m J Een en z even t igst e J aat 'ga ng 1869. l\o, 35. z o n i> (fij il wmmnm 29 AUGUSTUS. x (Officieel (?5c&ccllc. PAT EU TEM. Paardenmarkt te Alkmaar, Uk voor nieuwe uiaten en ^etvigten te Alkmaar, Politiek (Docrzicht. €Sïckclijli0cïtc öcriclitcti. IS e 1 s i e. Saksen. Pruisen. Baden. £B»stcu3,iik.-£IO!igarije. A L K IH A A II Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f O,SO, Cents. avond te afzonderlijke nf,inraers Brieven franco a.w de Uitgevers HE11M». COSTER ZOON. OU N De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing iu liet eerstvolgend nommer ingestaan ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie Noordholland brengt t,er kennis van belanghebbenden, dat de werkzaamheden aan de schutsluis Willen III op het Noordhollandsch kanaal zoo ver gevorderd zijn, dat de sluis Maandag 30 Augustus aanstaande weder voor de scheepvaai t in dienst zal worden gesteld. Voor den Commissaris des Konings voornoemd, HaarlemHet Lid van Gedeputeerde Staten, 27 Augustus 1869. G. van TETS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat zoowel de voljaarsch- patenten als die aangevraagd in de maanden Mei, Junij en Julij 1869, van de gemeente-secretarie kunnen worden afge haald van Maandag 30 Augustus 1869 tot en met Zaturdag 11 September 1869, des morgens van 9 2 ure. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Augustus 1869. De Secretaris, SPANJAARD T. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van A LK MAAR brengen ter kennis der ingezetenendat de gemeeutebegroo- ting voor 1870, den 24 Augustus 1869 door hen aan den Gemeenteraad aangebodenvan af hedengedurende de eerstvolgende 14 dagen ter lezing ter gemeente-secretarie is nedergelegd en in afschrift verkrijgbaar is tegen betaling der kosten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Alkmaar, 27 Augustus 1869. De Secretaris SPANJAARDT. op MAANDAG 6 SEPTEMBER 1869. in het gewone lokaal, op Maandag 30 Augustus a.s. De 1°. Arr.-IJker te Alkmaar. E. G. STAAL. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de de maand Mei 1869: Verzonden geweest naar Duitschland H. ZWATSE, Rone. De berichten uit liet buitenland waren in de laatste dagen van buitengewoneschreven wij voor een der tegen woordige reusachtige dagbladendan zouden wij misschien zeggen: van tergende onbeduidendheid. De telegraaf had niet veel anders te doen dan hare tijdingen van den vorigen dag te herroepen, of behielp zich met het tegenspreken van geruchten, die de grenzen van hun geboorteland niet eens van overschreden hadden. De zittingen der Wetg. Kamers van ex- de voornaamste Rijken waren dan ook verdaagd of gesloten, de turkscke-egyptischc en de hongaarsch-roumanische kwes- tiën op den weg van beslissing gebracht en de carlistische bewegingen in Spanje bijna geheel onderdrukt, ja, de kra- kausche kloostergeschiedenis, aanvankelijk tot een de mensch- lieid onteerend schandaal uitgemeten, was tot eene zeer ach terlijke eu geenszins strafbare behandeling eener krankzinnige teruggebracht. Slechts een oppervlakkig beschouwer van het per leven der volkeren zou zich diets kunnen makendat deze schnarschheid van belangrijke nieuwstijdingen een blijk was van de rust en tevredenheid, die tusschen en in deverscliil- op lende europeesche Staten heerschtzoolang groote legers en kostbare krijgstoerustingen het wantrouwen voeden en de beste tl«|! krachten der volken verteeren, zoolang dwingelandij en on gerechtigheid zich ongestraft kunnen doen gelden, zullen geen Vrede en vertrouwen kunnen bestaan en waar zij aanwezig schijnen, zullen zij bij de minste verstoring van het bedrie- gelijk oppervlak hunne weinige kracht en bestendigheid toonen. Gelijk een wapenstilstand tusschen vijanden de gelegenheid aanbiedt om de sterkte der partijen nategaan en hare kansen te berekenen, zoo ook geven de gebeurtenissen ons thans de gelegenheid een blik in 't rond te slaan. Nu Engelands eerste minister het groote werk van de opheffing der Staatskerk in Ierland heeft tot stand gebracht, beginnen de geestelijken en leden dier Kerk zich langzamer hand voortebereiden op den ongewonen toestand, waarin zij na de losmaking van haar huwelijk met den haar beschermd en bovenmate begunstigd hebbenden Staat zal verkeeren. De ultra's onder de protestanten, de zoogenaamde Oranje-mannen, nemen echter geen vrede met hetgeen geschied is en blijven protesteeren tegen de wet, welke naar hunne meening de banden tusschen Engeland en Ierland verbroken heeft. Zij toonen daardoor hunnen weinigen eerbied voor eene door de beide Huizen van het Parlement goedgekeurde en door de Koningin bekrachtigde wet, hun weinig vertrouwen in de kracht van hun geloof, hunne zucht tot overheersehing van en hunne onbillijkheid j egens de vroeger van hunne kerkelijke bezittingen beroofde catholieke ieren, die zij bovendien tarten door hunne uitdagende optochten en feesten. Zij werken daardoor de bevrediging van Ierland tegen, waartoe zij veel eer al hunne krachten behoorden intespannen, want nog pas de eerste stap is gedaan tot wegneming der grieven van het groene eiland. De landkwestie roept luide om oplossing en zal iu het volgende jaar tot de voornaamste bemoeiingen van het Parlement behooren. De iersche pachters meenen een zeker recht op de door hun gebruikte landerijen re bezitten. Uitgestrekte gronden zijn in het bezit van, somwijlen in Ierland zelf, maar meestal in Engeland wonende, zeer ver mogende bezitters, die de vruchten hunner door het eerst geboorterecht onverdeeld blijvende landgoederen grootendeels buiten Ierland verteeren en alleen door agenten met hunne pachters in betrekking staan. Deze staat van zaken is na- deelig voor de algemeene welvaart en houdt de verbetering der landerijen tegen, maar de iersche landbouwer beschouwt daarenboven zijn engelschen landheer als vreemdeling en als onrechtmatig bezitter van zijnen voorvaderlijken grond. Hij duldt hem en betaalt hem de pachtsom, maar wordt het bedrag daarvan te hoog opgevoerd of de pacht hem opge zegd, dan jaagt hij zijnen landheer of diens agent een kogel door het hoofd en blijft dan nog ongestraft, omdat zijne buren die daad als de natuurlijkste ter wereld beschouwen en volslagen afkeerig zijn van het behulpzaam wezen der rechterlijke macht in het opsporen van misdadigers. Nu moge men beweren, dat de ieren in dit geval grootelijks onrecht hebben en een vooroordeel koesteren waaraan men niet mag toegevenmet een vooroordeel, 't welk aanleiding geeft tot in koelen bloede begane moorden, is het voorzichtig rekening te houden en het door wijze maatregelen opteheffen of onschadelijk te maken. De regeling der iersehe landkwes tie zal derhalve al de beradenheid der britsche bewindslieden vordereneensdeels om de bestaande rechten der eigenaars te doen eerbiedigenanderdeels om de al of niet gegronde maar tot eene volksovertuiging geworden grieven der ge bruikers te bevredigen, 't Is nogthans te betwijfelen of het laatste wel geheel gelukken zalal komen er ook maatrege len tot stand waardoor de positie der huurders verbeterd wordt, als daar zijn: lange pachttermijnen die het den land bouwer voordeelig maken zijne landerijen te verbetereuof wel restitutie voor kosten van aangebrachte verbeteringen bij het eindigen van den pachttijd. Frankrijk, dat een nieuw tijdperk van zijn staatkundig leven intreedt, haalt adem in afwachting van de vaststelling door den Senaat der door den Keizer aangekondigde hervormingen en vrijheden. Het overweegt in hoe ver die vrijheden aan het verlangen der bevolkingaan de behoeften van het oogenblik voldoen. De onverzoenlijken, die slechts heil ver wachten van de verwezenlijking hunner democratisck-socia- listische begrippendie den Keizer en het keizerrijk gelijke lijk verfoeien, achten de wijziging van het bestaande stelsel niet ingrijpend genoeg. De meer bedaarde democraten hoezeer onvoldaanomdat het persoonlijk gezag des Keizers te zeer blijft heerschen en de ministers niet aan de Verte genwoordiging maar slechts aan hem verantwoordelijk zullen blijvenoordeelen intuschendat ditmaal een belangrijke stap gedaan is om tot den parlementairen regeeringsvorm te geraken en meenendat het volk dien door zijne volharding in het vervolg met zekerheid vermeesteren zal. Zij sporen dus hunne volgelingen aan om het geschenk des Keizers met vertrouwen te aanvaarden en de goede zaak der vrijheid niet door ontevreden morren en hooge eischen te beuadeelen. Dc edele Jules Havre, de onbezweken kampioen der vrijheid, behoort tot hen die dezen behoedzamen en verstaudigen raad geven. De tiers-parti van het Wetg. Lichaam, waarvan de voorgenomen interpellatie den stoot gegeven heeft tot het besluit des Keizers om de rechten zijner onderdanen op nieuw eenigszins uittebreidenjuicht natuurlijkerwijze de gevolgen van hare poging toe en het beste deel der bevolking, de nijvere middenklasse, die de vrijheid lief, maar te gelijk het grootste belang bij rust en orde heeften den Keizer als de noodzakelijke persoon beschouwt om beiden krachtig te handhavenschaart zich aan de zijde der Afgevaardigden die hare meening zoo goed vertegenwoordigd hebben. En de imperialistende Arcadiërsdie meer keizersgezind dan de Keizer zijnverrast over het toestaan aan het volk van datgeen wat zij het ijverigste zochten te keerendurft slechts een enkele hunner de vrijgevigheid van den Souve- rein een rockelooze zwakheid noemenwaarvan de wrange vrachten niet zullen achterblijven. "Zou de Keizer zijn scherpen blik verloren en zich inder daad op een hellend vlak begeven hebben, dat tot den onder gang zijner dynastie voeren moet? Of heeft hij door op het juiste oogenblik te handelen en de dringende wenschen des lands nog juist bij tijds te voorkomen, niet veeleer getracht zijne dynastie te bestendigen en zijnen zoon de Kroon te laten over een verzoend en tevreden volk, wanneer de teugels van het gezag eenmaal zijne stervende handen ontvallen? Want de Keizer ziet zijne jaren klimmen en de gebreken van den ouderdom naderen. De jicht weerhield hem om den hon derdsten verjaardag der geboorte van zijnen grooten oom in het kamp van Chalonste midden zijner getrouwe dap peren, te vieren en de dood van een zijner dienarenden maarschalk Niel, die hem, na reeds zoovele andere verknochte aanhangers, pas ontvallen was, moest hem treurig stemmen. Toch vierde hij den gedenkdag door eene vorstelijke daad. door het verleenen eener amnestie op groote schaal, waar door inzonderheid vele veroordeelde schrijvers en drukkers van dagbladen begenadigd werden en de terugkeer naar hun va derland van talrijke uitgewekenen, waaronder velen die zijne per soon geenszins gepaard hadden, werd mogelijk gemaakt. Al wei geren sommigen zijner vijanden van deze gelegenheid gebruik te makenal wordt de amnestie aangemerkt als een natuurlijk gevolg van den veranderden staat van zakende Keizer heeft door hare uitvaardiging aan velen eene weldaad bewe zen en daardoor veler erkentelijkheid verdienddoor de terugroeping van zijne tegenstanders heeft hij een bewijs van vertrouwen en persoonlijken moed gegeven. Moet de am nestie als de afsluiting van een vorig tijdperk beschouwd wordendan mag men ook voor het vervolg eene mildere behandeling der drukpers verwachtenen is het den Keizer ernst met het vermeerderen van den volksinvloed op de re geering dan ook mag men het opgeven van het systeem der officiëele eandidaturen hopen. De op handen zijnde verkie zingen van 4 Afgevaardigden te Parijs zullen ten maatstaf kunnen strekken van den indruk van hervormiug en van am nestie op de bevolking der hoofdstad. De fransche regeering heeft eindelijkdoor de verwijdering der carlistische partijgangers van de spaansehe grenzen en hunne overbrenging naar meer binnenslands gelegen plaatsen, een duidelijk bewijs gegeven, dat zij omtrent het schiereiland de plichten der onzijdigheid in acht wil nemen. Aan de woelingen der carlisten in Spanje is daardoor veel van haar gewicht ontnomenzoodat men zich vleien mag eerlang het opgeven hunner zoo hardnekkig volgehouden pogin gen te vernemen. Wel werden hunne benden gedurig door de regeeringstroepen geslagen en uiteengedrevenmaar telkens staken weer audere benden elders het hoofd op. De gebergten waren hare natuurlijke wijkplaatsenwaar zij zich hereenigden en verborgen hielden, tot dat de kans weder gunstig scheen om het land op nieuw te verontrusten. De Pretendent, don Carlos, te wiens wille zij aldus den guerilla-oorlog voerden en vele lieden hun leven waagden, en in gevechten of bij executie (waut het bewind had tot gestrenge maatregelen moeten besluiten) werkelijk verloren, deed intusschen niets van zich hooren. Zijne gemalin woonde iu de Magdalena- kerk te Parijs eene dienst bij voor de rust vaa hendie-voor de zaak van tiaren echtgenoot gevallen warenmaar de legitieme Vorst, die geen bezwaar maakte om ter verovering van een kroon, welke hij als zijn erfdeel beschouwde, maar de natie hem weigerde, over zijn vaderland de rampen van eenen burgeroorlog brengen, hield zich op weinigkouinglijkewijze verscholen en verbeurde daardoor te meer de achtingwelke een Vorst zelfs van zijne tegenstanders behoort aftedwin- gen. Onder de geestelijkheid, weinig ingenomen met de nieuwe orde van zaken, waardoor hare vroegere macht en invloed niet onverkort zijn gebleven en daarom weigerachtig om den gevorderden eed op de constitutie afteleggen, waren er velen, die hunne gemeenten verlieten om zich in de ge lederen der carlisten te scharen. De regeering spoorde de hooge prelaten aan hiertegen te wakenmaar dezen ongenegen om bevelen van de wereldlijke overheid te ontvangen en geene inmenging in hun toezicht en rechtsmacht over de lagere geestelijken duldende, kwamen tegen deze aanschrijving in verzet en wikkelden daardoor het gouvernement in nieuwe moeilijkheid. De bestaande waren inderdaad reeds groot genoeg: eene ledige schatkist, binnenlandsche beroeringen een kostbare en eindelooze opstand in de rijkste kolonie, het vroeger schatten afwerpende Cubaonwil en gebrek aan veerkracht bij de dienaren der regeering, die gelukkiglijk nog steun bleef vinden in de getrouwheid vau het leger en tijdelijk met vrede gelaten werd door de lastige republikeiusche partijHet Regentschap van den maarschalk Serrano behoort niet tot de gelukkigste dagen van Spanje en luider wordt weder ge roepen naar de verkiezing van een Koningvan wien krach tiger handhaving van het gezag en het herstel der geschokte rust gehoopt wordt. Maar zal die hoop vervuld worden dan moet de gekozen Souverein aan het grootste deel der natie welgevallig zijn en van geen der tot nog toe genoemde candidaten kan zulks gezegd worden. Ook in het heerlijk Italic laat de toestand veel te wenschen over en gelukt het maar niet do behoeften en inkomsten van den Staat in evenwicht te houden. Noch verkoop der gees telijke goederen, noch verpachting van het tabaksmonopolie hebben afdoende verbetering kunnen teweegbrengen. Grooter ramp dan de financiëele ongelegenheid is voorzeker de weinige belangstelling der bevolking, die al hare geestkracht in den vrijheidsoorlog schijnt verbruikt te hebben, in de publieke zaak: de onlangs gehouden verkiezingen voor de gemeente raden ondervonden schier geene deelnemingde vergaderingen van het Parlement werden door luttel leden bijgewoonddie het in de gewichtigste kwestiën schier nimmer eens waren en weinig bezield van de zucht om de regeering in hare moei lijke taak te steunen, gezwegen nog van handelingen, welke den toets der eerlijkheid maar kwalijk konden doorstaan en, schoon niet strafbaar, voor Afgevaardigden onvoorzichtig en te laken waren. De zitting is dan ook ontbonden met het doel om tot overeenstemming en verzoening te geraken, waartoe de vorming eener liberale en goed gedisciplineerde meerderheid zeer wenschelijk is. Met de openbare veiligheid blijft het in het koningrijk eveneens ongunstig gesteld, maar men doet zeer verkeerd, door het groot aantal moorden en andere misdrij ven op rekening van den tegenwoordigen staat van zaken of van de bewerkers der italiaansche omwenteling te stellen. De talrijke aanrandingen van personen en eigendommen ge tuigen veeleer, hoe onder de vorige regeeringen het volkson derwijs verzuimd en de bevolking zedelijk verlaagd is, en te meer springt zulks in het oog als men nagaatdat de moorden steeds iu aantal toenemen van het noorden naar het zuiden des lands, in dezelfde richting dus als men zooveel later is in het bezit gekomen van een meer rechtvaardig en vrijzinnig beheer. De aanstaande vergadering van het oecumenisch concilie te Rome schijnt de italiaansche regeering meer dan andere bezig te houden en misschien te verontrustenmaar het blijkt nietdat zij het reeds eens geworden is over de houding, welke zij daaromtrent denkt aantenemen. In een volgend Nr. zullen wij dit overzicht vervolgen door ook een blik te slaan op de 3 noordsche en de overige eu ropeesche mogendheden. Den 23 is te Antwerpen de eerste steen gelegd aan de nieuw te bouwen koopmansbeurs. De Kamer van Koophandel en meest alle leden van handelsfirma's hebben zich van het bij wonen der plechtigheid onthoudeu. De beroemde kunstschilder Henri Leijs is den 26 aldaar overleden. Eene volksvergadering te Leipzig door de afgevaardigden naar het arbeiderscongres te Eisenach belegdom daarvan verslag te gevengaf reeds bij de verkiezing van een voor zitter, waartoe Bebel meende het eerst in aanmerking te moeten,komen aanleiding, tot zooveel verdeeldheid dat de vergadering in 2 partijen gesplitst en de eene door de an dere uit de zaal geworpen werd. Het Noordduitsch Verbond en de zuidduitsche regeeringen zijn overeengekomen om het materieel der voormalige Bonds- vestingen Mainz, Ulm, Rastadt en Landau als gemeenschap pelijk eigendom te beschouwen en het ten behoeve der al gemeene belangen van Duitschland als zoodanig in bewaring te houden. De Synode van eene der evangelische diocesen heeft zich verklaard ten gunste van het verplichte burgerlijk huwelijk. De Synoden dor overige diocesen zullen waarschijnlijk dit voorbeeld volgen. OOSTENRIJK. Bij de reeds gemelde vaststelling der bc- grooting van marine door de oostenrijksche Delegatie, zijn de buitengewone uitgaven, op voorstel der commissie, verminderd met 2 miljoen fl. De minister wilde n.l. in 10 jaren 7 ge pantserde schepen bouwen voor 25 miljoenmaar de verga dering begreep, dat de financiëele toestand zulk eene uitgaaf volstrekt niet toeliet. De Wiener-'Aeitung behelst 2 keizerlijke missieves betrek kelijk de regeling van het beheer der Militaire Grenzen. De 2 warasdiner grensregimenten en de lle en 12e compagnie van het Sluiner grensregiment worden ontbonden verklaard en het burgerlijk beheer der grensgemeenten Zengg en Sis- sek geregeld. Verder wordt aan de ministers Taaffe en An- drassy opgedragen ommet behulp van den minister van oorlog en na onderling overlegden Keizer de noodige wetsontwerpen daartoe betrekkelijk voortedragen. De juridische commissie van den gemeenteraad te Weenen, welke belast was met het ontwerpen van een adres aan de regeeringom de opheffing te verzoeken van alle kloosters welke zich niet aan het onderwijs of aan liefdadige doeleinden wijden, heeft hieraan niet voldaan, omdat de persoonlijke vrijheid alsdan te veel beperkt en juist die kloosters, welke den meest verderfelijken invloed konden uitoefenen, in stand gehouden zouden worden. Zij verlangde daarom de gelijk stelling der kloosters met alle andere vereenigingen en het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1