ALKMAARSCHE COURANT - No. 19. EenenzeventigsteJ aargang. Zondag 9 Mei. <S)fficiëcl (Scbceltc. De schoolkwestie en het aftredend lid der Tweede Kamer in het district Alkmaar. ^STckclijRechc Berichten, Belgie. Baden. Beieren. Uo^tcnrjjk-llongarije. Italic. Kerkelijke totaal. Spanje. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij cleze Courant behoort een Bijblad. PROVINCIALE WATERSTAAT VAN NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 20ttn Mei 18G9, des namiddags ten half drie urezal aan liet lokaal van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: a. Da duinbeplanting en het stellen van rietschut tingen op Texel en den vasten wal van Noord' holland, in drie perceelen. b. Het verbeteren van het beslag vóór het paal- scherm der Pettemer Zeewering. c. Het doen van eenige uitvoeringen bij de pro vinciale zeedijken tusschen Naarden en Muider berg en beoosten Naarden. Van het sub. b gemelde werk zal de aanwijzing in loco worden gedaan op Zaturdag vóór de besteding. De bestekken zijn, tegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het lokaal van het provinciaal bestuur voornoemd en aan het bureau voor buitenlandsche paspoorten op den Dam te Amsterdam. Het bestek sub. a vermeld is daarenboven verkrijgbaar bij den Opzigter van den Water staat C. v. d. Sterr te Helder. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofd ingenieur van den Waterstaat te Haarlem en wat betreft het werk vermeldsub. a bij den Ingenieur J. M. F. Wellan te Alkmaar en den Opzigter C. v. d. Sterr te Helder; sub. b bij den Ingenieur te Alkmaar voornoemd en sub. c bij den Ingenieur L. J. du Celliée Muller te Amsterdam. Tegen betaling van f 1,is ter gemeente-secretarie ver krijgbaar het jaarlijksch verslag omtrent den toestand dezer gemeente, over 1868, door Burgemeester en Wethouders aan den Raad uitgebragt. In het district Alkmaar treedt dit jaar als lid der Tweede Kamer volgens rooster af Jhr. Mr. C. van Foreest. Het lijdt geen twijfelof de conservatieve partij zal de herkiezing van het aftredend lid aanbevelen en met alle kracht ondersteu nen. De anti-revolutionairende tegenstanders der gemengde school onder de Protestanten en de volgelingen van de Tijd onder de Katholieken zullen niet in gebreke blijven hunne stemmen voorden heer van.Foreest uit te brengen. Dit laatste is zeer verklaarbaar. De heer van Foreest heeft zich herhaaldelijk, en nog on langs bij de behandeling der staatsbegrooting voor 1869, in de zitting der Tweede Kamer van lï December 1.1.. doen kennen als iemand die de agitatie tegen de schoolwet niet alleen «met klimmende belangstelling" heeft gadegeslagen maar die steeds //groote sympathie" voor haar heeft gevoeld. Zijne grieven tegen de bestaande wet kunnen niet door wij zigingen van ondergeschikte punten worden uit den weg ge ruimd. Hij acht de gemengde school, omdat zij zonder eenige godsdienst moet zijn. //een noodzakelijk kwaad," dat hij alleen daar waar het bijzonder onderwijs te kort schiet zou wenschen te behouden. Hij is dan ook voor een wol komen oplossing," en die oplossing is zijns inziens //niet door schoolwetsherzieningmaar alleen door grondwetsher ziening te verkrijgen." De bepaling der Grondwet, dat overal van overheidswege openbaar lager onderwijs wordt ge geven, moet vervallen. Het is slechts de vraag, of de natie daarvoor reeds rijp is; en omtrent dit punt schijnt de heer van Foreest nog niet volkomen zeker, ofschoon die rijpheid naar zijne meening met den dag wint. Immers in December 1.1 zeide hij: //Voor grondwetsherziening nu, meende ik (in 1857) was de natie nog niet rijp. Of zij er thans rijp voor gewor den is, zou ik niet durven beslissen." Bij de aanstaande verkiezingen zal de natie gelegenheid hebben om te toonen, of zij rijp is voor de opheffing van de openbare school als regel en hare toelating bij uitzondering alleen daar waar geen bijzondere school in de behoefte voorziet. Die daarvóór is, stemme den heer van Foreest, en verhaaste daar door den dag waarop de bestaande schoolwet zal vallen, waarop de kinderen van hetzelfde volk niet meer gezamenlijk in de openbare volksschool zullen worden onderwezen, maar, verdeeld in verschillende scholen, elk naar de godsdienstige gezindheid zijner ouders, van jongs af aan van elkander zullen vervreemden, om later als vijandige partijen tegen elkander over ie staan, zonder eenige bewustheid van den gemeenschappelijken volksbandzonder bewustheid van zooveel waarin wij Nederlanders toch allen één zijn, maar alleen met een helder besef van hetgeen waarin wij verschillen. Volgens den heer van Foreest moet de staat zich zooveel mogelijk aan het onderwijs onttrekken, is de gemengde school ten eenen male verwerpelijk, en behoort, zoodra ons volk daarvoor rijp is, de bepaling dat overal van overheids wege voldoend openbaar lager onderwijs wordt gegeven uit de Grondwet te worden geschrapt. Bij de verkiezingen belmoren de stemgerechtigde burgers voor hunne meenïng uit te komen. Die dus de opheffing der openbare lagere school begeert, geve zijn stem aan den heer van Foreest; maar die haar wil handhaven, die haar onmisbaar acht voor de ontwikkeling van liet Nederlandsche volk, voor de toe komst der natie, zal toch bezwaarlijk haar heftigsten bestrijder tot zijn vertegenwoordiger kunnen kiezen. Zal niettemin de conservatieve partij den heer van Foreest tot haar candidaat stellen Ongetwijfeldzij heeft het vroeger bij herhaling gedaanen de heer van Foreest heeft reeds in 1857 met navolgenswaardige eerlijkheid en zeldzame duide lijkheid dezelfde meening omtrent de beginselen onzer school wet verkondigd. Toch zijn er velen, zeer velen onder de conservatievendie hoogen prijs stellen op de handhaving onzer gemengde openbare schoolen die de mandementen her R. K. Bisschoppen daartegen met schrik hebben gelezen. Die mandementen nu en de rede van den heer van Foreest °P 11 December 1.1. in de Tweede Kamer gehouden hebben Scheel dezelfde strekking. De heer van Foreest wil de ge lengde school volgens de tegenwoordige wet als //noodzakelijk Uvaad alleen daar behoudenwaar zij volstrekt onmisbaar is bij gebreke van bijzondere scholen. De Bisschoppen noemen de onzijdige gemengde school onvoldoende en gebrekkig, en achten haar bezoek alleen daar verschoonbaar als een//droevige noodzakelijkheid. waar geen Katholieke scholen bestaan, lïelde veroordeelen de openbare school op denzelfden grond; beide verlangen dat het godsdienstig met het maatschappelijk onderwijs ten nauwste verbonden wordeen verwerpen elke school waar dit niet het geval is. De Orthodox-Protestanten en Katholieken die de gemengde school veroordeelen kunnen dus in dit opzicht niet beter doen dan den heer van Foreest stemmen; maar zulLn velen onder de conser vatieven die aan de gemengde school gehecht zijn, zoovelen onder de Katholieken die de bezwaren tegen de gemengde school niet deelen hem tot hun vertegenwoordiger verkiezen? Of zijn de conservatieven ook tegen de thans bestaande gemengde school Dat zij het dan openlijk erkennenen zij zullen daarmede hunne ondersteuning van den heer van Foreest gerechtvaardigd hebben. Immers het geldt hier niet iemand die aan eenige bezwaren omtrent ondergeschikte pun ten wil te gemoet komenmaar iemand die zelfs met school wetsherziening niet tevreden is en grondwetsherziening verlangt, die dus in dit opzicht geheel gelijk staat met den heer Groen van Prinsterer. Zullen zij de voorstanders der gemengde school misschien geruststellen met de verzekeringer bestaat voor onze schoolwet geen gevaar, tot een grondwetsherziening komt het toch nooit Dan vinden zij krachtige tegenspraak bij den heer van Foreest zeiven, die in 1857 meende dat de natie voor grondwetsherziening nog niet rijp wasmaar in 1868 niet durfde beslissen of zij er thans misschien niet rijp voor geworden is. En wie beveelt ooit een candidaat voor de Tweede Kamer aan, op grond dat hij toch zijn doel niet zal bereikenop grond alzoo dat hij geen kwaad zal kunnen doen Maar neemt de heer van Foreest genoegen met de thans bestaande wet, zoolang er geen grondwetsherziening plaats heeft gehad Heeft die wet geen gevaar van hem te duchten, zoolang de Grondwet onveranderd blijft? Ook deze vragen zijn door den heer van Foreest niet geruststellend voor de voorstanders der bestaande wet beantwoord. //Dit is mijn frief tegen de Regeering, zeide hij op 11 December .at zij halsstarrig weigert zelfs de geringste concessie, ook met zoodanige als de Grondwet toelaat, aan de voorstanders der bijzondere school te doen. dat zij zelfs niet tot de wijzi gingen in de schoolwet die de Minister Heemskerk voorstelde gezind is, waardoor ik gaarne erkendat aan enkele bezwaren zou zijn te gemoet gekomen. Die houding zal mij nopen om aan den Minister van Binnenlandscke Zaken mijn vertrouwen te ontzeggen." Op dien grond stemde de heer van Foreest dan ook tegen de begrootiug. In het district Alkmaar behooren de conservatieven alzoo partij te kiezen in de onderwijskwestie. Hier kunnen zij niet volstaan met de gewone verklaring, dat de bezwaren van zoovelen bij hen een welwillende gezindheid zullen vinden. De heer van toreest is een beslist tegenstander van de gemengde school, geen min gevaarlijk en veel belovend maar weinig gevend onderzoeker en overweger. Hoe zullen de conservatieven deze candidatuur kunnen rijmen met het programma der Al- gemeene Kiesvereeniging voor Nederlanddoor conservatieven opgericht en bestuurd, dat//handhaving der neutrale openbare school" voorschrijft? Het is aan de conservatieven, zich hieromtrent te verdedigen. Hier wordt er alleen de aandacht op gevestigd, dat de lieer van Foreest recht heeft op de ondersteuning van allen die met alleen wijziging der schoolwet, maar zelfs zooveel mogelijk opheffing der gemengde openbare school verlangen; doch dat niemand die de handhaving dier wet begeert en de gemengde school lief heeft, zijn stem kan uitbrengen voor dit aftredend lid der Tweede Kamerzonder in strijd te komen met eigen overtuiging, zonder zijn woorden te verloochenen door zijn daden en zich zeiven tot een leugenaar te maken. De candidaat, door de Centrale kiesvereeniging in het kies district Alkmaar gekozen, doet zich in zijn in deze courant openbaar gemaakten brief daarentegen als een beslist voor stander der gemengde volksschool en der tegenwoordige schoolwet kennen. In dit kiesdistrict is de onderwijskwestie dus zuiver gesteld, en zijn de kiezers volkomen in staat bij de stembus van hunne meening omtrent de nationale neutrale volksschool te doen blijken. W. v. d. K. er zu'ke Katholieken zijnen dat er velen zijn blijkt reeds voldoende alleen uit de keuze van leden der Tweede Kamer in de beide Katholieke provinciën, Noord- Braband en Limburg. De Tijd doet zich wel voor als woord voerder der Katholieken, maar hij vertegenwoordigt in waarheid slechts een richting, een partij onder de Katholieken. Den 1 Mei heeft de procureur des Konings te Antwerpen zich met 1 brigadier en 4 gensdarmes naar Beirendrecht be geven, waar de van Walcheren teruggekomen belgische werk- ieden uit weerwraak een arbeider van hollandscke afkomst mishandeld hadden. 3 Personen zijn gevangen genomen. Volgens gerucht zou de minister van justitie Bara aan den Koning zijn ontslag gevraagd hebben, ten gevolge der ingrijpende wijziging door den Senaat van zijne wet tot af schaffing van den lijfsdwang. De Kamer van Afgevaardigden heeft intusschen den 4 zijne begrooting aangenomen met 52 tegen 22 st. HDrgiiscn. Het te Berlijn gehouden congres der vereenigingen voor het verplegen van zieke krijgslieden in tijd van oorlog is den 72 ge sloten. O. a. is besloten om de regeeringen, die tot de conventie van Genève zijn toegetreden, uittenoodigen om eene overeenkomst te sluiten, ten einde in geval van oorlog de mogendheden, welke aan den strijd niet deelnemen, hare voor eigene dienst niet onmisbare geneesheeren ter beschikking van de oorlogvoerende partijen te stellen, ten behoeve der gekwetsten in de ambulances. Den 28 heeft graaf Bismarck den Bondsraad van het duitsche Tolverbond geopend. Noordduitsciie Rijksdag. Een voorstel is ingediend en met 107 tegen 90 stemmen aangenomen om, ter ver zekering van de persoonlijke vrijheid der Afgevaardigden, den bondskanselier uittenoodigen tot het onverwijld ge lasten; der invrijheidstelling van den Afgevaardigde Mende, die te Gladbach is in hechtenis genomen wegens opruiende taalgevoerd in eene vergadering van handwerkslieden waarvan feitelijk verzet tegen de policie, welke de ontrui ming der zaal gelastte, het gevolg is geweest. Het gerechtshof te Mannheim heeft de uitspraak bekrach tigd der rechtbank te Ereiburgwaarbij de administrateur van het aartsbisdom Ereiburg, dr. Kiibel, a de geestelijke Burger te Constanz zijn vrijgesproken van de aanklacht van misbruik van macht in zake de excommunicatie van den bur gemeester Stromeijer te Constanz. Prins Adalbert heeft den 29, namens den Koning, de zitting van den Landdag gesloten en daarbij leedwezen betuigd over bet verwerpen door de le Kamer van de school wet, //die op vrijzinnige grondslagen rustte en geschikt was om de beschaving van het volk te bevorderen." OOSTENRIJK. Huis dee Afgevaardigden. Den 1 Mei zijn wetten ingediend tot regeling van het contingent voor 1869 (56041 man voor het leger en de marine en 5604 voor de reserve, diensttijd van 1 Juli tot 30 Aug.) en tot vaststelling van den laatsten termijn voor de betaling der renten van oude ter converteering aangewezen sehuldtitels. HONGARIJE. Den 25 April beeft de president-minister een prachtig feest gegeven, hetwelk door den Keizer, de Keizerin en 3 Aartshertogen is bijgewoond. Volkshuis. Tot president is verkozen de heer PaulSoms- sich met 246 st., tegen 134 die over verschillende personen verdeeld waren. V olgens de Correspondance Italienne heeft de regeering liet zwitsersche gouvernement overgehaald om aan Mazzini het verblijf te Lugano te ontzeggen. Brins Napoleon is den 25 April, aan boord van zijn jacht, te Napels aangekomen. De prins en prinses v. Wales zijn den 2 Mei te Brindisi aangekomen en terstond naar Turijn vertrokken. Senaat. De nieuwe credietwetten zijn zonder discussie goedgekeurd. Kamer der Afgevaardigden. Den 30 April ismet 170t,egen 54 st. aangenomen liet regeeringsvoorstel tot regeling der verkiesbaarheid tot lid van het Parlement, na verwerping van het amendement der commissie waarbij de uitsluiting bepaald wera van allen, die belang hebben bij concession, contracten en ondernemingen in welke de Staat gemoeid is. Den 3 Mei is overgegaaii tot de behandeling der begroo ting. na aanneming eener motie van den heer Ferraris, waarbij vertrouwen betuigd werd ten aanzien van het financieel beheer en van de verbetering der verachterde geldmiddelen door de regeering. Men verzekert, dat de piemonteesche leden, die onder den naam van permanente eene afzonderlijke fractie vormen en zich tot dus ver bij de linkerzijde aansloten, zich bij de mimsteriëeie partij zullen voegen. Het totaal bedrag der door den Paus ter gelegenheid van zijn jubilé ontvangen giften wordt geschat op ongeveer 7 miljoen fr. in geld en op bijna 3 miljoen in natura. De staatkundige veroordeelden, wier gevangenisstraf bij de jongste amnestie in ballingschap is veranderd, hebben, met uitzondering van slechts één hunner, geweigerd die gunst aantenemen, dewijl van hen eene verklaring gevorderd werd, dat zij hunne aanslagen tegen het wereldlijk gezag betreurden en niet zouden hervatten. Ie Barcelona, waar men zeer tegen de vrijhandels-poli tiek van den minister Figuerola verbitterd isheeft het volk J J 'VI uii/iwu 10 UGCll/ 11CU VI den gouverneur gedwongen een telegram naar Madrid te 1 O O 11IVCL1 1M.UU1 f U IC zenden waarbij de afzetting van dien minister wordt geëischt. j s avondszijn in alle catliolieke kerken van Madrid gebeden opgezonden tot afwering van den godde- lijken toom wegens de atheïstische redevoering, door den heer Sunyer y Capdevila in de Cortes uitgesproken. De hertog v. Montpensier heeft voor zijne rekening al de lotelingen van het kerspel van Sevilla, waarin zijn paleis gelegen is, en van zijne zomer-residentie San Lucar, die lage nummers hadden getrokken, van de dienst doen vrijkoopen. CoNSTiTuëERENDE Cortes. Den 26 heeft de heer Smyer y Capdevila (uitgever van een geschrift, waarin de Koningen, de tering en God als de hoofdgeessels van liet menschdom worden voorgesteld) een amendement op de constitutie, 't welk vrijheid liet om elke godsdienst of in 't geheel geene gods dienst te belijden, op zoo stuitende wijze toegelicht, dal de president Rivero liem het woord ontnomen heeft. De geheele republikeinsche minderheid verliet daarop de vergaderzaal en toen zij bewogen was om terugtekeeren, deed zij een voor stel om het gedrag des voorzitters aftekeuren. Een tegen voorstel van den heer Martos was daarvan bet gevolgdat echter, even als het anderelater ingetrokken is. De president heeft zijn ontslag willen nemen, maar is van dat voornemen teruggebracht. In dezelfde zitting is besloten dat niet meer dan 6 rede voeringen voor en 6 tegen het beginsel van vrijheid van gods dienst mogen uitgesproken worden. Een amendement van den kardinaal-aartsbisschop van Santjago, msgr. Cuestatot instand houding der godsdienstige eenheid, werd met 293 tegen 51 st. verworpen. De heer Zarate beweerdebij de bespreking daarvandat alleen catholieken het recht hadden om zitting in de Cortes te nemenen dat de vreemdelingendie eene andere godsdienst dan de catliolieke beledente weinig in getal waren om er eenige notitie, van te nemen. Den 1 Mei is een amendement op de constitutie verworpen, hetwelk tegen het invoeren van vrijheid van godsdienst gericht was, even als een ander, 't welk strekte om de r. c. prelaten niet langer door de Uitvoerende Macht te doen benoemen en hun eene niet meer dan zuiver geestelijke rechtspraak ts doen behoudenalsmede een derde, van den heer Gurrido om de catholieken hun eigen geestelijken, door middel van een hoofdelijken omslag, te doen bezoldigen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1