No. 3J. Eenenzevenl J aargang 1860. Z O N S) G 1 AUGUSTUS. (Bcbccltc. Iluislimidelijke zaken aan (Ie orde. l)e Alkm&arsche Kiesvereenigingen eu Kiezers tegenover den lieer M. Cohen Stuart. ®Slcfïclijfc0cfte Berichten. Oostenrijk-Hongarijc. Italic. Frankrijk. I; k II X (I II E 0 (I II RANT Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f 0,80, afzonderlijke nomajers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat volgens het met 1 Augustus 1869 in werking komende contract betreffende het ophalen van de aschhet vuilnisden privaatmesthet puin enz., de aannemer, C. Kater Cz., verpligt is dagelijks, Zon- en algemeen erkende Christelijke feestdagen uitgezonderd de door de ingezetenen uitgezette specien op te halen en weg te voerenhetgeen in de maanden April tot en met September des morgens te 8 uur en in de andere maanden te 9 uur zal beginnen en altijd vóór 3 uur na den middag moet afgeloopen zijndat de personendie door hem met het ophalen worden belastdoor een ratel aan de ingezetenen hunne nadering zullen kenbaar maken; dat die ophaling in de voorsteden en langs de singels zal geschieden des Dingsdags, Donderdags en Zaturdags van elke weekdat de aannemer gehouden is om het door bijzondere personen in hunne vuilniskuilen ver zamelde vuilnis binnen 91 uren na gedane aanvrage kosteloos te laten weghalen, uitgezonderd Zon- en algemeen erkende feestdagen, en de privaatkuilen van hen, die het verlangen te ledigen en den secreetmest wegtevoeren door middel eener latrinen reinigingmachine, waartoe de aanvraag één dag te voren moet geschieden; dat de secreten, waar de specie in losse emmers of vaten wordt vergaarddes Maandags, Woens dags en Vrijdags en de privaatkuilen op de overige werkdagen van elke week worden geledigd; dat des avonds een uur vóór dat het ophalen dier specie begint, een persoon met een ratel door de gemeente zal gaan, aan wien de ingezetenen hunne begeerte, om de privaatemmers te ledigen, kunnen te kennen geven; dat van half April tot half September precies te half elf ure en de overige maanden te negcu ure met het ledigen der emmers zal worden aangevangen; dat voor het ledigen van eiken privaatkuilvoor zooveel die door denzelfden persoon meer dan eenmaal in het jaar wordt gevraagd, de aannemer in rekening zal kunnen brengen de som van drie gulden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 30 Julij 1869. l)e Secretaris, SPANJAARDT. De RECTOR van de LATIJNSCHE SCHOOL te Alk- maak verzoekt ouders en voogdendie met het begin van den nieuwen Cursus (op Maandag den 6 September 1809) het onderwijs door hunne zonen of pupillen wenschen te doen bijwonen, zich daartoe bij hem te willen aanmelden vóór den 20 Augustus 1S69, zoo mogelijk met overlegging van een schriftelijk bewijs, of dat zij op een ander Gymna sium of andere Latijnscke school reeds wettig waren tegen- laten of dat ten minste de lessen op de eerste klasse eener openbare middelbare school ten einde toe voldoende zijn gevolgd. Voor hen die zulk getuigschrift niet bezitten zal in de iaatste dagen van Augustus ten overstaan van H.H. Curatoren een examen tot toelating gehouden worden. Ove rigens dient tot naricht van belanghebbenden dat nieuwe leerlingen alleen bij den aanvang van den Cursus in Sep tember mogen worden aangenomenuitgezonderd het geval dat zij tusschentijds binnen of in den omtrek der gemeente zijn komen wonen of verblijf houden. De Rector der Lat. School Dr. J. J. DE GELDER. POLITIE. Ter terugbekoming van het navolgende gevondeneals vier gekleurde dasjesgelieve men zich aantemelden aan het Commissariaat van politie te Alkmaar. Publieke zaken belmoren publiek behandeld, publieke per sonen belmoren publiek besproken te worden. Die zich met publieke zaken inlaten worden publieke personen. Daarom is het niet alleen geoorloofd, maar zelfs plichtmatig, in het openbaar te spreken en te schrijven over dergelijke publieke personen, over leden van en candidaten voor den gemeen teraad bijvoorbeeld, voor zoover hun publiek leven namelijk betreft. Zoo heeft onze Kiezersvereeniging Vaderland en Koning er ditmaal niet over gedacht. Deze vereeniging, die zich ten plicht heeft gesteld de conservatieve beginselen te helpen verkondigen en de kiezers van haar standpunt voor te lichten ook bij de keuze van leden van den gemeenteraad, die zich mag verheugen in een orgaan, opzettelijk in het leven ge roepen om hare staatkundige beginselen te huldigen, deze vereeniging heeft het niet noodig geoordeeld een woord te zeggen over de candidaten die zij heeft aanbevolen en niet meer aanbevolen. Zij heeft hunne namen genoemd, en het daarbij gelaten. Daartegen behoort van de liberale zijde protest te worden aangeteekend. En de liberals kiezersver eeniging de Grondwet dan? Heeft zij iets anders van zich laten liooren dan het naamlijstje barer candidaten? Neen, en daarom ook daartegen protest. Hiervoor richt men geen kiezersvereeniging op, om eenvoudig bijeen te komen en by meerderheid van stemmen te beslissen wie men den kiezers als candidaten zal voorstellen, om daarna Gods water over Gods akker te laten loopen en bet aan anderen, aan parti culieren over te laten de door de vereeniging voorgestelde candidaten te verdedigen of te bestrijden. Dit zullen toch beide vereenigingen wel begrijpen, dat het geen houding geeft, zich het werk dat men vrijwillig op zich heeft geno men door anderen uit de handen te laten nemenomdat men het niet uitvoert. Niet dat de kiezersvereenigingen of kies- vereenigingen (1) alleen recht van spreken zouden hebben, (1) Ofschoon kiesvereeniging mij verkieslijk voorkomt, wil ik tusschen die woorden evenmin partij kiezen als in een dergelijk geval de //Eransche meester" deed, die zijn naderend einde aankondigde met deze woorden: »je meurs, ou je me meurs, car on dit V un et l' autre. en de kiezers niet bevoegd of niet geroepen geacht moeten worden om daarenboven te zeggen wat zij meenen dat van openbare bekendheid behoort gemaakt te worden, maar in de eerste plaats is dit toch het werk der vereenigingen. Waarom worden ze opgericht? Is het niet om zich onderling omtrent de candidaten te verstaan, de kiezers inteliehten en in het algemeen orde te brengen in het verkiezingswerk Maar dan behooren ze ook reden te geven van hare keu zen, en, als dit noodig blijkt, onder de aandacht te brengen wat ter verdediging harer candidaten of tot be strijding van tegen hen ingebrachte grieven dienstig kan zijn. Zij kunnen niet volstaan met eenige namen van candidaten, zonder verdere toelichtingals zoovele twistappels tusschen de kiezers te werpen en dezen er om te laten vechten. Daarenboven heeft alles wat een kiesvereeniging zegt zeker officieel karakter. In haar spreektbehoort althans te spreken, de politieke partij. De kiezers moeten zich aan hare woorden kunnen houden. De bestuurders der vereeniging geven hun naam en hun erediet bij de kiezers als waarborg voor de j uistheid vau hetgeen namens de vereeniging omtrent de can didaten wordt gezegd. //Als dit noodig blijkt," behooren de kiesvereenigingen ter verdediging harer candidaten of ter bestrijding der tegen hen ingebrachte grieven op te komen, 't Kan ook zijn dat zoo iets niet noodig schijnt. Daarom treft de beschuldiging van stilzwijgendheid in de eerste plaats de kiesvereeniging Vaderland en Koning. De Grondwet beval de herkiezing aan van de aftredende leden, en stelde tot candidaat voor de bestaande vacature een inwoner van Alkmaar dien zij ge noegzaam bekend mocht achten. Vaderland en Koning echter stelde in plaats van twee aftredende leden, vroeger ook hare candidaten, twee andere personen voor. Een kiesvereeniging, die haar roeping begrijpt, zou niet hebben nagelaten, den kiezers mede te deelen waarom zij aan de nieuwe candidaten de voorkeur gaf boven de vroeger ook door haar aanbevolen aftredende leden, waarom zij de laatslen niet meer kon aan bevelen. Maar vraagt hier wellicht iemand is het nu juist noodig dat een kiesvereeniging dat openlijk doe? Kan zij niet volstaan met de mondelinge bespreking der candi daten? Als immers elk lid der vereeniging in zijn kring zich de moeite geeft de kiezers in te lichtenbereikt men hetzelfde doel. Waartoe al die openbaarheid? Yoor de personen die er bij betrokken zijn is het ook niet aangenaamdat er zoo openlijk over hén geredeneerd wordt. Tot antwoord op deze vragen en bezwaren alleen dit: publieke zaken behooren publiek behandeld te worden. Wat voor of tegen de candidaten wordt gezegd, moet openlijk gezegd worden, opdat er gelegenheid bestaan zal voor ant woord, wederlegging, toelichting en verduidelijking. De kiesvereeniging Vaderland en Koning had daarom openlijk moeten zeggenwaarom zij in plaats van twee aftredende leden, vroeger door haar zelve den kiezers aanbevolen, twee andere candidaten stelde. En toen twee van de vijf door de Grondwet ter herkiezing aanbevolen aftredende leden door andere ver eenigingen niet tot candidaten gesteld werdenwas ook voor haar het tijdstip aangebroken, waarop zij ter ernstige verde diging dier candidaten had behooren op te treden. Een der aftredende leden, de heer M. Cohen. Stuart, is niet herkozen, maar door een ander vervangen. Waarom? Wie weet er een antwoord op te geven? Is het om zijn be ginselen? Maar die zijn zeker niet veranderd, nadat hij lid van den gemeenteraad is geworden Heeft hij zich gedurende zijn lidmaatschap niet altijd werkzaam, ijverig, vol belang stelling voor de belangen onzer gemeente betoond Niemand zal het durven ontkennen. Is het omdat hij zich altijd zelf standig gedroeg, en sprak en stemde overeenkomstig eigen oordeel en gevestigde overtuiging, onverschillig van welke zijde het voorstel gedaan werd, nu eens krachtig ondersteunende, dan weer even krachtig bestrijdende? Maar ik dacht dat men juist zelfstandige mannen in den raad verlangde, geene willige volgelingen noch partijdige tegenstanders, mannen die uit eigen oogen zien, en handelen naar eigen overtuiging. Of kent men hem geen genoegzame kennis toegeen voldoende helderheid van blik om de zaken die in den semeenteraad voorkomen te beoordeelen? Staat de heer S. Blom Hz., die men in zijn plaats heeft gesteld, bekend als kundiger, scherpzinniger, zelfstandiger, onpartijdiger, belangstellender, werkzamer, ijveriger dan de heer M. Cohen Stuart? Ik wil den heer Blom niet te kort doenen geloof gaarne alles goeds van hem; maar toch durf ik beweren, dat er moeilijk iemand in de gemeente zal gevonden worden, die hem in deze zaken hooger stelt dan den man, wiens plaats hij moet innemen. Maar waarom werd de heer Stuart dan niet meer aanbevolen door de kiesvereeniging Vaderland en Koning, Burgerplicht de Katholieke Grondwet en de Nieuwe Noord-Hollander? Hij behoort tot de liberale partij, zal men zeggen, en die vereenigingen bevelen evenmiD als het genoemde blad liberalen aan als candidaten voor den gemeenteraad. Dat zou eeu grond zijn. indien het waar was. Maar het is niet waar. De heer P. Bruinvis de Lange is zoowel door den Nieuwen N. Roll, als door de beide kiesvereenigingen tot candidaat gestelddoor de Katholieke Grondwet nog wel met algemeene stemmen, en alweer zal niemand durven beweren dat de heer Bruinvis de Lange niet tot de liberale partij behoort. Hij heeft steeds het zij hier tot zijn eer ge zegd bij elke verkiezing van een lid der Tweede Kamer getoond den moed zijner overtuiging te bezitten; hij heeft steeds krachtig geijverd voor de liberale candidaten en niet geschroomd, waar dit pas gaf, openlijk op te treden. Ik geloof dat de heer Stuart in dit opzicht zelfs zeer bepaald bij hem achterstaat. Maar wat mag dan de reden zijnals de smet van libe ralisme of radicalismezooals de niet- liberalen tegen woordig gaarne schijnen te zeggen het niet is? De zaak wordt inderdaad onbegrijpelijkvooral ten opzichte van de Katholieke Kiesvereeniging de Grondwet. Immers de heer Stuart is een der sterkste tegenstanders geweest van het toekennen eener subsidie aan de annenbewaarschool van het Nut, dat den Nieuwen N. Roll, een doorn in het oog wasterwijl de heer Bruinvis de Lange steeds vóór de subsidie heeft gestemd. Merkwaardig is daarenbovenalweer ten opzichte van de Katholieke kiesvereeniging de Grondwet, dat de heer Blom zich indertijd onderscheiden heeft als een ijverig voorstander van de meeningdat het Burger-weeshuis moet beschouwd worden als een zuiver Protestantsche instelling, op welker fondsen de Katholieken niet de minste aanspraak zouden hebben. Eindelijk wordt openlijk en algemeen door geloofwaardige personen iets verhaald aangaande de candidatuur van den heer Blom dat zóó dwaas isdat ik mij gelukkig acht het op goede gronden te kunnen tegenspreken. Men verhaalt namelijkdat een bestuurslid der Kiesvereeniging Vaderland en Koning den heer Blom zijn benoeming tot candidaat mede- deelende, van hem ten antwoord zou ontvangen hebben, dat hem dit verwonderdewant dat hij de beginselen en de richting dier kiesvereeniging niet was toegedaan, dat hij onder anderen bij de laatste verkiezing van een lid der Tweede Kamer vóór den heer Knoop was geweest enz. Daarop zou hem geantwoord zijndat dit er niets toe deed. Dit verhaal kan niet waar zijn. Immers art. 13 (ik meen althans art. 13) van het in Februari 1868 vastgestelde reglement der kiesvereeniging Vaderland en Koning schrijft uitdrukkelijk voor, dat wanneer iemand tot candidaat is gekozen, hij die candidatuur schriftelijk zal moeten aannemen, eu tevens een schriftelijke verklaring zal moeten geven, dat hij instemt met de beginselen der vereeniging zooals die zijn omschreven in art. 1 van hetzelfde reglementvóór hij als candidaat kan worden aanbevolen. De heer Blom is dus wel degelijk de beginselen van Vaderland en Koning toegedaan, en als hij in Juni 1.1. de verkiezing van den heer Knoop heeft voorge staan, is hij na dien tijd van gevoelen veranderd. Maar dit alles lost het raadsel niet op, waarom de heer Stuart verworpen werd, terwijl de heer Bruinvis de Lange werd aangenomen. Neen, hoor ik hier iemand uitroepen, gij vermijdt de ware reden te noemen; gij weet even goed als iedereen, dat de heer Stuart door twee kiesvereenigingen niet aanbevolen en niet herkozen is omdat hij te duur is, omdat hij de gemeente op te groote kosten jaagt. Inder daad dit wordt gezegd, en vrij algemeen gezegd. Als dit werkelijk de reden is waarom de heer Stuart niet is her kozen, dan is zijn niet-herkiezing te wijten aan de verre gaande onkunde der kiezers, aan hunne algeheele onbekend heid met hetgeen er in den gemeenteraad voorvalt. Die bewering zal toch wel niet uitsluitend berusten op het door den raad niet aangenomen voorstel om het land tusschen den stadscingel en het spoorweg-station, toebehoorende aan J. Kapteinte koopende cingels te doen uitdiepenmet de daaruit gehaalde specie een gedeelte van het gekochte terrein op te hoogen en daarover een rechten weg naar het station te leggen Eén enkel niet aangenomen voorstel zal toch wel nooit voldoenden grond geven om iemand als een roekeloos verspiller der gemeentegelden te beschouwen. Maar dit voorstel althans niet. De f 40,000 die men voor deze werken noodig achtte en die men door een leening wenschte te vinden, zouden bij een matige jaarlijksche aflossing even min eenig bezwaar voor de ingezetenen hebben opgeleverd als dat met vroegere leeningen het geval was. Ik voor mij meen het altijd nog te moeten betreuren dat het voorstel niet is aangenomen. De uitdieping der Singelgrachten alleen is onlangs door den minste inschrijver aangenomen voor f 19000, maar niet gegund. Thans is men begonnen de zaak onder eigen beheer te verrichten. Niemand weet wat het nu de stad zal kosten. Daarenboven blijft de gemeente voort durend bedreigd met den last tot onderhoud van twee stati onswegen. Doch dit is van minder belang. Men schijnt te vergeten, dat dit voorstel niet alleen van den heer Staart maar ook van de heeren Mr. P. A. de Lange en J. C. Vonk is uitgegaandat de heer de Lange het tot het laatste toe heeft verdedigd en evenals de schrijver van dit opstel er voor heeft gestemddat de heer Vonk er alleen tegen heeft ge stemd omdat hij iu het rapport van de kamer van koophandel geen goedkeuring en bij de burgerij afkeuring van het voor stel vond, ofschoon hij zelf van meening bleef dat het alle aan beveling verdiende, en daarom ook gemeend had «dat de burgerij met beide handen het voorstel zou hebben aangenomen en goed gekeurd dat eindelijk ook de heer Bruinvis de Langeof schoon bij de stemming over het voorstel niet tegenwoordig, zich een voorstander daarvan heeft verklaard. Het is dus ten eenen male onaannemelijkdatindien de kiezers met de toedracht der zaak bekend waren geweest, de ondersteu ning van dit plan door den heer Stuart de reden zou hebben kunnen zijn van zijn niet-herkiezingdaargelaten de vraag wat het meest met de roeping van de vertegenwoordigers der burgerij strookttegen zijn eigen voorstel te stemmendat men nog altijd uitmuntend blijft vindenomdat de burgerij het afkeurt, zooals de heer Vonk deed, of bij zijn eigen gevoelen te blijven volharden en te stemmen volgens eigen overtuiging zooals de heer Stuart heeft gedaan. Mijns inziens moet de beantwoording dier vraag in het voordeel van den heer Stuart uitvallen. Als men de geschiedenis onz«r gemeente-linancien nagaat, zal men ontwarendat niet de voorstellen of de plannen van den heer Stuart tot buitengewone uitgaven en verhooging van belastingen hebben geleid, maar dat de oorzaak daarvan te zoeken is in de buitengewone uitgaven in dit en het vorige jaar, in den aankoop van de scheepstimmerwerf door Burge meester en Wethouderslater goedgekeurd door den raad die de gemeente op omstreeks 9000,te staan komt, in het bouwen vau een nieuwe meisjesschool voor ruim/5000, in de aflossing van één termijn met rentebetaling der hoofd som van de door het Burger-Weeshuis voorgeschoten gelden tot stichting van het nieuwe weeshuisten bedrage van ruim 6000,—, in de vernieuwing der bestrating van het plein achter de Groote Kerk en de straat tusschen het Huis van "Verbetering en Opvoeding en het nieuwe weeshuiseen gevolg van de stichting van laatstgenoemd gebouw, waarvan de kosten omstreeks f 5000,bedragen. Dat zijn nieuwe en buitengewone uitgaven, die gezamenlijk/25,000,bedragen, en daaraan heeft zeker de heer Stuart niet meer schuld dan de meerderheid der overigé raadsleden. Onkunde, onvergeeflijke onkunde, volslagen onbekendheid met hetgeen in den raad voorvalt schijnt daarom als de reden te moeten worden aangenomen, waarom de heer Stuart niet herkozen is. Die onkunde gaf een ruim veld om over hem te vertelleu en te fluisteren wat men goed vond. Maar de kiesvereenigingen dan, waarom hebben zij een ander in zijn plaats gesteld Zij moeten toch geacht worden eenige notitie te nemen van hetgeen er in den gemeenteraad omgaat; van Vaderland en Koning althans mag men dit aannemen. Wat is dan de reden van hare houding tegenover den heer Stuart? Die houding blijft onverklaarbaar en onverklaarbaar mogen de handelingen van kiesvereenigingen niet zijn, zoo zij het vertrouwen der kiezers willen behouden of verdienen, zoo zij prijs stellen op erediet. Wie zij tot candidaten willen stellen, wie zij willen aanbevelen of bestrijden, moeten zij zeiven weten; maar zij moeten reden geven van hunne aan bevelingen en bestrijdingen; zij behooren de kiezers in staat te stellen zei ven te oordeelen, zeiven te kiezen, zij behooren hen voor te lichten. Haar aanbeveling mag geen wachtwoord zijn, geen bevel, geen aanwijzing vau den weg dien de kiezers te volgen hebben, gelijk de schapen den weg volgen door den klank van de klokjes der belhamels aangewezen; eu de kiezers behoorden zich althans deze schapenrol niet te laten wel gevallen. De Katholieke kiesvereeniging is zoo jong dat men van baar niets mag vergenBurgerplicht, had reeds eenige reden moeten geven van haar aanbeveling, maar dat Vader land en Koningdie in bet bezit van een eigen courant is, geeu woord heeft gezegd tot toelichting, dat is een grief die alle partijen bet recht hebben tegen haar te doen gelden. W. v. d. K. OOSTENRIJK. De financiëele commissie der oostenrijkscke Delegatie heeft aangenomenden post geheime uitgaven voor buitenl. zaken en het voorstel om de gezantschappen in de Hanse-stedenin Oldenburg en Brunswijk opteheffenmaar verworpende voorgestelde vermindering der bezoldiging van den gezant te Parijs en de voorstellen tot opheffing der ge zantschappen te Rome, de kleinere europeesche Hoven en in de Statendie tot het Noordduitsch-Verbond behooren. De commissie uit de hongaarsche Delegatie voor de begrooting van buitenl. zakenheeft die begrooting bijna onveranderd goedgekeurd. Voor een klooster van carmelieter nonnen te Krakau, waaruit 3 dagen vroeger door de justitiemet behuip van den bisschop, eene 20 jaren lang opgesloten en onmenschelijk behandelde non was bevrijd geworden, heeft in den nacht van 2324 Juli eeu volksoploop plaats gehad, waarbij het gepeupel de glazen ingeworpen en de poort opeugerameid maar de gewapende macht de oproermakers uiteengejaagd heeft. Den volgenden dag heeft de volksmenigte, op het gerucht dat zich nog verwaarloosde nonnen in het klooster bevonden, nog 2 malen gepoogd daar binnen te dringen en, toen dit mislukt was, de jezuiten- en andere kloosters aan gevallen, de vensters vernield en den rector van het jezuiten- klooster beleedigd. 40 Schuldigen zijn in hechtenis genomen. In een paar lyceën te Napels hebben omstreeks 600 kna pen van 12 tot 16 jaren, met stokken en revolvers gewapend, onder de kreten van: "Weg met XenephonGeene griek- sche thema'sWeg met ae Camorraeene schromelijke verwoesting aangericht en de professoren en andere perso nen die hen wilden te keer gaanverscheidene vrij ernstige wonden toegebracht. De nationale garde en de karabiniers kwamen in de wapenen toen het kwaad reeds geschied was. De parlementaire commissie van enquête ter zake der beschuldi ging van omkoopingvan sommige leden der Kamer door de maat schappij welke het tabaksmonopolie gepacht heeftis in haar rapport van meening, dat geen der genoemde leden schuldig is aan ongeoorloofde deelneming in de operatie der tabaks regie, zelfs de heeren Brenna en Civimni niet. De heer Nervo was slechts bij vergissing genoemd, de heer Sërvadio had zich niet in de discussie over de wet gemengd en ook niet over de wet gestemden de heer Fambri had aan de operatie deelgenomen eerst nadat de stemming over de wet had plaats gehad. De Keizer heeft den heer Durwy, afgetreden minister van onderwijs, bij de schriftelijke kennisgeving van diens benoe ming tot lid van den Senaat, tevens zijne smart betuigd, dat de staatkuude maar al te dikwijls het ouderschikken van persoonlijke neiging aan de eischen van den toestand des oogenbliks oplegt. In de den 21 gehouden ministerraad zijn de grondtrekken vastgesteld van het Senatus-oonsult, 't welk de in de Bood schap van 12 Juli aangekondigde hervormingen zal bevatten, eu zijn de ministers de Chasseloup-Laubat eu Duvergier door den Keizer met het ontwerpen er vau belastmet aanbeveling om het in den meest liberalen zin te stellen. De Onderkoning van Egypte heeft plotseling Eaux-Bonnes verlaten en zich te Toulon ingescheept. Als reden hiervoor wordt een erustig verschil met den Sultan genoemd. De rechtbank te Parijs heeft het blad le Rappel vrijge sproken van de beschuldiging, dat het tijdens de jongste onrustige bewegingen aldaar valsche tijdingen verspreid en tot haat en minachting der regeering aangezet had. Het openbaar ministerie is echter tegen deze vrijspraak in hooger beroep gekomenen sedert is gérantde heer Rar- bieux, wegens-eene nieuwe overtreding (openbaarmaking van verslagen van drukpers- processen't gold eene enkele bijzonderheid uit zijn eigen vervolging) weder tot 1000 fr. boete veroordeeld. Bovendien heeft het blad nog 2 proces sen aanhanging. Nog pas de helft der mijnwerkers in het kolendistrict van het dep', der Loire heeft den arbeid hervat. Den 24 hebben de gedelegeerden der in verzet zijnde werk lieden echter aangekondigddat er geen grond meer bestond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1