No. 38. Eenenzeventigste Jaargang. 1869. L LSeït uSfg,g~ 'LO IV I) V G S E V T E M B E R. SïlckcltjJiscïic 15ci-icïitc?t. Relgie. Pruisen. Hamburg. Itremen. ^Avi^crlaiid Spanje IVankrljk. Turkije. S'ara^uav. ïci-eouigilt' Sfatcn. iEisgelamL A I, K Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f (KG5, franco per post f OySO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers I1ERM'. COSTER ZOON. Door hét aangevraagd eervol ontslag van een der stads geneeskundigen te Alkmaar wordt d'ie betrekking vacant, en worden zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, bij voorkeur medicina; doctoren, verzocht, zich onder overlegging van stukken, vóór 1 October 1869 daartoe te adresseren aan het Gemeentebestuur. De bezoldiging be draagt f 300. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 22 September 1869, des namiddags ten 1 uur. Namens den V oor zifter van den Ha ad, SPANJ AARDT. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 20 tot Zaturdag 25 September e.k., van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter- lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand Julij 1869. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittanje en Ierland, gedurende de maand April en de overige maanden van 1869. Verzameling van konsulaire en andere berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart. I. II, II. 1 en 2. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd AlkmaarF. M. AGHINA, Voorzitter. 16 Sept. 1869. J. P, KRAAKMAN, Secretaris, 2. 3. De regeering heeft op de nota van den beierschen minister v. Hohenlohe geantwoord, dat zij jegens het concilie geene andere houding kan aannemen dan jegens het mechelsehe congres en andere vergaderingen van geestelijken aard, n. 1 die van strikte onthouding, en dat zij in de landswetten voldoende wapenen bezit om de rechten van het burgerlijk gezag te handhaven. Onder het rund- en wolvee heerscht eene besmettelijke ziekte, welke door runderen uit Nederland is overgebracht. Prins Napoleon heeft den 11 Brussel en het slagveld van Waterloo, den 15Ligny en Charleroi bezocht. Den' 10 is hij naar Rijssel vertrokken. In eene vergadering den 3 te Hadersleben in Noord-Slees- wijk gehouden, is een adres aan den Koning vastgesteld, waai iii op de bij den vrede van Praag bepaalde volksstemming wordt aangedrongen. De deputatie, welke met de overbren ging is belast (2 vorige deputation zijn noch bij den Koning noch bij de regeering toegelaten), is gemachtigd om, indien zij bij den Koning geen gehoor vindt, te Weenen opkelde- ring te gaan vragen omtrent art. 5 van het vredesverdrag. f lij gelegenheid van s Konings bezoek te Koningsbergen, is door het gedrang der menigte de leuning eener bru" bezweken. 34 Ijijken zijn uit liet water opgevischt. Het gerechtshof aldaar heeft in eerste instantie uitspraak gedaan in het sedert 2 jaren hangend geding, tegen den Afgevaardigde v. Hoverbeckden stenograaf Penskg^en den redacteur Stein, wegens liet uitspreken en mededeelen eener entiek van de uitspraak van het opperste gerechtshofbetref fende de vervolgbaarheid der Afgevaardigden ter zake hunner redevoeringen m het Parlement. De redacteur is, als het opperste gerechtshof beleedigd hebbende, tot 60 tb. boete yeroordeeld, de beide andere heeren zijn vrijgesproken. Te Berlijn is eene tweede volksvergadering gehouden over de kloosterkwestie, waarin evenveel voor- als tegenstanders der kloosters verschenen waren en de eersten zooveel geraas maakten, dat de laatsten zich niet konden doen verstaan Het gevolg van dit tumult was, dat de policie de bijeen komst ontbond. Den 14 is te Berlijn met groote plechtigheid, doch bij zeer ongunstig weder, de'eerste steen gelegd van het ge- denkteeken ter eere van Alexander v. Humboldt, die in 1769 op denzelfden dag geboren werd. Eene democratische vereeniging te Frankfort heeft eene uitvoerige verklaring opgesteld over het ontzeggen van ver blijf in Pruisen aan de jonge frankforters, die liet. zwitserscbe burgerrecht gekocht hebben. Het doel van dit stuk is de zwitsereche regeering aantesporen om de belangen dier jonge heden te verdedigen. De arbeiders in de lauensteinsche rijtuigfabriek, die sedert geruimen tijd liet werk gestaakt hebbenzijn den 7 tot grove buitensporigheden overgegaan en hebben de gebouwen der fabriek geplunderd. De directeur beeft uit zelfverdedi ging een der arbeiders met een pistoolschot zwaar gekwetst zoodat deze sedert is overleden. Vele personen zijn ge wond geraakt en onderscheidene arbeiders in hechtenis ge- nomen. Later is de aanval op de fabriek herhaald door andere werklieden, die van eene door de polieie ont bonden vergadering kwamen. Zij werden echter door eene sterke polieie-macht ontvangen, die van hare wapenen gebruik maakte, nadat verscheidene agenten door steenworpen waren gekwetst. De voorzitter van het comité voor de werkstaking, die bij den aanvang der onlusten naar Bremen was vertrokken, is bij zijne terugkomst te Ilamtur" in hechtenis genomen. De bestuurders der noordduitsche Lloyds-inaatschappij hebben den 10 besloten tot het oprichten eener directe stoomvaart van Bremen op Nieuw-\ork, en een contract aangegaan om roorloopig 3 stoombooten aantebouwen. c N Do Advertentiën kosten van 1-5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan"; ingezonden berichten een dag vroeger. heeren Mbel en Liebhiechtzijn door de rechtbank in tweede instantie te Leipzig veroordeeld ieder tot 3 weken gevange nisstraf, wegens bet verspreiden van gevoelenswelke gevaar lijk zijn voor den Staat. Die gevoelens zijn geuit 'in een adresi aan de spaansche democratie, 't welk te Leipzig ge drukt en in liet licht verschenen is. OOSTENRIJK. Vorst Karei van.,Roumanie is den 11 bij den Keizer ontvangen en beeft ten liove het, middagmaal gebruikt. Hij beeft van Z. M. het grootkruis der Leopolds- t °°tva.n?e"- idlJ llee/t een bezoek bij deu heer v. Beust afgelegd, dat door deze beantwoord is, en eene audiëntie verleend aan de voorzitters van de besturen der beide isra elitische gemeenten van Weenen. Den 12 is te Krakau de Vereeniging van poolsche eenees- en natuurkundigen geopend, waartoe geleerden uit. Galicie i osen en Polen waren opgekomen. De bisschop van Briiini, graaf Schaafgotscheheeft een schrijven uitgevaardigd, waarin hij de verordeningen van 7 Juni en 7 Aug., betreffende de tucht en opsluiting der gees telijken, ernstig afkeurt. Den 7 is te Bazel bet vierde internationale arbeiderscongres geopend, lot voorzitter werd, even als ten vorigen jare, ge- kozen de te Londen gevestigde horologiemakcrsbediende Ju,ia. JLe Lausanne is den 14 bet internationale vredes- en vrij- heidscongres geopend, waarvan Victor Hugo eere-voorzitter is De graaf v. Cheste heeft den 29 Aug. uit Lissabon aan e regeering geschreven, dat hij, hoezeer spaanseli burger blijvende en alzoo de bevoegdheid tot terugkeer behoudende geen openhaar ambt in Spanje wil bekleeden zoolang de wet tige dynastie met op den troon hersteld is, en derhalve de hem op nieuw aangeboden waardigheid van kapitein-generaal niet kan aanvaarden, De minister Zorilla heeft den 3 Sept., in de „tertulia" der progressisten, zijne plannen ontwikkeld tot reorganisatie der catholieke hierachie. Hij is voornemens het getal aartsbis schoppen van 9 op 5, dat der bisschoppen van 59 op 32 of 33 en liet bedrag der jaarwedden van de hoogere geestelijk- °1Jte brengenhet meerendeei der nog bestaande vrouwenkloosters opteheffen, de gesloten kloosters en al de gebouwen, die tot, de opteheffen bisschoppelijke zetels be hoord hebben, tot staatseigendom te verklaren en de bekos tiging der eeredienst ten laste der gemeenten te brengen Men verzekert dat het den minister van Imaneiën gelukt is in deu dringenden nood der schatkist te voorziendoor het verwerven van een crediet van 125 miljoen fr. bij ceu buitenlandseh huis. De rustverstoring te Madrid op den 8in ons vorio- No vermeld, is ontstaan door het intrekken van een waeftpost' welke sedert de September-omwenteling door de vrijwilligers aan het departement van binu. zakentevens hoofdwacht post- en telegraaf-kautoor, betrokken werd Het regeeringsblad van den 7 bevatte een decreet van den ilegentwaarbij aan de aartsbisschoppen van ToledoBurgos Grenada bevilla, Valencia en Valiadolid en aan 35 bisschop pen de tevredenheid der regeering wordt betuigd over limine houding gedurende de carlistische bewegiug; de antwoorden van 13 andere bisschoppen in banden van den Staatsraad worden gesteld, ten emde te beslissen of zij wegens verzet vervolgd behooren te worden, en die van den aartsbis schop van Santjago eu van de bisschoppen van Osma en Urgel aan het opperste gerechtshof worden gezonden, om daarmede te bandelen als naar strikt recht gevorderd wordt Deu 10 is de orde verstoord te Paterna in de provincie Oadix. Een sergeant der burgerwacht is daarbij gewond geraakt. De militaire gouverneur van Cadix is met de burger wacht en liet beschikbare garnizoen naar Paterna vertrokken De permanente commissie uit de Cortes heeft de nood zakelijkheid erkeuddat het gouvernement krachtige maat regelen moet nemen om Cuba te behouden. Den 8 hebben de republikeinen uit alle deelen vau la ilancba te Alcazar, m Ciudad-Real, eene bijeenkomst in de open lucht gehouden, tot het bevorderen van onderlinge aansluiting en bet, vaststellen vau een staatkundig programma Van den genl. Prim is den 14 te Madrid een telegram ontvangen, waarin hij last geeft om geene opoffering te ontzien voor liet krachtdadig onderdrukken van den opstand op Cuba. Men verzekert, dat bij het kabinet eene nota ont vangen is van de n.americaaiische regeering, waarin gedreigd wordt niet het erkennen der insurgenten als oorlogvoerende partij, indien deze zieh nog eemgen tijd staande weten te houden 5 F regatten en eenige andere schepen zullen naar Cuba vertrekken. De President van de republiek Peru beeft reeds den 13 Aug. de onafhankelijkheid van het eiland van het spaansche gezag en liet gouvernement van Cespedes erkend. Naar verzekerd wordt, is bij de regeering een schrijven uit Florence ontvangen, waarin Koning Zietor Kmmamèl zijne toestemming geeft tot de candidatuur van den jeugdigen hertog v. Genua voor den spaanschen troon. i Bij kmerlijk decreet van den 8 is het aangenomen senaats besluit afgekondigd KaküR'ii. De bekende leden van den noordduitscbcn Rijksdag, de De lieer de Saynte-Beuve, die door den staat zijner gezond heid verhinderd is geweest aan de beraadslagingen over het senatus-consult deeltenemen, geeft, bij schrijven in le Temps waarvan hij mede-arbeider is daaraan zijne volle goedkeuring eu spoort regeering en natie aan om, zonder omtezien, op den nieuwen weg voorttestreven. De Keizer heeft, uit de fondsen der civiele lijst, en wel voor voor 1,250.000 fr., het door wijlen graaf A alewski in et departement der Landes bezeten landgoed doen aankoopen. Den 10 hebben de Keizer en de Keizerin, in weerwil van het regenachtige weder, in een gesloten rijtuig, zonder escorte, een gedeelte van de hoofdstad bezocht. Aan den commandant, van liet kamp te Chalons beeft de Iveizer doen weten, dat hij voornemens was zieh derwaarts te begeven, maar dat zijne geneesheeren zich daartegen nog verzetten, zoodat hij genoodzaakt is zijn plan optegeven Volgens la Presse beeft de minister van justitie de par ketten aanbevolenom t,en aanzien der drukpers alle gema- tigcilicid m acht te nemen, en elke vervolging te vermijden die met dringend door het algemeen belang geboden wordt' 15 ij een feestmaal op liet raadhuis te Eymoutiers gegeven ter cere van den geneesheer Cramouzand, bij gelegenheid zijner benoeming tot ridder van liet Legioen-van-Eer is de vloer der bovenzaal, waarin zich 350 der gasten bevonden bezweken. De genoodigden die zieh in Let benedenvertrek bevonden hebben in tijds kunnen vluchtenmaar van de van boven neergevallenen zijn 30 ernstig en 150 ligt gekwetst Jules IW beeft op een hem door de democraten te Algiers aangeboden banket, den indruk uitgewischt door zijne onlangs te Angers gehouden rede waarin hij zich gunstig over de voorgestelde staatkundige hervormingen had uitgelaten bij de radicale partij teweeggebrachtdoor te doen uitkomen dat. ondanks de geuite meening, zijne positie tegenover het bewind geenszins van aard veranderd was. Geen eerlijk man, zeide hij, kon zijne hand leggen in dé band hen die van de staatsgreep van 1851 voordeel hebben getrokken. Hij hield bet Keizerrijk steeds voor on verenigbaar met de vrijheid, maar kon zijne oogen niet sluiten voor liet licht, dat, sedert de laatste verkiezingen, door vermeerdering der macht van hel Wetg. Lichaam en door de daaraan beantwoordende vermindering van het per- soonlijk gezag, was opgegaan. Men mochtdaarbij echter met rusten. „Zoo lang besloot hij het gezag niet op den waren grondslag rust; zoolang de offieiëele candida ture!! bestaan; zoolang de maires door liet persoonlijk gezag benoemd worden; zoolang een staand leger ons budjet blijft verslinden; zoolang hebben wij nog niets verricht,." De voorziening in cassatie van den gewezen kassier tail le/er en van zijnen mede-veroordeelde Jules Pic te"en bet vonnis waarbij de eerste tot 7 jaren tuchthuisstraf, de laatste tot 12 jaren dwangarbeid is veroordeeld is den 11 verworpen. De heer Gmroult beeft in bet blad V Opinion Nationale de meening ontwikke d, dat, ingeval van overlijden of abdicatie des Keizers liet Regentschap niet aan de Keizerin maar aan prms Napoleon zou bebooren opgedragen te worden, le Monde le figaro, le Public (het orgaan van den beer Rouher) en le 1 euple francais, welke geacht wordt bet gevoelen des Keizers te vertegenwoordigen, zijn krachtig tegen dit denk beeld opgekomen. V Opinion Nationale maakt een adres van gelukwensching openbaar, door eenige te Londen verblijf houdende n. ame- ricanen gericht aan prins Napoleon, ter zake zijner redevoe ring in den Senaat. Het departementale dagblad-congres, bijeengeroepen om, met liet oog op de aanstaande zittingen van liet Wetg Lichaam, hervormingen in den geest van decentralisatie te beramen, is den 8 te Lyon geopend en den 11 gesloten 54 Dagbladen waren vertegenwoordigd en van verscheidene staatslieden en publicisten van naam, o. a. Guizot, Odillon- Barrot, de FallouxLéonce LavergnedAndelarreCochin enz., waren schriftelijke adlisesiën ingekomen. Eene perma nente commissie is benoemd om gedurende een jaar te Lvon I haren zetel te hebben. 3 "nTDCreel' keiz- procureur bij de rechtbank te S. larcelmelieett zijn ontslag genomen, wegens onaangenaam heden ter zake zijner verklaring bij de jongste verkiezingen, dat hij zich met met de ondersteuning der offieiëele candidaten wüae .belasten. Sommige bladen verzekeren, dat voortaan het benoemen ontslaan en verplaatsen van prefecten niet uitsluitend oé voordracht van den minister van biun. zaken, maar, even zal pfaats hebben^ ministerraad Het gerechtshof te Reniies heeft, op grond van het be ruchte art. 75 der constitutie, den maire van Loc-E"uiner (Fmisterre), die bij eene worsteling in liet stembureau met een kiezer, die aanbevelingen voor den heer Thiers liad ver- spreid, dezen den duim had verwricht, buiten vervoMn"- gesteld en den klager in de kosten verwezen De Keizer heeft den 15 den generaal Prim ontvangen. Volgens le Public heeft de Keizer hem op nieuw verzekerd, dat Frankrijk zich van elke tusschenkomst in de spaansche aangelegenheden zal onthouden, maar heeft Z M zijn ver zoek afgewezenom vertoogen intebrengen tegen het voor- nemen van de waskingtonsche regeeringtot het erkennen der insurgenten op Cuba als oorlogvoerende partij Door den storm van 12 en 13 Sept. hebben op de fransche kust 13 schipbreuken plaats gehad; een schip'is met dc be manning geheel verloren gegaan, van een ander is alleen een scheepsjongen en van een derde slechts 2 van de 9 man schappen gered. Te Parijs zijn verscheidene personen in het water gewaaid en door het neervallen van boomensclioor- steenen enz. omgekomen. Op de Seine aldaar is een met zand geladen vaartuig gezonken, waarbij de vrouw en 4 kinderen van den schipper zijn verongelukt. Op dc Marne verging een vaartuig waarbij de vrouw en het dochtertje van den schipper verdronken. De onderzeesehe kabel van Boulogne naar de britsehe kust is door den storm gebroken. aangekondigd, dat in 1871, van 1 Mei tot 30 Sept te Londen eene internationale tentoonstelling zal gehouden wor den van kunst en nijverheidwaarop geene andere voorwerpen zullen toegelaten worden dan die uitmunten door nieuwheid van vinding ot door schoonheid van vorm en uitvoering. Ladv Palmerston is 11, in 83jarigen ouderdom, doch on verwacht, op haar buitenverblijf Brockethall overleden. erland. De raad der stad Clonmel Jieeft den minister Gadstone een adres gezonden, waarbij hem hulde bewezen t ^?or •jet tot stand brengen der iersehe-kerkwetmet a beveling de landkwestie eveneens tot oplossing te brengen. Twrl611 t ri mSkibbereen een banket aangeboden aan het vnnlrtH^ rl Carthy Downingbij welke gelegenheid de voorzitter de r c. bisschop van Ross. een toast.'instelde op de Oezondheid der Koningin, aan welke hij eene lange regee- lt("htC' "Wiant (zeide WÜ Z0U(iei1 iets "slechtere m de plaats kunnen krijgen." De gouvernementeele Turquie, die tot dus ver den Onder- oning van Egypte zeer vijandig was, behelst eene verklaring van de uit eigen beweging te Tantah, in Egypte, bijeen gekomen hoofden vau gemeentebesturen, waarin breede lof wordt toegezwaaid aan het bestuur van den Onderkoning, die de schulden van een aantal gemeenten uit eigen geld- midde en heeft gekweten, den landbouw doet bloeienkanalen oprteht enz"15611 etert' allerweSen minkostbare scholen Men verzekertdat dè Onderkoning niet gezind is om de enSCbrt 6 betreffende de leeningen in het buitenland tewillio-pu 6n Van 0611 jaarlÜksoh bud-iet aan de Portc Den 7 heeft aan de beurs te Konstantinopeldoor onrust- barende geruchten omtrent den stand van liet egyptisehe gc- wt' mlsblk.ken der geldleening en den gezondheids- toestand van Keizer Napoleon, zulk eene paniek gekeerscht, aat net beursbestuur het aangaan van nieuwe transactiën ge schorst en eigenmachtig een koers voor het afdoen van ge dane ot aanhangige zaken vastgesteld heeft. Een der generaals van de gealliëerden heeft den 5 Au" Vatensnela ingenomen, en den 7 Peribui. de tegenwoordig residentie van Lopez, gebombardeerd. De stoomboot Hornet, die voor een cubaasch vrijbuiter .ehouden wordt en door de overheden van Halifax als zoo- anig was aangehouden, is den 13, na kolen en haar scheeps- voik aan boord genomen te hebben, uitgezeild, 's Nachts zijn 9ü man te Nieuw-Bedford scheep gegaan, vermoedelijk om zich aan boord der Kornet te vervoegen. Een regeerings- vaartuig is hun achterna gezonden. Prins en prinses Hendrik zijn den 14 van Soestdijk in de SlftentlP tf»rii nrrolz-nnvrl Den 8 bept. hebben vele „liverymen" van de citv van Londen den lord-mavor verzocht zijn ambt ook het volgend jaar te blijven vervullen; tevens werd hem een door 1356 „hverymen onderteekend adres vau gelijke strekking aan- geboden. Ue lord-mayor verklaarde zich bereid aan dit ver- zoek te voldoen. Tegen den alderman Besleg, die hem, door net bedanken van den sukkelenden oudsten aldermannaar den gewonen loop van zaken zou moeten opvolgen, is eene sterke oppositie gerezen. De oommissie voor de wereldtentoonstelling van 1851 beeft residentie teruggekeerd. Staten-Generaal. Den 16 heeft de minister van binn zaken namens den Koning, de zitting gesloten. Tot voorzitter der 1« Kamer voor liet zittingjaar 1869—70 heeft wederom benoemd den heer m'. J. A. Philipse. Eerbewijzen. Den 17 September is aan W. Borst te Lgmond aan den Hoef uitgereikt het cereteeken ingesteld by s Komngs besluit van 19 Februarij 1869, wegens deel- knTf als,?erSeant aa" de expeditie van het legei-in Neder- landsch Indie naar Bali in 1846. Telegraaf. De Rijks-telegraaf had op 1 Januari) 90 antoreümet 8o22.2 mijlen draad, gespannen over 2540.4 waren er 108 toren vau bijzoudere ondernemingen wfrAÏ'u Den 15 is van 's Rijkswerf te Amsterdam te water gelaten Z. M. ijzeren momtor de Bloedhond Mihtaire zaken. Z. M. heeft den luitenant-generaal eer™1 oneven van het bevel over de 2'mili taire afdeelmg en hein op nonactiviteit gesteld, met dank betuiging woor zijne vele aan den lande bewezen diensten Volks-Weerbaarheid. Den 12 heeft mevr. de douairière A. C. v. Ogen geb. Drugvestein, in den Stads-doelen te Haar- lem, een door haar vereerd vaandel uitgereikt aan de Ver eeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid „Koor Kaderland en Koning Het corps heeft daarna een optocht Den 10 is, op de fraai gedecoreerde schietbaan onder Delfs- haven m tegenwoordigheid van den Koning en prins Hendrik, een wedstrijd gehouden door de scherpschutters van'Rot terdam en Schiedambenevens de schutterij en mariniers uit eerstgenoemne stad. Dc strijd werd gestoord door een donderbui, waardoor o. a. het finnen dak werd gerukt van ae tent waarin zich de konmg bevond. Z. M. en de Drins Ï!t reottg3 l blden t1061' A- v' S(M- commandant van tiet ïotterdamsche scherpscliutterseorps. inr?rfDERWIJS'+ Dw 11 de booSere hurgerscbool met drie jarigen cursus te Wagemngen geopend. Vrijdenkers. Den 12' is te Amsterdam eene algemeene vergadering gebonden van nederlandsche vrijdenkers, waartoe meer dan 200 belangstellenden waren opgekomen. Met; al" Vrijde^ersbond11 t0t °priohting van eenen Nederlandschen Internationaal Congres voor de Statistiek. Den is de laatste algemeene vergadering gehouden en het congres door den minister van binn. zaken gesloten. Feesten. Den 9 is het 25 jarig bestaan der Salon des Variétés van de heeren Boas, Judels en v. Biene te Amster dam gevierd door de opvoering van dezelfde stukken waar mede de schouwburg in 1844 geopend is, voorafgegaan door de uitvoering eener feestcantate en allegorieen dé aanbie ding van kristallen bokalen met zilveren voet en deksel door het personeel aan de directeuren. Na den afloop der voor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1