E en enz even I J aar gang. 1869. l%o. 34. Z O N 1) A G A IIG II S T II S. #ffictccl (Scbccltc. ÜiSAcfcclijkschc Berichten. Belgie. Pruisen. Saksen - Weiiuai*. Oostcni'fjk.-IIungartfc. B 1 a 1 i c. 8 I> il n j C. Frankrijk. llngeland. A I k M A A It S C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f 0,80, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEIIM». COSTER ZOON. A A1 De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nonuner ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het voljaarsch kohier van het Pateutregf, dienst 18° J op den 14 Augustus 1869 door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op lieden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit na latigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, liet Hoofd van het Bestuur voorn., 18 Augustus 1869. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenendatvolgens het door den Gemeenteraad vastgestelde reglement voor de burger avondschool te Alkmaar, door welker oprigting de stads- teekenschool is vervallen; 1°. aan die school de volgende vakken van onderwijs zullen worden onderwezen: a. wiskunde; b. de eerste beginselen der werktuigkunde en technologie; c. die der natuur- en scheikunde; d. geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlandsche taal; e. de eerste gronden der staathuishoudkunde en van het Nederlandsche staatsregthet hand- en regtlij uig teekenen g. het boekhouden; 2°. voor het onderwijs geen schoolgeld wordt geheven doch dat ieder leerling zich zelf de boekenschool- en tee kenbehoeften moet aanschaffendie bij voor zijn persoonlijk gebruik noodig heeft; 3\ geene leerlingen worden toegelaten dan die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikthet toelatingsexamen hebben, afgelegd en het bewijs overleggendat zij" de lagere school niet langer dan twee maanden te voren hebben verlaten alleen in bijzondere gevallen kan door de commissie van examen vrijstelling worden gegeven van het laatstgenoemde vereischte 4°. het toelatingsexamen omvat alleen voldoende bekwaam heid in lezenschrijven en de beginselen van het rekenen om de lessen der burgeravondschool met vrucht te kunnen bijwonen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Augustus 1869. De Secretaris SP AN J AARDT. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 25 Augustus 1869, des namiddags ten 1 uur. Namens den k oorzitter van den Raad. SPANJAARD!'. De ondergeteekende, directeur der burgeravondschool, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat hij op Vrijdag den 27"' Augustus, des morgens te 10 uur, in het huis vroeger bewoond door den heer Stucki, inschrijving zal houden van leerlingen voor bovengenoemde inrichting. A. T. van AKEN. Lijst van brievenwaarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de 1' helft der maand Juli 1869: M. van der HAAS. van EL, Wed. J. ALLAN, Am sterdam; HARDENBERG, Egmond aan Zee; M. SELIE. Hoorn; H. HEINS. Nieuwéudam; D. HARTLAND, Oude Buurt; C. AAG, Urcen; Wed. M. MANTEL, Utrecht; G. BLAAUWBOER, Zijpe. Yan het hulpkantoor Midden-Beemster S. J. de BOER, Eraneker. Van het hulpkantoor Nieuwe Niedorp: P. RIESBERG, Wissekerke. Van het hulpkantoor Oude Niedorp A. de VRIES, Lambertschaag. Van het hulpkantoor Rustenburg: G. de JONG, Oterleek. Van het hulpkantoor Wognum J. de WINTER (2 stuks) Amsterdam; P. MUUS, Haarlemmermeer. Volgens berichten van de gezanten te Parijs en te 's Gra- venlmge, kan op de medewerking der fransche en neder landsche schutterijen tot den internationalen wedstrijd te Luik en te Spain het laatst van Septembergerekend worden. De burgemeester van Luik is persoonlijk het anglo-belgische scherpschutters-comité te Londen gaan uitnoodigen en heeft, staande de vergadering daarvan, de toezegging van over komst ontvangen. De Koning heeft aan den fransehen uitgewekene Bachéléry, in het laatst der vorige maand wegens een schotschrift tegen Keizer Napoleon tot, 6 maanden gevangenisstraf en 200 fr. boete veroordeeld, kwijtschelding van zijnen nog overigen straftijd verleend, met last hem onmiddelijk over de grenzen te brengen en niet weder in Belgie toetelaten. De stad Brussel heeft, bij de zevende uitloting der geld- leening van 1867, den prijs van 25000 fr. getrokken, welke haar nu reeds 2 malen is te beurt gevallen. Den 16 is te Hoey het door G. Geefs vervaardigde stand beeld van den staatsman Joseph Lebeau onthuld geworden. De ouders te Erankfort, die getracht hebben voor hunne zonen beneden de 17 jaren het burgerrecht in zwitsersche gemeenten te verwerven, met het dosl om hen aan de alge- meene dienstplichtigheid te onttrekken, zijn van regeeringswe°,e aangeschreven om te zorgen, dat hunne zonen werkelijk binnen 6 weken het pruisische gebied verlaten. Tot, nog toe mochten zij tot hun 21° jaar in het ouderlijk huis vertoeven. De zwitsersche gemeenten doen zich voor elke naturalisatie 1250 a 1500 fr. betalen en zijn voor die penningen ïiiet onver schillig; 14 leden van den Grooten Raad van Schaffhausen hebben mtusschen geprotesteerd tegen het besluit van dien Raad om het burgerrecht te verleenen aan vreemdelingen die niet in Zwitserland wonennoch voornemens zijn zich daar te vestigen. De Norddeutsche Zeitung behelst een voor officieus gehou den artikelwaarin de aanvallen der Gorr. de Rome op den beiersehen minister v. Hohenlohe worden wederlegd en ver klaag wordtdat alle regeeringen der Staten van Noord en Zuid-Duitschland overeengekomen zijn, dat, indien de besluiten van het concilie de vreedzame verhouding tusschen de wereldlijke en de geestelijke macht aantasten," gemeen schappelijke tegenstand zal worden geboden. Ie Stettin hebben de koorndragers hun werk gestaakt. De arbeiders, voor een deel van elders gekomen, die het werk hervatten willen, worden herhaaldelijk beleedigd, zelfs is een hunner door een messteek ernstig gewond. Eene vergadering van 600 arbeiders is door de policie ontbonden, hetwelk tot verzet, en dit, weder tot, gevangenneming van 3 personen aan leiding gaf, tot, ten laatste de gisting zoo hevig werddat de militaire macht de menigte moest uiteendrijven. De werkstaking der metselaars te Berlijn is, na 4 weken geduurd t,e hebben, geëindigd, zoowel door het wegblijven der beloofde hulp van andere arbeiders, als de aanbieding der patroons om aan //flinke, bruikbare" arbeiders een loon te geven van 1 th. per dag van 11 uren, met korting van 2). sgr. voor ieder uur minder arbeid en bijbetaling van 3 sgr. voor ieder uur overwerk. De veepest, is in het district Erankfort a. d. Oder bedwon gen maar heerscht nog in hevige mate in de omsti'eken van Maricnwerder, Marienburg en üantzig. Ie Moabit, bij Berlijnis der dagen een dominicaner- klooster ingewijd, bij welke gelegenheid de redenaar zich van uitdrukkingen bediende, welke zeer krenkend waren voor de aanwezige protestansche authoriteiten. Ten gevolge daarvan begeeft zich dagelijks eene talrijke menigte naar het klooster en pleegt daar baldadigheden door het inslaan der vensters enz., zoodat de policie gedurig de monniken moet te hulp komen. De eerste vergadering van het den 8 te Eisenach geopende congres van duitsche handwerkslieden is mislukt en heeft een tooneel van groote verwarring opgeleverddoordien de beide fi actiën der sociaal-deinocraten, die van Bebel en van Schweitzer elkander op den voet van vijandschap behandelden. OOSTENRIJK. De vechtpartijen tusschen eenige man schappen van liet italiaansche oorlogschip Monzambano en'de menigte te Sebenico worden van de eene zijde toegeschreven aan beschonken schepelingen, die vreedzame burgers zouden aangerand en mishandeld hebbenvau de andere zijde aan de slavische landlieden die, in tegenstelling van de stedelijke bevolking welke zeer italiaanschgezind is en de bemanning vriendschappelijk ontvangen had. van deze gelegenheid zou gebruik gemaakt hebben om hunne haat jegens "de Italianen te doen blijken. Bij de behandeling der begrooting van oorlog door de oos- tenrijksche Delegatieheeft, de minister de bestaande leger- organisatie verdedigd en beweerd, dat in de tegenwoordige omstandigheden geene spraak kon zijn van vermindering des legers en dat, Oostenrijk allerminst daarmede kon aanvangen. De Delegatie heeft de begrooting aangenomen, overeenkom stig het voorstel van den Afgevaardigde b°. Ik achter met 1 miljoen tl. verminderd; de meerderheid der commissie had eene vermindering van ruim 2, de minderheid eene van bijna 3 miljoen voorgesteld. De begrooting van marine is ver volgens, overeenkomstig de voordracht der commissie, mede goedgekeurd. Het voorstel der minderheid is aangenomen om geene gelden meer toetestaan voor het beheer der' Mili taire Grenzen. De kardinaal-aartsbisschop van Praag, Vorst Schwarzenberg, tot nu toe een bepaald tegenstander der onderwijs-regeling, heeft zijne onderhoorige geestelijken vergund om gebruik te maken van hun recht om zitting te nemen, in de plaatselijke schoolcommissiën. De bisschop van Linz daarentegen heeft Zljlle geestelijken de deelneming aan het schooltoezigt verboden. Naar luid der clerikale organen, was de krakausehe non Barbara TJbryk reeds jaren lang krankzinnig en gewoon zich te ontkleeden en te bevuilen, en heeft de bisschop Galeeki, door zijn onberaden uitvaren tegen de zusters, waarover hij sedert zijn leedwezen heeft betuigd, vooral medegewerkt tot verbittering der menigte tegen de carmelietinnen. De mededeeling van de pruisische Provincial Corresponded (zie ons vorig Nr. onder Pruisen), dat het kabinet vanBer- lijn ophelderingen van het oostenrijksche gouvernement ge- vraagd had aangaande de bewering van graaf v. Beust, dat de pogingen tot verzoening afgestuit waren op den onwil van Pruisenis volkomen bevestigd. Eene in vrij krasse bewoordingen vervatte nota is daartoe den 4, door den wnarnemenden pruisischén minister van buitenl. zaken v. Thile aan bn. t>. Werther te Weenen gezonden. Graaf v. Beust heeft, hierop reeds geantwoord bij schrijven aan den oosten- rijkschen gezant te Berlijnwaarin hijmet aanhaling van eenige bijzonderheden, den goeden wil van Oostenrijk tot toenadering en de terughoudendheid van Pruisen tracht te staven. HONGARIJE. Er is eene hongaarsch-roumanische com missie benoemd om de grens-kwestie te beslechten. Het voorwaarts rukken van roumanische troepen is niet geschied op last hunner regeering, maar een gevolg geweest van al te grooten ijver van eenen prefect. Te Elorence kondigt een der schouwburgen de opvoering aan van een drama, getiteld //de Non van Krakau" en voor een anderen schouwburg wordt een dergelijk stuk gereed gemaakt, beide naar aanleiding van het gebeurde in het carmelietessen-klooster te Krakau. Dc minister van j ustite heeft eene circulaire gezonden aan de procureurs-generaalmet bevel tot inbeslagneming der bladen, die artikelen bevattenjwelke de persoon des Konings of de grondwet aantasten. Ten gevolge daarvan is reeds een dagblad in beslag genomen. De genl. Prim is niet, zooals vroeger gemeld is, naar Parijs vertrokkenmaar te Madrid gebleven. n jVr> l3ewezen*' dat de geestelijkheid in Leon, Toledo en Liudad-Real een belangrijk aandeel in de carlistische bewe ging heeft gehad, hebbende alleen in eerstgenoemde provincie kanunniken9 pastoors en 2 kapellaans de wapenen opgevat. Naar men verhaalt, heeft, de luit. kol. der karabiniers don Jose Casalis in den omtrek van Montealegre, bij Barcelona, 9 gewapenden doen fusilleeren, waarvan niet gebleken was, dat zij carlisten of insurgenten waren. Deze wreedheid laat zich moeilijk rijmen met zijne sedert gevolgde bevordering tot: kolonel. J-11. ajencia hebben zich 2 kleine benden vertoond en bij Albaida is men er eene vau 170 man op het spoor gekomen. Pst ar lus, wiens doordringen in Catalonie reeds gemeld was, wacht, volgens andere berichten, met 100 andere aanvoerders zonder manschappen op de fransche grenzen de bevelen van don Carlos af. In de provincie Castellon de la Plana is eene carlistische beweging ontstaan. Te San Mateo is de burgerwacht opge roepen 0111 de partijgangers te vervolgen, die de rails van den ^spoorweg opgebroken en de telegraafdraden afgesneden Den 12 is uit Madrid versterking van troepen gezonden naar het gebergte van Toledowaarin de overblijfselen der bende van Sabariegos weder aangroeien. Den lo zijn te Madrid 4 priesters gevangen genomen. Dien dag heeft te Paterna groote opschudding geheerscht, nadat aldaar 4 republikeinsche Afgevaardigden aangekomen waren. Men riep //leve de republiekweg met de monarchie!" Een bende van 500 voetgangers en 50 ruiters is in de provincie Valeneia aangetast en verslagen, waarbij al de bagage der partijgangers in handen der troepen is gevallen. l)e kapitein-generaal van Valeneia heeft de regeering be- licht, gezonden, dat den J 8 aldaar 58 carlistische gevangenen, waaronder 3 priesters, verwacht werden. De bende van Polo is, na door de regeeringstroepen ge dwongen te zijn geworden om in de vlakte aftedalen, door hen geslagen en uiteengejaagd, waarbij Polo zelf krijgsge vangen gemaakt en een gedeelte zijner manschappen in onder werping gekomen is. Verscheidene republikeinsche organen hadden gemeld, dat het plan bestond om op den dag van Maria-Hemelvaart eene ern stige manifestatie te richten tegen de madridsche geestelijkheid. Deze de gelegenheid daartoe willende voorkomen, besloot om dien dag niet alleen elk openbaar geestelijk vertoon na- telatenmaar zelfs de kerken te sluiten. De regeering, hiervan juist eene botsing tusschen de uiterste partijen vree- zende, wist echter de geestelijkheid van haar voornemen terugtebrengen en de liberale bladen zochten de bewegingspartij te bedareneen en ander met het gevolgdat de kerken open zijn gebleven en de feestdag rustig is voorbijgegaan. Ie Réveil en andere dagbladendie bericht hadden dat de 13 Juni gevangen genomen redacteuren Querdin en Cournet nog altijd onverhoord warenhebben een regeermgs-commmiqué ontvangen, waarin verklaard wordt/dat de beklaagden zijn verhoord den 13 Juni, geconfronteerd den 29 Juli en op nieuw verhoord den 5 Augustus. Dewijl het eerste verhoor slechts eene wettelijke formaliteit is, kan men niet zeggen, dat deze zaak met den noodigen spoed behandeld wordt. Het gerechtshof te Parijs heeft de vonnissen, waarbij 2 redacteuren van le Siècle, ter zake van aanzetting tot haat tegen de regeering en het verbreiden van valsche tijding tot gevangenisstraf en boete veroordeeld zijn, bekrachtigd. De Keizer heeft gratie van straf aan 82 en vermindering van straf aan 69 veroordeelde militairen der zee- en land macht verleend. De minister van oorlog, maarschalk Niel, is in den nacht Van, ET1,4 ,Au?' overleden. Hij was in 1802 geboren, nam m 1830 als kapitein deel aan de bestorming van Constantine, voerde bij de veldslagen van Magenta en Solferino het bevel oi er bet 4® armeecorps en vervulde bij de belegering van Sebastopol de betrekking van opper-bevelkebber der genie. Den 17 beeft zijne begrafenis op staatskosten plaats gehad en is zijn lijk voorloopig bijgezet in de kapel van bet Hotel der Invaliedenvan waar bet over den spoorweg van Orleans naar Muret is vervoerd. De regeering heeft de transantlantische telegraaf-maat- schappij gemachtigd om een onderzeescken telegraafkabel te leggen tusschen Brest en Engeland. Den 14 beeft de Keizer een decreet, door alle ministers onderteekenduitgevaardigd, waarbij hij, ter gelegenheid van den honderdsten verjaardag der geboorte van Napoleon I, eene volledige en algebeele amnestie verleent van alle ver- oordeelingen beloopen ter zake van: staatkundige misdrijven, drukpersdelicten en overtredingen der wet op de openbare vergaderingen; verder van overtredingen op het stuk der in- en uitgaande rechten, der indirecte belastingen, van den waarborg van gouden en zilveren werken, van boschwezen, visscherijjacht, policie op den openbaren weg en bet ver voerwezen; en eindelijk vau inbreuken met opzicht i dienst der nationale garde. Bij 3 andere decreten is ammAw)» f manschappen'*"' uwvxunu.o 0U1UO. JJlj Cl ClUUtTC UCU verleend aan gedeserteerde onderofficieren der land- on zeemachtdieonder betuiging van berouw daartoe aanvraag doen, en voor overtredingen van matrozen der koopvaardijvloot en der groote visscherijen is aan 1037 manschappen van het leger, 175 der nationale garde van de Seine en 1629 civiele gevangenen kwijtschelding of vermin dering van straf toegekend. Z. M. zou den 14 naar het kamp van Chalons vertrek ken, maar is door een aanval van rhumatische pijnen daarin verhinderd en heeft in zijne plaats den Keizerlijken Prins gezondendie door de troepen met groote toejuiching is ontvangen. Den volgenden dag heeft deze, na het bijwonen van den mis en bet te Denmte paard gezetenvoor bet front der troepende kruizenmedaljes en promotie-besluiten uitgereikt. Vervolgens was hij tegenwoordig bij de wedren nen, het groot diner der generaals en het vuurwerk. De meeste bladen juichen de amnestie zeer toe; te Siècle en eenige anderen zijn echter spaarzaam in hunnen lof en schrijven haar meer toe aan het veranderd regeeringstelsel dan aan de goedhartigheid des Keizers. De beer Paul de Cassag- nac keurt haar in le Pays als roekeloos af Het decreet is in alle gemeenten aangeplakt en met groote tevredenheid ontvangen. Te S. Etienne zijn 56 veroordeelden, voorna melijk mijnwerkers betrokken in de ongeregeldheden te Rieamarie, op vrije voeten gesteld; zij hebben de gevangenis onder het geroep van //leve de Keizer!" verlaten. Te Parijs zijn 153 gevangenen wegens staatsmisdaden en drukpersmis- drijven ontslagen. Op den feestdag van den 15 zijn te Parijs op den middag in 20 schouwburgen gratis-voorstellingen en op het Veld van Mars en op bet Troonplein tooneelvoorstelliugen in de «f® lucht gegeven; op verscheidene plaatsen volksspelen, alsmede op de Seine gondelvaarten en roei wedstrijden ge houden; s avonds schitterende illuminatiën aangericht en vuurwerken afgestoken op het Troonplein en op het Trocadero. Het slotbouquet op laatstgenoemde plaats bestond uit 2U000 vuurpijlen, gevolgd door een zilver- en goudregen. Dit vuurwerk heeft 40000, het andere 15000 fr. gekostde illu minatie van den triumfboog 60000, van den tuin derTuile- rien 45000, van het stadshuis, de schouwburgen en andere openbare gebouwen insgelijks 45000, de gratis-voorstellingen ui de schouwburgen 50000, enz., makende met de uitdeelïn- gen aan de armen ten bedrage van 80000 fr. te zamen 583,000, waartoe de stad 283,000, het budjet van het Huis des Keizers 200,000 en de civiele lijst 50,000 hébben bijgedragen. Onder de bij deze gelegenheid gedecoreerden komen vele leden der tiers-parti voor; zoo is de beer latour-Dumoulin een bonapartist van den vorigen dag en „uitvinder" der turs-parti, wiens candidatuur voor bet W etg. Lichaam hevig door de regeering bestreden was, tot commandeur van bet Legioen-van-Eer benoemd. Van de 818.000 fr., door het japansche gouvernement be taald als schadeloosstelling voor de nageblevenen der 11 schepelingen van het adviesjacht Dupleix, in Mei '68 door het gepeupel te Sakaï omgebracht, is 318,000 toegelegd aan 5 nog op zee zijnde bij die gelegenheid verminkte of ge- kvetste matrozen en de overige 500000 fr. verdeeld onder de betrekkingen der vermoorden. Berezowskide jonge pool, die tijdens de parijsche wereld tentoonstelling Keizer Alexander naar het leven heeft gestaan, is in de strafkolonie Nieuw-Caledonie aan eene borstkwaal overleden. De procureur-generaal bij het hof van appèl heeft cassatie geëischt van het vonnis der parijsche rechtbank van koop handel, die de gerechtelijke likwidatie der Société Immobilière bevolen beeft. Den 19 heeft het hof de rechtbank van koop handel onbevoegd verklaard, haar vonnis vernietigd en beslist, dat er vooralsnog geen grond is om de ontbinding te gelasten, waartoe dp eisch aan de opgetreden aandeelhouders is ontzegd. Het hof van assises te Aix heeft eene vrouw tot levens langen dwangarbeid veroordeeld, die haren man en 2 harer 3 kinderen omgebracht en ook getracht had hare zuster te vermoorden. Zij had in overspel geleefd met een bij haar inwonenden kostganger, die later zijne genegenheid op hare zuster overbracht; hierover viel een heftig tooneel voor en toen zij toevallig een revolver in handen kreeg, door haren man gekocht om den kostganger van het leven te berooven, heeft zij achtervolgens hare zuster en de 3 verslagenen aan gevallen en daarna het wapen tegen zich zelve gekeerd, welke poging echter mislukt is. lot uitvoering der wet van 5 Mei '69, waarbij een pen- siooen van 250 fr. verleend wordt aan de gewezen onderof ficieren en soldaten der Republiek en van het eerste Keizer rijk, heeft de minister van het Huis des Keizers aan de pre fecten ruim 30000 acteu doen toekomen, om op den Napo leonsdag aan de rechthebbenden te worden uitgereikt. De Réveil bevatte den 17 een brief van baren tbans in vrijheid gestelden redacteur Ch. Quentin, waarin hij stellig verklaart, dat I j, na op 13 Juni gevangen genomen te zijn, den II Augustus voor liet eerst een verhoor heeft ondergaan. Senaat. De heer Michel Chevalier Heeft voorgesteld om uit bet ontwerp-Senaats-consult de bepaling te ligten be treffende de openbaarheid der zittingen van den Senaat en deze vooraf bij afzonderlijk Senaats-besluit vasttestellen opdat zij reeds toepasselijk moge zijn op de beraadslagingen over de herziening der constitutie. De heer Bonjean beeft een amendement ingediendstrekkende om ook aan den Senaat het recht van initiatief te verleenen en om het getal der leden van 150 tot op 178 te brengen, waarvan de helft door den Keizer en de wederhelft door de Algemeene Raden, voor een tijdvak van 9 jaren, te benoemen. De commissie heeft intusschen verworpen zoowel bet voorstel van den beer Chevalier, als liet begeerde initiatief voor den Senaatalsmede de be krachtiging der keuze van den President van het Wetg. Lichaam en eenige andere voorstellen, welke de strekking hadden om de door den Keizer aangekondigde vrijheden eenigermate te beperken. Schotland en Noorwegen zijn in telegrafische verbinding •gebracht, door middel van een tusschen Peterhead en Eker-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1