m. begroot. Eerst in 1875 zal de begrooting door reorganisatie der belastingen, opbrengst der kerkelijke goederen en schulddelging tot evenwicht gebracht zijn. *Om tot opheffing van den gedwongen koers te komen moest men zeker zijn van het verkrijgen van evenwicht tus schen ontvangsten en uitgavenvan het afbetalen der schuld van 378 m. aan de Bank, van het dekken van het deficit van 300 m. en van het verminderen der in omloop zijnde schatkistbons met 50 m., waarvoor alzoo 72S m. benoodigd was. Door deze operatie zou het déficit nog met 60 m. verminderen. In 1870 zou men aan de Bank 180 m. en in de 2 volgende jaren het overige kunnen betalen en in 1873 den gedwongen koers kunnen opheffen. Het al zoo tot 100 m. verminderde deficit wil de minister dekken, door dë inkomsten der kerkelijke goederen overtedragen aan de nieuwe maatschappij van domaniale goederenwelke aan de regeering voorschotten zou doen tegen de afgifte van do- mein-obligatiëndoor de dienst der schatkist optedragen aan de Nationale en de Napelsehe Bankentegeii een 5 p. ets. borgtocht van 100 miljoen en door het sluiten eener ge dwongen 6 p. ets. leening, te storten in 187174, en afte lossen in 188191. De door den Paus op 11 April bediende mis in de sier lijk gedrapeerde S. Pieterskerk is bijgewoond door 25 a 30000 mensehen. waaronder het corps-diplomatique. 's Namiddags heeft Z. H. de uit ongeveer 3000 personen bestaande depu- tatiën ontvangen, die hem kwamen gelukwenschen. Daarna is door 600 zangers en 7 militaire muziekcorpsen op het S. Pietersplein eene hymne van Gounod uitgevoerd, 's Avonds is Rome luisterrijk geïllumineerd geweest. De aldaar ont vangen giften in geld bedroegen verscheidene miljoenen. Door eene deputatie vau 300 romeinsche vrouwen is den Paus eene schilderij van den veldslag van Mentaua aangeboden. Overal waar Z. H. zich gedurende de feestdagen vertoondeis hij met uitbundige geestdrift begroet. S I> tl 13 j O. Bij besluit van den minister van financiën van 25 Maart is de invoer toegestaan van bijbels en andere in vreemde talen gedrukte protestantsche kerkboeken, tegen betaling van het voor andere boeken bestaande recht. De republikeinen hebben bij de tweede verkiezingen in Tarazona, Barcelona en Saragossa de overhand verkregen. CoNsiiTUëEKENDE Cortes". Den 16 is met 112 tegen 62 st. een amendement op de constitutie, hetwelk voorstelde om de doodstraf afteschaffen, verworpen. Den 18 is de minister van marine gemachtigd om eene vloot uitterusten en achtereenvolgens al de beschikbare schepen naar Cuba te zenden. Den 19 heeft de minister van financiën zijne begrooting

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1