ALKMAARSCHE COURANT Eenenzeven tigste O, 35, Zondag 20 Juni. Mma Vcrkiezingiinanoeuvres. Een ander Noortl-IIollamlsch neeneen Nederlnndseli belang. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per jaar f 3,40 franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelrecht voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 uur; ingezonden berichten een dag vroeger. POSTER IJ EN. De Directeur van het Postkantoor te Alkmaar maakt bij deze bekend, dat voortaan door tusschenkomst van liet hulpkantoor te Burgervlotbrug aangeteekende brieven en post wissels kunnen worden ontvangen en verzonden, waartoe de brievengaarder aldaar van de vereisehte registers is voorzien. Alkmaar, m Virectvur voornoemd, 16 Junij 1869. CARBASIUb. Lijst van brieven waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1" helft der .ï!'™?!61,r q MENDES DA COSTA, J. BRUIöKENb, BLCXl, S. P KELDER, J. N. KLAUSING en C. de BOER te Amsterdam- J W v. d. VELDE, Anna Paulownapo der D. MUIL,'Heer Hugo Waard; C. SWARTZ, den Helder; J. JAKOBS. Workum. Van het hulpkantoor Burgervlotbrug: J. KLINKENBERGde Lemmer. Van het hulpkantoor Heilo: N EELT JE MEIJER, Heemstee. Van het hulpkantoor Wognum BRANDENBURG, Voorburg. Nog zijn ten Postkantore Alkmaar aanwezig als onbestelbaar de navolgende brieven: Van Paramaribo: H. SWAAD, in de Dirk v. Hasselaarssteeg te Amsterdam, vertrokken naar Alkmaar. Van Alkmaar: ANTHONY DALME1JER, te Carthagena, retour Alkmaar; JACOB DUPE, te Valparaiso (moet worden gefrankeerd); GERRIT WEILAND, 4e reg. Inf., zonder plaats van stemming, doch volgens berigt uit Haarlem voor afgekeurd; C. van VUIGT, metselaar, zonder bestemming. T Expeditie per landmail naar Oost-Indie, 1, 7, 15, Za July. De KAMER van KOOPHANDEL en PABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 2i tot Zaturdag 26 Junij e.k., van 's voormiddags 10 tot s na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand Maart 1869. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittanje en Ieriand, gedurende de maand December en de overige maanden van 1869. Verzameling van konsulaire en andere bengten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart. 1869. I. 3 5. Verslagen van den president en de commissarissen der Nederlandsche Bank over 1868. l)e Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd Alkmaar E. M. AGHINA, Voorzitter. Junij 1869. J. P- KRAAKMANSecretaris. be de dienst plaats van 2. 3. 4. 18 Gelijk de oppervlakte van de zee na den storm, hebben ook de gemoederen na den verkiezingsstrijd tijd noodig om zich van hun fel bewogen toestand te herstellen en tot de gewone kalmte terug te keeren. Alle partijen hebben er belang bij den uitslag van den kamp met juistheid te leeren kennen en zich rekenschap te geven van de oorzaken van overwinning of nederlaag. Zulk een nabetrachting zou ongetwijfeld uiterst leerzaam kunnen zijnindien elke partij met den bij zelfon derzoek passenden ernst haar eigen handelingen overwoog, en zich afvroeg waaraan zij waarschijnlijk de overwinning ol de nederlaag te danken heeft. Doch dit is gewoonlijk niet het geval. Althans in het openbaar houdt men zich groot; men juicht over de overwinningontveinst zich zooveel mo gelijk de nederlaag, en verwijt aan de tegenpartij dat zij door misleiding en oneerlijke middelen gezegevierd, een tweeden kamp noodig gemaaktof ten minste haar nederlaag minder verpletterend gemaakt heeft. Zoo ook in dit district. Die de candidatuur van den heer van Foreest hebben voor gestaan, beklagen zich over de middelen die in het werk zijn gesteld om den heer Knoop in zijne plaats te doen verkiezen en schrijven den uitslag der stemming alleen of althans groo- tendeels toe aan bedrog en misleiding der kiezers. Hebben zij daartoe het recht? Op beweringen van bijzondere personen kan hier geen acht worden geslagen. Hier mag alleen ter sprake komen wat de erkende organen van de verschillende staatkundige partijen beweren. Daarenboven verbiedt de billijkheid, de handelingen van een enkele aan de geheele partij toe te schrijven. In dit opzicht onderscheidde zich aanvankelijk de Nieuwe Alkmaarsche Courant gunstig van de Nieuwe Noord- Hollander. Sprekende van het bekende strooibiljet dat zich meer bepaald richt tot de Catholiekenen waaronder staat //een onderwijzer in Noord-Holland," zegt de Nieuwe Alk maarsche: //Wij mogen die manoeuvre niet op rekening van onze tegenpartij plaatsen." De Nieuwe Noord-Hollander daar entegen schrijft het biljet //aan de liberalen" toe. De geheele liberale partij wordt dus aansprakelijk gesteld voor het drukken en verspreiden cedeerd van dit biljet. Dat is inderdaad vlug gepro- in Allereerst komt hier in aanmerking het Dagblad van Zuid- Holland en 's Gravenhage. het erkende orgaan der conservatieve partij in Nederland. In het nummer van Zondag 13 en Maandag 14 Juni 1.1. staat onder anderen het volgende te lezen //De heer van Foreest viel niet door de macht van een //beginsel, maar door de brutale en afschuwelijke kracht van //de leugen en het bedrog. //Ilct berucht vliegend blaadje van den quasi-Katholioken //kiezer, waarin de verkiezing van den heer var. Foreest werd //aangeradenuitsluitend tot heil der Katholieke kerkheeft //een groot deel der Protestantsehe kiezers, bij wie de reli- //gie-angst op zoo lage wijze was wakker geschud, zich tegen //hem doen keeren, en daaruit vooral moet de niet-lierkiezing //worden verklaard." En verder //Neen, niet door een frisschen geest, maar door een helschen geestden geest der misleidingder verguizingder ver dachtmaking en der beginselvervalsching viel een volksver tegenwoordiger, wiens herbenoeming alle eerlijke kiezers die //'t belang des lands boven die eener partij stelden, zich tot //een eer hadden moeten rekenen." En eindelijk //De heer van Foreest is dus niet enkel de martelaar ge- worden zijner vaderlandslievende beginselen, maar ook het //slagtoffer eener zamenspanning, welke wij met volle over tuiging een schande voor ons vaderland mogen heeten." Tegenover al die verontwaardiging alleen de vraag: is het niet bespottelijk, den uitslag van de stemming in een geheel district, zoo niet uitsluitend dan toeh voor een groot deel toe te schrij ven aan een ongeteekend strooibilj et Hoe nu! zou dit ongeteekend stuk de meening der kiezers in dit dis trict eensklaps hebben veranderd En nog wel omtrent den heer van Foreestinwoner van het district, gedurende 16 jaren afgevaardigde ter Tweede Kamer? Was die candidaat niet genoegzaam bekend Zijn dan de pogingen van het Dagblad zelfvan de Nieuwe Alkmaarschevan de Nieuwe Noord-Hollander, van de Algemeene Kiesvereeniging voor Nederland en van de Kiezersvereeniging //Vaderland en Ko ning" te Alkmaar, om den heer van Foreest te doen kennen en waardeeren, geheel vruchteloos geweest Was dat on- geteekende blaadje alleen voldoende om al dat werk omver te werpen? Is misschien het blaadje zoo kort voor den verkiezingsdag verspreiddat er geen tijd meer was om de kiezers er tegen te waarschuwen Och neen den 5a™ Juni kwamen de Nieuwe Noord-Hollander in een buitengewoon, en de Nieuwe Alkmaarsche in haar gewoon nummer er tegen op, en waarschuwden de kiezers. Was dat alles te vergeefs? Was de kracht van het ongeteekende strooibiljet onweder- s1 aan baar i1 Was eindelijk de niet-herkiezing van den heer van Foreest zoo onverwacht, lag die zoo geheel buiten alle berekening, dat men aan buitengewone oorzaken moet denken om zulk een plotselinge omkeering te verklaren? Integendeel. Bij de verkiezingen in Januari van het vorige jaar werd reeds bij de eerste stemming de heer de Bruyn Kops met 1060 stem men verkozen, terwijl het aftredend lid de heer 's Jacob slechts 930 stemmen bekwam. Tegenover den heer van Foreest ston den toen twee liberale candidatendie 994 en 104 stemmen, te zamen alzoo 1098 stemmen bekwamen, terwijl de heer van Foreest 998 stemmen op zich vereenigde. Had er toen geen verdeeldheid bestaan, dan was toen reeds bij de eerste stemming een liberale candidaat in plaats van den heer van Foreest gekozen met een meerderheid van 100 stemmen. Wat nu gebeurd iswas te voorzien. Het was bekenddat vele kiezers die gewoon waren hunne stem aan den heer van Foreest te gevengeenszins met hem instemden in de onder wijskwestie. Na de rede van den heer van Foreest in De cember 1868, waarin hij rond en duidelijk zijn gevoelen ontwikkeldebleek dit meer dan ooit. Het was alzoo te voorzien, dat bij een verkiezing waarbij de onderwijskwestie op den voorgrond tradde heer van Foreest in het district Alkmaar niet herkozen zou worden. De Nieuwe Alkmaarsche Courant is dan ook zoo beleefdden uitslag der stemming toe te schrijven aan de kracht van de wekelijks herhaalde logen. Maar met een blad, dat haar tegenstander met zulk een naam aanduidt, is natuurlijk de discussie gesloten. Doch welken invloed het bedoelde strooibiljet ook moge gehad hebbende voorstanders van den heer van Foreest hebben het recht verbeurd zich daarover te verontwaardigen. Of is er niet een circulaire tegen den hèer Knoop verspreid die voor het minst tegen dit strooibiljet opweegt? Die cir culaire mag niet op rekening gesteld worden van de conser vatieve partij. Het bestuur der Algemeene Kiezersvereeniging het district Alkmaar heeft zich gehaast de kiezers te waarschuwen tegen het misbruik hunner namen. die men in De Laat ons dan zien wat de dagbladen beweren omtrent de den vorm eener onderteekening er onder geplaatst had. oorzaken waaraan de uitslag der stemming in dit district; circulaire was alzoo evenals het bedoelde strooibiljet eenon- wi'ten zijn geteekend stuk van een onbekende. Daarin wordt gezegd dat de macht des Konings door de roode of radicale partij wordt bedreigd en belaagddat de radicale partij openlijk in de Kamer heeft verklaarddat Mr. Thorbecke en niet Z. M. het hoofd der Regeering isdat men de jeugd wil opvoeden zonder kennis van God en Zijn gebod dat de ra dicalen 's lands bezittingen willen weggeven aan goede vrienden, enz. Wat dunkt u, overtreft dit niet verreweg het strooibiljet Neemt dan de Alkmaarsche Courant het strooibiljet in be scherming? Tracht zij het te verdedigen? Geenszins. Zij beroept zich op haar verleden, op hare houding bij vorige verkiezingen zoowel als bij de laatste. Altijd heeft zij open baarheid aanbevolen, anonymiteit bij de voorlichting der kiezers veroordeeld. Zij heeft het bedoelde strooibiljet niet willen opnemen, zelfs niet willen vermelden eenvoudig als een feit. Maar waarom heeft zij er niet tegen gewaar schuwd? kan men vragen. Inderdaad, kak men dat vragen? Bestond daarvoor de minste aanleiding? Hier was geen misbruik gemaakt van namenwaaraan de vorm was gegeven eener onderteekening. Waartegen moest dan gewaarschuwd worden? Er was niet het minste vermoeden, dat ooit iemand dit biljet in eenig verband zou brengen met de Alkmaarsche Courant. Niemand heeft er op gewezen of slechts in de verste verte op gedoeld, dat de Alkmaarsche Ct. er iets mee te maken had. Niemand wist met eenige zekerheid wie het had laten drukken of verspreiden. De oorsprong was en is nog onbekend. De Alkmaarsche Courant keurt zoo streng mogelijk alle ongeteekende aanbevelingen en bestrijdingen bij verkiezingen af. Openbaarheid en strijd met open vizier is en blijft hare leus. Zij zal, zooals zij steeds heeft gedaan, haren invloed blijven aanwenden om bij de kiezers te bewerkendat zij alle ongeteekende stukken bij de verkiezingen okgelezen VERSCHEUREN. Haar doel met dit schrijven was alleen te betoogendat het zeer onwaarschijnlijk is dat het bedoelde strooibiljet be langrijken invloed op de stemming heeft uitgeoefenddat er in elk geval van de andere zijde evenzeer is gezondigd, dat geen partij aansprakelijk is voor de handelingen van een on bekende, en dat de niet-herkiezing van den heer van Foreest zeer verklaarbaar is zonder het zoo dikwijls genoemde strooi biljet. W. v. d. K. Een niet onaangename afwisseling te midden van den ver kiezingsstrijd en zijn gewonen nasleep is ongetwijfeld de ken nismaking met een plan tot uitbreiding onzer grenzen op de Nederlandsche manier, tot herovering van verloren grondge bied op onzen vijand //de zee," tot aanhechting van nieuwe landstrekenniet door middel van het getrokken kanon maar van het stoomgemaal. Uit goede bronnen kan omtrent dit plan het volgende worden medegedeeld. Het geldt hier weder de aanwinst van een 15 a 16 dui zend bunders landgelegen tusschen het eiland Wieringen en den vasten wal van Noord-Hollandtot aan Medemblik. Aangemoedigd door de steeds toenemende vruchtbaarheid der vóór een vijfentwintigtal jaren ingedijkte polders in Noord-Holland en door de ondervinding geleerd hebbende wat moet worden vermeden en wat moet worden gedaan om de bezwaren en misrekeningenwaarmede die indijkingen te kampen hadden, te voorkomenhebben zij door wie die pol ders tot stand kwamenen zij die ze thans voltooiende handen ineengeslagenom te trachten den grooten plas, die hunne eigendommen omgeeft, tot land te maken. Daartoe hebben zij de hulp en medewerking ingeroepen van allen die aan de bedoelde oppervlakte //de Wieringer- meer" genaamd grenzenen de voorlichting gevraagd van onze met roem bekende ingenieurs. Een voorloopig onderzoek der in te dijken grondenvoor eenigen tijd in het bijzijn van vele belangstellenden gedaan( is zeer naar genoegen uitgevallen, en daardoor is dewensch bij allen die daarbij tegenwoordig waren bevestigd of verle vendigd dat het moge gelukken dit werk tot stand te bren gen. En wie zou zich niet verheugenindien het aan hen die aldus op nieuw aan den oceaan den oorlog willen ver klaren mocht gelukken hun voornemen uit te voeren Zulk een echt nationale onderneming heeft aanspraak op de belangstelling van eiken Nederlander, op de medewerking van allen die daartoe in staat zijn. Het plan tot droogmaking van de Wieringermeer biedt daarenboven meer waarborgen van slagen aan dan de vroe gere indijkingen voor een vierde eeuw in Noord-Holland tot stand gebracht. Daarbij immers werd de ondervinding bij vroegere indijkingen opgedaan gemist. De Zijpede Wieringerwaard enz. werden voor ruim twee eeuwen ingedijktmen heeft in onzen leeftijd het voetspoor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1