ALKMAARSCHE COURANT. j No, 23, E enen zeventigste Jaargang. 1860. Zondag (i Juni. (Officieel (Scbccltc. SSItcfcclijftsche ISetricItfett. Belgie. Pruisen. Hessen. Beieren. Oostcnrijk-Hongarije. Italic. E4ci*kclijkc Staal. Spa n j c. Frankrijk. Fngeland. Rusland. Fereeuigde Stalen. Binnenland. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te. 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uuringezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijbladbehelzende 3 circulaires van de Centrale Kiezersvereeniging en het raadsverslag. Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. AANBESTEDING. Op Donderdag den !0ae" Junij 1869, des namiddags ten half drie ure, zal aan het lokaal van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: Het leveren van brik, zet- en stortsteen en het bestorten der Heldersehe zeeweringin twee perceelen. De bestekken zijn, tegen betaling van 10 cents per exem plaar, te verkrijgen aan het lokaal van het provinciaal bestuur voornoemdaan het bureau voor buitenlandsehe paspoorten op den Dam te Amsterdam en bij den Opzigter van den provincialen Waterstaat C. 'van der Sterr te Helder. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat te Haarlem, bij den Ingenieur J. M. F. Wellan te Alkmaar en bij den Opzigter C. van der Sterr te Helder. MINISTERIE YAN JUSTITIE. PROVINCIE NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 10dtn Juni) 1869, des namiddags ten half drie ure, zal onder nadere goedkeuring, aan het lokaal van het Provinciaal bestuur te Haarlem, door den Commis saris des Konings in de provincie Aoordhollandof bij zijne afwezigheid door een der leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het 9e district, worden aanbesteed: Het bouwen van eene school met buiten por taal en van eene woning voor den onderwijzer bij het Huis van verbetering en opvoeding voor jongens te Alkmaar. Deze aanbesteding zal plaats hebben bij enkele inschrijving ingevolge art. 24 van het bestek. Het bestek ligt ter lezing aan het lokaal van het Dep. van Justitie en in het gebouw der Afschaffings-inrigting, le Wagenstraat S. No. 82, te 's Gravenhage, aan het lokaal van het Provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlem en oj) alle verdere plaatsen waar de bestekken van openbare bestedingen ter lezing gelegd worden. Gegadigden worden er aan herinnerd dat de biljetten van inschrijving des middags ten 12 ure vóór den dag der besteding in de bus moeten gestoken zijn, zooals art. 63 434 de-alge- meene voorschriften bepaalt. Aanwijzing in loco zal gedaan worden op Zaturdag vóór den dag der besteding, terwijl voor zooveel noodig inlichtingen kunnen verkregen worden bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat Jhr. J. R. 7'. Ortt te Haarlem, alsmede bij den Ingenieur van den Waterstaat J. M. F. Wellan te Alkmaar. POLITIE. Ter terugbekoming is aan het commissariaat van politie voorhanden het navolgende gevondene, als, een gouden oor hanger met rood steentjeeen dito kleine oorhanger, een witte mandeen bruin mandje met deksel en een kipvoorts wordt de eigenaar van een op de markt te Alkmaar op 7 Mei onbe heerd gevonden lamverzocht ten spoedigste zich aantemelden wet, tevens politieke vraagstukken ging behandelen, werd de vergadering door den aanwezigen keiz. commissaris, graaf Manzano, voor gesloten verklaard. Dit bracht eene groote opschudding teweeg en de menigte drong op den commissaris aandie door een paar welgezinden door eene achterdeur eh over de velden in veiligheid werd gebracht. De regeering heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld! en de vereeniging voorloopig gesloten. De bisschop Rudiger van Linz, beschuldigd van aanvallen tegen de confessioneclc wetten in een herderlijk schrijven, weigert voor de rechtbank aldaar te verschijnen. Alvorens hij gedagvaard werd, had het "hooggerechtshof te Weeuen beslist, dat art 14 van het concordaat, hetwelk bepaalt dat geestelijken niet strafrechterlijk door den Staat kunnen ver volgd worden, niet meer van kracht is. De commissie van controle over de staatsschuld rappor teert, dat op 31 Dec. 1868 de geconsolideerde bedroeg 2,558,229,378 fl., met een jaarlijksehenrentelast van 101,898,023 fl., de met-gemeenschappelijke vlottende 118,711,221, de ge meenschappelijke dito 307,924,701 fl. 29, s avonds, is de Onderkoning van Egypte te Weenen aangekomen en in het keizerlijk paleis gehuisvest. 'Den 30 Mei is te Weenen de eerste volksvergadering gehouden na de invoering van het recht van vereeniging en van vergadering. Zij had plaats in den tuin van de uit spanning /'Schoonzicht' en werd door 8000 a 10000 menschen, meerendeels handwerksliedenbijgewoond. Eene motie werd aangenomen ten gunste van het algemeen stemrecht en een broedergroet, bij telegram aan liet blad le Reveil, gericht aan de sociaal-democratische kiezers van Parijs en Lyon. Een der sprekers, de schrijver Mühlwasservoer zoo lievig uit tegen den adel en de geestelijkheiddat hem door een der 2 aanwezige politie-commissarissen liet zwijgen werd opgelegd, wilde hij de vergadering niet opgeheven zien. Kamer der Vertegenwoordigers. Bij de behandeling der militie-wet hebben de heer de Fré en verscheidene andere Afgevaardigden een amendement voorgesteldom de vrijstel ling van de godsdienst-leeraren te behouden, maar die van de seminaristen intetrekken. Noordduitsche Rijksdag. Door 12648 notabele inwo ners van Pruisen en 2400 van de andere Bondsstaten is eene petitie ingediendwaarin gewezen wordt op het voortdurend toenemen der zedeloosheiddie hare werking in Duitsehland, vooral te Berlijn en te Hamburgderwijze doet gevoelen dat het heiligdom van het huisgezin met tal van gevaren bedreigd wordt. Den 29 Mei is de voordracht tot verhooging der belasting op den brandewijn bij tweede lezing met 202 tegen 15 st. ver worpen. Den l Juni is het wetsontwerp omtrent de beurs- belasting definitief verworpen met 128 tegen 73 st., de bier- belasting met 152 tegen 48 st. en alleen aangenomen de voordracht op het wisselzegel. De te Worms gehouden vergadering van protestanten is door ongeveer 1000 afgevaardigden bijgewoond. Zij protesteert tegen den eisch des Pausen tot terugkeer in de catholieke kerktegen de met het belang van den Staat en de bescha ming strijdige stellingen van de eneyclica en den syllabus tegen de sedert 1815 toegenomen aanmatigingen der hiërarchie en het drijven de jezuiten-orde, maar ook tegen de pogingen in de protestantsche kerk aangewend wordende tot bevestiging man de hiërarchische macht der geestelijkheid en van de heer schappij van het dogma, als zijnde eene verloochening van het protestantsche beginsel en eene toenadering tot Rome. De nieuwe Kamer der Afgevaardigden bestaat voor 4 uit geheel nieuwe leden. De ultramontaansche partij is zoodanig versterkt, dat zij tegen de liberale opweegt. De toestand van het ministerie is daardoor zeer hachelijk tre- worden. b OOSTENRIJK. Op Zondag, 2 Mei, werd in de Perk te Seluanders (Tyrol) eene door 3000 personen bijgewoonde vergadering gehouden van de afdeeling der algemeene catho- ïeke vereeniging, om over de aldaar zeer impopulaire school- tiet, te beraadslagen. Toen de pastoor, in zijne critiek dier De Onderkoning van Egypte-is den 23 te Florence aan gekomen. De lieer PiCenti is benoemd tot minister van justitie. Men vermoedt dat de aanslag, waarvan de oostenrijksche consul-generaal te Livorno het slachtoffer is geworden, eigen- gemunt is geweest op den genl. de Crennevilledie, in IS49 aan het hoofd der oostenrijksche troepen aldaar binnen- getrokkenop strenge wijze heeft huis gehouden. De regeering had hem gewaarschuwd voor de noodlottige gevolgen die zijne komst zou kunnen hebben, en maatregelen van voorzorg genomen, maar de aanslag had eerst plaats toen de generaal de stoomboot zou betreden om te vertrekken. 14 Personen zijn gevat en daaronder zekere JSTen, wiens vader en broeder op last van den oostenrijker zijn doodgeschoten, terwijl hij zelf in tegenwoordigheid der lijken met stokslagen werd gestraft. Kamer der Afgevaardigden. Den 29 is, na eene zeer levendige discussie over de ingediende financiëele overeen komsten, met 100 tegen 90 st. besloten om tot de behandeling der artikelen overtegaan. Den 30 is, met 95 tegen 73 st., verworpen het le art., betreffende het overdragen van het beheer der schatkist aan de Nat. Bank, en vervolgens ook i n?6 ar^' betreffende de overeenkomst tusschen de Nat. en de Toscaansche Bank. Den 31 zijn ook de overige 3 arti kelen en daarna de geheele voordracht met- eene groote meerderheid verworpen. De begrooting van uitgaven, ten bedrage van 1100 miljoen, werd vervolgens aangenomen. Er is uitspraak gedaan in de zaak der 69 personen, die den 22 October 1867 bij het ontdekken van een wapendepót buiten de Paulspoort zijn gevangen genomen. 7 Zijn wegens hun jeugdigen leeftijd vrijgesproken, 2 tot 20, 14 tot 15 en 46 tot 10 jaren galeistraf veroordeeld. De minister van koloniënLopez de Ayalaheeft zijn ontslag genomenna afloop der zitting van de Cortes van 20 Meiwaarin hijte velde trekkende tegen de republi keinsche partijhevige sensatie had veroorzaakt. De minister van justitie heeft mede zijn ontslag ingediend, ten gevolge van het aannemen van een additioneel artikel der constitutiebepalende dat de reorganisatie der rechter lijke macht uitgesteld zal worden. Ie Sevilla heeft het gepeupel den 29 een ketelmuziek willen brengen aan den voorinaligen gouverneur der provincie, maar is het na de tussehenkomst der overheid zonder botsing uiteengegaan. Op den H. Sacramentsdag is aan de processie te Madrid deelgenomen door de voorzitters van het Yoorloopig Bewind en der Cortes, door de verschillende ministers en de burgerlijke en militaire overheden van stad en gewest. Men ziet in deze deelneming der regeering een protest tegen de aanrandingen der godsdienst door sommige republikeinsche leden der Cortes. CoNSTiTuëERENDE Cortes. Den 26 heeft de maarschalk Serrano verklaarddat de regeering voor de afschaffing der slavernij is, maar de kwestie eerst aan de orde zal stellen na de aankomst der Afgevaardigden van Cubaten einde op de bijzondere belangen zooveel mogelijk acht te slaan. De lieei Garcia Lopez gaf te kennendat de republikeinen zullen voortgaan met hunne staatkundige overtuiging te verspreiden dat zij geen deel zullen nemen aan de feesten bij gelegenheid van de afkondiging der constitutie, en dat zij rustig zullen blijven, mdien de toekomstige ministers het algemeen stemrecht en de persoonlijke vrijheden en rechten eerbiedigen. -Ongelukkig de Koningvoegde hij er bijdie den spaanschen troon zal bestijgen: zijn einde zal zijn als dat van Maximiliaan." De laatste artikelen der constitutie zijn aangenomen. Den 28 is de afschaffing van het zoutmonopolie tegen 1 Jan. 1870 goedgekeurd. Van buitenlandsch zout zal een recht van 13 realen per centenaar worden geheven. Den 29 heeft de minister van financiën, in antwoord op eene interpellatie, medegedeeld, dat Koningin Isabella 36 miljoen r. aan de schatkist schuldig is. De minister van openb. werken verklaarde, dat onder de vorige regeering 745 schilderijen van groote waarde uit de rijks-muzea zijn verdwenen. De vergadering heloot om aan eene commissie optedragen een onderzoek naar de daden der vorige ministers, voor zooverre* die 's lands eigendommen of financiën betroffen Den 31 heeft de heer Gomez, secr^aris van het departe ment van financiën, op het behoud van het tabaksmonopolie aangedrongenwegens den hachelijken toestand der schatkist. Den 1 Juni is een voorstel van den heer Garido, tot ver mindering van het leger, met 183 tegen 56 st. verworpen nadat de genl. Prim zoodanige vermindering onmogelijk had verklaard wegens reactionaire samenzweringen, waaraan wel ue steun des volks ontbrak, maar waaraan dappere en kun dige generaals deelnamen. Den 2 Juni is de constitutie in haar geheel aangenomen niet 214 tegen 55 st. en daarna door al de Afgevaardigden, ook de republikeinsche op 9 na, onderteekend. Te Parijs hebben de meeste democraten eerst op den tweeden dag der verkiezingen gestemd uit vrees voor ver- valsching. Vele kiezers hebben na den afloop der stemming, op de beide dagen hun cachet naast het officiëele zegel op de stembus en op de deur van het vertrek, waarin de bussen bewaard worden, gedrukt, en in een der distrieten heeft het volk des nachts met de nationale garde voor zoodanig ver- trek de wacht gehouden. Te Rijssel hebben de ongeregeldheden tot den avond van den 26 voortgeduurd. De troepen hebben de menigte, 3000 pei sonen sterkuiteengedrevenzonder van hunne wapenen gebruik te maken; 1 officier en verscheidene ruiters zijn gekwetst. Te Toulouse hadden den 26 op nieuw samen scholingen plaats. Te Amiens zijn den 25 en 26 ver schillende volksoploopen door de troepen uiteengedreven waarbij 2 soldaten gekwetst werden. In den avond van den laatsten dag hebben de oproerigen getracht eene barricade optewerpen, welke echter door de troepen vernield is. Volgens de becijfering van het Journal des Débats kunnen de 229 benoemde Afgevaardigden verdeeld worden in 174 officiëele en 55 niet-offieiëele/ Deze 55 bestaan uit: 17 her kozen leden der linkerzijde, 20 herkozen leden van den tiers-parti en 18 nieuw-verkozenentot de verschillende schakeeringen der oppositie behoorende. De heer Gourdon heeft zijn ontslag genomen als maire van Lormont (Gironde), wijl -zijne waardigheid als mensch, burger en openbaar ambtenaar" niet toeliet zich aan de in- structiën te onderwerpen, welke hem door de prefectuur ten aanzien der verkiezingen in zijne gemeente waren toegezonden. De hertog d' Audjffret-Pasquier, onafhankelijk eandidaat ïu het dept. van de Orneis opgekomen tegen de uitdrukking van -samenzweerder en revolutionair," onder welke de prefect hem in eene openbare bekendmaking heeft aangeduid. De hertog wijst er op, dat onder de leden van zijn geslacht wel vele nuttige staatsburgers, maar geen enkele samenzweerder gevonden worden, gelijk dan ook de naam van Pasquier in de rechtsgedingen wegens de aanslagen van Straatsburg en Boulogne niet onder de saamgezworenen, maar aan het hoofd der rechters voorkomt. In 1863 zijn uitgebracht 5,354,779 stemmen op de regeerings- en 1,859,513 op de oppositie-candidaten, ditmaal 4,053,056 op de eersten en 3,248,885 op de laatsten. Te Parijs was de verhouding tussehen regeerings- en oppositiestemmen in 1852 3:2, in 1857 1:1, in 1863 1:2 en thans 1:3. *De 4 dagen, tot het houden van openbare kiezersver gaderingen vóór de herstemmingen toegestaan, zijn rustig voorbijgegaan, maar te Parijs zijn de bijeenkomsten zoo opgewonden en woelig geweest, dat de politie sommige heeft moeten sluiten en slechts weinige redenaars zieh hebben kunnen doen verstaan. Te Birmingham is den 25 eene door ongeveer 2500 per sonen bezochte vergadering gehouden der liberaal-conservatieve vereeniging, en daarin besloten eene petitie tot het Huis der lords te richtentegen het ontnemen van staatssubsidie aan de Staatskerk van Ierland. Den 29 heeft eene deputatie van verschillende protestantsche genootschappen in Ierland op Chesterfield-House te Londen tot een aantal aldaar saamgekomen leden van het Hoogerhuis de bede gericht, om de iersche kerkwet niet in beginsel aantenemen, door haar in tweede lezing toetelaten. De heer Motley, de nieuwe gezant der Ver. Staten, is den 29 te Liverpool aangekomen en aldaar door de overheid en de bevolking feestelijk ontvangen. Hoogerhuis. Den 1 Juni is de iersohe kerkwet voor de eerste maal gelezen en de tweede lezing op den 14 bepaald. Lagerhuis. Den 31 Mei is de iersohe kerkwet voor de derde maal gelezen, na eene zeer levendige beraadslaging en nadat een voorstel van den heer Holt, om die lezing 3 maanden uittestellen, met 361 tegen 247 st. verworpen was. Iirland, Te Omagh en Armagh hebben de presbyteri anen bijeenkomsten van 1500 en 1200 personen gehouden om zich te verklaren tegen het onttrekken dor staatssubsidie aan de Staatskerk. Ook te Dublin heeft den 28 eene talrijke bijeenkomst van protestantsche dissenters zijne afkeuring uitgesproken over de iersehe-kerk-wet. De stedelijke raad van Cork heeft met alg. st. besloten om eene petitie tot de regeering te richten, ter verkrijging van de vrijheid voor de nog gevangen zijnde feuians. De donsche kozakken, die zich niet willen onderwerpen aan de in 1868 vastgestelde organisatie van het kozakken- leger,_ zijn in opstand geraakt en over de Wolga getrokken, om zich met de oproerige kalinukken en kirgizen te ver eenigen. De platteland-bewoners vluchten in groot aantal naar de vestingen, waarvan de bezettingen tegen de insur- genten optrekken. De heer Chase heeft als opperrechter beslist, datderegee- riug geen income-tax kan heffen van de buitenlandsehe houders van n. americaansche schuldbrieven, en dat de als zoodanig geheven sommen moeten worden terugbetaald. De prins v. Oranje is den 31 uit Engeland, waar hij de wedrennen heeft bijgewoond, te 's Gravenhage teruggekeerd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1