pil m<* Jifllif Eenénzeventigsle Jaargang. 1869. AO. 29 ZOM) A G ScS JULI. 0* -■ ïLEtckclijfcscihc iacrichtciï SSS e E g i o. Italië. I» a bs j e. l'i'anki'ijk. EngcSasid. Rusland. Turkije. Vereenigde Staten Riiiuculaiiii. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O(S3frauco per post f it. bit, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTEli ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een bijvoegsel De RECTOR van de LATIJNSCÏÏE SCHOOL te Alk- maak verzoekt ouders en voogdendie met het begin van den nieuwen Cursus (op Maandag den 6 September 1809) het onderwijs door hunne zonen of pupillen wenschen te doen bijwonen, zich daartoe bij hem te willen aanmelden vóór den 20 Augustus 1869. zoo mogelijk met overlegging van een, schriftelijk bewijs, óf dat zij op een ander Gymna sium of andere Latijnsche school reeds wettig waren toege laten óf dat ten minste de lessen op de eerste klasse eener openbare middelbare school ten einde toe voldoende zijn gevolgd. Voor lien die zulk getuigschrift niet bezitten zal in de laatste dagen van Augustus ten overstaan van H.H. Curatoren een examen tot toelating gehouden worden. Ove rigens dient tot naricht van belanghebbenden dat nieuwe leerlingen alleen bij den aanvang van deu Cursus in Sep tember mogen worden aangenomenuitgezonderd het geval dat zij tusschentijds binnen of in den omtrek der gemeente zijn komen wonen of verblijf houden. De Rector der Lat. School Dr. J. J. DE GELDER. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 19 tot Zaturdag 24 Julij e.k., van 's voonuiddags 10 tot 's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand Mei 1869. 2. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het Koninkrijk der Nederlanden over het jaar 1S68, uitgege ven door het departement van Einautiën. Eerste gedeelte, bevattende de artikelsgewijze Staten van in- uit- en doorvoer. 3. Verzameling van konsulaire berigten en verslagen. 10 en 7. 4. Berigten betreffende de opening van het Suez- kanaal op 17 November 1869. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd AlkmaarE. M. AGHINA, Voorzitter. 17 Julij 1869. J. P. KRAAKMAN, Secretaris In de laatste 8 dagen hebben in de bosschen van Zillebe- kegrootendeels behoorende aan de godshuizen van Yperen, een tiental branden plaats gehadzelfs op één dagals on der het oog der veldwachters en gensdarmesop 4 punten te gelijk. Nadat ook eene compagnie infanterie in het bosch post heeft gevat, zijn de pogingen tot brandstichting niet herhaald. OOSTENRIJK. De rechtbank van gezworenen heeft den bisschop van Linz schuldig verklaard aan pogingen tot sto ring der openbare rust en hem veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. De eisch van het openbaar ministerie was 6 maanden. De zittingen der delegation van den hongaarschen Rijks dag en van den oostenrijkschen Rijksraad zijn den 11 te Weenen geopend. Graaf v. Beust heeft, in antwoord op de circulaire van den beierschen minister v. Ilohetilohe. betreffende hef aanstaande conciliete Munchen doen verklaren dat er voor de Rij ken, waarin het begins 4 van wederkeerige onafhankelijkheid van Kerk en Staat wordt toegepast geene aanleiding bestaat om zich te moeien met die vergaderingzoolang deze ziek met zuiver kerkelijke kwestiën bezig houdtdat hij hoopt dat de vergaderde geestelijken voorzichtig genoeg zullen zijn, om door hunne houding ten aanzien van staatsrechterlijke aangelegenhedenwelke gelijktijdig de godsdienst en het burgerlijk recht betreffengeene gezamenlijke stappen tot verzet van de mogendheden uittelokken, maar dat de tijd tot zulke stappen nog niet gekomen is, zoolang omtrent de be doelingen van hot concilie niet meer dan tot nn toe bekend is. Den 12 en 13 zijn ie Brunn onder de handwerkslieden zoo ernstige ongeregeldheden voorgevallen, dat de militaire macht tussehenbeide komen en vuur geven moest. Daardoor zijn 2 personen doodgeschoten en 12 gekwetst. HONGARIJE. Volkshuis. Den 5 heeft de minister van j nstitie Horvath de oppositie op krachtige wijze verweten, dat zij liet stelsel van vereenigde uitoefening der rechterlijke macht en der administratie door de Comitaten willende handhaven zich zeer reactionair en in strijd betoont met de denkbeelden van 1848, wier eenige bezitter zij meent te zijn. Een hevig tumult is op de rede des ministers en op de weigering van den voorzitter aan een lid der linkerzijde om de discussie te mogen hervatten gevolgden 20 minuten lang stonden de pari ijen dreigende en tierende over elkander, eer de voorzitter zich kon doen verstaan en de zitting sloot. De minister van onderwijs heeft eene circulaire aan de pre fecten gericht ter bevordering van het middelbaar onderwijs voor meisjes, waartoe de regeering bereid is de gemeentebe sturen ondersteuning te verleenen. De Regent Serrano heeft afstand gedaan van zijne civiele lijst en verklaard zich met zijne bezoldiging als maarschalk te vergenoegen. Het, gewezen paleis van den Infant don SelaMaan zal, bij wijze van nationale giftden Regent in eigendom wor den geschonken. Uit Triana, de voorstad van Sevilla is een troep van 400 goed gewapende republikeinen vertrokkenmet hel, doel om Andalusie ten voordeele van den republikeirtschen regeerings- vorm in opstand te brengen. Hun zijn troepen nagezonden waarvan liet gevoig is geweestdat zij hare wapenen weg geworpen hebben en naar het gebergte geweken zijn. De kapitein-generaal van Catalonie is ontslagen. De minister van financiën heeft, bepaald dat de uitgestelde schuld zal beschouwd worden als een gedeelte der geconso lideerde binnenlandsche schuld. Overeenkomstig de wetten van 1851, 67 eu 8 zullen on- middclijk maatregelen worden genomen om de unificatie van een derde gedeelte der staatsschulden tot stand te brengen. De bisschop van Cueu?a heeft, zijne onderhoorige geeste lijken gelast, om tot nader bevel den eed op de constitutie te weigeren aangezien de pauselijke beslissing daaromtrent nog niet ontvangen is. De rechtbank 1e Madrid heeft een der beambten van het stedelijk bestuur veroordeeld tot eene boete van 200 kroo- nen. wegens liet beletten der bekende manifestatie op 22 Juni bij de kazerne der artillerie (Die beambte had op last van het, gouvernement en van den lieer Rivero gehand ld). Den 6_ is in do traten van Madrid eene proclamatie ver spreid waarbij de bevolking aangespoord werd om voor de zaak van don Carlode wapenen optevattenen om geineene zaak te maken met, de inwoners van Pampehmadien den volgenden dag, ter gelegenheid van liet feest van hunnen be schermheilige, eene Oproerige beweging wilden beproeven. Eenige samenscholingen en verscheidene arrestatiën waren daarvan het gevolg. Te Ciudad-Rcal dwingt de royalistische meerderheid, tot groote verbittering der liberalen, het orehest van den schouw burg om na den alloop van élke voorstelling de Tragala" te spelen. Constitucerende Cokïes. Den 2 heeft de heer Gchoa de regeering geïnterpelleerd over het arresteeren van den maarschalk Pezuelagraaf o. Chestedie alvorens Spanje weder te betreden zijne waardigheden had nedergelegd. De ministers Prim en Sag ast a antwoordden, dat Pezuela aan het hoofd van eene is, beliistische samenzwering had gestaan, de hul]) van Keizer Napoleon had ingeroepen om Spanje in de jammeren van een burgeroorlog te storten, en slechts terug gekeerd was 0111 zijn gesmede complot uittevoeren. De minister Sagasla heeft verklaard, dat elk gemeentebe stuur, welks leden weigeren den eed op de constitutie afte leggen, onl bonden zal worden. Eene motie der progressisten en democraten tot gisping van den minister van justitie Iierrerawegens zijne voor lopige regeling der rechterlijke onafzetbaarheid is den 7 door de ministers bestreden en verworpen met 141 tegen 95 st. Evenwel heeft de heer Iierrera volhard bij zijn reeds gedaan verzoek om ontslag. Kolonicn. Op Porto-Rico is een opstand tegen Spanje uitgebroken; de insurgenten hebben eene stad verbrand. Bij de verkiezingen voor den gemeenteraad te Rijssel zijn van de 12 leden, die onlangs, als protest tegen de indeeling der stad in verschillende kiesdistrictenhun ontslag hebben genomen11 met eene groote meerderheid herkozen. Men meende dat liet twaalfde lid niet weder in aanmerking wenschte te komen. Voor de 6 overige vacaturen zijn slechts 3 der officiëele candidaten gekozen. Den 8 is ter eere van den Onderkoning van Egypte te Versailles een prachtig feest gegeven. Toen de interpellatie van de tiers-parti den 10 reeds 116 onderteckeningen, waaronder die van de heeren bn. de Mackau, Murat en de Mouchy telde, zijn den 11 op S. Cloud een ministerraad en eene zitting van den geheimen raad gehou den, welke den 12 gevolgd is door eene keizerlijke boodschap aan het Wetg. Lichaam. In een daarop gehouden minister raad hebben de ministers hun ontslag ingediendhetwelk door den Keizer is aangen.mieu. Bij keiz. besluit van den- zelfden dag is de Senaat tegen 2 Aug. tot eene buitenge wone zitting bijeengeroepen. De zitting van liet Wetg. Lichaam is tot, een nader te bepalen dag verdaagd. Het hof van cassatie heeft, met vernietiging van het von nis van het, hof van appèi te Toulouze, in het geding van den heer L. Lacordairelegen de orde der dominicanen, waaraan de broeder van dien heer zijne nalatenschap had vermaaktbeslistdat niet wettelijk toegelaten geestelijke corporal iën niet bevoegd zijn tot liet verkrijgen oi' bezitten van eenig goed. Een der coinpagniön van de nationale garde to Parijs heeft, hij schrijven aan den bevelhebber, genl. Mellinetgeprotesteerd tegen de ontbinding der compagniënwelke zich beklaagd hadden dat aan haar de bewaking der stembussen niet was toevertrouwd, en verdere dienst geweigerd zoolang bedoelde maatregel niet ingetrokken is. In eene der parijsehe voorsteden is een 80jarige grijsaard overleden die op zijn sterfbed verklaard heeft de dader te zijn geweest van den aanslag tegen het leven van Koning Lodewijk Philips, op de kade-d'Orsayop 19 Nov. 1812. Een jeugdig docent werd toen gearresteerd, maar spoedig, by gemis van bewijzenontslagen en sedert was niets meer van de zaak vernomen. Wetg. Lichaam. Den 8 heeft de lieer Fa-ore, aangezien een voldoend aantal verkiezingen was goedgekeurd aange drongen op het constituëeren der Kamer, tot het in behan deling nemen der aanhangige groote staatkundige kwestiën. Verder uitstel zou slechts strekken om het ministerie in staat te stellen zich te reeonstituëeren. De minister Rouher ver klaarde daarop, dal de regeering bereid was over alle staats- aangelegenheden te diseussiëeren. //Men spreekt zeide hij van eene ministeriëele crisisgroote vraagstukken gaan niet enkele personen aan, maar gelden de instellingen en de toe komst der maatschappij, liet is te doen om een dam tegen de revolutie optewerpen. Ik weet niet wanneer, of door welke mannen eene overeenstemming zal worden teweeggebracht maar wel op welke levende krachten de Kamer zal weten te steunen om de maatschappij te behouden." Den 9. bij de discussie over de toelating van den lieer GivÜotetheeft Jules Ferry het stelsel der officiëele candida- turen heftig bestreden en verklaarddat naar zijne meening al de volgens dat stelsel geslaagde verkiezingen vernietigd moesten worden. Dat de meerderheid hem herhaald in de rede viel, laat zich denken. De president oordeelde hare aanvallen als volkomen door Ferry verdiend en weigerde hem te beschermen. Deze beweerde verder, dat de onder-prefect van S. Sever Lefranc de boekdrukkers gelast had, niets voor den candidaat der oppositie te drukken. Van regeeringswege werd ontkend dat zulks geschied was, en de verkiezing goed gekeurd. Dit had ook plaats met die van den heer Naubel, die zelf zijue verkiezing verdedigdeen die voorstelde als eene nieuwe goedkeuring van den coup dl Etat van 1851 Eng. Pellet an protesteerde daartegen en riep luide //de tweede December is eene misdaad 1" De voorzitter riep hem tot de orde, hetgeen een woordenstrijd tusschen beiden ten gevolge had. De president deed mededeeling, dat de heer Gambetta het mandaat van Marseille, Bancel dat van Lyon en Jules Simon dat, vigvBordcaux aangenomen heeft (Sedert heeft Picard dat van Montpellier aanvaard, zoodat te Parijs 4 nieuwe keuzen moeten plaats liebbeD). Den 10 is besloten om den volgenden dag tot de benoe ming der secretarissen overtegaan en om de 55 leden wier benoeminghetzij omdat die betwist wordthetzij omdat de oommissiën nog niet met hare rapporten gereed zijn, nog niet i, goedgekeurd, niet van de stemmingen over de verdere toelatingen van leden uittesluiten. Den 12 heeft de minister Rouher mededeeling gedaan van eene keizerlijke boodschapmeldende de aanstaande bijeenroeping van den Senaattot overweging der volgende kwestiën: 1'. het verleenen aan het Wetg. Lichaam van het recht om zijn eigen reglement, vasttestellen en zijn eigen bureau te verkiezen; 2°. vereenvoudiging van de wijze van amende menten voortestellcn en te behandelen3°. de verplichting der regeering om aan de goedkeuring der Kamer te onder werpen alle wijzigingenwelketen gevolge van internatio nale tractaten, in de tarieven van invoerrechten ontstaan zullen; 4». stemming over elk hoofdstuk der begrooting afzonderlijk; 5°. intrekking der bestaande onvereenigbaarheid van het man daat van Afgevaardigde met sommige openbare functiën inzonderheid van die van minister6uitbreiding van het recht van interpellatie. De Keizer beschouwt deze wijzigingen als de natuurlijke ontwikkeling van diewelke reeds achtereenvolgens in de instellingen des Keizerrijks zijn gebracht en verklaartdat zij de prerogatieven onaangeroerd moeten latenwelke de natie hem onvoorwaardelijk heeft toevertrouwd, en die de on ontbeerlijke voorwaarden zijn voor een gezag, dat de orde en de maatschappij moet beschermen. De keizerlijke boodschap is met herhaalde kreten van //leve de Keizer!" ontvangen. s Avonds is in eene bijeenkomst van de onderteekenaars der interpellatie eenparig beslotendat er in de tegenwoor dige omstandigheden geene reden voorhanden was om de aanvraag in te dienen. Den 13 heeft de heer Far re geprotesteerd tegen de tegen- strijdigheid tusschen de keiz. boodschap en de verdaging der Kamer. De vc orzitter riep hem bij herhaling tot de"orde en verwierf op de betuiging zijner verwondering, dat men, daags na de afkondiging van een liberaal besluit een protest kon inleveren, strijdig met het reglement en met de gevoelens des lands, de toejuiching der vergadering, welke, "na de voor lezing van liet besluit tot prorogatiein slilte uiteenging. Bij het scherpsclmttersfeest te Wimbledon heeft don 8 een wedstrijd plaats gehad tusschen 7 leden van het Hooger- en evenveel van het Lagerhuiswelke laatste eene schitterende overwinning behaald hebben. Hoogekhuis. Den 8 is, op voorstel van lord JLalmesbury, de derde lezing van het wetsvoorstel van lord Russellstrek kende om pairschappen voor het leven intestellen met 106 tegen 77 st. afgestemd. Daarna is, op voorstel van den lord- kanselier, de reeds door het Lagerhuis goedgekeurde wet op de faillissementen voor de tweede maal gelezen. Den 9 isbij nadere overweging der amendementenbe sloten dat de Staatskerk in Ierland zal ophouden te be staan o]) 1 Mei 1871 en niet, zooals de geamendeerde wet bepaalde, op 1 Januari 1872. Een amendement van lord Clanricardeom de geschrapte bepaling ten aanzien der dcor de Kerk uittekeeren vergoeding voor op Staatskosten ge bouwde pastoriën te herstellen, werd verworpen met 91 tegen 56 st, en een amendement van deu aartsbisschop van Can terbury, om dc door de regeering aangeboden 500,000, in vergoeding der schenkingen van particulieren, te aanvaar den aangenomenhoezeer lord Granville verklaarde, dat de regeering, naailes wat met de ier. olie kerkwet was geschied, haar aanbod introk. Den 12 is met 108 tegen 82 st. een amendement van lord Devon aangenomen, volgens hetwelk de iersche bisschoppen geene zitting meer in het Huis der lords zullen hebben als mede met 121 tegen ill st. een amendement van lord Stan hope strekkende om de r. e. bisschoppen in Ierlandmet betrekking tot de dotationop den voet van gelijkheid met de protestantsche bisschoppen te plaatsen. Lord Derby heeft daartegen onmiddelijk geprotesteerd.; Een voorstel van lord Clancarty om de derde lezing der wet te weigerenis na eenige discussie ingetrokken en daarna die lezing toegestaant Lagerhuis. Den 7 is voor de tweede maal gelezen een door den lieer Hughes ingediend wetsvoorstelstrekkende om voornamelijk met het oog op de arbeiders-vereenigingen, de wetten op de vereeniging afteschaffen. Den 8 is met, 1 6 tegen 65 st. de derde lezing toegestaan van de wet, welke de universiteiten voor de verschillende godsdienstige gezindten openstelt. Ierland. Te Galway is zekere kapitein Lambert doodge schoten. In den avond van den 12 zijn te Cork ongeregeldheden voorgevallen tusschen protestanten en catholiekenwaarbij een dertigtal personen gekwetst zijn geworden. Te Belfast is liet gepeupel in catholieke scholen gedron gen en heeft een derzelven letterlijk verwoest. De aan gerukte politie werd met steenen geworpen. De voormalige handwerksman Kommissarow, die in 1866, door het afwenden van het pistool eens sluipmoordenaars het leven van den Keizer gered heeften sedert in den adelstand verheventot kolonel der garde benoemd en met eene inschrijving van nagenoeg 1 miljoen gulden begiftigd is, heeft zich door ophanging van het leven beroofd. Hij was zeer aan sterken drank verslaafd. Servie. De Skuptschina heeft het ontwerp der constitu tie onveranderd goedgekeurd en is den 10 gesloten. Den volgenden dag is het in werking treden der nieuwe grond wet met kanongebulder bekend gemaakt. Nagenoeg al de te Nieuw-York achtergebleven manschappen der expeditie van kol. Ryan zijn gevangen genomen. Eenige aanvoerders der vrijbuiters zijn naar de assises verwezen. In Arkansas en noordelijk Missouri hebben talrijke over stroomingen plaats gehad, waardoor verscheidene personen zijn omgekomen en groote schade is aangericht. De verjaardag der onafhankelijkheids-verklaring is den 5 in de noordelijke Staten met veel geestdrift gevierdmaar in de zuidelijke nagenoeg onopgemerkt voorhijgegaan. De heer George Peabody heeft andermaal 1 miljoen dollars geschonken ten behoeve van de opvoeding der negers in de Zuidelijke Staten. Het opperste gerechtshof in Georgia heeft beslist, dat het uitwerpen van negers uit de Wetg. Vergadering eene ongrond wettige daad geweest is, en dat de constitutie van den Staat aan de negers zoowel het stemrecht geeftals het recht om staats-ambten te vervullen. De werkstaking der steenkolen-arbeiders in Pennsylvanie waardoor gedurende 6 weken de toevoer van steenkolen af gesneden, 30000 mijnwerkers en waarschijnlijk 20000 andere werklieden van arbeid verstoken en een aantal spoorweg- en stoombootmaatschappijen zonder werk zijn geweest, is thans geëindigd door het berusten der arbeiders in het loondat overigens 10 a 14 dollars per week voor 7 uren daags bedroeg. De minister van financiën heeft gelast om eiken Woensdag in de maand Juli te Nieuw-York voor 3 miljoen d. aan bonds optekoopen, om daarmede later overeenkomstig de beschikking van het Congres te handelen. Den 27 Juni zijn uit de Ocean Bank te Nieuw-York een bedrag van 30000 d. en een aantal door particulieren gede poneerde papieren ter waarde van 250000 d. ontvreemd. De dieven hadden een vertrek in het benedengedeelte van het ge bouw gehuurd en zich op Zondag, toen de Bank geheel ver laten was, door de zoldering toegang tot de localen verschaft. Zij hebben een bedrag van 330000 d. onaangeroerd gelaten. De Prins van Oranje heeft zich den 9 uit de residen tie naar het Loo begevenom na een kort vertoef aldaar naar Bonn te vertrekken, tot bet geneeskundig doen behande ling van eene beenverwriehting. Prins Hendrik beeft den 8 eenige merkwaardigheden van Leeuwarden bezichtigd en 's avonds" een concert in den Prin sentuin bijgewoond, en is den 9 over Zwolle naar Soestdijk vertrokken. Verkiezingen. 4 Leden van Gedep. Staten van Noordbra bant, die de candidatuur voor de 2« Kamer der Staten-Generaal van mr. v. Cooth hebben aanbevolenzijn door de Prov. Staten, met afwijking van de tot nu toe gevolgde gewoonte, niet tot voorzitters der afdeelingen verkozen. Staten-Generaal. De le Kamer heeft een aantal wets ontwerpen aangenomen, als: tot wijziging der wet op den doortocht en het vervoer van landverhuizerstot goed keuring van eenige artikelen der Rijnvaart,-actetot verhoo ging der uitgaven voor de kust van Guinea en tot regeling der grensscheiding tusschen Weesp en Weespercarspelalle met alg. st.; tot afschaffing der uitsluitende rechten op uit vindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijt met 29 tegen 1 st.; tot onteigening van pereeelen voor den spoorweg van Dordrecht naar" Rotterdam met 30 tegen 2 st,.; tot onteigening van perceèlen voor den spoorweg van Zaandam naar Amsterdam met 24 tegen 8 st.; tot rege ling van liet onderwijs aan de Kou. Militaire Academie met 22 tegen 2 st.; tot verhooging van sommige hoofdstukken der begrooting enz. Den 15 is de Kamer weder gescheiden. De^Prov. Staten van Noordholland hebben den 9, met 37 tegen 25 st., besloten om afwijzend te beschikken op bet adres om subsidie ten behoeve der te Amsterdam te houden internationale tentoonstelling. Tot verbetering der haven te Huizen is eene subsidie van f 9000 verleend. Het voorstel der commissie om de provinciale begrooting met f 24,120,73 te verminderen en in verband daarmede 6} in plaats van 8 opcenten op de gebouwde en ongebouwde eigendommen te heffenis verworpen met 45 tegen 18 st. en de begrooting, zooals zij door Ged. Staten ontworpen wasmet 54 tegen 8 st. aangenomen. Voor den Anna-Paulowna-polder en den Wieringerwaard zijn reglementen van bestuur vastgesteld. Op de aanvragen om toepassing van art, 36 der wet op het lager onderwijs is o.a. ten behoeve der gemeente Noordscharwoude gunstig ge adviseerd. Tot het overnemen der bakens in den Alkmaar- dermeer is besloten. Spoorwegen. De belgiscbe algemeene maatschappij tot exploitatie van spoorwegen heeft confessie gevraagd tot het leggen van een spoorbaan van Assenede of Bouchante langs Watervliet, IJzendijke, Oostburg eu Sluis naar Heist (Noordzee). Aan de heeren li. C. Marman c. s., is concessie verleend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1