No. Eenenzeventigsle 1869. :J6. 7. O l> A (1 5 S E P T E M B E R. (PfficKcl 03cbcc!lc. -iï cfidi jfcedsc Berichten. SBeB* SBadcn. baksen. Oostenr{jk-31oiigar ije. Spanje. i''rnnkr|ik. In d en nacht van 29- -30 is te Reims de wolspinnerij der heeren Villeminot-Huard-Rogelet Sp Comp., eene der grootste fabrieken van Frankrijk, door een geweldigen brand in de aseb gelegd. Zij was voor 2 miljoen fr. verzekerd. A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. runr. I A T. De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenendat, volgens het dooi den Gemeenteraad vastgestelde reglement voor de burger avondschool te Alkmaar, door welker oprigting de st.ads- teekensekool is vervallen; 1°. aan die school de volgende vakken van onderwys zullen worden onderwezena. wiskundeb. de eerste beginselen der werktuigkunde en technologie c. die der natuur- en scheikunde d. geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlandsche taale. de eerste gronden der staatshuishoudkunde cn van het Nederlandsche staatsregt; het hand- en regtlijnig teekenen; ff. het boekhouden; 2°. voor het onderwijs geen schoolgeld wordt geheven doch dat ieder leerling zich zelf de boekenschool- en tee kenbehoeften moet aanschaffendie bij voor zijn persoonlijk gebruik noodig heeft 3°. geene leerlingen worden toegelaten dan die den leeftijd van 12 jaren hebben bereikt, het toelatingsexamen hebben afgelegd en het bewijs overleggendat zij de lagere school niet langer dan twee maanden te voren hebben verlaten- alleen in bijzondere gevallen kan door de commissie van examen vrijstelling worden gegeven van het laatstgenoemde vereisehtc 4". het toelatingsexamen omvat alleen voldoende bekwaam heid in lezen, schrijven en de beginselen van het rekenen, om de lessen der burgeravondschool met vrucht te kunnen bijwonen. Zij, die hieromtrent meerdere inlichtingen verlangen, kunnen zich ter bekoming daarvan aanmelden ter gemeente-secretarie. Burgemeester en IPethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Augustus 1809. De Secretaris SPANJAARD'!'. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N°. 22) bij deze ter keunis van de ingezetenen der gemeente, dat het suppletoir voljaarsch kohier voor de belasting op het Personeel voor de dienst van 18 JN". 2, op den 26 Augustus I860door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetendie daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit na latigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaar, liet Hoofd van het Bestuur voorn., den 31 Augustus 1869. A. MACLAINE PONT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staatsblad No. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het schattingskohier voor de belasting op het Personeel, dienst 18® J No. 3, op den 30 Augustus 1869, door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit na latigheid zouden voortvloeijen, te voorkomen. Alkmaar, liet. Hoofd van het Bestuur voorn., 2 September 1869. A. MACLAINE PONT. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, opDingsdag, den 7 September 1869, des namiddags ten 1 uur. Namens den k oorzitter van den Baad, SPANJAARD!'. POLITIE. Ter terugbekom'ing is aan het commissariaat van politie voorhanden het navolgende gevondeneals; een doosje, waarin 1 gehaakt mutsje, 2 huimutsen cn 1 bonte doekeen achter bord van een boerenmageneen oorbelletje: een onderstuk van een oorhanger; een paarsch-baréche rok van eene japon. a Burgemeester en schepenen van Antwerpen hebben besloten aan den gemeenteraad de oprichting van een monument voor den overleden kunstschilder H. Legs voortestellen. De uitvaart en begrafenis van den kunstenaar hebben den 31 Aug. met ongemeene belangstelling en schier vorstelijke pracht plaats gehad. De Koning en de hooge regeering, de raad, de schutterij en de geestelijkheid van Antwerpen en alle geleerde genootschappen en kunstvereenigingen van België waren vertegenwoordigd. De Précurseur zegtdat de kamer van koophandeldoor hare afwezigheid bij het leggen vau den eersten steen aan de nieuwe beurs, het stedelijk bestuur met gelijke munt betaalt als zij 2 malen heeft ontvangenn.l. bij het feest der vrij verklaring van de Schelde en bij de inwijding van bet rui terstandbeeld van Leopold l, waarvan burgemeester en sche penen zijn weggebleven, zonder dat zij sedert getracht hebben deze belecdigingder kamer, den handel en het land aan gedaan goed te maken. Volgens beschikking van den minister van oorlog van 31 Juli, zullen de garnizoenen van verschillende steden geheel of gedeeltelijk naar Antwerpen verlegd wordendewijl de bezetting van die stad en haren omtrek ,,'n het belang van de verdediging des landsmet 7 batalj ons vermeerderd moet worden." Op de te Heidelberg gehouden, door meer dan 700 per sonen bijgewoonde achtste duitsche juristen-dag, is het volgende besluit genomen: de burgerlijke echt is de eenige vorm van huwelijkdie in overeenstemming is met de ver houding tusschen Kerk en Staat in Duitschland; met de invoering van liet burgerlijk huwelijk vervalt ook iedere belemmeringwelke voortspruit uit het verschil van godsdienst. De te Manheim gevoerd wordende ouderhandelingen over het vaststellen van gemeenschappelijke bepalingen op de vis- scherij in den Rijn zijn zonder resultaat verdaagd, aangezien Nederland niet wilde medewerken tot het aannemen van een verboden vischtijd. Bij Langebrück, nabij Dresden, is den 24, op den daar sterk hellenden saksisch-silezisehen spoorweg, de locomotief gederailleerd en met den tender, den goederenwagen en 3 personenwagens van eene hoogte van 30 a 40 vosten neder- gestort. De overige wagens zijn blijven staan, maar sterk beschadigd. De machinist, die onder de locomotief geraakte, is den volgenden nacht na hevig lijden bezweken, een ander beambte terstond gedood, de stoker moest een been afgezet worden en eene dame heeft den arm gebroken. In eene te Keulen gehouden vergadering van evangelische geestelijken is besloten, bij de regeering te protesteerèn tegen het plan om het opzicht over de vrouwelijke gevangenen te Keulen uitsluitend aan r. e. nonnen optedragenen te ver zoeken dat ook evangelische diaconessen (laarmede belast mogen wordenof dat de zaak op den tegenwoordigen voet behouden blijve (In het militair hospitaal aldaar is de ver- pleging der zieke vrouwen mede aan r. c. geestelijke zusters toevertrouwd). Iu verscheidene Rijnsteden hebben, sedert de afschaffing van den lijfsdwang, de handelaars en iudustriëelen vereeni- gingen opgerichtom elkander onderling te waarschuwen tegen slechte betalers. Een groot aantal israëlitische gemeenten hebben aan den minister van (-eredienst het verzoek gericht, dat het israë litische godsdienst-onderwijs moge opgenomen worden onder de verplichte leervakken in de inrichtingen van middelbaar onderwijs. Den 29 is in de louhalle te Berlijn, door eene volksver gadering van bijna 2000 personende wenscb uitgesproken tot opheffing der kloosters en tot verdrijving der jezuieten, met de verzekering, dat dit verlangen niet gericht was tegen eenige godsdienst-secte. Het gemeentebestuur van Osnabrück heeft met alg. st. besloten om de restitutie te weigeren der door de ambtenaren van het Noordduitsch-Verbond, volgens de aanschrijving van den minister vau binn. zaken, die hen op céuc lijn wil stellen met de pruisisohe staatsambtenaren, te veel betaalde gemeen te-belasting. Het bestuur oordeelt 's ministers besluit als in strijd met de wet en zich niet jegens de burgerij verantwoord, indien bet daaraan gevolg geeft. OOSTENRIJK. De Delegatiën hebben eene voordracht van den minister van oorlog, tot liet goedkeuren eener uit gaaf van 2,709.(100 11., in 1868 boven de toegestane begroo- ting voor het leger gedaan, ter zijde gelegd, totdat de slot- rekening over dat jaar zal zijn ingediend. Eene andere voordracht, van dezelfden minister, tot aanvraag- van een suppletoir crediet van 3,790.000 fl. voor liet loopende jaar, is door de bongaarsohe Delegatie onveranderd, door dé oostenrijksche met eene kleine reductie aangenomen. In deden 30 gehouden gemeenschappelijke zitting der beide Delegatiën, zijn de 2 punten van verschil omtrent liet budjetdoor de stemmen der poolsche leden iu den geest dar hongaarsche Delegatie beslist, zoodat 400.000 fi. bestemd worden voor den aanbouw van 2 Donau-monitors en de sub sidie van ongeveer 2 miljoen aan de oostenrijksche Lloyd verminderd wordt met de daardoor verschuldigde eu in de cis-leithaansche schatkist vloeiende belasting van 82000 11.; i de zittingen zijn daarna gesloten. Te Gratz circuleert een adres aan het ministerie, waarin op 5 verschillende gronden de opheffing der kloosters wordt 1 gevraagd. Den 20 is Slavikowitz in Moraviein tegenwoordigheid van den aartshertog Karei Todewijjcde ministers Giskra en Potocki en den stadhouder bn. v. Pocheeeu feest gevierd ter gedachtenis vau Keizer Jozef II, die aldaar, IOo jaren geleden, ter vereering van den landbouw, zelf deu ploeg bestuurde. Het bof te Krakau beeft de abdis van bet carmelitessen- klooster en hare plaatsvervangster uit de gevangenis ontslagen. De afgezette priester Rainmnd Heinzeldie wegens insubor dinatie met 2 waanzinnige priesters iu eene cel van liet kloos ter der barmhartige broeders te Linz is opgesloten geweest, verklaart bij openbaar schrijven aan den bisschop Rudigier, dat bij de roomsche Kerk wil verlaten, maar demoedig daarin zal wederkeeren, indien de prelaat slechts een zijner daarbij opgetelde grieven kan wederleggen. HONGARIJE Het opperste gerechtshof te Pesth beeft den 28 het vonnis tegen prins Karageorgemch bevestigd zijn verzoek om tegen borgtocht op vrije voeten gesteld te worden is toegestaan. Ecu te Neusatz verschijnend blad spoort de iuwouers dei- Militaire Grenzen aan om zich tegen eene vereeniging met Hongarije te verzetten. Bij zijn vertrek naar Frankrijk is de maarschalk Prim met schier koninglijke eerbewijzing bejegend. Aan het station te Madrid waren de ministersde ondersecretarissen van Staat, de kapitein-generaal, de burgerlijke en militaire gouverneurs, vele Afgevaardigden, generaals en bestuurders van dagbladen vereenigd, met den trein vergezelden hem een bataljon jagers van Alcantara en 120 leden der burger wacht, en een aantal stations langs den weg waren met vlaggen versierd en met vrijwillige schutters en krijgslieden bezet, die den reiziger met gejuich begroetten. Vóór zjn vertrek naar Frankrijk heeft de minister-president Prim eeu manifest uitgevaardigdwaarin hij namens den Regent dank zegt aan allen, die tot het doen verdwijnen der carlistische benden hebben medegewerkt. De minister van buitenl. zaken, de beer Silvela, heeft zich mede naar Vieby begeven. Polo en zijne medegevangenen te Ciudad-Real hebben in de dagbladen bunnen dank betuigd voor de edelmoedige en kiesebe wijze, waarop zij bij hunne gevangenneming en sedert door de krijgsmacht en de overheid zijn behandeld geworden. De benoeming van den minister van marine Topete tot admiraal, onlangs op voordracht van den maarschalk: Prim geschiedis op verlangen van den benoemde ingetrokken zoodat hij wederom den rang van vice-admiraal bekleedt. De graaf v. Cheste is, na eene langdurig preventieve ge vangenschap, door den krijgsraad te Sevilla op vrije voeten gesteld, met teruggaaf zijner titels en waardighedenen den 28 van Madrid naar Parijs vertrokken. Het rspubkkeinscke comité te Barcelona beeft bij de recht bank aldaar eene aanklacht wegens moord ingediend tegen den kolonel Casalis, op wiens last 1L of 12 personen te Montealegre zijn gefusilleerd. De Epoea noemt als eandidaat voor den troon, die kans van slagen heeft; don August, broeder van den Koning van Portugal, te huwen met een dochter van den hertog v. Montpensier. De Imparcial daarentegen beweert, dat de can didates van den hertog v. Genua de beste kansen heeft. Van andere zijde wederom wordt geijverd voor de verheffing van den Regent tot Koningwaartoe deze persoonlijk weinig genegen is, maar zijne eerzuchtige vrouw zich veel moeite geeft. De weduwe van den onlangs gefusillcerden carlistischen partijganger Balanzateguy beeft een brief van rouwbeklag van de hertogin Madrid ontvangen. In het schrijven waarmede hij afscheid van zijn vrouw genomen heeft, ver zekert bij de wapenen alleen te hebben opgevat ter hand having van bet catholieke geloof. De s. b. n. Mendez-Nunezgewezen bevelhebber van het eskader in de Stille-Zuidzeeis overleden, 't welk als een groot verlies voor de marine beschouwd wordt. De hertog en hertogin v. Montpensier hebben ter dezer gelegenheid een briei van rouwbeklag aan den Raad der Admiraliteit gezonden. Een nieuw te Madrid verschijnend revolutionair dagblad de Guillotina genaamdverlangt dat in de voornaamste steden liet schavot bestendig opgericht zal blijven, tot het execu- teeren van de vijanden der omwenteling. De gebroeders Hieros hebben eene bende insurgenten in de omstreken van Burgos gevormd, waartegen troepen ter vervolging zijn afgezonden. Tegenover de krachtige ondersteuning van de carlistische beweging door de catholieke geestelijkheid staan de in de dagbladen geplaatste protesten van enkele geestelijken tegen de herstelling van bet goddelijk recht der Koningendat zij als een anachronismus in onze dagen beschouwen. De sedert eenige weken onder de spinners en wevers te Barcelona heersobende ernstige grieve duurt nog voort. De geldelijke eischen der werklieden zijn zoo buitensporigdat de fabrikanten daaraan onmogelijk kunnen voldoen; boven dien verlangen zij dat de patroons geene arbeiders zullen aannemen of wegzenden zonder toestemming van bet bestuur hunner vereeniging. De madridscke correspondent van Vindépendance Beige be groot bet aantal bij de jongste carlistische beweging van weerszijden gesneuvelden en gefusilleerden op ruim 300, dat der gekwetsten op 600 en dat der gevangenen op bijna 2000, behalve de ter zake van samenzwering gearresteerden. De architect Due, aan wien onlangs de vijtjarige prijs j I - eiv, v y o des Keizers van 100000 fr. is te beurt gevallen, beeft daar van een bedrag van 40000 fr. bestemd tot een door bet 1 ransche Instituut toetekennen prijs, tot aanmoediging der studiën in de hooge bouwkunst. Don 14 hebben 7 leden van den gemeenteraad van Ajaooio hun ontslag genomen, wegens bestendige willekeur en aan matiging van gezag van den maire. Van de 51 onderteekenaars der interpellatie van de tiers- partidie volgens le Pays in overijling gehandeld hadden, zijn thans reeds 43 tegen die bewering opgekomen. In den Algemeenen Raad der Monden van de Rhone hebben de keeren graaf Léon de Barthélémy en Borde voorgesteld den wenscb uittesprekeudat de indeeling van dat departe ment in kiesdistricten niet gewijzigd zal worden zonder dat de Raad daarover geraadpleegd is. In dien van de Sarthe is voorgesteld, dat bepaald moge worden, dat bezoldigde regeerings- of gemeente-ambtenaren geene aanbevelingen van candidaten mogen rondbrengen, welk voorstel is aangevuld door eene motie om op de geheele opheffing der officiëcle Candida turen aantedringen. In verscheidene "Raden is aan gedrongen op de opheffing van art. 75 der constitutie van jaar VIII, waarbij de machtiging van den Staatsraad nood zakelijk wordt gesteld voor bet vervolgen van ambtenaren, ter zake van daden in hunne functie gedaan, door particu lieren; er op bet opdragen van de benoeming der maires aan de gemeenteraden of rechtstreeks aan de kiezers. De Alg. Raad van de Yonne heeft een programma van hervor mingen geformuleerd, 't welk o. a. ook de instelling der jury voor drukpersdelicten omvat. In dien van het Noorden is aangedrongen op opheffing van het dagbladzegel, herzie ning der bepalingen omtrent de gereebtelijke aankondigingen openbaarmaking van bet verhandelde in de zittingen der Raden, waarborgen tegen wijziging in de samenstelling der kiesdistricten, benoeming der maires door de gemeenteraden en intrekking van art. 75 der constitutie van jaar VIII, en zijn de voorstellen daaromtrent, ondanks bet op de onbevoegd- beid der vergadering steunende verzet van den presidentnaar de afdeelingen verzonden. De Alg. Raad van de Creuse beeft, op voorstel van haren voorzitter, den bekenden Afgevaardigde du Miral, een adres aan den Keizer geteekend, waarin Z. M. dank gezegd wordt voor de verleende hervormingen en am nestie, maar tevens met aandrang verzocht om de behoudende zending niet uit het oog te verliezen, "de roemrijke oorzaak van zijne troonsbeklimming is geweest." Den 26 heeft het gerechtshof te Marseille, in hooger be roep, den kapitein Nicolai, van de Abbatucci, die tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld was, vrijgesproken, de 2,jarige gevangenisstraf van den stuurman bevestigd en die van den equipagemeester van 15 maanden op 2 jaren gebracht. Op de beurs te Parijs heerschte den 27 eene paniek, ten gevolge van ongunstige geruchten aangaande den gezond heidstoestand van den Keizer, welke echter door den beurs- commissaris tegengesproken werden. Het Journal Officiel logenstrafte ook den volgenden dag die geruchten, met ver zekering, dat de rheumatische pijnen dagelijks verminderden en dat een onderzoek zou ingesteld worden naar de personen, die met laakbare bedoelingen dergelijke verzinsels uitstrooiden.' De maarschalk Prim is den 28 vergezeld van zijne familie te Parijs aangekomen. De Keizerin en de keizerlijke Prins hebben den 25 te Lyon de inwijding bijgewoond van den Boulevard, welke, op 's Keizers last, op het terrein der vroegere fortificatiën is aangelegd. Daarna heeft de Keizerin de tentoonstelling van zijde- en borduurwerken bezocht, waar zij door meer dan 1000 dames is ontvangen. Vervolgens zijn H. M. en de prins bij eene wapenschouwing tegenwoordig geweest. Op het raadhuis werd een groot diner gegeven. Den vol genden morgen zijn beide personen naar Toulon vertrokken en daar even hartelijk ontvangen. Na bet bezoeken der hoofdkerk, bet houden eener dames-reeeptie en het ontvangen der gewestelijke en stedelijke overheden, hebben de Keizerin en de Prins, onder het gebulder van het geschut der forten en schepen, zich aan boord begeven van het stoomjacht V Aigle, waarmede zij den 27, na eerst nog het arsenaal en andere openbare en liefdadige instellingen te hebben bezocht, naar Bastin zijn gestevend,. Aldaar den 28 aangekomen, is de menigte met moeite weerhouden om de paarden van bet keizerlijk rijtuig aftespannen en het voorttetrekken. Op bet raadhuis bood de Keizerin een dejeuner aan de burgerlijke en militaire overheden aan, en heeft zij van het balcon bet voorbijtrekken van het garnizoen en der deputatiën uit alle gemeenten van het arrondissement aanschouwd, 's Avonds heeft het stoomjacht den tocht naar Ajaccio voortgezet. Den 29 zijn H. M. en de prins aldaar aan de Napoleons-kade door de authoriteiten ontvangen De Keizerin woonde in de hoofdkerk de mis bijlegde den eersten steen voor de nieuwe hoofdkerk, ontving op de prefectuur de dames en de overhedenbezocht de woning der Bonaparte's, de keizerlijke kapel en het m\izea.m-Fesch en deed in eene sloep een tochtje langs de reede, vergezeld van de zeilvaartuigen van het eskader van de Middellandsche-zee. De stad was alom met vlaggen en eerepoorten versierd en vervuld van de van gansch Corsica toegestroomde menigte, 's Avonds was de stad schitterend verlicht en heeft de Keizerin eene gala voorstelling in den schouwburg bijgewoond. Den 30 zijn de hooge gasten op bet balcon van bet raadhuis getuige geweest van liet voorbijtrekken van talrijke deputatiën uit de gemeenten van het eiland, die de meeste geestdrift be toonden. Na bet uitreiken van ridderkruisen en medaljes defileerden ook de troepen van het garnizoen en van bet eskader. De prins bracht vervolgens een bezoek aan de Napoleonsgrot. woonde verder een door den Algemeenen Raad aangeboden banket bij (de Keizerin was door vermoeid heid eenigszins ongesteld), en reikte daarna de acten uit der ter gelegenheid van bet eeuwgetijde aan de oude strijders verleende pensioenen. Den 31. 's morgens vroeg van Ajaccio vertrokkenzijn de reizigers tegen den avond te Toulon teruggekeerdna op d( hoogte der Hyères-eilanden door het gepanserde eskader ontmoet en gesalueerd te zijn. T- de 1 m De gevolmachtigden van Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Haïti, Italië en Portugal hebben de ratificatiën gewisseld der overeenkomst in 1864 te Parijs geteekend tot, het leggen vau een onderzeesche kabel tussehen Europa en Zuid-Amenca. De fransche trans-at lantische kabel is op 1000 mijlen van de kust defect; de deer Parley, een zeer ervaren engelsch werktuigkundige, belmdt zich thans te Brest en hoopt de fout, zonder den ka'el optehalen, te herstellen. De met verschille nde ridderorden versierdemeer dan lOOjarige oud-kolone; der poolsche lanciers Kurowski is in bet parijsehe gasthuis het IIótel-Dieu overleden. Den 1 Sept. beeft de Keizer, die geheel hersteld isweder den ministerraad gepresideerd. Te Lyon zal een Congres gehouden worden van de liberale departementale dagblr dpers, waarin o. a. de wenschelijkheid van bet benoemen der ns lires door de gemeenteraden en van liet bureau der Alg. Rapen door die Raden zeivenvan het op- beffen van art. 75 dLr constitutie van het jaar VIII, en van bet kenbaar maken er wenschen van de Alg. Raden aan bet Wetg. Lichaam ,m plaats van aan de ministers zal be sproken worden j In liet Journa Ofjkiel wordt gemeld, dat het gouverne ment zich in het coiïieiüe niet zal doen vertegenwoordigen. Senaat. De zitti.ng van den 24, waarin bet rapport over het ontwerp-senatus-j-consult werd voorgelezen, is, behalve door prins Napoleon in zijne betrekking van senateur, ook bijgewoond door de ministers en door de uit Londen en Brussel overgekomen leden de Lavalette en de Laguéronnière. Het rapport is aandi iclitig aangehoord en ten slotte levendig toegejuicht. Tot de1 door de commissie afgewezen amen dementen behoort df *t der heeren de Ségur d' Aguesseau Larabit en Hubert-L kliste, tót herstel van het adres van ant woord. De meerder beid beschouwde zoodanig adres meer als een element van agitatie dan van nuttige gedachtenwis- A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1