Eenenzeventigste J aargang 1869. IN Oi ZONDAG 15 AUGUSTUS. (Pfftciccl (5cï>ccltc. OLU'&clijfcschc Scrtchtctu Belgie. Pruisen. Saksen. Oostenrijk-Hongarije. Stalic. S u n j e. Frankrijk. Engeland. lluslnml. Turkije. Verecüigilc Staten. Btinncnlaml. A I. DAAR Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O,OS, franco per post f it,SO, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. CO A NT. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat de Gemeenteraad, met ingang van 15 Augustus 1869, bij zijn besluit van 11 bevorens n". 11 heeft bepaald: I. Dat zij, die verlangen zich van puin te ontdoen, dagelijks met uit zondering van zon- en Christelijke feestdagen, van zonsop gang tot des namiddags te vier urehet puin kunnen orengen op de volgende plaatsen, waar zulks door een bord met het woord pmnplaats wordt aangewezen als Op het midden der Lindegracht. i' de Paardenmarkt bij de Geest. u het Vlaanderhof. u Luttik-Oudorp tegenover de St. Jacobstraat. u de Laat tegenover de Zakkenstraat. het Eiland aan den vleugel der jaagbrug. de Schelphaven tegenover de zoutkeet de Eendragt. n h Oudegracht nabij het stadserf. den Achterweg nabij de Vlotbrug over het Groot Noord-Hollandsch kanaal. Zijnde de bij besluit van 3 Junij 1857, n°. 5, aangewezen puinplaatsen met ingang van dien dag vervallen. II. Dat zij, die zich van hoeveelheden puin of grondspecie, meer dan éen kub. el bedragende, verlangen te ontdoen, den dag te voren daarvan kennis moeten geven aan den aannemer van de haardaseh en het vuilnis CKater Ce.), door wien in eene zooveel mogelijk nabij de plaats, van waar het pum or de grondspecie moet worden afgeleverdgelegen gracht eene vlet gratis daartoe beschikbaar moet worden gesteld Alkmaar, 12 Augustus 1869. A. en Wethouders voornoemd, MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat in plaats van den heer J. U. Think, overleden den 9 Mei 1869 door hen bij besluit van den 10 Augustus 1869 n°. 12 tot Presi dent-brandmeester alhier is benoemd de heer A. J. SUKKEL» iter en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD T. Alkmaar, 11 Augustus 1869. Het geheele episcopaat heeft thans een adres gericht aan den bisschop van Linz om hem geluk te wenschen met den moed en de volharding, «waarmede hij voor de leer der catholieke Kerk omtrent het huwelijk en voor de heilige verplichtingen.uit het concordaat voortvloeiendeheelt ge- bt De fraai gerestaureerde schepenzaal van het raadhuis of de overoude //Halle" van Yperen is den 8 plechtig en feestelijk ingewijd. De Koning heeft de antwerpsche schilders Guffens en Swerts, die met de leiding der muurschilderingen zijn heiast geweest, tot officieren der Leopoldsorde benoemd. Den 6 is te Brussel, behalve de voorsteden eene bevolking van 200000 zielen tellende, slechts een enkel sterfgeval aan gegeven. Het door eene commissie van rechtsgeleerdenonder voor zitting van den minister van justitie, opgestelde ontwerp voor een wetboek van strafrecht voor het Noordduitsch- Verbond is in het licht verschenen, ten einde daarover het oordeel van deskundigen uittelokken. De doodstraf is be houden maar alleen voor moordhoogverraad cu aanslagen tegen het leven van den Souverein van een tot het V erbond behoorenden Staat. Het maximum van eene opteleggen tucht huisstraf wordt 15 jaren, hoogstens 6 jaren in eenzame opsluiting, tenzij de gevangenen zulks langer wenschen. Na verloop van den halyeu straftijd kan de gevangene verlof hekomen om tijdelijk buiten de gevangenis verblijf te houden en vervolgens door goed gedrag kwijtschelding van den overigen straftijd verwerven. Volgens de Provincial Correspondedlipeft Pruisen van het Weeuer Kabinet geëischt, dat het de diplomatieke be scheiden openbaar zal maken, waarop de heer v. Beust zijne bewering grondt, dat Pruisen de pogingen van Oostenrijk om eene toenadering tusssohen de 2 Rijken tot stand te brengen heeft verijdeld. Den 8 heeft een lSjarig jongeling, gedurende de gods dienstoefening in de Domkerk te Berlijneen pistoolschot gelost op den dienstdoenden geestelijke, zonder dezen even wel te treffen. Naar het policie-bureau gebrachtheeft hij verklaarddat hij den man waarop hij geschoten had niet kende, maar dat hi; sedert geruimen tijd voornemens was geweest, den eeneii of anderen geestelijke te dooden. Volgens officiëele opgaaf heeft de ontploffing in eene ko lenmijn bij Dresden aan 269 menschen het leven gekost, cn hebben daardoor 1000 weduwen en weezen hunne verzorgers verloren. OOSTENRIJK. De s.b.n. baron v. Pets heeft den 17 Mei, namens den Keizer, met den onderhandelaar van den eersten en tweeden Koning van Siam een tractaat van handel en scheepvaart gesloten. In de zitting der hongaarsche Delegatie van den 6 zijn al de posten van het budjet voor buitenl. zaken aangenomen geworden. Op eene vraag omtrent het verschil met Rou- manie over de grensscheiding, werd vanregeeringswegever zekerd dat van hongaarsche zijde geenerlei daad van geweld gepleegd was; dat Roumanie 280 man mek 12 kanonnen naar de grenzen had gezondenen deze macht eventueel nadrukkelijk zou worden ontvangen (De roumanische regee ring had iemand vergunning verleend hout te hakken ineen bosch, waarop ook Zevenbergen aanspraak maakt, en toen in daats vau één 20 mannen daarvan gebruik maakten, was zulks leantwoord door het omverwerpen van een op betwistbaar grondgebied geplaatst roumanisch wachthuisje). De oostenrijksche Delegatie heeft de begrooting voor buitenl. zaken aangenomen met de door de commissie voor gestelde wijzigingen topheffing der gezantschappen bij de Hanse-stedenin Oldenburg en in Brunswijk). Voorstellen tot opheffing van gezantschappen bij andere kleine duitsche Hoven en te Rome werden verworpen, na bestrijding door graaf v. Beust, die daarbij constateerde, dat men te Rome tot een beter inzicht der oostenrijksche aangelegenheden scheen te geraken. De begrooting van financiën is mede goedgekeurd. Bij verordeningen van den minister van justitie en eere- dienstworden de bisschoppelijke besluiten ten aanzien der opsluiting vau priesters in geestelijke verblijven van tucht slechts in zoover van kracht verklaardals de betrokken priesters zich vrijwillig daaraan onderwerpen; en wordt die bepaling ook uitgestrekt tot de door hunne superieuren op gesloten kloostergeestelijkenmet strenge controle ten zien van den duur der gevangenschap en van de gevangen- verblijven. De gemeenteraad van Weenen heeft naar aanleiding van een ingekomen adres over het gebeurde te Krakau, met 31 tegen 30 st. een voorstel aangenomen om de regeering te verzoeken, alle kloosters optehelfen. met uitzondering van die welke aan onderwijs en ziekenverpleging gewijd zijn. Alvorens waren voorwerpen een voorstel vali een lid tot opheffing van alle kloosters zonder onderscheid, en een van de juridische commissie om de kloosters aan het toezicht der wereldlijke macht te onderwerpen en de ordesregelen met de staatswetten in overeenstemming te brengen. Volgens de Presseis eene uit ambtenaren van verschil lende departementen van algemeen bestuur samengestelde commissie belast met het ontwerpen eener wet, welke zal moeten dienen om de wet op de vereenigingen op de kloos ters van toepassing te maken. Ten gevolge eener botsing tusschen een gedeelte der be volking van Sebenico (Daimatie) en de bemanning van een italiaansch oorlogschip, heeft de regeering aan die van Italië haar leedwezen over liet voorgevallene betuigden zijn beide overeengekomen om al het mogelijke aantewenden ten einde de schuldigen te ontdekken en te straffen. De bevolking heeft zich bij de verkiezingen voor de ge meentebesturen hoogst onverschillig betoond. Te Elorence zijn van de 8120 kiezers slechts 800 opgekomen. De Koning heeft de statuten goedgekeurd van een „itali aansch gemeente-crediet," opgericht door de bankiers Weilschott te Elorence en Erlanger te Parijs. De bladen Imparcial en las Novedadesdie de aanrandin gen der drukkerijen en redacteuren van reactionaire organen door de „vrijwilligers der vrijheid" nadrukkelijk afgekeurd en daarop aanzegging bekomen hebbendat zij op gelijke wijze zouden bediend wordenkondigden den 3 aandat zij op het beloofde bezoek voorbereid waren. Een aantal dagbladen hebben hun dienstpersoneel van revolvers en knup pels voorzien, om de aanvallen te kunnen afweren. Den 2 zijn in het Prado aan een 20tal dames hare witte en roode linten ceinturen ontnomen, onder voorwendsel dat bedoelde kleuren die van de carlisten en republikeinen waren. De policie betoont zich bij zoodanige voorvallen werkeloos. Bij decreet der regeering is het episcopaat aangemaand tot het verordenen van maatregelen van kerkelijke tucht te gen de priestersdie hunne gemeenten verlaten om de be staande orde van zaken gewapenderhand te bestrijdenen tot het ontnemen der bevoegdheid om te prediken en de biecht aftenemen aan die priesterswelke zich openlijk vij andig aan het gouvernement toonen. Men verzekert, dat n. amerikaansche gemachtigden met den Regent en den maarschalk Prim onderhandelingen voeren over het afstaan van Cuba aan de Ver. Staten. De bekende staatsman don Manuel Bertram de Lyseen trouw aanhanger van Koningin Isabella, is overleden. Volgens la Prance is den 5, in een klein dorp in Let ge bergte van Navarre, eene samenkomst gehouden van de voor naamste aanvoerders der carlisten en daarin besloten om on verwijld den veldtocht te openen en een beroep op de bevol king te doen. la Patrie berichtte den 9, dat sedert 3 dagen in het noorden des lands goed gewapende benden gevormd waren, bestaande uit ontslagen officieren, voormalige soldaten en geestelijken. De opgaven der regeering maken gedurig gewag van het verstrooien en in onderwerping komen der oproerige benden en verzekeren, dat geen enkel soldaat naar de carlisten is overgeloopen. Men moet aannemen, dat de toestand niet ern stig isaangezien de maarschalk Prim zich naar de fransehe hoofdstad heeft begeven. Het carlistenhoofd Sabanego had den 28 Juli met zijne 2 zonen de wijk naar Portugal genomen. Den 2 Aug. 's avonds had de kolonne van Tor naseti te Eonteneleyo de bende van Polo, de laatste in la Manehauiteengedreven en sedert fel vervolgd, zoodat het overschot later gevangen genomen (of in het gebergte van Toledo ingesloten gehouden) tverd. Den 3 waren te Igle- suela 2 gevangenen gefusilleerd der bende van den pastoor van Alcabon, die zelf na het hem geleverde gevecht in onder werping was gekomen. Den 1 was bij Montealegre, in Ca- talonie, eene bende door kolonel Casalei verslagen. In Leon was verstrooid de bende van den kanunnik Juan Jose en vernietigd die van Balanzelegui, die zelf gevangen genomen en den 6 te Valcobedo gefusilleerd werd. In het gewest Soria was eene bende in onderwerping gekomen en nieuwe zijn verschenen bij Vich in Catalonie, die door geul. Bal- drich zonder gevecht verstrooid isin Guadalaxara eene van 30 man die vervolgd wordt, en eene in de stad los Navas de Rey. Den" 5 hebben eenige lieden te Bleza (Teruel) de kreet leve Karei. Kil!" aangeheven en pogingen aangewend om de openbare kassen te plunderen, maar de secretaris van het gemeentebestuur heeft aan het hoofd van eenige gewapende burgers de orde hersteld. Den 5 zijn te Madrid 18 gevangenen, waaronder 5 pries ters, aangebracht en den 9 weder 16, waaronder opnieuw priesters. Op laatstgenoemden dag werden zij door het gepeupel aangevallen en 2 hunner gekwetst. Aldaar zijn gevangen genomen 2 sergeants der gensdar- merie, die in het bezit waren van 20 aanstellingen tot officier, alsook 2 personen die voorgaven kapitein-generaal van Nieuw-Castilie en commandant van Madrid voor don Carlos te zijn. Yoorts den 8en 17 leden der burgerwacht, die eveneens brevetten als tweeden luitenant bij het leger van den pretendent bezaten. In Burgos zijn insgelijks vele samenzweerders op het oogen- blik dat zij den veldtocht wilden aanvangenin hechtenis genomen en te Barcelona zijn 9 carlisten gefusilleerd. Na het verdwijnen van alle benden is de partijganger Es- tartus eensklaps uit Frankrijk doorgedrongen tot in Catalonie, met 400 man. Te Malaga heerscht gisting en vreest men voor het uitbre ken eener republikeinsche beweging. Onder de leden der meerderheid, onderteekenaren van interpellatie der tiers-parti, die opgekomen zijn tegen bewering van le Pays (zie ons vorig No.), bevindt zich ook de baron de Mackau, de schrijver van den bekenden, conservatieven zin gestelden brief aan den Keizer. Het Senaatslid Tourangin en de Afgevaardigde Mathieu spreken de mededeeling der dagbladen tegen, als zouden zij bij den Keizer pogingen tot het nemen van reactionaire maat regelen gedaan hebben. De gewezen kassier Taillefer en de voormalige redacteur van V Etendard, Jules Pic, hebben zich beide in cassatie voorzien. De minister van biun. zaken heeft eene commissie, van lij zelf zich het voorzitterschap voorbehoudt, ingesteld tot ngeling der vraagstukken omtrent het drukkers- en. boek- verkoopersbedrijf, welke sedert de behandeling der jongste drukperswet aanhangig zijn. Dtn 5 heelt in een bosch bij Parijs een duël plaats gehad tusschen de publicisten Gustave Flourens en Paul de Cas- sagnic, ter zake van een door den laatsten geschreven belee- digeid artikel in le Pays. De heer Flourens heeft daarbij 3 wonien bekomen, waarvan een ernstige in de borst. De toestand van den maarschalk Kiel, die aan het graveel lijdt, veel ongunstiger geworden zijndeis de minister van marine tijdelijk met de portefeuille van oorlog belast. D; rechtbank te Saint-Etienne heeft van de 72 ter zake der |ongste onlusten beschuldigde mijnwerkerswaaronder zich verscheidene jongelieden van 16 tot 18 jaren bevonden, 10 vrijgesproken en de overige veroordeeld tot gevangenis straffen van 1 tot 15 maanden. Uit de verklaringen der ge tuigen bleekdat de grève aanvankelijk een staatkundig ka rakter had en begon onder kreten voor den democratischen en tegen den regeeringscandidaat. Al de veroordeelden hebben ten verzoek om gratie aan den Keizer onderteekend. Bij de prijsuitdeeling aan dc leerlingen der parijsche ly ceeën, den 9 in de Sorbonne, heeft de minister van onder- vijs Bourbeau eene toespraak gehouden, waarin hij met lof de de Van de 98 miljoen sedert 1850 geslagen sovereigns zijn 44 uit den omloop verdwenen. Dewijl het Rijk geen munt- loon vordert, legt men zieh te Brussel toe op het uitzoeken en smelten der zwaarste sovereigns. Er worden geene pogin gen gedaan om het te ligt geworden goudgeld terugtebekomen (na een omloop van 18 jaren is een sovereign onbruikbaar), zoodat 31j p.ct. van het engelsehe goudgeld het wettige gewicht mist. Eene hermunting zou 400,000 kosten en iet kwaad zou te keeren zijn door een muntloon van 1 p.ct. te heffen en de innerlijke waarde met 1 p. et. te verminderen. Lagerhuis. Den 9 heeft de heer T. Chambers aange kondigd, dat hij na het eindigen van het reces eene motie zou voorstellen, tot het noodzakelijk verklaren van wijzigingen in de Kerk van Engeland, ten einde die meer in overeen stemming te brengen met de gevoelens en behoeften van de groote meerderheid der natie. Lord Elcho vestigde daarna de aandacht op eene petitie aan de regeering van 30000 mijnwerkers, die een onderzoek verlangen naar de oorzaken der jongste ongelukken in de kolenmijnen. De minister van binn. zaken verklaarde, dat de oorzaken van die rampen ten volle bekend zijn en dat hij in de volgende zitting eene wet hoopte voortestellen, waarbij meerdere waarborgen voor de veiligheid der kolenmijnen verzekerd zouden worden. Den 11 is de zitting van bet Parlement geprorogeerd. Ierland. In eene te Dublin gehouden vergadering van aartsbisschoppen en bisschoppen der episeopaalsche kerk, be legd tot raadpleging over hetgeen in de tegenwoordige om standigheden noodig isis eenparig beslotendat eene Alge- meene Synode, waarin de geestelijkheid en de leeken gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, zoo spoedig mogelijk zal samenkomen. Den 4 is nabij Tipperary liet rijtuig van een aanzienlijk landbouwer staande gehouden door een man, die zich achter een heg verborgen had, en de eigenaar, wiens vrouw zich bij hem bevond, met een steen een gedeelte van den schedel verbrijzeld. De dader is bekend, maar nog niet in hechtenis genomen. KoLONlëN. In de Kaap-kolonie zijn weder diamanten gevonden, waaronder eene, die op eene waarde van 80000 wordt geschat. De gouverneur dier kolonie heeft den 24 Juni het vierde Parlement der Kaap de Goede Hoop geopend, met de mededeeling, dat het deficit 91000 bedraagt en, be zuinigingen onmogelijk zijndeeene inkomsten-belasting van 2 p. per p. st. noodig is om het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven te herstellen. Het verschil tusschen de kolonie en den Oranje-Vrijstaat is thans geheel bijgelegd. De expeditie van kol. Whitmore naar de bergvestingen der inlanders op Nieuw-Zeeland is, na het lijden van belangrijke verliezen, onverrichter zake teruggekeerd. De koloniale be volking dringt aan op bescherming van het moederland tegen de geweldenarijen der inlanders. In Victoria (Australië) is men zeer verstoord, dat op de engelsehe begrooting 3500 is uitgetrokken voor de geschen ken door den hertog v. Edinburgh in die kolonie gedaan. Men had ze als persoonlijke gunstbewijzen van den prins aangemerkt en met kostbare tegen^eschenken beantwoord, terwijl men nu ontwaart, dat de engelsehe belastingschuldigen ze betalen, en wel tot een bedrag dat de waarde der geschen ken ver te gaat. Op de goederen van den baron v. Toll, in Esthland, is, op 6 voeten onder den grond, eene uitgestrekte guano-laag, vermoedelijk van anti-diluviaanschen oorsprong, ontdekt, waarvan de inhoud op 180,000 kubieke voeten wordt geschat. van zijnen voorganger Duruy, van de Universiteit en van het kostelooze lager onderwijs gewaagde, en zulks niet tot ge noegen der clerikale bladen, die in hem een minder krachtig rorstander van het staatsonderwijs verwacht hadden. In de zaak der personendie in den avond van 9 Juni li de parijsche voorstad Belleville grove ongeregeldheden gepleegd haddenis uitspraak gedaan. Een der beklaagden is tot 4, een tweede tot 3 maanden en 2 andere zijn tot kortere gevangenisstraf veroordeeld. De heer Ch. Quentin, een der redacteuren van le Réveil, n het begin van Juni ter zake van het vermeende complot tegen de veiligheid van den Staat in arrest genomenheeft tot dus ver nog geen enkel verlioor ondergaan. De toekenning van decoratiën ter gelegenheid van den Napoleonsdag is vroegtijdig begonnenden 10 bevatte het Sournal Officiel reeds de namen der door het dep', van binn. laken voorgedragenenn.l. 9 commandeurs, 30 officieren en 227 ridders. De Keizer heeft den 12 verscheidene decreten geteekend, waarbij amnestie verleend wordt wegens drukpers- lelicten en staatkundige misdrijven. Senaat. Bij de commissie van onderzoek van het senatus- eonsult is een voorstel van een der hoogstgeplaatste leden in overweging, strekkende om de Senaatsleden, of een ge deelte daarvan, door verkiezing te doen benoemen. Volgens de brusselsehe Indépendance ontmoet het artikel betreffende de ministeriüele verantwoordelijkheid grooten tegenstand en moet de gewezen minister Rouland voorgesteld hebben bet te laten wegvallen, als onvereenigbaar met de in 1851 den Keizer bij dc volksstemming opgedragen verantwoordelijkheid. De hecren Bonjean en de Sartiges zouden voorgesteld hebben om ook aan den Senaat de bevoegdheid te verleenen tot het beantwoorden der troonrede. Den 12 beeft de commissie beraadslaagd over een amendement van den lieer de Sartiges. strekkende tot bepalingdat bij verwerping door den Senaat van eene door het Wetg. Lichaam aangenomen wet. pene o-emengde commissie van Senaatsleden en Afgevaardigden zal worden benoemd, ten einde eene overeenstemming tot stand te brengen. De heer üeoienne is benoemd tot rappor teur der commissie. Fazil Mnstapha, jongere broeder van den Onderkoning van Egypte en met dezen in onmin levende sedert de j ongste regeling der erfopvolging (in de rechte nederdalende lijn) in het egyptische stadhouderschap, is door den Sultan, die om verschillende redenen, vooral om het uitnoodigen door zijnen vazal van de europeesche Vorsten tot bijwoning der opening van het Suëz-kanaal, op Ismaèl-bassa verstoord is, tot minis ter zonder portefeuille verheven. Volgens la Patne heeft de Onderkoning reeds toegegeven aan alle eischen derPorte. Door tusschenkomst van Engeland en Rusland is de nieuwe grensregeling tusschenTurkijeenPerzie voorloopig goedgekeurd. In de zuidelijke Staten, waar de plantages door gebrek aan arbeiders braak liggen en het klimaat niet geschikt schijnt voor europeesche werklieden, is het vraagstuk der immigratie van ohineesche koelies thans aan de orde. De groote man van velen is een sedert 1851 te San Francisco gevestigd uederlander, met name Koopmanschaap, die sedert 1861 niet minder dan 30000 koelies heeft doen overkomen en bij de planters zal rondreizen om contracten te sluiten voor het leveren van persoonlijk in China uittezoeken werklieden. In de noordelijke Staten is dit plan zeer weinig populair. In Alabama zijn 4 conservatieven en 2 liberalen tot leden van het Congres verkozen. De pakketboot Germaniavan de trans-atlantische maat schappij S. John, is bij Kaap-Race, ten gevolge van mist, gestrand. De passagiers zijn gered, maar de mails en de lading verloren gegaan. Den 7 is te 's Ilage aangekomen en aan het hotel-Paulez afgestapt prins Frederik Willem Nicolaas, zoon van prins Albrecht van Pruisen en van prinses Marianne der Nederlanden Den 8 heeft hij de godsdienstoefening in de duitsche kerk bijgewoond en daarna met prins Alexander de Koumgm in het Huis in 't Bosch bezocht, waar liij gedineerd heelt. Den 9 heeft hij het paleis en het buitenverblijf van prins Frederikbezichtigd en op het badhuis te Schevemngen i. Den 10 is hij vertrokken naar Amsterdam, ins v. Oranje is den 10 op het Loo aangekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1