No. 28. Eenenzeventigste Jaargang 1869. ZONDAG 11 JULI. (Dfficiccl ©ebccltc. HE RIJ K. fJoltticft ©oersicht. ®2Ucfcdijfcscïtc Berichten. Belgie. ■•ruisen. Saksen. Oostenrijk-Hongarije. talie. S i» a n j e. Frankrijke ALKMAAIISCHE COURANT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O,CS, franco per post f 0,S0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 111'. R Nlv COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor eikeregel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. SCHUTTER IJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat het onder zoek der ligchaamsgebreken c. s. van de ingeschrevenen voor de Schutterij voor dit jaar, gehouden zal worden ten raadhuize dezer gemeente, op Donderdag, den 15 Julij aanstaande, 's namiddags ten 6 ure. Werkelijk dienstdoende schutters, die, wegens ligchaamsge breken ontslag uit de dienst verlangenkunnen hunne reclames tevens doen onderzoeken. Aan de belanghebbenden wordt herinnerd, dat alleen bij persoonlijke opkomst vrijstelling van dienst mag verleend worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 Julij 1869. De Secretaris SPANJAARDT. Op Maandag 19 Julij 1869, van's voormiddags 9 tot's na middags 2 en van 4 tot 6 uur, ten raadhuize der gemeente Alkmaar, in het gewone lokaal, gelegenheid voor hen, die tot nu toe nalatig bleven, om hunne maten en gewigten te doen herijken, die herijk alsnog te doen plaats hebben, knnnende gelijktijdig maten en gewigten voor den eersten ijk worden aangeboden. De 1 Arr.-IJker te Alkmaar, E. G. STAAL. POLITIE. Gevonden in de vorige week een inbrengbewijs van 2 zil veren horologiën eu eene marmeren plaat van eene kagehel; de daarop regthebbenden kunnen hetzelve terug bekomen aan het commissariaat van politie. «Wereldburger" is in onzen tijd een titel van goeden klank. Vooral in de eeuw der spoorwegen begrijpt men, datdeEu- ropeesche volken nog om andere redenen op elkander dienen te letten dan om tegen elkander op zijn hoede te zijnzich tegen elkander te wapenen en des noods te verdedigen. Men begrijptdat wel de volken een eigen leven hebbenmaar dat zij geroepen zijn tot onderlinge samenlevingdat zij afzonderlijke afdeelingen zijn, maar dan toch afdeelingen van één geheelvan het menschdomof de menschheidzooals men thans liever schijnt te zeggen. Het is openbaar gewor den dat dezelfde geest des tijds, hier sterker, daar zwakker, hier openlijkdaar meer in 't geheimhier met volkomen bewustheiddaar zoekende en tastendemaar toch schier overal in de beschaafde wereld zich doet, gevoelenzijn eischen stelt, tegen die eischen verzet uitlokt, kwestiën doet ontstaanstrijd doet geboren wordenstrijd met het woord en met het zwaard, en oplossingen zoekt, hetzij door schik king en onderling vergelijk hetzij door overheersching van het ééfte beginsel door het andere. Het is openbaar, dat de Europeesche volkennu meer dan ooitgrooten in vloed op elkander uitoefenen, dat gebeurtenissen in het zuiden haar uitwerking doen gevoelen in het noorden dat van de verkondiging van denkbeelden in het westen een nagalm ver nomen wordt in het oosten. Het wordt algemeen erkend dat het onmogelijk is den toestand van een volk te kennen, zijn ontwikkeling te begrijpen, rekenschap te geven van zijn vooruitzichtenvan wat het te hopen en té vreezen heeft zonder acht te slaan op zijn buren, zonder zijn omgeving in rekening te brengen. Toch klinkt dat woord «wereldburger" velen nog onaan genaam in de ooren. Dat wereldburgerschap moge zijn voor deden hebben zeggen zij maar het heeft ook zeker zijn nadeelen. 't Is zelfs nog vrij twijfelachtig of die nadeelen de voordeelen niet verre overtreffen. Althans het wereld burgerschap heeft een groote schaduwzijde. Wereldburgers worden wij en wereldburgers wil men meer en meer van ons makenmaar wij houden op vaderlanders" te zijn. 2<ou het waar zijn Die het beweren, achten zich gewoonlijk ontslagen van de verplichting om het te bewijzen, 't Spreekt immers van zelf zeggen zeals men zich burger acht van de geheele wereld, verliest men het eigen vaderland uit het oog; het wordt vergeten, en smelt weg in het groote geheel. Nogtans spreekt niets minder van zelf dan juist dit beweren. Spreekt het. dan ook van zelf, dat een goed burger van zijn woonplaats een slecht huisvader is F Spreekt het van zen dat hij die de algemeene belangen ter harte neemt, zijn eigen gezinzijn eigen kinderen verwaarloost F Spreekt het van zelf, dat de man die een levendig belang stelt in alles wat ons volksbestaan in het algemeen wat onze nationale onaf hankelijkheid onze landsregeeringin alles wat Neder land aangaatminder hart beeft voor de belangen van zijn naaste omgevingvan zijn woonplaats F Op deze vragen zal niet licht iemand een bevestigend antwoord geven. Maar evenmin kan worden beweerd dat het van zelf spreektdat een goed wereldburger geen góed vaderlander kan zijn. Veeleer zou men moeten aannemen dat men min of meer wereldburger moet wezen om een goed vaderlander te kunnen zijn. Ziedaar een inleiding die dit met vele inleidingen ge meen heeft, dat zij veel te lang is. Waartoe moest zij die nen F Om aan te toonendat wanneer er binnen 's lands zooveel en zooveel belangrijks omgaat als bij voorbeeld de verkiezingen van de lielft der leden van de Tweede Kamer, er geen tijd overblijft en geen ruimte in een weekblad om bijzondere aandacht te schenken aan hetgeen er buiten 's lands voorvaltdat de beschouwing van de algemeen Eu ropeesche aangelegenheden moet achterstaan bij de bespreking van de bijzondere belangen des vaderlandsmaar dat ook als de zaken van eigen land en volk niet meer al onze aan dacht voor zich alleen eischeneen blik op hetgeen er om ons heen gebeurt nuttig kan zijn. In Erankrijk hebben ook verkiezingen plaats gehaden de tot dus ver gevolgde politiek van het keizerrijk heeft geen nederlaag geleden, maar een geduchten knak gekregen. De meerderheid bestaat nog altijd uit voorstanders van het on beperkte Keizerlijk gezag, maar die meerderheid is heel wat kleiner dan ooit te voren. De regeeringspartij heeft wel een overwinning behaald, maar een overwinning van dezelfde soort als wijlen Koning Pyrrhus op de Romeinen bevocht en die hem deed zeggen Nog een paar overwinningen als deze, en ik zal het veld moeten ruimen. De zegepralende Pyrrhus wist dan ook niet beter te doen dan den Romeinen vredesvoorwaarden aan te bieden. Zij werden echter niet aan genomen, en weldra blies dan ook de aanvankelijke over winnaar den aftocht. Men beweert, dat Keizer Napoleon, die, wat men van hem moge zeggen, een open oog heeft voor de teekenen des tijds, zich niet zal schamen het voor beeld van den krijgshaftigen Pyrrhus te volgen, en uit vrees voor een gedwongen aftocht die later eens onvermijdelijk mocht blijken, insgelijks aan de veldwinnende bestrijders zijner Ministers vredesvoorwaarden zal aanbieden, misschien zelfs die Ministers den aftocht zal doen blazen en voor andere het veld ruimen. Althans men beweert en verder dan beweren kan men het nog niet brengen dat de Keizer in een zeer vertrouwelijk gesprek en wie heeft dan het in hem gestelde vertrouwen durven schenden door dit gesprek openbaar te maken F zou" men willen vragen als zijn overtuiging heeft te kennen gegevendat het oogenblik voor zijn regeering gekomen is om zonder weifeling voort te gaan op den liberalen weg dien de jongste verkiezingen hebben aangewezen als den door het volk begeerden, daar zelfs de Afgevaardigden die aan zijn regeering den steun eener meerderheid schenken, in hunne politieke geloofsbelij denissen en verklaringen aan de kiezers zich zoo min of meer in liberalen geest hebben uitgelaten, dat een wijziging der tot heden gevolgde staatkunde noodzakelijk moet geacht worden. Het is te verwachten, dat de Keizer gelukkiger zal zijn bij de vertegenwoordigers der Fransche natie dan de zegepra lende Koning van Epirus bij de Romeinen. Een ontzagwek kende minderheid van Afgevaardigden, uit verschillende frac- tiën bestaande die zich omtrent enkele punten onderling hebben verstaannaar men wil op ruim 100 stemmen kunnende rekenen, treedt hem reeds uit eigen beweging met vredesvoorwaarden en bemiddelingsvoorstellen in den vorm van een verzoek tot het doen eener interpellatie te gemoet. De vraag die deze minderheid tot de regeering wenscht te richten, is van den volgenden inhoud: is het nietnoodzake lijk, aan den wensch der natie te gemoet te komen door haar een meer werkdadig aandeel te geven in het beheer harer ei gene zaken F En om duidelijker te doen uitkomen wat zij verstaat onder die wenschelijke uitbreiding van den invloed der natie door middel harer vertegenwoordigersvormde deze nog steeds toenemende minderheiddie tot 120 stemmen zou klimmen, het plan om te verklaren dat zij wenscht aan te dringen op de invoering der ministeriëele verantwoordelijkheid, op de vereenigbaarheid van het lidmaatschap van het Wetge vend Lichaam met. de betrekking van Minister, op het herstel vau het adres van antwoord en op de benoeming door het Wetgevend Lichaam zelf van zijn geheele bureel. Toen het echter op een duidelijke omschrijving aankwambleef de een stemmigheid der nu zoo talrijke minderheid niet bewaard. De ministeriëele verantwoordelijkheid werd door de leden die de hervormingszaak het ernstigst opnamen, te recht als de hoofdzaak beschouwdals de onmisbare grondslag van een constitutioneelen regeeringsvorm niet in naammaar in werkelijkheid. Nu is het bekend, dat de Keizer juist tegen de invoering der ministeriëele verantwoordelijkheid een ster ken weerzin koestert. Het Bonapartisme kan geen afstand doen van het persoonlijk gouvernementeen Napoleon kan zich niet verschuilen achter zijn Ministers. Zijn persoon moet steeds op den voorgrond staanin het volle licht, be straald door den roem des grooten Oomsbijgestaan als door een schutsengel door de schim van dien onsterfelijken Keizer, door wien hij zelf erkent «van niets te zijn geworden wat hij is". En nu zou men aan den man die zijn steun steeds gezocht heeft in de Napoleontische ideeën, den eisch doenaat hij afdaalde tot de rol van een gewoon constitu tioneel vorst, van een burgerkoninkje der negentiende eeuw, om, in plaats van zijn volk te verblinden door den glans van het Bonapartisme en het alzoo heen te voeren waar hij wil het te regeeren overeenkomstig den wensch van dat volk zelf, door aan dat volk verantwoordelijke raadslieden! Maar dat gaat immers niet. Neen, dat gaat niet, denkt of zegt ook menig lid der niet meer eenstemmige minderheid, en hij vestigt het oog op den windwijzer op de Tuileriën. Want onder die tegen strevende minderheid worden er niet weinigen gevonden die geen andere richting volgen dan door het Keizerlijk Kabinet wordt aangegeven. En nog is die richting niet duidelijk aangewezen, nog draait de windwijzer heen en weer, en niemand misschien weet te zeggen hoe hij zal blijven staan. De Keizer wil eenige wijzigingen brengen in zijn binnenland- sclie politiek, hij wil meer vrijheid geven, meer invloed aan de vertegenwoordiging toestaan, iets inwilligen dat naar zelf-regeering zweemt, maar hoeveel of hoe weinig F in welk opzicht F onder welk voorbehoud F Dat is de vraag. Dat is de vraag voor die vele leden die in elk geval zich aan den Keizer willen houden, die niet minder ver willen gaan dan hijmaar toch ook vooral niet verder. En zij zoeken een aanwijzing, zij zien uit naar een maat. Zou die aanwijzing gegeven, zou die maat gevonden zijn in de interpellatie van den heer du Miral, lid der meerder heid, die de regeering wil uitnoodigen «tot het versterken der staatsinstellingen door uitbreiding van den werkkringen het toezicht van het Wetgevend Lichaam," en die uitbrei- diug nader omschrijft F 't Is niet onwaarschijnlijk. Hij vraagt herstel van het adres van antwoord, uitbreiding en vereen voudiging, van het recht van interpellatie en van amen dement en de benoeming van het bureel der Kamer door haar zelve. Dat de Keizer tot deze inwilligingen zou willen overgaan, is niet onaannemelijk. Daarbij blijft zijn persoon lijke regeering ongeschonden en onverzwakt gehandhaafd Voor de ministeriëele verantwoordelijkheid is op dit pro gramma natuurlijk geen plaats. Vermoedelijk zal dus het Keizerlijk regeringsstelsel weinig verandering ondergaan. De Keizer zal de teugels even vast in handen blijven houden als vroeger. Hij zal, ofschoon dan ook acht gevende op de teekenen der tijdenErankrijk den weg wijzen dien het te bewandelen heeft, hij zal beslissen omtrent de mate van vrij heid en zelfstandigheid die hij noodig oordeelt aan zijn on derdanen toe te staan. De gemeenten zullen uit hun staat van afhankelijkheid en onmondigheid niet worden opgeheven. Erankrijk zal ook voortaan geregeerd worden door middel van prefecten, onder-prefecten en maires, aan het Wetgevend Lichaam zullen eenige rechten worden toegekend die aan geen "V ertegenwoordiging betwist kunnen wordenmaar de vrijheid zal niet geroepen worden om het gebouw te kroonen. Is het echter niet mogelijkdat de hervormingen die men verwacht, voor haar den toegang in Frankrijk openen en haar den weg bereiden F Wie zal het ontkennen F Waar het woord meer en meer van zijn boeien wordt ontslagen, waar gelegenheid gegeven wordt om te sprekenom over alles te spreken, zij het dan ook niet rechtstreeks over den bestaanden regeeringsvormen om vrij te sprekenwaar alzoo ook de vrij heid verdedigd en haar zegen in 't licht gesteld kan wor den daar kan ook op den duur de vrijheid niet uitblijven, tenzij men haar met geweld keere. W. v. d. K. De Onderkoning van Egypte is den 1 's avonds te Brussel aangekomen en in het koninglijk paleis feestelijk ontvangen. Den 2 is een groot gastmaal ter zijne eere ten Hove gege ven, alwaar hij insgelijks den 3 heeft gedineerd. Den 4 is hij naar Parijs vertrokken. Volgens het gouvernementeele blad l'Etoile Beige is bij de te Parijs vastgestelde overeenkomst bepaald, dat de belgische spoorweg-maatschappijen hare autonomie behouden en aan de belgische wetgeving op de spoorwegen onderworpen blijven. Daarentegen wordt eene dubbele internationale dienst inge steld eene van Bazel naar Rotterdam over de Luik-Lim- burgsche lijnen eene andere van Bazel naar Antwerpen over den belgischen Grooten-Centraal-Spoorweg. De Koning heeft aan graaf Bismarck, als voorzitter van het ministerieeen verlof van eenige maandentot herstel zijner gezondheid verleend. Op eene te Leipzig gehouden israëlitische synode van rabbijnen en vertegenwoordigers der gemeenten, is, met alg. st. op 1 na, eene resolutie aangenomen van dr. Philippson uit Bonn, verklarende: dat het Jodendom geheel in over eenstemming is met de nieuwere begrippen. HONGARIJE. Volkshuis. Den 4 zijn de, gedurende een paar weken voortgezettevoorloopige beraadslagingen over de wet tot regeling van de bevoegdheid der rechterlijke macht ten einde gebracht. De oppositie trachtte de wet dood te redeneeren en zal daarin waarschijnlijk bij de behandeling der artikelen volharden. Een weinig geacht nieuwsblad heeft een der voorname be wijsstukken voor het vermoeden van veilheid tegen sommige Afgevaardigden openbaar gemaakt, 't Is een brief van den heer Brenna aan den heer Fambri, waarin hij een gesprek mededeelt, door hem met den heer Balduinohet hoofd der pachters van het tabaks-monopolie gehouden. Daaruit blijkt echter niet van omkoopingmaar van eene beurs-speeulafe die voor leden der Kamer misschien onkiesch maar niet oneerlijk kan genoemd worden. Ter zake van het door eenige ministers ingediende, maar later teruggenomen verzoek om ontslag, in ons vorig No. vermeld, verneemt men thans het volgende: bij de beraad slaging over het tarief van rechtenin de zitting der Ccrtes van 28 Juni. en bepaaldelijk over het artikel waarbij het verbodstelsel geheel afgeschaft en vervangen wordt door een beschermend recht van hoogstens 35 p.ct.. na 6 jaren tot op 15 p.ct. terugtebrengenheeft de genl. Prim zich alseen warm protectionist doen kennen en op de bedenkelijke ge volgen gewezen, die eene zegepraal der vrijhaudelsbegrijpen in Catalonie zou kunnen teweegbrengen. De minister Figuerola heeft zijne voordracht krachtig tegen zijnen ambtgenoot ver dedigd en de voldoening gesmaakt, dat het artikel met 119 tegen 31 st. werd aangenomen, maar na den afloop der ziting heeft hij zijn ontslag ingediend, daarin door al zijne anbt- genooten gevolgd wordende. Door bemiddeling van Bixero, Martos en anderenis nog denzelfden avond eene verzoeting tusschen Prim en Figuerola tot stand gebracht, en den vol genden dag heeft Prim daarvan mededeeling aan de Curies gedaan en zijn leedwezen over het gebeurde betuigd. Te Santa-Cruz de Campezu, in Navarra, zijn de burge meester en een der stedelijke beambten, die niet gelijk de andere leden van het stedelijk bestuur en den gemeentenad, op aandrang der clerikale partij, den eed op de constilutie geweigerd hadden, door het dweepzieke gepeupel in een tumult, 't welk de burgemeester wilde stillen, vermcord. De liberalen hebben dezen moord willen wreken, waarioor een 30tal personen, en sommige hunner doodelijk, zijn gewond. Het gepeupel liet de kreten hooren: «leve Karei FII, leve Cabreraleve de godsdienst 1" Te Vittoria heeft ter zafder tijd eene ernstige carlistiscke demonstratie plaats gehad. In Arragon en elders zwerven eenige carlistische benden, ter sterkte van 50 man, om. De genl. Dulce heeft op zijne reis naar Madrid te Santan der, Reinosa en Valladolid aan zeer onaangename demon- stratiën van de zijde des volks ten doel gestaan. Te Sevilla heeft eene kleine volksmenigte eene republikein- sehe vlag geplant; de republikeinsche partij verzekert, dat dit buiten haar toedoen is geschied. I'Imparcial zegt, dat verschillende punten van Catalonie manifestation hebben lats gehadwaarbij de kreet «leve de federale republiek!" is aangeheven. De bladen maken een nieuw manifest van den pretendent don Carlos openbaar, vervat in een schrijven aan zijnen broe der, die zich in pauselijke krijgsdienst bevindt. CoNSTiTUëEKENDE Cortes. Den 2 is het voorloopig bud- jet goedgekeurd. De heer Calderon heeftwegens het vertrek van vele Af gevaardigden uit Madrid, voorgesteld om alle leden, die zonder machtiging der regeering de stad verlaten oi gedu rende 8 dagen de zittingen verzuimen, als ontslagen te achten. Er is eene wet ingediendwaarbij aan alle ambtenaren die weigeren den eed op de constitutie afteleggenhun trac- tement of pensioen wordt ontnomenalsmede eene andere welke den onmiddelijken verkoop van alle aan wereldlijke en geestelijke corporatiën behoorende goederen betreft. KoLONiëN, De verwijdering van genL Dulce van Cuba heeft zich volgender wijze toegedragen: den 1 Juni brachten de vrijwilligers eene ketelmuziek aan de genls. Modet en Pela'éz, die, uit bezorgdheid voor hunne persoonlijke veilig heid van het oorlogstooneel de wijk naar Havanna genomen hadden. De genl. nam toen maatregelen tot handhaving van zijn gezag en verbitterde daardoor nog meer de gemoederen zoodat de vrijwilligers den volgenden avond, onder het aan heffen der kreten van: weg met Dulce! de dood aan Dulce f' zijn hotel omsingelden. Zijn last om het plein door 200 rui ters van de paleiswacht te doen schoonvegenwerd door den kol. Frankzelfs toen deze met den kogel ingeval van weer spannigheid bedreigd was, niet opgevolgd, en in den vroegen morgen kwam eene deputatie der 7 op het plein vereenigde bataljons hem gelasten, zijn commando nederteleggen. Hij verzocht uitstel, dat hem geweigerd werd, en reeds een uur later was hij op een vaartuig naar Spanje ingescheept. Op de algemeene vergadering van het Internationale Yre- des-verbond, in de zaal-Herz te Parijs gehouden, is het woord gevoerd door den president Michel Chevalier, den secretaris-generaal Fred. Passy, den protestantschen predikant Paschoud en pater Hyacinthe, die de palm der weisprekend- heeft weggedragen. Men heeft besloten eene poging te doen omdoor een algemeen petitionnement tegen den oorlog Europa van den ondragelijken staat van gewapende vrede te verlossen. Daartoe worden verklaringen van instemming uit alle landen der wereld gevraagd. De fransch-belgische commissie is het in hare bijeenkomst van den 2 ten aanzien van alle punten eens geworden. Vol gens la Patrie is het stellig, dat Engeland en Oostenrijk, als leden der conferentie die indertijd het belgische koning rijk gegrondvest heeft, het brusselsche Kabinet vriendschap pelijk hebben geraden, om ten aanzien van het spoorweg- verschil de meeste inschikkelijkheid te betoonenaangezien de verlangens van het fransche gouvernement de autonomie van Belgie in 't minst niet in gevaar brengen. Den 5 is de schikking onderteekend. Den 2 zijn weder seinen van de Great Fasten ontvangen. Het bleek, dat men den kabel liad afgesneden uit hoofde van een plotseling opgekomen hevigen stormen dat men hem, toen het weder gunstiger werd, weer had opgevischt. Sedert zijn de berichten gunstig gebleven. Te Parijs circuleeren 2 adressen aan den Senaathet een tot terugerlanging van het recht der bevolking om den ge meenteraad het ander om de officieren der nationale garde door de leden daarvan te mogen verkiezen. In het mijn-district der Loire hebben 7- of 800 man den arbeid hervatmaar blijven nog zeer velen in hun verzet volharden. Eene bendedie den 30 Juni rondtrok om de arbeidenden te dwingen hun werk te stakenis door de ruiterijwelke 15 der oproerigsten in hechtenis namden wég afgesneden. Het te Parijs gevestigde Crédit Rural de Francebestemd tot het verstrekken op billijke voorwaarden van voorschotten aan den landbouwenden standheeft besloten zijn kapitaal van miljoen fr. te vergrooten. Het kapitaal van het Credit-Foncier zal tot 90 miljoen fr. worden opgevoerd. Het hof van cassatie te Parijs heeft «als onrechtvaardig uitgesproken" vernietigd het vonnis, in 1854 in het dep'. Einisterre gewezenwaarbij de landbouwer Baffet is ver oordeeld tot levenslangen en de steenhouwer Louarn tot 20 jarigen dwangarbeid, wegens inbraak bij nacht. De eerste is in hetzelfde jaar reeds in het bagno te Brest, de tweede in het volgende jaar in Guyana overleden. 5 Jaren later zijn de 4 ware schuldigen tot dwangarbeid veroordeeld. Wetgevend Lichaam. Een 80tal leden, meerendeels be hoorende tot den tiers-parti, ten deele ook tot de meerderheid en de oppositie, hebben den 3 eene bijeenkomst gehouden tot het bespreken eener interpellatie over de vraag, of het al dan niet noodzakelijk moet geacht wordenaan <ïen wensch des lands toetegeven, door het een meer werkdadig aandeel dan tot dus ver toetekennen in de leiding zijner aangelegen heden. Aan eene commissie werd de redactie opgedragen en deze den volgenden dag vastgesteld, den wensch uitsprekende van: ministeriëele verantwoordelijkheid, vereenigbaarheid der betrekkingen van minister en Afgevaardigde, herstel van het adres van antwoord, en benoeming van haar bureau door de Kamer zelf. Eenige leden der conservatieve meerderheid trokken zich terug, omdat zij deze eischen inconstitutioneel, eenige leden der linkerzijde desgelijks, omdat zij die onvol doende achtten. - De aldus meer en meer openbaar wordende liberale neiging des Lands schijnt den conservatieven viee-pre-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1