x firsfsas: s No. 39, Bj enenzeventigste J aargahg. 1869, Stwr1,1 'le' SS iWafi ïïig*SL'f -d" 5»; d« ]»a= Z O I) A G 20 S E P T EMBE R. elf*?' dat IUj de interPeIlatie SmwJS tnd« i™« "3i lZZSrieie !llSt eü letteren beoefenendevereenigingen geschaard, natuurlijk met zonder banieren en ondersehei- ïngsteekenenom in te stemmen met den algemeenen wel komstgroet In de straten golft een bonte menigte, uit wfer Uk voor nieuwe maten en «♦'wisten ge Alkmaar. VOLHOUDEN of INTREKKEN. Een eiseh van politieke moraliteit aan Dr. U E Mhijcus. houdenChin blfdie'^efc' mÓfte kunnen'vo^- n? i V dan beboo.rt gij ze m te trekken. Intrekken ri:/W;Stj Tder 'TT-S het tijd wordt dat zulks ophoude. Gij hebt met gedacht aan de onderdrukkin- hol,len' t gÜ hebt gczogd- dat de Ka tholieken big voortduring worden achtergesteld. Men heeft ÜtoS;zinehrthahtVertraPPerS' 0Udrkbare11- verraders Congres Indrukken. Jffltekclijksche Bctricïtfcn. Pruisen. geldt ris 'H^enhe SiSg Saksen. Kerkelijke Staat. 4 I. k II A IS Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O.ftj, franco per post f O,SO afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een bijvoegsel. De A dverlentiën kosten van 1-5 regels 0,75, voor elke regel m^TT Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag inZo, WOr voor de plftetsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden belichten een dag vroeger. PROVINCIE NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 14<i™ October 1809, des namiddags ten half drie ure. zal. onder nadere goedkeuring, aan het, lokaal van liet Provinciaal Bestuur te Haarlemnamens en voor rekening van de nagenoemde gemeentebesturen, wor den overgegaan tot de aanbesteding van: 1. Het bouwen van eene school en onderwijzers woning te Noorclscharw mdo, bij Alkmaar. 2, Het uitvoeren van eenige werken iof ver grooting der school en verbetering vun de onderwijzerswouing te Cocksdorp, op het eiland Texel De aanbesteding zal plaats hebben bij enkele inschrijving mgevoige art. 18 en 11 van de bestekken. De bestekken zijn tegen betaling van 25 cents per exem plaar te verkrijgen aan bet lokaal van liet Provinciaal bestuur voornoemd aan liet bureau voor buitenlandsche paspoorten op den Dam, te Amsterdam, en aan de gemeente-sccretariëu van Noordscharwoude en Texel, voor zooveel liet bestek die gemeenten aangaat,. Gegadigden worden er aan herinnerd dat de biljetten ran inschrijving des middags ten twaalf ure vóór den dag der be steding in de kis moeten gestoken zijn, zooals art. fi-i 431 der algemeene voorschriften bepaalt. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij de burgemeesters der gemeenten Noordscharwoude en Texel, voor zooveel ieder der genoemde werken aangaaten bij den ontwerper der bestekken, den lieer F. J. Krieger, provinciaal opzigter van den Waterstaat te Alkmaar. De aanwijzingen in loco zullen geschieden te Noordschar woude op Maandag, en te Texel op Zaturdag vóór de besteding. De EUNGEERENDE DIRECTEUR van het POST- KANTOOR te ALKMAAR maakt,bekend, dal het Post kantoor, te beginnen met Donderdag den 30 September a.s., des namiddags ten twee ure, wordt verplaatst naar de Breestraatwijk A, 597. De fang. Directeur voorn. VA>' der VOORT MAARSCHALK. September 1.1., geeft eindelijk de Nuijens, sprekende over woorden V lezmg te Box|neer, zjjn antwoord in deze //Nu brengen de omstandigheden alreeds mede, dat iedere /richting mm of meer vertegenwoordigd wordt. Amersfoort //zendt een ortodoxe, Rotterdam koloniaal-liberalen. Utrecht, "aristocraten. Hoorn gematigdenGroningerland radicalen iJrrV ff katholieken. Het is nooit te verwach- ,W»i AVinsckoteu een zoogenaamde,! ultramontaan zeude. "Welaan, dat Boxmeer het dan doe! Aangezien nu de heer "Hafmans. die voor dat district als Candida,at gesteld werd 7vt\, e V„77T 'g'Ug op den hals gehaald had van de Kathol!eilzr 0mdaf h'J «ch al te zeer als ■riui hillfib 3t Wii doef. Eelde)1- was het niet meer Hafmlt/ A er6U zeid,'n: -kiest de" Katholieken "Haf mans! Aangezien men op meer dan eene plaats de her- "innenngcn aan I.ÏHS bij de verkiezingen als hefboom gc- "brlukteaangezien de Heiligerleeman Jonckbloet voor Wm- Unf dlT worden was het niet meer dan bil- lijk, dat tegenover die herinnering, welke bij zoo-elen in "den lande geen syraphatie opwekteiemand gekozen werd "ook als protest tegen het op den voorgrond stellen van die "herinnering! Tegenover de Groninger radicalen den Box- "meerder ultramontaan," tegenover de Hei%rleeherhinerin- "NnniAR66^0 fIng e'r ?nderdr"kking der generaüteits-landen" „f hf 6" Llmbu/S- Reactie tegen actie. Gebruikt de herinneringen aan „den worstelstrijd tegen Spanjes en "Ron,es overheersching met meer als hefboom bij de vef "'lezingen en wij zullen ook niet meer denken aan de on derdrukking, m vroegere eeuwen geleden." Ziedaar het antwoord van den heer Aagens! Hii ver delgt zich tegen een verwijt dat niet gedaan is, tegen Ton beschuldiging die met tegen hem is ingebracht. Neen mijnheer Nugemgij verloochent uw eigen woorden ten en ^nderdrukic7®^ ,hermnerd aan de overheersching j der generaliteitslanden van de voormalige Shnif Nederlanden. Noord-Brabanden iet, wereldberoemde stadhuis. Met, het „Wien Neêrlandsel, bloed worden wij begroet. Het „Wilhelmus" klinkt op liet, stationsplein en later m den schouwburg, ofschoon het dan ook zeer goed te kooien is dat het voor muzikanten een vreemde melodie is. Langs onzen weg staan de leden XiktSnn H0niVi !ik°0g0nn glllle hartelijkheid tegen- ,°P de baleons en voor de geopende ramen versieren tocht S '°0ne Zuld-Nederlandsche zusters onzen blijden in tocht, en zien zij met vriendelijke en ietwat nieuws«ieriee .oogen naar de Noord-Nederlandsehe broeders. En daarbovfn apperen de Belgische en Nederlandsche vlaggen.het rood- leZZjL^ bezoeke,rs der Nederlandsche taal- en tU?d51.?^Ssen, - t reeds het elfde Limhnro- ffii iX"0" T11™' iNoora-ümbanci en - ebt gesproken, van een onderdrukking der n een behandeling van Noord-Braband als een in het gewone lokaal, op Maandag 4 October a.s. De 1°, Arr.-IJker te Alkmaar. E. G. STAAL. f de f.kJ"aa"che. Courant van 8 Augustus 1.1. werd deze eiseh gesteld Daarin werd herinnerd, dat de heer Nagens vóór de laatste verkiezingen in een open brief aai, de kiezers van Boxmeer beeft gezegd, "dat de Katholieken sedert 1581 verdrukt zijn geweest, dat men Noord-Braband eeuwen lan- aU een overwonnen gewest heeft behandeld, en dat het tijd wordt dat zulks oplioude; —en verder, dat hij dc kiezers in dat, district aldus heeft toegesproken //verwerpt gij den lieer llaf,nuns, gij verklaart tevreden te zijn dat de Katholieken kj voortduring achtergesteld en de kinderen der Katholieken door de godsdienst ooze school van hun voorvaderlijk geloof vervreemd worden." In dat nummer van deze courant werd er voorts op gewezen, hoe geheel anders de heer Nuvens nn de verkiezingen de zaken voorstelt, hoe hij zijn eigen woor den verloochent en daarvan een geheel andere lezin- geeft in de Nieuwe Aoord-Hollander van 25 Juli 1 1 waann lui schrijft: -Ik zelf heb het gezegd en bij geleg^heTvan 5e "kandidatuui van nnjn vriend Haf mans en blijf het zeggen "Onze zuidelijke provincie,, zijn twee eeuwen lang als over- «wonnen gewesten behandeld; die tijd is opgehouden en "moet blijven ophouden, doel, door geen andere middelen "van lS°t8." Se!™we toepassing van de grondwet i/i\de auder,s gezegd had dan wat hij in de A. N-HoU. verteltzou zeker niemand hem hebben tar tVs,soben ZÜU woorden voor en nu do verkiezingen is een hemelsbreed verschil. Daarom werd den &ekeTnmai?eitT g0Ilde ®"S°h g®daan' in bet belailg der "Die woorden, vóór de verkiezingen door n tot de kiezers «7 3° gb V°' te houden of in te trekken Voor wegen m/en6 Er 7* SledltS dier beid^ £°ard ldabdU! 7 aeD ^«w^nenttweÏ^cS talitót°Uden 18 de 0DVerblddel«kK «sch der politieke fnn"B,een bri?f f? de redadie van de silkmaarsche Courant (opgenomen m het nummer van 15 AugustusI schreef oeantvi oorden, maar op middellijke wijze in een reeks van dien inhoud f 7 7e*le™ë™ en de vermelding beloofde Ü'SlVÏb I ~n c Katholieken en uc.muueimg van JNoorcl-Braband als een au u gevorderd, dat gij die woorden zoudt volhouden of intrekken, en gij doet alsof ge dien eenvoudigen eiseh niet hebt, begrepen, gij spreekt over geheel andere zaken en hebt en dèn7 -te Zeg7ge" i "Dit antwoord aan V Td K en de. Alkmaarsche Courant van 15 Augustus." Gij hebt aan den eiseh der politieke moraliteit niet void,aan. Watgi den kiezers van Boxmeer hebt geschreven, hebt gij Met lurven voUioiidm en verdedigen. Evenmin hebt uw woorden openlijk en ridderlijk ingetrokken. SJ wooiaei1 De lieer Auyens opent en sluit zijn artikelen over de Ka- i*i"*ederland ™et woorden „f ,e. ®n verzoening. Hu de lutte van het gevecht gustus) J '!n d6e eerS,te artikel {felWe N--UdL Van 15 Au" I! t-m f ,rste "Pgewondenheid bij het hooren van de strijdleuze kan het geschieden, dat niet allen even voor- :^eVeD,^eL CV'e'1 bedaard im^elen het kan zelfs geschieden, dat de een of ander zich berispelijk gedraagt "doch, naar mijn inzien, behoort, wanneer de strijd is afge streden het gezond verstand, do kalme overweMng wedlr- "Zet elföS Van °P§CWündeuheid en drift intenemen. Men noet elkander vergeven, men moet vergetenmen moet el- "de nnholc VM reike\1; men f"oet bamleleu, eve.ials de nobele ridders, waarvan Anosto zingtdat zij vijanden //waren, verscheiden van geloof, die stout elkander bi het "harnas bestreden, maar die, nadat het kamp geëindted was "zonder haat en argwaan naast elkander in 'donkere woudra "'aMrs ongebaande wegen voortreden". Wie zou met die woorden niet instemmen? Wie zou niet willen vergeven en vergeten? - Maar om dat vergeven mogelijk te maken, dient erkenning van schuld vooraf te gaan Verzoening is onmogelijk, wanneer men niet ridderlijk en openlijk erkent gedwaald, in overijling gehandeld te hebben SelTXk d 'febbea laten ^vaUe°ngdie m^g™S intrekt, üok de heer Nugens schijnt dit 1e begriipen Im- ze-T hii Z1Jn/la7Ste,ai'tmel {Nie,T K-HoU. van 19 September) ze t hij. „Mij dunkt, men diende elkander het gebeurde "te vergeven en liet te vergeten. Het is een bewds val "mannel,jk karakter, niet van zwakheid, wanneer men durft '/nieléón °o°l d'j 'ïr®11 gCfaald' Geen fouten te beSaa'i is "temet rUi nnllioenen gegeven; laat men dan althans toonen dat. men weet te betrachten wat na fouten 1e be- "gaan het nobelste is, namelijk: te durven erkennen dat //men ook op zijne beurt gefaald heeft." Recht zoo, mijnheer Nugens, goed gezegd maar handel nu ook naar uw woorden. In een noot aan den voet der bladzijde waagt de heer Sg LTn i® r'tikel ia 'I V0(irb^'aan een zwakke P Plno tot zijn verdediging. //Scürijver dezes ze°-t hii tnnh!a°t>enii( cf! kieZel'S Van Boxmeer men zoo vaak /aanhaalt,, heeft rondweg zijn naam er onder gezet Mii "dunkt er bestaat nog al verschil tussohen eene hinderlaag Kii e^nder7lmt 0Pen.yeld," T Zcker- uw naam hebt mm rtmJ imaan g!J v.erloocbent den inhoud van het- fh wllit Uw bandteekemng hebt bekrachtigd. Nu teike^d heh?Pfer°ieP111 7 hCrgCen gij ?esc^ven en ondcr- teekend hebt vol te houden of m te trekken, geeft "ii aan die oproeping geen gehoor. In liet open veldItrifcL il gebruiken Di7 'Uag *77 g6eu verboderl wapenen gebruiken. Die in net open veld een vergiftige pijl afschiet handelt voor t minst even verkeerd als die zfch bi eenS iaar tc r7,7L8V' 1 was reeds het eltde dat dit te Deuven werd gehouden had dit alles zeker niete ongewoons ol onverwachts. Zij kenden het reeds bij onder- nding. Maar op den Noord-Nederlander wien deze samen- zuTeeli afe t°P üetlg7b Srondgebied vreemd zijn moet Ihnliike 1,C J mt00ht lndruk maken' bii bei" wekt hij Tne. h rlnnei'lngen maar te gelijker tijd weldadige ver- sehnll dehe'ViVre -eVende oewaarw0rdingen op. Zeker, de oordeel "wï ï?ecls lan" door billijker 'en bezadigder li T i Het volk van raddraaiers muiters en vrühe'hr 7S aan ons 00^ als een verstandig, orde- en vrijheidlievend, vooruitstrevend, zichzelf regeerend volk en Vmde'wonZ|de *lleVem«dt wat ons zon kunnen enoude wouden zou kunnen openhalen en vroegere veeten aanbiedt HM te7 dat 7' °Preolltheid de broederhand brenlt Lm» tege,nvvooi;dlS geslacht eert het "Metalen Kruis," 1830nen 183Vhë M andulie7dieolls volk in de lar™ sou en 1831 bezielde, maar het beoordeelt den Belgischen opstand en het Belgische volk anders dan onze vaderhuidsche ^ryvers en dichters uit de dagen van „de jagerf van li verzoenend werkl g°®w ?°k' D® •t]id moet Terzaol'tend en f werken. Het onpartijdig onderzoek van latere ,aren heeft doen inzien, dat alle schild niet, aan ééne S dadj7p waari?ra f.ouden zijwier vroegere eenheid op geweld- ad'l K bloedige wijze werd ontbonden, daarom geen eoede buren en natuurlijke bondgenooten kunnen zijn» plaatsen herllZi 777" thanS in Scboone wandel" k k- JollaPO"- monsterde de pas gekozen eerste Bel- in W png l 7 m0rgei1 van den elfden Augustus 1831 M de tl hp? P te flcb aan bet boofd- Daar- aan de bloedn eus Waar het "Wien Neêrlandsch der beide^ te™! l i f °P 12Au?ustus de ontmoeting beide legers plaatsdie met de volkomen nederlaag en roTheVS del' Belge:'/:-digde. daar tref een k7on7 orel het paard van den Prins van Oranje daar n-eliik Z1°} Uitdrnkte b'j de verwelkoming op euveiu stadhuis daar vermengde zich het bloed van twee broedervolken op het slagveld.0- en thans - voegde b,I erp J TJ°elen bler blmnc zielen ineen tot elWer -7gw5e/7r7 en ^-Nederlanders thans drltel ,1 7 decd hen reeds 200 dikwijls voor een hal die 17) 76n f"' De taaK -de Nederlandsche Vh.ó b J I dau °ok m verschillenden tongval, zoowel in Jlaanderen als in Ho Lnd zoowel in Zuid-°als in Noord" sproken X° 7", ï"7U'.g als iu Groningen wordt ge- -proken, dat Nederlandsch, waarvan de con</ressen de S l7a", i1' ";,"h voorbereid, waarvan zij de een- derlaag legert. W. v. d. K. De bevoikmg van Leuven baalt met muziek en gejuich landeVis"gteU Cü /'T1 de. Noord-Nederlanders cte Hol lander m, en geleidt ze in optocht van de „statie" naar die DiëreïTT CB1 mogelijk trachten te bevorderen,— "ganscb het volk if'® V°lgenS d° S],re*lk dpl' Vla,ttin^ elfrlp i I eD waarln meerdere sprekers ook op dit tegen®vS5et bette'Cb?SSe-p°t: bet ''echtste bolwerk zagen tegen vreemde overheersching met alleen, maar ook te^en ftln g,eyaarllJken wegbereider dier overheerschingtegen ver- franschmg of verdultsehing van het volk zelf. ue heer de Maere Limnander, lid van de Kamer der Ver- rC! °erS; v,® d6n U Jaiuiari 1869 ee" redevoering dfi'V waarm h ij aantoonde dat het Ylaamsche gedeelte wat 7,^ T.olk' u°g;al,ijd het talrijkste, sedert 1830, wat de toeneming der bevolkingde stoffelijke welvaart en de zedelijke en verstandelijke ontwikkeling betreft, -een gelijken tred heeft gehouden met, het Waalsche gedeelte lans op dit oogenblik op veel lageren trap staat. Wat is daarvan de oorzaak beeft, hij zich afgevraa-d en hii heeft gemeend van dit verschijnsel deze verklaring0 te' kunnel telten'is l!T7ti glë' dat.n,og £een drie millioen zielen flen nlll °m °P zl°h zelf te staan en zich van cl^emeenen stroom van beschavingen vooruitgang af te vmWVU Hlk rV,fz01ulering is dedood. Eulndlrdaad 3 w1Sf gle mm of racei' in zulk een staat van afzondering. Het geestelijk voedsel dat het van buiten noo- dig heeft te ontvangen, kan langs twee wegen komen, door d7e de r°mei1 wofdeu aangevoerd; door den noordelijken, die de Germaansche beschaving aanbrengtof door' den zuidelijken, die de Romaanscbe beschaving aanvoert. Nu buite" tijfel een tak van°den ouden Gere maansehen stam en daarom kan het ook niet anders of daartoe®""®11 ,!lee,ft beboffte aa" de Germaansche beschaving; daartoe voelt het zich getrokken, daar heeft het een Z» t lh1 iVOOr' slmt het ziob bij aan met die on- °7re keuze en taaie volharding, die zich altijd en bij elk volk op geestelijk gebied doen gelden, in spijt van di ^ïootselie plannen en verheven inziobten van alle wereld- ®n Stateu-smedend«- volken- Er is dus mets aan te doen vervolgde de beer de Maere; Inl u f?b wil ontwikkelen en vooruitgaan, dan die alleen 7eiTle dTrd7 V00r den German,isclicn stroom, ie alleen in staat is daar het geestelijk leven op te wekken bestand"dee7® te voedenen waarvan de vruchtbaar makende bestanddeelen op den doortocht door de noordelijke Neder landsche provinciën, door Holland, den vorm aannemen die ze der Nederfandsch fVrm' ^aa.lna ^^rdering van de opneming mil? ermaausche beschaving in België met al 1p andere7o777!eldC11reg?eril,lg tC besobikkea S mS W, l ?n 7de beoefening van die taal bevorderen g 7at bet eerste punt betreft, erkende de spreker dl hii tus 1858t I i re, Iamers. bij tractaat van 30 Augus- lSkï g^va7°''gd" d°C uaÖ^boïl^'en^zy?11^ Noord-Nederlandl ne spelling (van de Vries en te fVinkc/i bek™®dmetmgeVOerd e" haar V00roes°hreven voor alle officiëele wmden ondersteund T f® iMicbtiag7 d- dolden S j onaersteund of onder zijn toezicht staan Thans eide de beer de Maere hebben het Hollandsch en het taal3"het NedV0ïS^illtndu tale" °Poehouden te bestaanééne ,7 Nederlandsch, heerscht aan beide zijden van den v7lSnden^t!glerIe!lndt Z'C( dlls niet.hnge, in een staat vrij De stroom de "cmeenschap met, Noord-Nederland is Holland over Germaansche beschaving kan zich door taal L haar VoIrh7 eA/ltstt0rten' de Nederlandsche Is nu ook aan den F' 1 i°e 1S de mweudige toestand? 77"f<a den tweeden eiseh voldaan? Wordt het gebruik maar der Vlaamsche, neen niet langer Ylaamsche maar der Nederlandsche taal in België bevorderd? Wordt in BeS'eemlkk r®t Neder}andscb"Germaanscbe beschaving -ezeed is ,n„ h»i, f Maere daaromtrent heeft overgenomen te ndat m ziJn gebeel verdient gelooven dat de zalk^der YH-T 7°or.de? 7^,' Z0U b«na zoo niet delll der Ylaamsche taal hopeloos staat, die hii in mr r f11? tot de krachtige maatregelen overgaat doen Jis wegmgh^ Eq dat de rege'ering dit Val houden moed en "hlhh i! Mra,ar de Vlamlngen zeiven ons te T en ven - 7ea boop' nri Conscience heeft het Tn intocht f tgd D(i Straten - aldus sPrak bi) "a Wezen it het Yl °PKhet 7dhuis de Graten hetben beW steb te i aamScbe ,volk no- bestaat- dat het nog De Vhamsche stim Z7' 7 Zpn z'el no" zuiver is. sirocco n7 het d1S 6en kraohtlge eik. Wel heeft de scSei mir r iZilJV rtakken en bladerea doen ver- h r, a'i ,e wortel leeft nog en is nog gezond Dat (Wordt 7 volk «P de straten bewezluY Dat (Wordt vervolgd.) w K De Koningin van Zweden is den 14 te Berlijn aangekomen la Jem T?en 7°"- 7" Vader' Prins Wederik der Neder- TW 1 Z'J!1 belde naar Muskau vertrokken, rei! yoorzlcbtlge en doeltreffende maatregelen der vrh-estefd'kan® l®®!®^ b7l!feld' zoodat bet verkeer weder ™ofzorg on de o ?e,7 E°hter moeteu de ™aatregelen van dat fn Polen In greuzen gehandhaafd blijven, om- fraÜLJwi0®11 ,aa7ang gemaakt met het uitzetten der oeren. bedert dit voorval zijn uit Frankfort reeds meer- teCTkngi® mgediend om het pruisische burgerrecht terug hebl,eenteeenulda !f,rgaderd ^weest zijnde duitsche bisschoppen staande uitgevaardigd, betreffende het aan- gren Menw WrNTnnhZ1JJ°- a' Zeggen: ",let concihe kan fr7-77 7 rk verkondigendat niet vervat is in dc enige behri'ftof in de apostolische overlevering," en verder- bSten if te TZen' dat bet concilie in overijling be inde verh!®"!®11, dl® Z°nde/ uoodzakelijkheid met de woofdteen f I ?gen ®n 7t.de behoeften van den tegen- zieke lm Ie 3 oeuspraak zijn, of dat men, zooals dweep- hïelltefen Z°Uden renSchcü' de denkbeelden, zeden en instellingen van vervlogen tijden weder in het leven zal ine^caStek D® bisach°PPen hebben besloten te Eulda eene eatliolieke universiteit te stichten. In de noordelijke distrieten van Sleeswijk-Holstein zijn leden van ten derde" >"alB gekozen tot l,„?f|(l7m'lg heeft den kroonprins van Saksen tot chef van dit de eeretePrU3S1S i® .r,e.glment dragonders benoemd, zijnde dit de eerste onderscheiding van dien aard, aan een lid van het Saksische Vorstenhuis verleend. Op den middag van den 21 is de prachtige hof-scbouw- biouden geblevem and ™'zci"" - Van 1 Eebr. tot 1 Mei 1870 zal te Rome eene interna tionale tentoonstelling worden gehouden van gewijd vaatwerk altaarsieradenschilderwerken en beeldhouwwerken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1