ALKMAARSCHE COURANT No.SU. Eenenzeventigsle J aargang. *sm Zondag 16 Mei. (Officieel ©cbccltc. lan tot de ;endc ver- Generaal Staten, en en Mr. W. :nde leden Een verdediger van de houding der conservatieven in de onderwijskwestie. ;ii Staat a stort- md van :1 buiten ug voor innen en i Oedep. nkomst ppletoire chrijving ite-eigen- daaruit nmerwerf Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4,— Brieven franco aan de Uitgevers HEltM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. ruik van1 burger- se school nagement onfng aan istus e.k. eene gra- tot tege- door het Volgens de wet van 6 Mei 1869 (Staatsblad n». 76) bestaat fet kiesdistrict Alkmaar thans uit de volgende gemeenten: A Alkmaar, Texel, Vlieland, Terschelling, Wieringerwaard leringenden Helder, de ZtjpeSehagenCallantsoog iergen, Schoorl, Petten, Koedijk, Oudorp, Heilo, Egmond Zee, Ègmond-BinnenAkersloot. Liminen Castricum, •rjfaiinsrkarspel, Si. Maarten. Warmenhuizen, Nieuwe Niedorp, bmide Niedorp, Winkel, BarsingerhomZuid-Soharwoude loord-ScharwoudeSt. PancrasBroek op LangcdijkOud- rspelHeer Hugo WaardOterleekSehernierliorn en luid- en Noord-Schermer. den keer van een 3ii van de de Lange- euwesloot. gemeente- m te ken- nedebelen- kosten zal al worden Alkmaar. PROVINCIALE WATERSTAAT VAN NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 20'ten Mei 1869, des namiddags ten f" F drie urezal aan het lokaal van liet provinciaal bestuur Noordholland te Haarlem, bij enkele inschrijving worden besteed: De duinbeplanting en het stellen van rietschut tingen op Texel en den vasten wal van Noord holland, in drie perceelen. Het verbeteren van het beslag vóór het paal- scherm der Pettemer Zeewering. Het doen van eenige uitvoeringen bij de pro vinciale zeedijken tusschen Naarden en Muider- berg en beoosten Naarden. Van liet. sub. b gemelde werk zal de aanwijzing in loco orden gedaan op Zaturdag vóór de besteding. De bestekken, zijn, tegen betaling van 20 cents per exem- aar, verkrijgbaar aan het lokaal van het provinciaal bestuur wrnoemd én aan het bureau voor buitenlandsehe paspoorten den Dam te Amsterdam. Het bestek sub. a vermeld is larenboven verkrijgbaar bij den Opzigter van den Water aat C. v. d. Sterr te Helder. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den Hoofd- igenieur van den Waterstaat te Haarlem en wat betreft bet erk vermeld sub. a bij den Ingenieur J. M. F. W'ellan Alkmaar en den Opzigter C. v. d. Sterr te Helder; sub. bij den Ingenieur te Alkmaar voornoemd en sub. c bij i Ingenieur L. J. du Celliee Muller te Amsterdam. Te COMMISSARIS des KONINGS in de provincie irdholland brengt ter kennis van belanghebbenden dat, r bet verwisselen der binnenvloeddeuren van de schut- is Willem III aan het Noordhollandsch Kanaal, de groote buitenlandsehe vaart van af 19 tot en met 23 Mei a.s. genoemde sluis oponthoud zal kunnen ondervinden. 'Tevens worden belanghebbenden herinnerd dat, daar de -haven van de schutsluis Willem I nog niet op de volle to is gebragtgeene groote schepen of zeestoombooten r laatstgenoemde sluis kunnen geschut worden. Haarlem Fe Commissaris des Konings voornoemd Mei 1869. ït e l l. PATENTEN. BU ROEM EESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, lengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de in de naiiden Februarij, Maart en April 1869 aangevraagde pa- aten van de geneente-secretarie kunnen worden afgehaald, in 15 tot. en met. 29 Mei 1869, 's morgens van 9 tot 2 uren. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Mei 1869. Fe Secretaris SPANJAARDT. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD van LKMAAR brengt ter algemeene kennis, dat door Oede- iteerde Staten der provincie Noord-Hollandbij besluit m 5 Mei 1869, n'\ 43, bepaald is, dat de verkiezing van in lid der Provinciale Statenin het boofdkiesdistrict Alk- aar, ter vervanging van den lieer Mr. P. A. de Langezal ats hebben op Dingsdag 8 Junij 1869 en de herstemming, die noodig mogt zijn, op Dingsdag 22 Junij 1869. De V oorzitter van den Gemeenteraad van Alkmaar, Alkmaar, 12 Mei 1869. A. MACLAINE PONT. Aan de Alkmaarsche Courant is ingezonden bet volgende artikel, dat bier, natuurlijk begeleid van haar antwoord, aan hare lezers ter kennisneming wordt aangeboden. Eerst een goed woord voor de uitgevers van de Alkmaarsche Courant, die vrijgevig genoeg zijn van de gelegenheid te geven dat een wederwoord op hun hoofdartikelen een plaatsje, m bun blad erlangt. Wij prijzen dien waarlijk vrijgevigen zin. Biet hoofdartikel in de Alkmaarsche Courant van den 9 dezer opent den strijd, die de aanstaande periodieke verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer moet voorafgaan. De schrijver doet bet voorkomen als of bet te verkiezen kamerlid slechts een mandaat zal erlangen om uitsluitend de onderwijskwestie ons te vertegenwoordigen, als of gedurende dev- jaren dat bet te geven mandaat geldig zal zijn geene andere zaken waarin wij belangstellen zullen behandeld worden. Nu daarover hebben wij geen papier vuil te maken want zij die gewoon zijn hoofdartikelen van dag- of week bladen te lezen, weten het wel beter. Maar wij nemen de pon op om jen schrijver onder bet oog te brengendat bij de tegenstanders van de onderwijswet, en speciaal de con- 'rvatieven, zich al te dom voorstelt. Schrijver zegt: «bij de aanstaande verkiezing zal de natie elegcnheid hebben om te toonenof zij rijp is voor de op- «fling van de openbare school als regel en hare toelating "bij uitzondering alleen daar waar geen bijzondere school «in de behoefte voorziet. Die daar vóór is stemme denbeer 'van Poreesten verhaaste daardoor den dag waarop de ■bestaande schoolwet zal vallen, waarop de kinderen van "hetzelfde volk niet meer gezamenlijk in de openbare "volksschool zullen worden onderwezen, maar, verdeeld in «verschillende scholenelk naar de godsdienstige gezind- 'heid zijner ouders, van jongs af aan van elkander zul- «len vervreemdenom later als vijandige partijen tegen «elkander over te staan, zonder eenige bewustheid van den «gemeenschappelijkcn volksbandzonder bewustheid van zoo- «veel waarin wij Nederlanders toch allen één zijn, maaralleen «met een helder besef van hetgeen waarin wij verschillen." Alzoo wanneer de schoolwet, zal vallendan komen er, wij worden er mede bedreigd, sectesehoien die de natie zullen verdeelen enz. enz. Is er niet ietwat brutaliteit toe noodig om zoo iets te schrijven te Alkmaar, in Mei 1869 V Nu loer, ten gevolge van de onderwijswet, althans door de wijze waarop zij wordt uitgevoerd, reeds eene bijzondere christelijke school bestaat en de school voor roomsch catho- lijken over eenige dagen zal worden geopendnu wij reeds door de wet in dien ongunstigen toestand zijn gebragtnu wil schr. ons voor het opheffen van de wet bang maken door ons te belooven, iets dat wij reeds hebben. Wanneer dat artikel nietzooals no geteekend was met een naam die vertrouwen moet inboezemenwij zoudenvertrouwende op het oordeel van de lezershet stuk als onschadelijk laten loopenmaar nu eene vlag die achting verdient zóó eene lading dektnu willen wij voor 't minst doen zien dat men ons niet zoo gemakkelijk misleiden kan. Er is meer. Iets verder zegt sebr. «Zullen zij" (de conservatieven) «de «voorstanders van de gemengde school misschien geruststellen «met de verzekering er bestaat voor onze schoolwet geen «gevaar, tot een grondwetsherziening komt het toch nooit F" Wij antwoorden daarop nneen." En mogt men dan vragen «waarom niet?" ons antwoord zoude zijn, dat wij de conservatieven niet zoo dom achten als door schr. wordt voorondersteld. Zij zullen niet een kandidaat aanbevelen «op grond dat hij toeh zijn doel niet «zal bereiken, op grond alzoo dat hij geen kwaad zal kunnen «doen." Wie zijn tegenpartij zóó ligt acht, als schr. doet, waardeert zieh zeiven te magt.ig. En verder «In het district Alkmaar" zegt selir. «behooren de conser vatieven alzoo partij te kiezen in de onderwijskwestie." Dat «alzoo" zoude kunnen gelden, wanneer het bewijs geleverd wasnu dit echter ontbreekt, zeggen wij daaropdat te be wijzen is. Schr. zegt verder«de heer van Foreest is een beslist tegenstander van de gemengde schoolgeen min gevaarlijk en veel belovend maar weinig gevend onderzoeker en overweger." De heer v. d. K. zal onze vrees deelen, dat de woorden die wij onderstreepten door velen verkeerd gelezen kunnen wordenvan schr. humaniteit verwachten wij dat hijwan neer wij hem zulks verzoekenwel zoo goed zal zijn dien zin nogmaals en in meer duidelijke woorden te willen geven. Schr. vraagt: «Hoe zullen de conservatieven deze kandi datuur kunnen doen rijmen met het programma der Alge meene kiesvereeniging voor Nederland?" Seh. gaat hier van de vooronderstelling uit, dat conservatieven zijn menschen die hunne zelfstandigheid hebben cadeau gedaan aan de Alge meene kiesvereenigingdat de conservatieven hunne daden en gedachten in overeenstemming moeten doen zijn moeten doen rijmen met een eminent hoofd of parool gevende vereeniging. Schr. dwaalt. Ik weet niet hoe het met de zelfstandigheid van de leden der liberale partij gesteld is, en mogelijk heeft sebr., de laatstgenoemde kennende, ver keerdelijk het besluit gevormd dat de andere partij ook zoo zal zijn. Ik moet met al de kracht die in mij is tegen zulk eene vooronderstelling opkomen. Ik heb nimmer iets van conservatieven dwang gevoeld of bemerkt, en zoude het ook niet kunnen lijden. Sebr. heeft geen regt iemand zoo eene slaafschheid toe te schrijven. Als Nederlanders zeggen wij met Griffo de Saliër't bloed Bruischt en brandt mij vrij door de aadren vrij vloeie 't. U. Als de woordvoerder der conservatieven niet alleen het laatste hoofdartikel der Alkmaarsche Courant had gelezen maar ook nog even de beide voorgaande had ingeziendie evenzeer handelen over «de aanstaande verkiezingen en de onderwijskwestie," zou hij niet beweerd hebben, dat de schrijver het doet voorkomen, «alsof het te verkiezen kamerlid slechts een mandaat zal erlangen om uitsluitend in de onderwijskwestie ons te vertegenwoordigen." Hij zou daarin het volgende gelezen hebben«Het ligt in den aard der zaak, dat bij de verkiezingen inzonderheid wordt gelet op de kwestiën die aan de orde van den dag zijn." Ziet gij Finzonderheid, dat is: meer dan op andere kwestiënmaar geenszins uitsluitend. En nu is het ontegenzeggelijk ook deze woordvoerder der conser vatieven ontkent het niet dat de onderwijskwes'ie thans meer dan eenige andere kwestie aan de orde is, de algemeene belangstelling in hooge mate opwekten daarom zeer zeker erdient op den voorgrond geplaatst te worden. Het eerste verwijt berust dus geheel op een onvolledige en oppervlakkige kennisneming van de drie achtereenvolgende artikelen, waarin de schoolwetkwestie in de Alkmaarsche Cou rant is behandeld. Hoe nu F aldus klinkt het tweede punt van bestrijding gij beweertdat de opheffing der gemengde openbare school de verrijzing van sectesehoien ten gevolge zou hebbenZie toeh om u heenliier te Alkmaar bestaan thans reeds «ten gevolge van de onderwijswetalthans door de wijze waarop zij wordt uitgevoerd," een bijzondere Christelijke cn een Roomsch-Katholieke school. Zeer zeker, die bestaanen zoudt gij nu willen dat dit algemeen werd, dat er geen an dere dan sectesehoien bestonden? Ais de gemengde school wordt opgehevenzullen er natuurlijk niet anders dan ge- zindheidsscholen overblijven. Verlangt gij dat de staat zich aan het onderwijs onttrekt, of alleen daar optreedt waar geen bijzondere scholen bestaan F Mag de staat zulk een algemeen en bij uitstek gewichtig volksbelang aan particu lieren overlaten F Hebt gij dan waarborgen dat overal, ook voor armen en minvermogendengelegenheid zal bestaan om hunne kinderen voldoend lager, onderwijs te doen genieten F Nu is de gezindheidsschool uitzondering, en onze conserva tieve bestrijder schijnt dit reeds erg genoeg te vinden. Maar die uitzondering zal regel wordenzoodra de gemengde open bare school wordt opgeheven. Zal het dan beter zijn F Maken alle Orthodox-Protestanten en alle Katholieken te Alkmaar gebruik van de gezindheidsscholen F Integendeel, het kleinste gedeelte. De meesten toonen de gemengde school (openbare of bijzondere) te verkiezen. Hef de openbare armenschooltusschcnschool en lagere burgerschool op en waar zullen al die kinderen voldoend lager onderwijs vinden? Is het niet duidelijkdat de gezindheidsschooldie nu nog hij uitzondering bestaat en door betrekkelijk weinigen ge bruikt wordtregel zal worden F Maar de stichting der gezindheidsscholen zegt onze bestrijder is een gevolg van de bestaande onderwijswet althans van de wijze waarop zij wordt toegepast. De wijze waarop zij wordt toegepast! Ziedaar weer die ellen dige verdachtmaking, die ondanks alle afdoende tegenspraak jaar op jaar zonder eenige aanvoering van bewijs wordt her haald. Zulke ongegronde aantijgingen verdienen geen ant woord. Maar dat de onderwijswet niet de oorzaak is van de stichting der gezindheidsscholen blijkt in deze gemeente zoo helder als de dag. Bestaat hier niet een uitmuntende gemengde bijzondere schooldie niet door de wet beheerscht, en alzoo geheel vrij is F Als men alleen tegen de openbare school bezwaar heeftwaarom zendt men zijn kinderen dan niet naar die bijzondere school? Waarom laat men een ander bijzon der onderwijzer ten gevolge van een onvoldoend aantal leer lingen vertrekken en elders een beter bestaan zoeken? Om dat de voorstanders van liet gemeenschappelijk onderwijs zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid geen on derscheid maken tusschen de openbare en de bijzondere ge mengde school, als slechts het onderwijs goed is, en omdat de tegenstanders alle gemeenschappelijk onderwijs veroordee- len, onverschillig of het aan een bijzondere of aan een open bare school wordt gegeven. Hunne bezwaren gelden niet alleen de bij de wet geregelde openbare schoolmaar even zeer de vrije gemengde bijzondere school. De ondervinding heeft daarenboven in Alkmaar geleerd, dat een goede ge mengde bijzondere school de concurrentie met de openbare scholen niet behoeft te vree/.en. Wat haar zou kunnen be- nadeelenis de gezindheidsschooldie in de eerste plaats naar de godsdienstige opleiding en eerst in de tweede plaats naar het gehalte van het onderwijs vraagt. Op de uitnoodiging aan de conservatieven in het district Alk maar om zich toch te verklaren omtrent de onderwijskwestie, om ons te verklaren, hoe zij bij herhaling den heer van Foreest kun nen aanbevelendie één der heftigste tegenstanders van de gemengde openba -e school isterwijl het toch bekend is dat velen hunner dm school voorstaanen ook de Algemeene Kiesvereeniging voor Nederland, door bekende conservatieve leiders opgericht en bestuurd, «handhaving der neutrale openbare school" in haar vaandel schrijftop die vragen antwoordt de conservatieve woordvoerder bij herhaling zoo dom zijn de conservatieven nietNeen, hier is geen kwestie van dom heid of slimheid, maar eenvoudig van eerlijkheid. Een staat kundige partij en de conservatieven vormen immers een partij die voor beginselen strijdt, en niet voor personen, mag omtrent een kwestie van zoo overwegend belang als de sehoolwetkwestie niet het stilzwijgen bewarenof zij stelt zich bloot aan de dan niet ongegronde verdenking dat zij geen beginselen heeft, en door elke verklaring te ontwijken, zooals de heer Groen van Prinsterer zegtzooveel mogelijk stemmen tracht te winnen. De conservatieven in dit dis triet hebben een eigen orgaande Nieuwe Alkmaarsche Cou rant IJ' eekblad voor Kennemerland en West-Friesland, door de Kiezersvereeniging «Vaderland en Koning" openlijk er kend en aanbevolen als een blad waarin onder anderen ook hare staatkundige beginselen gehuldigd zullen worden. Er is dan ook geen twijfel aanof in dat blad zal die kiezers vereeniging inlichtingen geven omtrent hare houding ten opzichte der onderwijskwestie. De schrijver van het boven geplaatste stuk moge dit een domheid achtende kiezers zullen het eerlijk noemen. Kunt gij de aanbeveling van den heer van Foreest rijmen met het programma 4er Algemeene Kiesvereeniging voor Ne derland dat «ban thaving der neutrale openbare school" be geert? Op die vraag antwoordt onze conservatieve schrij ver denkt gijdat de conservatieven hunne zelfstandigheid hebben prijs gegeven aan de Algemeene Kiesvereeniging? Neen, dat laten wij aan de liberalen over; wij zijn vrije menschen, even vrij als de verraderlijke en huichelende Griffo de Sa liër; wij gehoorzamen aan geen wachtwoord. Ooedweest vrijmaar geeft ons een antwoord en den kiezers een on ontbeerlijke inlichting. Gij o n t w ij k t alweer de kwestie. Denkt gij dan anders dan de Algemeene Kiesvereeniging? Zijt gij tegenstanders van de neutrale openbare schoolen be veelt gij daarom den heer van Foreest aan 't Is ons wel maar zegt het dan ten minste aan de kiezers, opdat zij we ten wat zij aan u hebben. Is dan die Kiesvereeniging, op gericht onder het voorloopig bestuur van de heeren J. Rau van GamerenH. J. van der HeimF. C. A. van Hogendorp, J. M. de Kempenaar, W. van der VlietIf. A. van Rappard, C. W. E. VaillantII. R. War molt sP. N. Quarles van UffordII. F. van Zuylen van NijeveltA. van Lennep, R. Crommelin, W. van Nauta Lemke en J. A. Molster, geen conservatieve kiesvereeeniging F Of is haar titel een onwaar heid: is zij niet algemeen, niet voor Nederland? Hebbende conservatieven in Alkmaar weer andere beginselen, of in 't geheel geen beginselen F Ik erkendeze vragen zonden be- leedigend kunnen zijnindien de vreemde houding van on zen conservatieven inzender er geen aanleiding toe gaf. Zijn schrijven geeft recht tot zulke vragen. Daarom mag ook zijn schrijven niet toegerekend worden aan de conservatieve partij in dit distriet. Die partij en de kiezersvereeniging Vaderland en Koning zullen celeer juist door dit schrijven nog meer overtuigd worden van de noodzakelijkheid om zich te verklaren. Eindelijk vraagt de conservatieve woordvoerder opheldering omtrent deze zinsnede«de heer van Foreest is een beslist «tegenstander van de gemengde schoolgeen min gevaarlijk «en veel belovend maar weinig gevend onderzoeker en over- weger." Als hij het voorgaande artikel in de Alkmaarsche Courant had gelezen, zou hij die inlichting niet noodig hebben. Daarin toch wordt herinnerd, hoe de conservatieven niet de heer van Foreest, die integendeel altijd openhartig en duidelijk heeft gesproken bij de stembus en in de Kamer zieh steeds bereid hebben verklaard de bezwaren tegen de schoolwet met welwillende gezindheid te onderzoeken en te overwegen, zonder zich ooit nader te verklaren dan omtrent

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1