,\o. 37. Eenenzeventigsle Jaargang. 1860. f) mm hm 2 SEP T E M B E R. Z O I) A G (Dfficiccl (Ocbccltc. 1*1 k voor nieuwe umteu en gewigten te Alkmaar, Politick (J)ucrzichL 'A&T'k £€lcfcdijkgcftc Berichten. II e I ff i c. (Pruisen. Oostenrlik-Hoiigariie. Zwitserland. A I A A C A N Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O.G5, franco per post f O, SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. 1KT S? s^ju-r. a«T3 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetene», dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van 7 September 1869 heeft benoemd: tot lid der vaste commissie voor de verordeningen gedurende 1869, in plaats van den lieer Mr. P. A. de Langeoverleden den heer Mr. D. F. ran Leeuwen; herbenoemd tot leden der vaste commissie van financiën gedurende 1869 dc heeren J. C. Koon en P. Bruinvis de Lange, die tengevolge van hunne periodieke aftreding als leden van den Gemeenteraad, ophielden leden dier commissie te zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 September 1869. De Secretaris. SPANJAARD T. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N°. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het kohier over het 1" kwartaal der dienst 18?-ï, op den 7 September 1869door den Heer Commissaris des Konmgs in de provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezetendie daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit na latigheid zouden voortvloeijente voorkomen. Alkmaarliet Hoofd van het Bestuur voorn., den 10 September 1869. A. MACLAINE PONT. in het gewone lokaal, op Maandag 13 September a.s. De 1». Arr.-IJker te Alkmaar. E. G. STAAL. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2" helft der maand Julij 1869: GEB', van ZON; J. G. de HAART; J. G. de HAART; H. KLINK, Amsterdam; NEELTJE BAKEN, Hesbroek G. BLAUWENOORT, Heusden; N. PELT. Kampen; J. J. de GROOT, Hellevoetsluis. Van het hulpkantoor Heilo J. BRUNTENHeer Hugo Waard Van het hulpkantoor Oude Niedorp TRIJNTJE IJLANDPuttershoek. Van het hulpkantoor de Rijp .- G. MUNN1K Zuidscharwoude. Van liet hulpkantoor Woqmm: S. BEERSAlkmaar. Gedurende dc i« helft der maand Augustus 1869 TRIJNTJE BRIEFJES; wed. J. BOOD; H. SMIT Alkmaar; van PUTTENwed. C. H. JASPER, Amsterdam; G. ROETEN, Bergen; SMITS, Burgerhrug; K. ERIKS ColhornH. HOEKSTRA, HallumK. KAPER, Heer Hugo Waard; C. KNAAP, Heilo; STUURMAN, Leiden; W. H. HENDRIKS, Nijmegen; L. de LANGE, Opdam; WILLEMS, Petten; mevr. BOK, Winkel. Van het hulpkantoor Rustenburg H. BE RESAlkmaar. Van het hulpkantoor de Rijp MAARTJE GROOT, Heer Hugo Waard. Van het hulpkantoor Schoorldani: G. J. BROKKEN Zevenhuizen. Van het hulpkantoor Spanbroek: N. BUSCHER, Zevenhuizen. Van het hulpkantoor Wognum: J. WILTENBURG, 's Hertogenbosch. Wanneer wij van de noordsche mogendheden gewagen, dan komt ons aanstonds de kolossus voor den geest, wiens hoofd van de IJszee omgeven wordt, wiens voeten zich baden in de Zwarte en Caspische zeeën en wiens geweldige armen zich uitstrekken van de Oostzee tot aan de Amur: hetmach- tige Czarenrijk. Maar naast dat toonbeeld van kracht rijst ook voor onze verbeelding de bleeke schim van het vertrapte en vernietigde Polenvan het eens zoo fiere en heldhaftige koningrijkwaarvan de naam zelfs in den mond van den overheerscher, die slechts westelijke provinciën of gouverne menten van de Weichsel kentgeene geografische bepaling meer is. De russificatie van het ongelukkige land wordt met onverbiddelijke gestrengheid doorgezetde jongelingschap weggesleept voor de langdurige dienst in het keizerlijk leger, de mannen die zich tegen het russische gezag verzet hebben 111 ballingschap gedreven of tot harden arbeid in den mijnen van bibene veroordeeldde priesters uit hunne gemeenten verwijderd ot gedwongen tot aanneming van den griekschen ritus en tot erkenning van de oppermacht der petersburger synode, de verbeurdverklaarde en door de ballingen verlaten bezittingen bevolkt door russische boeren, de russische taal ingevoerd bij liet onderwijsde academie te Warschauhet laatste bolwerk der nationaliteit, opgeheven en vervangen door eene russische universiteit, het historisch muzeüm in het voormalige kasteel van prins Czartoryski weggevoerd naar Petersburg, zoo vergrijpt zich Rusland zonder ophouden aan liet^ leven, de godsdienst, de taai, de geschiedenis en het eigendom der polen en zal, eer nog een menschen- leeftijd is voorbijgegaan, van het Rijkdat eenmaal voor de poorten van Weencn de christenheid heeft gered, gesproken worden als over een van de ondergegane volken dei- oudheid, treurigschouwspel voorwaar, waarvan het zoo beschaafd Europa der negentiende eeuw getuige moet zijn, zonder de vernietiging van een zijner natiën te willen of kunnen verhoeden. Polen moge door zijne inwendige verdeeldheid het verlies zijner onafhankelijkheid verdiend, door den ongeknakt gebleven trots en hardheid zijner edelen het welslagen van alle pogingen tot bevrijding en herstelling verbeurd hebbenmet afkeer wendt men zich van den beul, die het vonnis met noodelooze wreedheid ten uitvoer legt. De gang der beschaving schijnt te eischen, dat de meer ervaven de minder ontwikkelde vol keren overheerschen en aan orde en tucht gewennenen daarom kan met vrede nemen met het voortschrijden van Rusland te midden der half barbaarsche stammen van Cen- traal-Azie, maar in Polen ziet men den meerdere beheerschen do ir den mindere, de zegepraal van het ruw geweld van den sterksten. In nog grootere mate is dit het geval in de rus sische Oost,zee-provinciënde gewesten wier op bijzondere voorrechten steunende duitsche bevolking tot de meest be schaafde van Rusland behoort, waaraan het keizerrijk dan ook zijne beste staatslieden en geleerden heeft te dankenten spijt der moscovitische partij, die zich thans beijvert om ook daar het stelsel van russificatie intevoerendoor onderdruk king van de taal en van de godsdienst (de luthersche) der inwoners. De in Duitschland verschijnende bladendie ge zwegen hebben zoolang Polen gemarteld werdheffen luide kreten van verontwaardiging aan, nu de duitsche broeders der Oostzee-provinciën gevaar loopen het lot der polen te gaan deelen. Wat moet men intusschen van Keizer Alexan der denken, die de mishandeling van Polen en de schendinj van de rechten der duitsche gewesten beveelt of gedoogt van den Vorst, wiens edelaardige bedoelingen tijdens de op heffing der lijfeigenschap zoo hemelhoog zijn verheven? Een van beidehij heeft de natuurlijke goedheid van zijn hart na daaraan in den aanvang zijner regeering bot te hebben gevierduit staatszucht, onder den drang der oud-russische bojarengesmoord en door koude strengheid vervangenof wel, wat hem als een ceredaad wordt aangerekend ishoe verblijdend voor de menschheid zij ook moge zijngeen uit vloeisel van zijn edel gemoedmaar zijn én de emancipatie der lijfeigenen èn de russificatie van Polen de goede en kwade gevolgen van zijnin de middelen van uitvoering gansch niet kieskeurig, streven tot bevordering der macht en eenheid van zijn uitgestrekt Rijk. Weinig minder veelkleurig dan Rusland door de verschei denheid zijner volkeren is de oostcnrijksche Keizerstaat. Ook deze heeft het werk der unificatie beproefdmaar daarin schipbreuk geleden. Het naar de heerschappij trachtende duitsche element was niet opgewassen tegen den eendrach- tigen tegenstand en de taaie volharding der magyaren en toen het, door den slag van Sadowa, zijnen steun op den Duitschen Bond verloren hadmoest het tot eene schikking komen waardoor de hongaren bevredigd werden en een dualistisch Rijk, de oostenrijkseh-hongaarsche monarchie, geboren werd. Beide Rijkshelften bekwamen Vertegenwoordigingen, waarvan Delegation de noodige gelden voor de gemeenschappelijke aangelegenheden moesten bewilligen. De tot Rijkskanselier benoemde Saksische minister v. Beustdie in de moeieiijke omstandigheden van Oostenrijk tot deze uitkomst wist te leiden, beijverde zich om het constitutioneele regeeringstelsel wortel te doen vatten en door het invoeren van aan den geest des tijds beantwoordende wetten een nieuw leven te versprei den. Maar de concession, aan Hongarije gedaanspoorden de bohemers en de galiciers, of liever de czechen en de polen onder hen, aan, 0111 dezelfde voorrechten te eischen, ten koste van de eenheid der cisleithaansche landen, aan wier gemeen schappelijke Vertegenwoordiging zij meermalen hunne Afge vaardigden onttrokken. Hun streven naar eene federatie on dervond uit den aard der zaak tegenstand bij het centraal gezag en zulks te meer, omdat zich in Boheme eene aan zienlijke minderheid van duitschers, in Galicie eene van ruthenen bevindenten aanzien van welke de meerderheden van czechen en polen zeer ongunstig gezind zijnmeerder heden die zich in de Landdagen gansch niet vrijgevig be- tooneu en, door het doordrijven van het uitsluitend gebruik harer taal bij het onderwijsde verwijdering en tweespalt onder de inwoners zeer bevorderd hebben. Herhaaldelijk is de hooge regering reeds krachtig tusschenbeide moeten treden tot het tegengaan van de oproerige wijze, waarop de gekoes terde wenschen werden openbaar gemaakt, vooral in Boheme in zoogenaamde tabors of volksvergaderingen. Het natio naliteitsbesef zoekt zich daar te lande ook te uiten door het verlevendigen der nagedachtenis van Johannes Huss, waartoe zelfs eene bedevaart op groote schaal naar Constanz onder nomen is, en op 1 Sept.. a.s. een gedenkteeken feestelijk zal worden ingewijd. Een deel der czechen gaat verder in zijnen ijver en wekt sympathiën op voor Rusland, dat zich het voorkomen geeft van de natuurlijke beschermer der slavische volken te zijn. Bij deze bezwaren heeft de regeering ook te kampen met de hooge geestelijkheid, welke het door de nieuwe wetten feite lijk afgeschafte concordaat nog altijd als verbindend en de daarmede strijdige wetten, vooral die betreffende het burger lijk huwelijkals onbestaanbaar met het catholieke geloof en als ongeldig^ beschouwt. Door het gevoerde rechtsgeding tegen den bisschop van Linz heeft het gouvernement echter getoondde wetten te willen handhaven en alle burgers daaraan gelijkelijk te willen onderwerpen. Verblijdend is het intusschen, dat eenige prelaten een blijk van toenadering gevendoor hunne ouderhoorige geestelijken te vergunnen deel te nemen aan het toezicht over het, aan het uitsluitend beheer der geestelijkheid onttrokken onderwijs. De publiek geworden opsluiting eener krankzinnige non in een klooster te Krakau heeft een storm tegen de kloosters en de jezuieten in het leven geroepen, welke geleid heeft tot uitvaardigen van eene verordening om de kloosterlingen te beschermen tegen de uitvoering van maatregelen van kerkelijke tucht waaaran zij zich niet vrijwillig onderwerpen, eu welke, volgens den door den gemeenteraad van Weenen uitgesproken wensch, waarschijnlijk voeren zal tot de gelijkstelling der kloosters met alle andere door de wet beheerschte vereenigingen. De zittingen der Delegatiën zijn afgeloopen en hebben het r-QR A "V De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. bewijs opgeleverd dat deze instellingenbij wederkeerige in schikkelijkheid, nog al zoo kwaad niet werken. Hare overeen stemming zou echter gevaar loopen, indien de leden zich lieten beheerschen door een gevoel van jaloezieter zake van wer kelijke of schijnbare bevoorrechting van de eene Rijkshelft boven dc andere. De opheffing der Militaire Grenzen b. v. zou daartoe aanleiding kunnen geven. Eertijds als eene be veiliging tegen de invallen der turken noodzakelijk, is thans de militaire inrichting der zuidoostelijke grenslanden volko men overbodig geworden en kan de bevolking, onder het burgerlijk gezag geplaatst, zich meer aan de werken des vredes toewijden. Maar bij hel ophouden van het beheer dier landen door het gemeenschappelijk ministerie van oorlog, moesten zij aan een der beide Rijkshelften toegevoegd worden en de ligging bracht alleszins mede, dat Hongarije deze vergrooting van grondgebied en daardoor eene vermeerdering van inkom- sten zou bekomen. In liet vooruitzicht hiervan, weigerde de oostenrijksehe Delegatie alvast de voor de Militaire Gren zen uitgetrokken gelden, hetgeen natuurlijk het keizerlijk besluit tot opheffing verhaastte, en men wees er met nadruk op, dat het aandeel van Hongarije in de algemeene lasten der monarchie in evenredigheid tot die vermeerdering verhoogd behoorde te worden. De Delegatiën hebben geweigerd den minister van oorlog te indemniseeren voor het zeer aan zienlijk bedrag, waarmede hij zijne begrooting van het vorige jaar overschreden heeft, zoolang hij de gansehe jaarrekening met. door hem is overgelegdwaartoe de jtijd overigens wel verschenen is. Hij vraagt bovendien voor het loopende jaar supplementaire credietenen is het reeds onaangenaam der gelijke onvoorziene en daarbij improductieve uitgaven te moeten toestaanerger is hetwanneer goedkeuring ver langd wordt van uitgavenwelke zonder machtiging reeds zijn geschied. Het oostenrijksehe leger verslindt reeds schat ten genoeg, die op andere wijze besteed den bloei des Rijks grootelijks zouden kunnen bevorderen. Toch verzekerde de minister v. Beust, bij de behandeling van het budjet van oorlogdat de tijdsomstandigheden geene vermindering der krijgsmacht toelietenen hij wees daarbij op Pruisendat elke. poging tot toenadering verijdeld had'. De waarnemende minister van Witenlandsche zaken in dien Staat, de heer v. Unie, vond in hetgeen hem door de dagbladen hiervan ter oore kwamaanleiding omin eene scherpe nota aan den pruisischen gezant te Weenen, het tegendeel te beweren en de bestaande verwijdering aan den onwil en het wantrou wen van Oostenrijk te wijtenwaarop de heer v. Beust het antwoord niet schuldig bleef, zoodat een pennestrijd gevoerd werd zonder eenig ander gevolgdan het verlevendigen der bestaande verbittering en het des te meer verschuiven van de al of niet gewenschte toenadering. 1 ruisen begrijpt zeer goed, dat Oostenrijk zich maar noode onderwerpt aan de bejialing van den vrede van Praag, waarbij het van allen invloed in Duitschland moest afstand doen, en waardoor de inwoners van de duitsche erflanden des Kei afgescheiden van hunne stamverwantentegenover de bevolking van de overige landen des Rijks in een moeilijken toestand werden gebracht. Al mag het vertrouwen, dat liet afgestreden en met schulden bezwaarde keizerrijk geen oorlog wagen zal om zijne vroegere positie te heroveren, evenzeer gevoelt hetdat de verwonneling van gisteren heden niet met oprechtheid de hand kan drukken van den overwinnaar die hem vertreden heeft, en thans als spottend wijst naar het oosten, de landen van den Donau, waar hij schadeloosstel ling zou mogen zoeken voor hetgeen in het westen verloren Pruisen wordt te meer aan den wrevel van Oostenrijk ke,s der duitsche suprematieveel min de meening onder schrijven dat het zwaartepunt der monarchie van Weenen naar Pesth is verplaatst. De vereenigde zittingen der Dele gatiën dienen om tot eenheid te geraken over uitgaven waaromtrent in de beide vergaderingen verschillend geoor deeld isen daartoe is noodig dat een gedeelte der leden van de eene partij zich bij de andere partij schaartmaar van deschoon onderling minder, maar tegenover de oosten rijkers des te meer eensgezinde hongaren zijn zoodanige concession minder te wachten, dan van de gedeputeerden van velerlei landaard, die de Delegatie van de oostenrijksehe helft des Rijks vormen. Het gedachtenisfeest van Huss heeft geen bijval gevonden bij de oud-czechische partij, de conservatieven onder de ijver- aars voor dc herstelling van het boheemsche Koningrijk, die het waarschijnlijk niet konden goedkeuren om, ter bereiking van politieke oogmerkeneen man te vereeren diewelke plaats hij in de nationale geschiedenis dan ook bekleedt als voorlooper der kerkhervormers zoodanige hulde van eene roomsch-catholieke bevolking niet verdient. De clerikale bladen wijzen er met beteekenis op, dat het feest eene anti- duitsche en geenszins eene anti-catholieke strekking had, en noemen het overigens mislukt. De thans gebleken verdeeld- ïeid onder de czechen komt het cis-leithaanscke ministerie ongetwijfeld ten goede. Een teeken des tijds mag zeker genoemd worden de hulde door een oostenrijkschen Aartshertogen wel als vertegen woordiger van zijnen keizerlijken broeder, gebracht aan de nagedachtenis van Keizer Joseph IT, een Vorst die zijn tijd te ver vooruit was om in zijne pogingen tot verlichting van zyn volk begrepen en ondersteund te worden en die sedert het doelwit van de schimpsckoten der reactionaire partij ge bleven is. Keizer Frans Joseph, die door deze partij meer- malen voorgesteld wordt als onwillens genoodzaakt tot het betreden van den constitutioneelen weg, heeft, door de zen ding van zijnen broeder naar de feestviering te Slavikonitz een bewijs gegeven, dat hij het vrijzinnig streven van zijnen groeten voorvader waardeerten die broeder heeft op zeer duidelijke wijze te kennen gegeven, hoezeer hij zich beleedigd gevoelt, dat een der hooge prelaten van Mora vie hem juist bij deze gelegenheid zijne begroeting onthouden heeft. De kansen voor de frankforter jongelieden staan niet gun stighet blijktdat zij bij de hooge regeering hunne, voor de naturalisatie in een vreemd land noodige papieren hadden aangevraagd met de bijvoeging „tot verhuizing naar Zwit serland en de regeering vindt in die bepaling reden om te vorderendat zij daaraan werkelijk gevolg geven. Eenigen i miner hebben de tusschenkomst van den zwitserschen Bonds raad ingeroepenmaar het schijntdat deze ongenegen is ln de bres te springen voor schijnburgersdie zich door middel van misleiding aan de burgerplichten van hun vader land meenden te onttrekken. herinnerdals het let op den weerzin waarmede de gean nexeerde gewesten zich in de gevolgen van den oorlog van 1866, in het verlies hunner onafhankelijkheid schikken. On miskenbaar materiëele voordeelen kunnen het gemis van zelf standig bestaan eerst langzamerhand vergoeden en de ver plichte krijgsdienst is niet geschikt om de bevolking der nieuwe provinciën met het pruisische staatsburgerschap te verzoenen. Dit blijkt inzonderheid in dc oude vrijstad aan de Mainwaarvan honderden jongelieden het zwitsersche burgerrecht gekocht hebbenom zich aan de gedwongen wapendienst te onttrekken. Zij meenden dan als vreemdelin gen te b rank fort te kunnen blijven wonenmaar de regee ring heeft hun deze zoete waan ontnomen, door hun vertrek uit de stad te gelasteneen bevel waardoor groote versla genheid teweeggebracht is en waarvan men de intrekking nog hoopt te verwerven. Onder de voordeelen, waarop wij wezen, behoort zeker de opheffing van vele overblijfselen van vroegere tijdenvan gilden en andere beperkingen van handel, \erkeer enz. Zoo ook stelt het nieuw ontworpen strafwetboek voor het Noordduitsch-Verbond de opheffing voor van het terechtstaan der leden van den lioogen adel voor eene hoogere rechtbank dan de overige burgers, een voornemen dat de onverbeterlijke jonker-partij van gloeiende verontwaardiging vervult. Wat de pruisische financiën betreft, de vette jaren van voorheen hebben voor magere plaats ge maakt,; het valt, bij den onwil der noordduitsche Bondsverga dering om nieuwe belastingen te heffen, moeilijk om de noo dige gelden voor het zoo talrijke leger en de in wording zijnde zeemacht te bekomen, zoodat de schatkist schraal voorzien is. Daarbij komt. dat de provinciën, welke in '67 zoozeer door misgewas en hongersnood geteisterd werden thans ontzaggelijke verliezen lijden door de veepest, waardoor eene groote daling van de waarde der vaste goederen wordt veroorzaakt. Het bovenstaande, reeds voor het vorig Nr. bestemd, moest wegens plaatsgebrek achterwege blijven. Naar aanleiding van de sedert ontvangen berichten strekke daarom het vol gende tot aanvulling: De weener dagbladen gevoelen zich zeer gekrenktomdat in de vereenigde zitting der beide Delegatiën een paar punten van verschil aangaande posten der begrooting in den zin der hongaarsche zijn beslistdoordien de poolsche leden van de oostenrijksehe hunne stemmen bij die der hongaren voegden. De weener pers kan zich nog maar niet schikken in het ver- Te Leuven is den 6 Sept. en volgende dagen hel elfde Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres gehouden, waartoe vele belangstellenden uit Noord- en Zuid-Nederland waren opgekomen. Van stadswege zijn velerlei feestelijk heden aangericht ter eere en tot genoegen der ledenter- wij 1 allerwegen de nederlandsche en belgische vlaggen wapperden. Het volgende congres zal te Middelburg plaats hebben, daartoe bij loting tegen Maastricht aangewezen. De berichten omtrent de veepest luiden gunstigermen hoopt dat het door de genomen maatregelen gelukt is om de ziekte binnen de grenzen der besmette districten te beperken. De Vorst van Hohenzollern-Hechingen is den 3 op zijn slot in Silezie aan eene beroerte overleden. Hij was de laat ste van zijn geslacht. OOSTENRIJK. Bij het te Slavikonitzgelijktijdig met de opening van den boheemsch-silezischen spoorweggevierde gedachtenisfeest aan Keizer Josef 11heeft de bisschop van Briinn verzuimd den aartshertog Karei Lodewijk te begroeten, die daarover zeer verstoordzijn beklag aan den Keizer heeft gedaan. De bisschop, graaf Schaaffgotsche, verontschuldigt, bij schrijven aan den lagesboten aus Mdhrenzijne afwezig heid hiermede dat hij van den doortocht van den Aarts- liertog geene officiëele kennisgeving had ontvangen. Het den 4 te Praag, ter herinnering aan Huss gevierde feest heeft meer een anti-duitschdan een anti-clerikaal karakter gehad. Er waren vele russen en slaven, en ook engelschen en franschen tegenwoordig. De deelneming be antwoordde echter niet aan de verwachtingop het spaarzaam versierde en verlichte Bethlehemsplein waren 8000 personen, meest nieuwsgierigenvereenigd. Garibaldi zond per brief zijnen groet aan de feestvierenden. De minister van eeredienst heeft de intrekking bepaald der j aarlijksche subsidie van 1800 11., wrelke het klooster der car- melitessen te Krakau tot dus ver uit de staatskas ontving. De priester Heinzel heeft in de Tagespost van Linz zijn open brief aan den bisschop Rudigier herroepen en openlijk zijn leedwezen over het gebeurde betuigd. In Galicie zijn de gemoederen zeer ontrust en volksverga deringen en bijeenkomsten der kiezers aan de orde van den dag. De democratenresolutisten en gematigden wenschen allen uitbreiding van de autonomie des lands, de eene partij in grootere mate dan de andere. De heeren Ziemialkowski en Goluchoieski, behoorende tot de gematigde partijhebben hun mandaat als leden van den Rijksraad nedergelegdtoen hun in eene volksvergadering gebleken wasdat hunne gevoelens door de meerderheid der kiezers niet gedeeld werden. In antwoord op de nota van den beierschen minister v. Rohenlohe van 9 April, heeft de Bondsraad het voorgestelde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1