No, 33. Eenenzeventigsle J aargang. 1869. ZONDAG 8 AUGUSTUS. (Pffictccl OScbccltc. IJk voor nieuwe maten en ge wigten te Alkmaar, VOLHOUDEN of INTREKKEN. Een eisch van politieke moraliteit aan een man die gaarne „rondeerlijk en oprecht" genoemd wordt. É&lckclijfiscftc Berichten. Belgie. Struisen. Saksen. Oos(eni*|jk-IIong;ai*(je. Italic. Spa n j e. Fraiiki'ük. A L k II A A i: li e o i A I Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f <9,63, franco per post f OyêO, afzonderlijke nommers 3 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. h§ë in het gewone lokaal, op Maandag 9 Augustus a.s. De 1°. Arr.-IJker te Alkmaar. E. G. STAAL. YERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 11 Augustus 1869, des middags ten 1 uur. Namens den f oorzitter van den Raad, SPANJAARDT. POLITIE. Ter terugbekoming van het navolgende gevondene als: op 20 Juli een gedeelte van een gouden horologieketling met dito medaljon, op den 2™ Augustus een speldenkussen, op den 3™ een gouden medaljon met eenig haar, en op den 5e° daaraan volgende een doekspeld, gelieve men zich aantemelden aan het commissariaat van politie. De man dien ik bedoel is Dr. W. J. F. Nuyens van Westwoud. Tot tweemalen toe heeft deze bekende geschiedschrijver van openbare bekendheid gemaaktdat niet alleen de heer de Bosch Kemper hem //rond, eerlijk en oprecht" heeft ge noemd maar dat ook het Handelsblad hem den naam heeft gegeven van //waarheidlievend cn oprecht." Hij schijnt dus aan die beide getuigschriften groote waarde te hechten; en dat is licht verklaarbaar. Men stelle zich voor, dat de ge schiedschrijver die eenmaal bet leven van den genees- geschied- staat- en letterkundige Dr. 77. J. F. Nuyens zal te boek stellenzijn lofrede besluit met deze woordenzelfs zijne tegenstanders, de heer de Bosch Kemper, dien bij vaak had bestredenhet Handelsbladdat inderdaad niet met zijne ideeën overeenstemdenoemden hem //rondeerlijk en op recht." -- Welk een man moet dat geweest zijn! zal onge twijfeld de getroffen lezer uitroepen. Op iemand die zulke schoone getuigschriften bezit en daarvan geen geheim maakt, is de algetneene aandacht na tuurlijk in buitengewone mate gevestigd. Zoo iemand is iedereen niet. Wat Piet of Klaas er van zegt, gaat ons niét aan; maar wat zegt de //ronde", de //eerlijke", de //oprechte" ervan? Dat is de vraag in welker beantwoording het publiek belang stelt. Op de woorden door zulk eeu man gesproken of geschreven wordt met buitengewone aandacht gelet. Men vangt ze op van zijn lippen, en griffelt ze in hoofden hart. Men leest en herleest zeprent ze in zijn geheugenof teekent ze aan in zijn zakboek. Jonge menschenvluchtige, oppervlakkige luitjes zonder ernstige studie mogen ondoor dachte woorden sprekenendoor drift of politieken harts tocht vervoerd, schrijven zonder vooraf te wikken en te wegenmaar bij den heer Nuyensdie de kalmte van den arts paart aan de nauwgezetheid van den geschiedvorscher, bij den bezadigden man van rijpen leeftijd, is dat gevaar niet te vreezen. Op zijn woorden kan men vertrouwen. Zóóof althans op deze wijzehebben de Nederlandsche kiezers moeten redeneerentoen Dr. Nuyens hun zijn voor lichting ten beste gaf. Zij hebben zijn woorden gelezen en herlezen. Het waren ernstigeduidelijke, veel beteekenende, stoute woorden. Geen wonder dat zij indruk maakten. Na de verkiezingen is de heer Nuyens (in de Nieuwe Noord-Hol lander van 25 Juli 11.) op die woorden teruggekomen; hij schijnt ze nog eenigszins te willen verduidelijken. Maar het zijn dezelfde woorden niet meer! "Ik zc"' heb het gezegd schrijft de heer Nuyens in de N. N. Holl. van 25 Juli //ik zelf heb het gezegd en bij //gelegenheid van dc kandidatuur van mijn vriend Haffmans «blijf ik het zeggenOnze zuidelijke provinciën zijn twee «eeuwen lang als overwonnen gewesten behandeld; die tijd «is opgehouden en moet blijven ophoudendoch door geen «andere middelendan door eerlijkegetrouwe toepassing «van de Grondwet van 1818 (en daarvoor zijn mannen noo- «digdie het volle bewustzijn daarvan hebben en die moed «en talent bezitten gelijk Hafmans.)" Met uw verlof, mijnheer Nuyens, gij vergist u, dat hebt gij niet gezegd; gij hebt iets anders gezegd. Gij hebt gezegd, «dat de Katholieken sedert 1581 verdrukt zijn geweest, dat men Noord-Brabant eeuwen lang als een overwonnen gewest heeft behandelden dat het tijd wordt dat zulks ophoude." De verdrukking duurt dus nog voort. Gij hebt geschreven: «Verwerpt gij den heer Haffmans, gij verklaart tevreden te zijn dat de Katholieken bij voortdu ring achtergestelden de kinderen der Katholieken door de godsdienstlooze school van hun voorvaderlijk geloof vervreemd worden." De achterstelling der Katholieken heeft dus nog niet opgehouden. Die woorden nu, vóór de verkiezingen door u tot de kie zers gesprokenbehoort gij vol te houden of openlijk in te trekken. Voor een «rond, eerlijk en oprecht" man staat slechts een dier beide wegen open. Er is geen derde. Gij moet volhoudendat Noord-Braband nog altijd als een overwon nen gewest wordt behandelddat de Katholieken nog bij voortduring worden verdrukt en achtergesteld, dat die toestand alzoo nog bestaaten niet heeft opgehouden en moet blijven ophoudenzooals gij later schrijft. Meent gij die stellingen niet te kunnen volhoudendan behoort gij ze in te trekken; en het lijdt geen twijfel, of ieder zal jegens u niet minder tot vergevensgezindheid ge neigd zijnals gij u daartoe jegens anderen geneigd hebt betoond. Verzachtende omstandigheden liggen voorde hand: vurige verkiezingsijver, warme genegenheid voor uw vriend Haf manspolitieke hartstocht enz. Men ziet het meer, dat onder zulke omstandigheden woorden worden gesproken die men later gaarne intrekt. De hoogleeraar Vreede gaf daarvan onlangs een inderdaad navolgenswaardig voorbeeld. Intrekken of volhouden, is de onverbiddelijke eisch der politieke moraliteit. Door aan dien eisch te vol doen hebt gij een schoone gelegenheid om uwe getuigschrif ten van rondheid, eerlijkheid en oprechtheid door daden te bevestigen, en den heer de Bosch Kemper en het Handelsblad de voldoening te doen smaken dat zij u juist hebben beoor- deeld. w. v. d. K. In eene te Gent gehouden bijeenkomst der Broederschap van den II. incentius de Paulo, waaraan omstreeks 500 per sonen deelnamen, is de bisschop van Gent, die de vergadering presideerde, verzocht om den bisschop van Linz de eerbiedige hulde der vlaamsche catholieken te betuigen. De Staten van Brabant hebben de discussie over de pro vinciale bijdrage voor het te Brussel in aanbouw zijnde pa leis van justitie tot hunne volgende zitting verschoven en de daarvoor op de begrooting van 1870 gebrachte post van 300000 fr. geschrapt. De meerderheid was van oordeeldat dit paleis op eene te breede schaal wordt opgetrokken. Voor de uitdieping van de rivier de Senne is eene pro- .inciale bijdrage verleend van miljoen fr. Te Antwerpen heeft zich eene commissie gevormd tot het verzamelen van giften, ter oprichting van een gedenkteeken voor den onlangs overleden publicist Jan v. Rijswijck. De heer Robineen franschmanwiens uitzetting tijdens de jongste bewegingen onder de fabriekarbeiders in Luik en Henegouwen door de regeering was gelast, is eerst thans over de grenzen gebracht, nadat zijn verzet op grond van zijn huwelijk met eene te Brussel (maar uit fransche ouders) geboren vrouw in de verschillende instantiën was afgewezen. De Afgevaardigde Waldeck heeft zijne kiezers bericht dat de staat zijner gezondheid hem noodzaakt zijn mandaat nederteleggen. Namens den minister van oorlog is een nieuw reglement gepubliceerd voor de aanneming van jongelieden bij het kadettencorps. In afwijking der vroegere bepalingen, zullen voortaan zoons van burgers uit alle standen der maatschappij zich op liet instituut tot marine-officier kunnen bekwamen. In eene kolenmijn te Plauen heeft den 2 Aug. eene ont ploffing plaats gehad, ten gevolge waarvan meer dan 200 mijnwerkers zijn omgekomen. OOSTENRIJK. De stad Weenen heeft den 26 Juli een jaiiket aangeboden aan de aldaar tot een congres samenge- komen journalisten, bij welken maaltijd verscheidene minis ters tegenwoordig waren. De abdis van het carmelieter-klooster te Krakau is in hech tenis genomen, alsmede hare voorgangster in die waardig heid en de prior van het carmelieter-klooster te Czerna, die met het toezicht over dat te Krakau was belast. De carme- Ueter-pater, die het geheim omtrent de opgesloten non in dronkenschap had openbaar gemaakt, is, naar men verzekert, plotselingonder vermoeden van vergiftigingoverleden. Under de bevolking van Krakau circuleert een adres aan den gemeenteraad, waarbij de verwijdering der jezuieten en carmelieten uit de stad gevraagd wordt. De minister van binnenl. zaken heeft den stadhouder in Galicie verzocht hem intelichten omtrent de raadzaamheid 7onnafl of,I?let doen voortduren der staatssubsidie van 18UU tl. aan het klooster der carmelieter nonnen te Krakau, en 2". van het behoud of de opheffing van dat klooster in het belang der Kerk zelve. Betreffende dit tweede punt moet de stadhouder met den bisschop Oalecki in overleg treden. htachwitz is te Weenen veroordeeld tot 100 ff. boete en 50 fl. schadevergoeding voor het omverrijden met zijne velocipede en hulpeloos laten liggen eener 70jarige vrouw. Hij is met zijn trapwagen naar het gerechtshof gereden en, nadat hij de boete betaald had, op dergelijke wijze huis waarts gekeerd. De begrootingscommissie uit de oostenrijksche Delegatie heeft de kosten van aankoop voor 2 Donau-oorlogs-stoom- booten en die voor vestinggeschut van de begrooting ge schrapt en tevens andere posten aanmerkelijk verminderd. Het hof van assises te Bologna heeft uitspraak gedaan in de zaak van 100 personenbeschuldigd van deelneming aan de onlusten, eenige maanden geleden, bij de invoering der gemaal-belasting, in Midden-Italie voorgevallen. 20 Beschul digden zijn vrijgesproken en 80 andere, onder verzachtende omstandigheden, tot veelal geringe straffen veroordeeld. Inde lente van hetvoigende jaar zal te Napels eene inter nationale maritieme tentoonstelling worden gehouden, waartoe de Koning eene regelings-commissie heeft benoemd onder het eere-voorzitterschap van den hertog v. Aosta. Genoemde hertog is dezer dagen te Poggibonziin Tos cane, waar zijne gemalin uitgestrekte goederen bezit, met eenparige stemmen tot lid van den gemeenteraad verkozen. Te Elorence is overleden de bakker Dolfi, die een zeer groot aandeel heeft gehad in den val van den Groothertog in i860. Hij ging voor een republikein door, maar genoot de achting van alle partijen wegens zijne rechtschapenheid en menschlievendheid en zijnen ijver voor het bewaren der orde. Belooningen of decoratiënhem door den Konin^ aangebodenhad hij steeds van de hand gewezen. Zijne begrafenis heeft veel opzien verwektwijl zij de eerste is geweest welke te Florence zonder medewerking der geeste lijkheid heeft plaats gehad. In plaats van het gewone zwart fluweelen lijkkleed met een verguld kruisbeeldlagen, op de kist een rood fluweelen kleed en eene immortellen-krans. De slippen van het kleed werden gedragen door de heeren Trap- polli, grootmeester van het Groot-Oosten van ItaliëGuerazzi, Martinati, redacteur van het democratische blad Zenzero, en genl. Vabrizi. Een groot aantal corporatiën, met niet minder dan 80 banieren, hadden zich by den stoet aangesloten. De minister \an buitenl. zaken heeft aan de diplomatieke agenten in het buitenland eene circulaire gerichtwaarin hij de gevolgen der omwenteling schetst en te kennen geeft, dat het oogenblik gekomen is, om de betrekkingen met dé mogendheden weder aanteknoopen. De kapitein-generaal van Madrid heeft een verslag aan den Regent en aan den minister Prim gezondenwaarin verklaard wordtdat misbruikenonzedelijkheid en regeeringloosheid op grooter schaal bestaan dan voor de omwentelin0, en waarin wordt gevraagd, dat terstond de kwestie van de Monarchie zal geregeld worden. Te Lerida hebben ongeregeldheden van weinig ernstigen aard plaats gehad. Binnen Madrid heeft zich eene zoogenaamde «zwarte bende" uit voorgewende liberalen gevormddie zich aan allerlei moedwil jegens de schrijvers van monarchale en reactionaire dagbladen schuldig maakt. Den 29 hebben 20 met revol vers gewapenden een inval gedaan in de drukkerij van 2 isabellistische organen, dc oplaag in beslag genomen en de redacteurs ernstig mishandeld. Die van el Siglo is zoo zwaar gekwetst, dat, zijn toestand zeer bedenkelijk is. In den omtrek der stad hoort men van een aantal stoute roo- verijen gewagen. Tegen verscheidene der te Pampelona in hechtenis genomen samenzweerders is de doodstraf geëiseht,. Het overschot der bende van Sabariegos heeft de wijk genomen naar het gebergte van Toledodoor 2 kleine kolonnes militairen achtervolgd. In Leon is men 2 niet zeer talrijke benden op het spoor gekomen. Bij Alcudia, in la Mancha, heeft de luitenant-kolonel del Arno eene bende partijgangers onder Rapca verstrooid; de manschappen zijn grootendeels in onderwerping gekomen. In de provincie Leon, bij Magdalena, is eene bende, volgens de Epoca 250 man sterk, verschenen onder aanvoel ring van een geestelijke der cathedraal. Te Pelahaustan (lalavera) vertoonde zich den 31 Juli eene carlistischebende van 30 man, onder bevel van den pastoor van Alcaboz welke zich, na een paar dagen later geslagen te zijn, vera giffenis vragende heeft overgegeven. Volgenshet regeeringsblad van 5 Aug., was toen slechts eene, weinig talrijke bende carlisten in la Mancha overgebleven. KoLomëN. De kapitein-generaal de Rodas heeft op Cuba eene reeks van overwinningen behaald, en herovert blijkbaar het door de opstandelingen bezette grondgebied. Hij heeft de nieuwsbladen vrijheid gegeven om alle feiten te vjrmel- denovertuigd als hij isdat de waarheid alleen de rebel- len schaden kan, In het zuiden des lands is de hitte sedert eenigen tijd buiten gemeen groot geweest. Te Marseille is de honderddeelige ther mometer reeds tot 40° in de schaduw en tot 56° ii den zonneschijn gerezen. Den 24 Juli was in het Théatre du Gym- nase te Bordeaux, ofschoon Julie van O. Feuillet werd opge voerd geene enkele plaats bezet. Te Arcachon hebben de oesterkweekersten gevolge der hitteeen verlies vin 11 a 2 miljoen fr. geleden. De lieer Durand heeft den uitslag der enquête omtrert zijne verkiezing als Afgevaardigde in de Oostelijke Pyreneein niet afgewacht, maar den heer Lefranc, hoofdredacteur val l' In- dépendant te Perpignan als lasteraar vervolgd, waarep die heer den 27 Juli is veroordeeld tot eeue boete en eeni scha deloosstelling elk van 500 fr., en tot het plaatsen van het vonnis in 4 bladen. De postkarren zullen uit de straten van Parijs verdwijnen en geheel vervangen worden door een onderaardsch pneuma tisch vervoer, gelijk reeds tusschen de 6 hoofdstations en liet centrale postkantoor bestaat. De graaf de Champagny en vervolgens vele andere leden der vroegere meerderheid van het Wetg. Lichaam hebben in de dagbladen geprotesteerd tegen de bewering van le Pays, dat zij zich niet behoorlijk rekenschap hadden gegeven van de gevolgen, waartoe de onderteekening der interpellatie van het linker-centrum leiden moest. De heer Gambetta, die door ongesteldheid verhinderd was om aan de vruchteloos gebleven jongste bijeenkomsten der linkerzijde deeltenemen, heeft thans een uitvoerig manifest m het licht gegeven, waarin hij de prorogatie der Kamer ernstig afkeurt en het betreurtdat de linkerzijde tegen dezen maatregel niet collectief geprotesteerd heeft, 't geen hij wijt aan liet gemis van organisatie dier partijwaarop hij krachtig aandringt met aanbeveling eener verdeeling in fractioneene die het algemeen stemrecht met de «onmisbare vrijheden" vereenigbaar acht, onder de leiding van den heer Thiers, en eene die de souvereiniteit van het volk huldigt, onder de heeren Favre, Simon, Bancel, Peüetan enz. De verdagiu" van het Wetg. Lichaam schrijft hij minder toe aan verlegen heid der regeering omtrent haar op de wenschen der 1!6 mterpellanten te geven antwoord, dan wel aan den toeleg om de verantwoording over de bij de verkiezingen begane verkeerdheden te ontwijkenen om de voorloopige gevangen schap der onder verdenking van samenzwering gearresteerde burgers te kunnen verlengen. Hij wenscht eene ontbinding via.l!e,t WetSv Lichaam en eene nieuwe verkiezing zonder officiëele eandidaturen en zonder pressie van prefectenmaires en policie, ten einde de ware gevoelens van Frankrijk te leeren kennen. Het hof van assises te Parijs heeft den heer Pic, den ge wezen directeur van V Etendardveroordeeld tot 12 jaren dwangarbeiden den heer Taille/erden kassier van de Levensverzekering-Maatschappij V Union, tot 7 jaren gevan genisstraf (zie No. 17 dezer courant). Het dagblad le Rappel is in hooger beroep, wegens het mededeelen van valsche tijdingen, veroordeeld, de géranten de redacteur ieder tot 1 maand gevangenisstraf en 500 fr en de drukker tot 200 fr. boete. De admiraal Regault de GenouiUy heeft, naar aanleiding van het gebeurde met de pakketboot Général Abbatucci, in zijne betrekking van president der maatschappij tot redding van schipbreukelingen, eene circulaire aan de kamers van koophandel en aan de reeders gezonden, waarin hij aandringt op het voorhanden hebben op elk koopvaardijschip van een genoegzaam aantal reddinggordels.De rechtsvervolging ter zake van de schipbreuk heeft geleid tot de veroordeeling van den kapitein A icolai tot 1 maand en van 2 andere personen repectievelijk tot 2 jaren en 15 maanden gevangenisstraf. lii eene mijn bij Douay zijn door het instorten van een gedeelte der wanden van de schacht 11 arbeiders, die juist naar boven geheschen werden, omgekomen. Eerst stortten zij uit de bak in een diep waterbekken en kregen daarna de losgeraakte bak boven op zich. Alleen een löjarige knaap, die zich bij hen bevond, is ongedeerd gebleven. Den 29 is te Rouaan aan den heer Favre en aan den heer Desseaux, Afgevaardigde van die stad, een democratisch ban- ket aangebodenwaaraan J 200 personen hebben deelgenomen. Volgens het Journal de Bruxelles heeft den 30 eene depu tatie uit leden der rechterzijde van den Senaat beproefd om den Keizer te bewegen, terugtekomen van het betreden van den liberalen weg. De Keizer had hare klachten zeer koel aangehoord en terstond het gesprek op een ander onderwerp overgebracht. Niet beter ging het vervolgens den ultra conservatieven Afgevaardigde Mathieu, die nog eene laatste poging waagde, maar een «te laat!" ten antwoord kree°\ De^ dagbladen zijn meerendeels zeer ingenomen met de door den Keizer aan den Senaat voorgeslagen hervormingende radicale en republikeinsche bladen alleen zijn er niet door tevreden gesteld. De groote, door den Keizer uitgeloofde prijs van 100000 jr. is door de commissiena een gehouden overleg van 14 dagen, toegewezen aan den heer Buc, architect van het paleis van justitie. r De eigenaars der parijsche mode-magazijnen «la Belle Jar diniere die het voorbeeld van andere magazijnenom des Zondags te sluitenniet hebben nagevolgd, hebben 4 bladen, waaronder de Moniteur Lniverselin rechten vervolgd, we gens hun zeggen, dat alle magazijnen van kleedingstukken te arus op Zondag gesloten waren. De bedoelde eigenaars beweerden door dit bericht in hun bedrijf benadeeld 7e zijn, en de rechtbank, hiermede instemmende, heeft de bladen wegens het mededeelen van valsche tijdingen veroordeeld. Senaat. Den 2 Aug. heeft de heer Rouher de indiening van liet ontwerp van het Senatus-consult aangekondigd, met eene redevoering, waaruit blijkt hoe goed hij 'sKeizers toe- f^ve^ aan den volks wensch weet te verheerlijken en hoe goed hijzelt zich in de veranderde omstandigheden schikken kan. De minister Duvergier las daarop eene memorie welke het ontwerp vergezelt en daarna dat stnk zelf voor. Het bevat in hoofdzaak: De Keizer en het Wetg. Lichaam hebben het initiatief tot het voorstellen van wetten. De minis ters zijn alleen van den Keizer afhankelijk, beraadslagen in den ministerraad onder voorzitting des Keizers, zijn ver antwoordelijk en kunnen alleen door den Senaat in staat van beschuldiging gesteld worden, en kunnen leden van den Senaat en van het Wetg. Lichaam zijn. Deze 2 vergaderingen maken haar eigen huishoudelijk reglement op en benoemen haar eigen bureau, en ieder lid heeft het recht interpellatiën tot de regeering te richten. De zittingen van den Senaat zijn open baar; hij kan eene wet, met vermelding van wenschelijk ge- a?hte wijzigingenaan het Wetg. Lichaam terugzenden en zich door middel eener met reden omschreven motie tegen liet uitvaardigen eener wet verzetten. Het Wetg. Lichaam kan gemotiveerde motiën van orde, indien de regeering het verlangt naar de afdeelingen te verzenden, aannemen; amen dementen in behandeling nemen, mits die aan de regeering

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1