IN o. 30. Eenenzeventigste Jaargang. 1869. •mm I w Mm ZONDAG 25 JULI. ■cti: #fftciccl (Bcbccltc. SClcfcclijfcsrhc ficcichlcu. Belgie. Pruisen. Saksen. Ou^enrijk-Siongai'ijc. Italic. Spa ii j c. Frankrijk. Fngclaiul. Zncdeii en Muurnegen. A L k n A A 8 C I t E C A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,63, franco per post f 6,HU, afzonderlijke nommers 3 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in bet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien art. 219 der gemeentewet; Brengen ter kennis der ingezetenendat de gemeente- rekening over 1868 aan den gemeenteraad den 20 Julij 1869 is aangeboden, ter gemeente-secretarie gedurende 14 dagen, aanvangende 24 Julij 1869, ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 22 Julij 1869. l)e Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen de ingezetenen in herinnering de bepaling van art. 40 der politieverordening op de gebouwen straten, pleinen wegen en wateren der gemeente van den 19 Junij 1862 (Gemeenteblad n 2 3« serie) inhoudendedat gedurende de hondsdagen, welke zijn ingegaan 19 Julij en eindigen 19 Augustus dezes jaarsgeene honden mogen losloopendan behoorlijk gemuilband, volgens het daarvan aan het bureau van politie voorhanden model. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Julij 1869. De Secretaris SPANJAARD!'. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 28 Julij 1869, des middags ten 12 uur. Namens den k oor sitter van den Raad, SPANJ AARDT. POLITIE. Onbeheerd op straat losloopende bevonden op 8 Junij 11. een ligt geelhariy hondje en gevonden op 18 Julij een gouden slotje met granaat kettingjeen op 20 Julij een gouden horo- logieketting met medaillonde eigenaars of regthebbenden ge lieven zich aantemelden aan het Commissariaat van Politie te Alkmaar. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de le helft der maand Juni 1869: A. P. WENNIK, M. C. MULLER, B. ten KATE Wz„ W. LOURITSJ. H. AU IRE, Amsterdam; II. ZOEJES, Purmerend; GEZIENA JANZE. Directie van het Fonds van Geldelijke Litkeerir.g, 's GravenhageG. VOERMAN, Heerde; J. SCHRIJVER, Langendijk; E. KOSSENNoordzijp; Wede. OTSE VELTMAN OldeboornA. TJALP, West- tersehelling. Van het hulpkantoor Oude Niedorp: P. KEEK DALVERS Berge. Van het hulpkantoor Spanbroek: A. GROOT, Haarlemmermeer. Van het hulpkantoor 11 ognum GEERTJE NIJMAN 't Veld. Een der studenten van de catholieke universiteit te Leuven E. Delva, zich aangesloten hebbende bij eene deputatie der brusselsche hoogeschool, om eene immortellen-krans op het graf van een onlangs overleden geneesheer te leggen, is van de universiteit weggezonden, en alle pogingen bij het bestuur aangewend om op dat besluit terug te komen zijn vruchteloos gebleven. 67 Zijner mede-studenten hebben hem daarop een adres aangeboden, waarin de jegens hem betoonde on verdraagzaamheid en willekeur werd afgekeurden hem eene serenade gebracht, welke door kabaal der tegenpartij en van het gepeupel gedeeltelijk mislukt is. Den volgenden avond hebben daarentegen 500 lieden uit den handwerksstand een ketelmuziek gebracht aan den rector der universiteit Laforêt. Te Gent en te Brussel hebben den 18 wedstrijden met velocipèden plaats gehad. Te Gent dongen 3 brusselsche da mes om den voorrang en verwierven zij de toejuiching der menigte. Te Brussel waren 90 liefhebbers o.a. uit Parijs RijsselGent en Luikmaar de genomen maatregelen van orde bleken onvoldoende te zijnzoodat het concours moest gestaakt worden. Het hof van assises te Brussel heeft den heer Bachélerg, wegens beleediging van den Keizer van Erankrijk, veroor deeld tot 6 maanden gevangenisstraf en 200 fr. boete. In den loop van dit jaar zijn reeds van 129 jongelieden te Erankfort bij de regeering verzoekschriften ingekomen om hun ontslag te vragen als pruisisch onderdaan. In de Moeselstreken neemt het aantal landverhuizers, die zich bij de Mormonen-gemeente in N. America willen aan sluiten, steeds toe en zulks in weerwil dat de geestelijkheid, op uitnoodigmg van den bisschop van Trier, in alle kerken tegen de Mormonen-secte als een goddelooze en onzedelijke bende geijverd heeft, De rechtbank te Dusseldorp heeft uitspraak gedaan in de zaak der ongeregeldheden, onlangs in eene volksbijeenkomst te Gladbacil voorgevallen. De heer Mende, lid van den noordduitschen Rijksdag en bekend socialistdie aldaar eene zeer hevige redevoering gebonden had, is veroordeeld tot 1 jaar en 3 anderen tot. 1 maand gevangenisstraf. De 25 overige aangeklaagden zijn vrijgesproken. Prins Erederik der Nederlanden, zijne gemalin en dochter zijn den 18 te Ems aangekomen, en aldaar opgewacht door den Koning, de hertogin-weduwe van Mecklenburg-iSehwerin en prins Albrecht. De prins v. Oranje heeft denzelfden dag te Eins doorgebracht. Ten gevolge van het omkomen van den student v. Gallens in een tweegevechthebben de studenten te Leipzig besloten, een eeregericht in het leven te roepenten einde de duellen zooveel mogelijk te voorkomen en te verhinderen. OOSTENRIJK. De Aartshertog Wilhelm is tot opper bevelhebber van de landweer der in den Rijksraad vertegen woordigde landen benoemd. Bij de Delegatiën is het gemeenschappelijk budjet voor 1870 ingediend, tot een bedrag van bijna 97 miljoen fl. (waarvan ruim 91 milj. voor de land- en zeemacht), behalve eene supplementaire aanvraag van den minister van oorlog voor het loopende jaar, ten bedrage van tl. 3.790.000, ten ge volge van liet duurder worden der levensmiddelen en van verleende pensioenen. Den 17 heeft de Keizer de leden der beide Delegatiën ten gehoore ontvangen. De financiëele commissie der oostenrijksclie Delegatie heeft de verhooging der tractementen van officieren, tot den rang van majoor ingesloten, goedgekeurd, nadat graaf v. Beust verklaard had, dat de in het leger heerschende gedrukte stemming door die verhooging verdwijnen zou. Den 2 heeft graaf v. Beust aan den gezant te Rome ge schreven, dat eene verzoening tussehen den H. Stoel en Oostenrijk niet onmogelijk is, mits men te Rome Oostenrijk als een constitut.ioneelen Staat beschouwt en derhalve geene eischen doe, welke men aan Erankrijk of Belgie niet zou durven voorslaan. Mat in andere landen, zonder oorlog met, Rome. is gebeurd, moet ook in Oostenrijk mogelijk zijn. Maar het is noodig, dat het episcopaat, door verandering van houding, de eerste schrede tot verzoening doe. De Keizer heeft den bisschop Rudigier gratie verleend van de hem door de rechtbank van gezworenen te Linz opgelegde straf. HONG ARIJE. Volkshuis. Den 10 is de wet tot rege ling van de bevoegdheid der rechterlijke macht aangenomen met 184 tegen 109 st., terwij i 180 leden afwezig waren. Op Sicilië is de veestapel door den heersehenden veetyphus met ruim 300000 stuks verminderd, ten gevolge waarvan het aan den noodigen mest voor den landbouw ontbreekt en de prijs van het vleesch tot eene buitensporige hoogte ge stegen is. Te Palermo, met eene i-evolking van 200000 zielen, worden nauwlijks 20 ossen daags geslacht, waarvan nog een gedeelte voor de troepen en de hospitalen bestemd is. Te Madrid zijn 13 officieren en onderofficieren van de be zetting in hechtenis genomenonder beschuldiging van be trokken te zijn in eene carlist.ische samenzwering. Het thans gewijzigde ministerie bestaat uit de leden Prim voorzitter en oorlog Topete marineSagasta binn. zaken Silvela buitenl. zaken, Zorilla justitie, Artanaz financiën, Echegaray openbare werken en onderwijs, Becerra koloniën. Bij de voorstelling dezer heeren aan de Cortes, op den 14, heeft de maarschalk Prim verklaarddat het kabinet de staatkunde van het vorige zal volgen en dat de wijziging alleen is geschied om de democratische partij aandeel in de leiding der openbare aangelegenheden te gevenvoorts heeft hij medegedeelddat de fransche overheid de carlisten en isabellistendie zich aan de grenzen met vijandige oogmerken vereenigen, onvermoeid vervolgt en uiteendrijft, en dat zij nog onlangs beslag heeft gelegd op aanzienlijke hoeveelheden uniformen wapenen en ammunitie. De regeering heeft bericht ontvangen, dat don Carlos uit Erankrijk verdwenen en in Navarra aangekomen is; fran sche politie-agenten hadden hem tot de grenzen vervolgd. Overeenkomstig een door de gedelegeerden uit de ver schillende fractiën gedaan voorstelis de Cortes tot 1 Oc tober uiteengegaanna eene commissie van S leden te hebben belast met het toezien op de stipte nakoming der constitutie. Die commissie bestaat uit 2 unionisten 2 progressisten2 democraten en 2 republikeinen. Er is eene samenzwering ontdektwelke ten doel had den Regent, den maarschalk Prim en den heer Rivero op een bepaalden dag te vermoorden. Verscheidene officieren zijn in arrest genomen en 5 daarvan naar de Canarische-eilanden verbannen. Onder de bergbewoners Catalonie heerscht gisting; batal jons zijn van Bejar en Alcantara naar Barcelona gezonden, gelijk 1 battalon genie naar Navarra. De Onderkoning van Egypte heeft te Parijs de vermaarde werktuigen-fabriek der heeren Cail 8f Cie. bezocht, waarin bet materiëel wordt vervaardigd voor 2 kolossale in Egypte opterichten suiker-fabrieken. De Vorst bevindt zich thans in de badplaats Eaux-Bonnes, in de Pyreneeën. In de jaarlijksche algemeene zitting der fransche mafon- nieke loges is een voorstel gedaan en in de afdeelingen der vergadering door de meerderheid der leden goedgekeurd, om op 8 Dec. a. s., den dag der opening van het concilie te Romeeen buitengewoon convent der Orde te Parijs te beleggen, tot het opmaken eener plechtige verklaring, in antwoord op de aanvallen en banvloeken, van het Vaticaan tegen de vrijmetselaars gericht. De grootmeester, genl. Mellinet, heeft zich nadrukkelijk tegen het in beraadslaging nemen van het voorstel verklaard en, toen zijne woorden geen in gang vonden, eensklaps de zitting gesloten. De kapitein van de verongelukte stoompakket Generaal Ablatucci en verscheidene zijner onderhebbenden zijn in staat van beschuldiging gesteld en zullen te Marseille terecht staan. De administrateurs van de Immobilière zijn den 16 ver oordeeld om aan de aandeelhouders, die van April '65 tot April '67 aandeelen hebben gekocht, de door hen betaalde sommen te rembourseeren. De Keizer, door den ondervoorzitter van het Wetg. Lichaam du Miral gewezen zijnde op den pijnlijken toestand der 55 Afgevaardigden, wier benoeming nog niet is goedgekeurd en door de verdaging der Kamer als in de lucht hangtheeft verklaard, dat de verdaging geschied was om de vorming van ean nieuw ministerie en de overwegingen van den Senaat niet door levendige debatten te belemmeren, maar dat het nieuwe kabinet het vraagstuk der prorogatie onverwijld zou regelen. De raad tot verdaging is uitgegaan van den voor zitter Schneider, die echter spoedig daarover berouw heeft gehad. De ministers de Eorcade de la Roguette (binn. zaken), Magne (financiën), Niel (oorlog), Rigault de Genouilly (marine) en Faillant (Huis des Keizers) zijn weder in het nieuwe Kabinet opgetreden, en voorts de heeren Duvergier, oud 77 jaren, secre taris bij den Raad van State (justitie en eeredienst), prins de la Tour dj Auvergne Lauragais, ambassadeur te Londen (buit. zaken), Bourbeau, Afgevaardigde (onderwijs), Gressier (openbare werken), Alf. Leroux, ondervoorzitter van het Wetg. Lichaam (landbouw en handel), en markies de Chas- seloup Laubat, Senaatslid, minister-president van den Raad van State. Het ministerie van Staat, door den heer Rou- her bekleedis opgeheven en de funetiën daarvan zijn overgegaan op den minister van justitie en op den president van den Raad van State. Het ministerie van openbare wer ken, landbouw en handel is thans in 2 departementen ge splitst. Behalve de heer Rouher zijn dus afgetreden de heeren Buroche, de Lavalette, Duruy en Vuitry. Geen enkel lid der tiers-parti is in het nieuwe kabinet opgetreden. Het voldoet aan geen der partijenwenseht men hervorming tegen- tegaan, dan is niemand daartoe meer in staat dan Rouher, en wenseht men ruiterlijk den weg der hervormingen opte- gaan, dan zijn andere mannen dan de bovengenoemde noodig. De heer Rouher is benoemd tot voorzitter van den Senaat voor het zittingsjaar 1869, de heer de Lavalette tot gezant te Londen, de heeren Duruy en k uitry tot leden van den^Senaat. De ministerraad heeft den 19 besloten de prorogatie van het Wetg. Lichaam te doen voortduren. De Keizer heeft den heer du Miral hiervan schriftelijk kennis gegevenmet betuiging, dat hij in dit geval aan de meening van de meer derheid zijner ministers heeft toegegeven. Den 20 hebben de onderteekenaars van de interpellatie der tiers-parti besloten bij de denkbeelden en beginselen te volhardenin de aan vraag voor de interpellatie omschreven. Ook de leden der linkerzijde hielden eene bijeenkomst, om over het uitvaardigen eener verklaring betreffende den tegenwoordigen toestand te beraadslagenmaar zijn het daarover niet eens geworden. Den 18 is de Keizerin met den Keiz. prins naar Berck- sur-Mer (Pas-de-Calais) vertrokken, om de inwijding bijte- wonen van het onder hare bescherming opgerichte «Napo leon-gasthuis," dat, als succursale der parijsche gasthuizen, zal dienen tot badhuis voor 800 kinderen. Den 16 zijn 200 kweekelingen der parijsche lyceeën, na den afloop van het in de Polytechnische School gehouden algemeen concours, in optocht, onder het zingen der Mar seillaise door de stad getrokken. 4 Hunner werden in arrest genomen. Te Besan^on en Marseille hebben dergelijke be wegingen plaats gehadin eerstgenoemde plaats naar het schijnt wegens onvoldoende voeding, in de laatste meer uit politieke beweegreden. Te Besanfon zijn 12, te Marseille 2 leerlingen der hoogste klasse weggezonden. Nadat de bedienden der parijsche magasins de nouveautés van hunne patroons de sluiting der winkels op de zondagen verkregen hadden, trachten die der kruideniers en slagers hetzelfde te verwerven. De vleeschhouwers hebben echter slechts de sluiting na 's middags 2 uren kunnen bewilligen, en dit is met erkentelijkheid door de knechts aangenomen. De door de Koningin voor den scherpschutterswedstrijd te Wimbledon uitgeloofde prijs van 250, waaraan verbonden is eene door de scherpschutters-vereeniging uitgeloofde gouden medalje, is den 13, tegen 59 mededingers, behaald door A. Cameron, korporaal van een der schotsche vrijwilligers- regimenten, die ook in 1866 denzelfden prijs gewonnen heeft. De minister Gladstone heeftop eene memorie van de Associatie van Oranje-mannen in Ulster, bezwaren behelzende tegen de staatkunde der regeering ten opzichte van Ierland, een antwoord gegevenwaaruit blijktdat de regeering geene wijziging in de hoofdbepalingen der iersche-kerkwet zal dulden. Te North-Woolwich is eene tentoonstelling van zuigelingen gehouden, waar ruim 500 moeders met hare jonge kinderen tegenwoordig waren. Den 17 is te Londen eene vergadering gehouden van de 2 jaren geleden opgerichte «Nationale Vereeniging tot het verkrijgen van het stemrecht voor de vrouw," in welke werd medegedeeld, dat in het afgeloopen jaar niet minder dan 220 petitiën, te zamen 41000 handteekeningen dragende, bij het Parlement zijn ingediend tot bevordering van het doel der Vereeniging. De tunnel onder de Theems te Londen is den 20 voor goed voor voetgangers gesloten. Zij is aangekocht door de Oost- Londensche Spoorweg-Maatschappijdie er hare treinen zal doen doorloopen. Te Wigan heeft den 21 weder eene ontploffing in een kolenmijn plaats gehad, waardoor 48 werklieden zijn omge komen; 52 anderen zijn met moeite de met stiklucht gevulde mijn ontkomen, doch 1 daarvan is sedert bezweken. Hoogerhuis. 47 Lords met de lords Derby en Harrowby aan het hoofdhebbenop grond van een achttal overwe gingen protest aangeteekena legen de derde lezing der iersche kerkwet. Den 19 is met 91 tegen 54 st. verworpen het voorstel van lord Russell, om de wet ten tweeden male te lezen, welke strekt tot het toelaten van dissenters op denzelfden voet als de leden der Staatskerk tot het onderwijs aan de universiteiten Den 20 heeft de minister Granvilleonder verklaring dat het Lagerhuis zich niet onverzettelijk aangaande de door het Hoogerhuis op de iersche-kerkwet aangenomen amendementen getoond had. aangezien het 35 goedgekeurd, 14 gewijzigd en slechts 13 verworpen en de oorspronkelijk aan de Staats kerk aangeboden som met 840,000 verhoogd hadzijne hoop gedit dat het Hoogerhuis niet zou blijven staan op het amendement op art. 1, waarbij het de bepaling, dat de gel den der Kerk niet ten bate van godsdienstige aangelegen heden mochten aangewend wordenverwijderd had. Lord Cairns meende, dat juist dit amendement behouden kon wor den dewijl het de beslissing over het surplus slechts uit stelde. Lord Shaftesbury beschouwde de wet als revolutio nair, maar als gewenscht door het Lagerhuis en door de ge- heele natie. Lord Salisbury merkte daarop aandat dan de plicht van het Hoogerhuis medebracht, om de natie te be schermen tegen den aanmatigenden wil van één man. De lord-kanselier Hatherley diende hem, onder luide toejuiching, eene krachtige berisping op deze bewering toehetgeen eene groote verwarring ten gevolge hadtotdat eindelijkmet 173 tegen 95 st., tot de handhaving van het amendement besloten werd. Lord Granville heeft daarop terstonduit naam der regeering, voorgesteldde zitting te schorsenten einde dat besluit aan zijne ambtgenooten medetedeelen. Den 21 beeft lord Cairns, de leider der meerderheid, me degedeeld dat hij eene conferentie met den heer Gladstone gehad en een vergelijk met deze getroffen heeftten opzichte van de wijze van beschikking over het surplus der goederen van de iersche kerkhierin bestaandedat het daartoe be trokken artikel zoodanig zal worden geamendeerd, dat het aan het Parlement de beschikking zal geven over een deel van dat surplus ter leenigiug van onvermijdelijke rampen. Den 22 is deze schikking door het Huis goedgekeurd en de oorspronkelijke dagteekening voor het in werking tre den der wet weder hersteld. Lagerhuis. Den 14 is met 169 tegen 144 st. de tweede lezing toegestaan der wet, waarbij het uitsluitend erfrecht van den oudsten zoon ten aanzien van vaste goederen, waar over niet bij testament beschikt is, wordt opgeheven. Ten aanzien van roerende bezittingen bestond deze bepaling reeds. De minster Gladstone heeft den 15 de behandeling voor gesteld der door het Hoogerhuis op de iersche kerkwet ge maakte amendementenen er bij gevoegddat de regeering alle verworpen wcnschte te zienbehalve dat tot afkoop der particuliere schenkingen voor 500000 en een ander van minder overwegend belang. Hij stelde daarop de verwerping voor der amendementen, waarbij de aanwijzing der bestem ming van het surplus geschrapt en de beslissing daarover later aan het Parlement gelaten warenen zulks geschiedde met 346 tegen 222 en met 246 tegen 164 st. Vervolgens bestreed hij krachtig datwaarbij aan de iersche kerk eene uitkeering werd toegekend gelijkstaande met het bedrag der inkomsten van 14 jaren, omdat daardoor 14 der inkom sten aan de Kerk zouden blijven en een van de 2 hoofdbe ginselen der wet, ontneming van staats-subsidie, eene mis leidingzoude zijn. Het amendement bepalende, dat de Kerk geene uitkeering zal doen voor door den Staat aan de pas- toriën gemaakte kostenis met 326 tegen 237, en dat tot het geven van pastoriën aan de r. catholieke en présbyteri- aansehe geestelijken zonder hoofdelijke stemming verworpen. Den 17 is met 290 tegen 218 besloten de vroeger vast gestelde beslemming van het surplustot een vijftal liefda dige doeleindente behouden en zijn voorts de overige amendementen der Lords met groote meederheden verwor pen. Nadat de heer Disraeli zijn leedwezen over de onver zettelijkheid van het Lagerhuis betuigd, en de heer Glad stone de afwijzing der gemaakte veranderingen verdedigd hadis de wetwaarbij het overnemen der telegrafen door den Staat geregeld wordtin tweede lezing goedgekeurd. Den 19 zijn de posteu Onderwijs, Wetenschap en Kunst en Britsch-muzeüm der begrooting aangenomen. De heer Fzrster deelde een en ander omtrent den toestand van het olderwijs mede en verklaarde daarbijdat van de kinderen dfr werkende standen slechts van die tussehen 6 en 10, er slechts van die tussehen 10 en 12 jaren onderwijs oitvangen. Den 21 is met 131 tegen 32 st. de derde lezing toegestaan dfr wet, welke aan de getrouwde vrouw de beschikking over lire eigene goederen schenkt. Ierland. De viering van den gedenkdag van den 12 heft weder aanleiding tot ongeregeldheden gegeven: te Bei- fat moest de politie te paard 2 charges doen om het te hop geloopen gepeupel uiteen te drijvenin de westelijke steken deden de catholieken tegen-demonstratiën onder de keet van «weg met het oranj e en leve het groenleven de fe.ians te Roscrea verbrijzelden zij de vensters der wo- niigen van eenige protestanten. Een gezelschap oranje manen dat den 13 's avonds, van een feest terugkeerende, inhet dorp Lurgan (in Ulster) met steenen geworpen werd, heft uit wraak 17 huizen van catholieken letterlijk vernield en van de meubelen een vreugdevuur ontstoken. Den 19 is op den heer Warburton, «high-seriff" van Queens- Cainty, toen hij naar Maryborough reed om den eed van dejury aftenemen, een moordaanslag gepleegd. Van achter ea steenen muur trof een schot zijn linkeroog en de zijde va zijn hoofdmaar voornamelijk zijn hoed. Zijn toestand iszorgwekkenddoch niet hopeloos. De noorweegsche Storthing heeft de regeering de gevraagde giden ter bijeenroeping eener Algemeene Synode geweigerd ei zich krachtig verzet tegen elke poging om de Kerk van dn Staat te scheiden. Evenzeer is eene motie verworpen, wlke strekte om de verplichte eerste communie afteschaffen o) de staatsambtenaren vrijheid van godsdienst te verleenen ei om het burgerlijk huwelijk intevoeren. De havenstad Geile is door een versehrikkelijken brand ge taterd, waardoor 700 eigenaars hunne perceelen en onge- ver 8000 menschen hunne woning hebben verloren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1