Iïenenzeventigste J aargang. 1869. i\o. 41. Z O N I) A G 10 OCT O BE P.. lloe Di'. 11. J. F. H li:i8 aan den eiseli der poSilieke moraliteit voldoet. Sglcfcdijfcöcïtc fierteftfeu. Pruisen. Saksen. Baden. Beieren. 0«4oiir{ik-l(»ngarije. Italic. Slianjc. Frankrijk. t I k il t R Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,65, franco per post f 0,S O, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. IA -v 0 I1 R A A De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. VERGADERING! van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 13 Ocloberl8G9, des middags ten 12 uur. Namens den V oorzitter van den Raad, SPANJAARDT. Zij die op de lijst der maritieme soldijen verlangen ge plaatst te worden, worden verzocht zich vóór 15 October 1869 ter gemeente-secretarie te vervoegen. In de Nieuwe Noord-Hollander van 7 October 1.1. leest men het volgende: «Gedurig worden enkele woorden, door mij in een schrijven, vaan de Limburgers, tijdens de verkiezingen gericht, mij "voorgehouden en als'middel gebruikt om tegenspraak bij mij "te vinden. Zoo doet ook Mr. v. d. Kaay. die met zulk doel «zelfs, een hoofdartikel schreef in de Alkmaarsche Courant. "De zaak is deze. Wanneer men ondanks overkropte be //zigheden gedwongen is, om veel en over verschillende onder- «werpen te schrijvendan vloeit er wel eens een enkele zin «uit de penwaarvan de woorden minder gelukkig gekozen «zijn en welke daardoor voor verschillende uitleggingen vat- «baar is. Zoo schijnt het ook bij mij gebeurd te zijn. «Althans Mr. v. d. K. en sommige anderen lezen in boven- «genoemd schrijven, het tegenovergesteld van hetgeen ik wilde «zeggen. Bij nader inzien echter geeft de zinsbouw wel eenigen «grond voor hunne opvatting. Om die reden verklaar ik dan «ookniet omdat ik mij eischen laat stellen door Mr. v. d. K. «alsof ik voor de rechtbank stond, maar alleen omdat ik goed be- «grepen wil worden, dat mijne meening is geweest, om de Lim- burgers attent te maken, dat zij, bewoners der oude niet-pro- nvincie Limburg, van de onderdrukte generaliteits-lar.denmoesten zorg dragen door de verkiezing leden aftevaardigen, die hen uvoor altijd voor terugkeer dier onzalige tijdenzouden helpen nbehoeden. Voor het overige.weet Mr. v. d. K. zeer goed, «dat de Katholieken in Limburg en Noord-Brabant nog altijd «te kampen hebben met een overblijfsel van dien geest van «uitsluitingwelke de geschiedenis der laatste eeuwen zoo «zeer kenmerkt. «Hij behoeft daartoe anders de statistiek van ambten en «bedieningen maar eens openteslaan. Onze vrienden zouden «niet onaardige staaltjes kunnen bijbrengen. «Wil Mr. v. d. K. er mij eene grieve van makendat ik «mij onduidelijk heb uitgedrukt, ik zal er jn berusten, doch «hij zal toestemmen dat bij schrijven, overschrijven enz. de «beste wel eens eene fout kan begaan, b. v. een D in plaats «van een V schrijven of ineen officieel stuk gelijk een troon- «redeeene zinsnede b. v. als «door Hoogeren zegen" ver «geten. Om die zaken zal Mr. v. d. K. ook ongetwijfeld de «plichtigen wel niet voor de reehtbank dagen zoo hij dit «met mij voor een verkeerden zinsbouw wilde doen, dan zou «ik van hem zeggen: Muggen ziften en kameelen door zwelgen. «Wil men nu nog langer voortgaan in mijne woorden te «lezen, wat ik er niet in wilde leggen, men ga voort, ik «zal er geen regard meer opslaan." Dr. W. J. P. N UI JENS. Ziedaar dan het antwoord van den heer Nuyens. Onder zijn vele bezigheden heeft hij zijn woorden minder gelukkig gekozen, zoodat zij voor verschillende uitleggingen vatbaar schijnen. Althans Mr. v. d. K. en sommige anderen lezen daarin het tegenovergestelde van hetgeen de schrijver wilde zeggen. Bij nader inzien moet hij erkennen, dat de «zins bouw" weieenigen grond voor hunne opvatting geeft! Inder daad? Ja, als iemand schrijft, dat het tijd wordt dat zekere rampzalige toestand ophoude, dan geeft de zinsbouw wel eenigen grond om te meenen, dat de schrijver wil te kennen geven dat die toestand nog bestaat, en zal de lezer bezwaar lijk kunnen radendat hij heeft willen waarschuwen tegen terugkeer van vroegere onzalige tijden. Het oordeel over de houding van den heer Nuyens blijve thans aan de kiezers, als wier raadsman en gids hij is op getreden. Mij schijnt het volgende onwederlegbaar, en ik gclool ook niet dat iemand behalve den lieer Nuyens zeiven het zal tegenspreken. De open brief van Dr. Nuyens aan de kiezers van Box meer is niet voor verschillende uitlegging vatbaar. De woorden zijn zoo duidelijk en ondubbelzinnigdat niet sommigen maar allen er in hebben moeten lezen wat de schrijver nu, na vier maanden, erkent dat er wel in gelezen kan worden. Onverklaarbaar is het, dat een man als Dr. Nuyens, die gewoon is te schrijven en reeds veel geschreven heeft, in een open brief aan de kiezersbestemd om in een dagblad opgenomen te wordenjuist het tegenovergestelde schrijft van hetgeen hij wil zeggen. Onverklaarbaar is hetdat de heer Nuyens zich niet ge haast heeft den verkeerden indruk weg te nemendie door zijn brief gemaakt is. Ten slotte nog éene opmerking. Ik had stellig verwacht dat de heer Nuijens eenig leedwezen zou betuigd hebben over het misverstand, waartoe hij volgens zijn eigen erkente nis aanleiding heeft gegeven. Dat misverstand is toch in derdaad geen zaak van ondergeschikt belang. Het doet er zeer weinig toe, wat ik en anderen in zijnopen brief hebben gelezen; maar wat de kiezers van Boxmeer er in gelezpn hebben, toen zij zich gereed maakten hun stembiljetten In te vullendat is van zeer veel belang. De heer Ntuyens wilde de candidatuur van zijn vriend Haf mans bevorderen en hij schreef den kiezers een open brief, waarin zij gelijk hij ons thans verzekert in strijd met zijn bedoe lingmaar toch zeer duidelijk lazen: Sedert 15S1 is Noord-Braband behandeld als een overwonnen gewest, en bet wordt tijd dat zulks ophoudeen verwerpt -gij den heer Huffman»gij verklaart tevreden te zijn dat "de Ka tholieken bij voortduring worden achtergesteld. Under den indruk van die woordenin onverklaarbaren strijd met de bedoeling des schrijvershebben de kiezers hun biljetten ingevuld. Zij hebben vertrouwd op den naam die onder den brief stond op een naam dien zij te recht meen den in dit opzicht geheel te kunnen vertrouwen, op den be kenden naam van Dr. Nuyens. En nu komt de heer Nuyens met de erkentenis, dat hij een «verkeerden zinsbouw" heeft gebezigd dat hij zich «onduidelijk" heeft uitgedruktzóó onduidelijk, dat in zijn brief gelezen kan worden ik zeg moet worden, maar kan worden is reeds voldoende het tegen overgestelde van hetgeen de schrijver bedoelde! Zie, ik maak er den heer Nuyens geen grieve van, dat hij zich onduidelijk heeft uitgedrukt; voor een «verkeerden zinsbouw" zou ik hem niet dagen voor de rechtbank der politieke mo raliteit, voor het eeregericht der openbare meening; maar dat hij deze zaak van zoo weinig belang achtdat hij hier van muggen ziften spreektja dat verbaast my daarvan zou ik hem een grieve willen maken. Ik had gemeend, dat de heer Nuyens, nu hij zijn eigen fout inziethet zou betreuren dat hij zijn vriend Ilaffmans, schoon dan ook onwillens een zoo slechte dienst heeft bewezenen de kiezers van Boxmeerzij het dan in strijd met zijn bedoelingheeft misleid. Met luchthartigheid spreken over een dergelijke zaak is in mijn oog inderdaad kameelen doorzwelgen Yan den heer Nuyens, die juist bezig is in tal van artikelen met veel ernst en gemoedelijkheid over partijen en verkiezingen over verkiezingsgebruiken en misbruiken te sprekenheeft mij die luchthartigheid zeer verwonderd. Ik dacht, dat hij m die dingen nauwgezetter was. Ik vrees dan ook dat deze luchthartigheid er niet toe zal bijdragen, om zijn anders zoo behartigenswaardige woorden van vrede en verzoening en zijn opwekkingen tot ridderlijkheid en goede trouw meer ingang te doen vinden bij zijn lezers. Dit zou te betreuren zijnalthans niemand kan vuriger wenschen dan ik, dat die woorden een goed onthaal vonden. Ik waag daarom de onderstellingdat deze luchthartigheid slechts voorgewend is, en alleen is te wijten aan die zeer verklaarbaremaar niet temin betreurenswaardige valsche schaamte, die zoo dikwijls onze edelste voornemens onderdrukt en onze beste plannen verijdelt. W. v. d. K. De landraden in Noord-Sleeswijk zijn door de regeering- opmerkzaam gemaakt op de ongeoorloofde middelen, welke aangewend worden om onderteekeningen op het bekende adres aan den Koning over den staatkundigen toestand des lands te verwerven. Het ongeroepen binnentreden van be woonde plaatsen daartoe en het verzamelen van onderteeke- ningen door bedreigingen is op straffe van 10 th boete voor elke overtreding verboden. Eene volksvergadering, den 3 belegd door d „berlijnsche arbeiders-vereeniging tot bespreking der kloosterkwestie, is wederom mislukt. Bij de verkiezing van een voorzitter bleek het, dat de cathoheken wederom de meerderheid hadden waarop een tumult volgde, dat den commissaris van policiè aanleiding gaf om de vergadering te ontbinden. Toen de zaal eenigen tijd later weder gevuld was, op het gerucht dat de arbeidersvereemging de beraadslagingen wilde voort zetten, nam eene eatholieke zangvereeniging op de tribune plaats en bleefm weerwil van het gedruisch der tegenpartij, doorzingen, totdat de menigte op verzoek van den eigenaar de zaal ontruimde. Den Koning heeft den 6 de zitting van den Landdag geopend met eene redewaarin hij voorstellen aankondigt tot verhooging der belastingen en tot uitbreiding van het zelfstandig beheer d«r gewesten en gemeenten, aanvankelijk voor de 6 oostelijke provinciën. Het stadje Frauenstein, bij Chemnitz, is in den nacht van Uct. door een brand geheel vernield, c Koning heeft zich, bij de opening van den Landdag, voor eene trouwe naleving der Bonds-pUchten, maar tevens voor eene zorgvuldige handhaving van de zelfstandigheid des lands, en voor het krachtig afweren van alle aanslagen daar tegen en van elke poging tot uitbreiding der Bonds-bevoegheid verklaard. Dn voorzitter der L Kamer, b". v. Friesen-Rötha tieett. zich op dergelijke wijze uitgelaten. De vice-president der 2» Kamer en 23 andere leden heb ben een voorstel ingediendomin vereeniging met de lc Kamer, de regeering te verzoeken, de vrijheid van spreken in den Landdag bij de wet aan de Afgevaardigden te waar borgen. Den 1 Oct. heeft de I" Kamer met 13 tegen 6 st. een adres van antwoord op de troonrede aangenomen, waarbij de nationale vereeniging der zuidduitsche Staten met. het Noordduitsch-Verbond wenschelijk wordt genoemd. De 2= Kamer heeft een adres van gelijke strekking goedgekeurd na verwerping van een tegen-adres der «lerikale partij" waarin werd aangedrongen op een verbond tussehen de zuidduitsche Staten op de ontbinding der Kamer en het ontslag der ministers. De Kamer der Afgevaardigden heeft in verschillende zit tingen S malen gestemd voor de benoeming van een voorzitter, telkens met. den uitslag dat de candidaat der vooruitgangspartij en die der clenkalen ieder 71 st. op zich vereenigden Zij is daarop door de regeering ontbonden. OOSTENRIJK. Bij de den 29 te Praag gehouden ver kiezingen voorden boheemschen Landdag hebben deczechi- sche candidaten de meerderheid bekomendie in de Altstadt met 160 en die in de voorstad Smichow met 32 st Eene talrijke volksmenigte gaf hare vreugde over dezen uitslag op luidruchtige wijze te kennen. Den volgenden dag is" de zitting vau den Landdag geopend; de czechische leden waren met ter vergadering verschenen. De Kroonprins van Pruisen is den 6 te Weenen aange komen. waar hn door den Keizer, aan het hoofd der mili taire en burgerlijke overheden, ontvangen en hartelijk ver welkomd is. De Keizer droeg de uniform van pruisisch, de prins die van oostenrijksch overste. De militaire muziek deed het Pruisische volkslied hooren. De prins nam zijn intrek in den Hofburg. De regeering heeft besloten, het inkomen van bisschop Kudigier van Lmzt welk langzamerhand tot 30000 11 se- 12000 flaS' t<! brengeu tot een jaarlijks bedrag van De minister van justitie heeft eene circulaire uitgevaardigd waarbij de bisschoppen gemachtigd worden om naar het concilie te gaan, doek verklaard wordt, dat de regeering zich voorbehoudt om ten slotte te beslissen omtrent omstan digheden, die aan de wetten van het Koningrijk of aan de rechten van den Staat zouden kunnen afbreuk doen De Keizerin van Frankrijk is den 2 te Yenetie aangeko men en aldaar aan boord, gegaan van het stoomjacht l'Aiqle. e Koning heelt, baar den 3 en prins Humbert haar den 4 onnw°r T v vafrtulS bezochtop den eeuen avond is op bet Groote Kanaal een gondelfeest gegeven, en op den anderen m de nabijheid eene illuminatie met vuurwerk afge stoken. De Koning is onmiddelijk na zijn bezoek naar Turijn vertrokken, de Keizerin heeft den 7 bare reis voortgezet Verscheidene vrijzinnige Afgevaardigden hebben besloten om ziek tegen de candidatuur van den hertog v. Genua te verzetten, welke dan ook reeds als mislukt beschouwd wordt, Verscheidene benden opstandelingen hebben in de pro-' yineie Barcelona de spoorwegen vernield en republikeinsche juntas aangesteld. Zoodra de troepen zicli vertoonden gingen die junta s uiteen en sloegen de insurgenten op dé vlucht. Den 2J bestond te Xeres vrees voor het uitbreken van onlusten, maar bleef de orde door de veerkracht van den militairen bevelhebber evenwel bewaard. Den 29 Sept. is eene boude van 1000 opstandelingen, die zich in de nabijheid van Esparraguerain Cataloniebevond geslagen en verstrooid geworden. Te Reus zijn de republikeinsche vrijwilligers in opstand gekomen, zijn de burgerlijke en militaire gouverneur gevan gen genomen en is de openbare kas geplunderd. Zoowel daar als te Murcia, waar mede groote schade is toegebracht, heeft de opstand gezegevierd, maar later heeft Reus de zijde tl^-S weder gekozen en zijn de insurgenten te Murcia Te Bej'ar heeft het volk eenige gevangenen willen bevrijden, naar is de orde weder hersteld. De republikeinsche Afgevaardigde Noguero heeft in Huesea eene bende van 100 man georganiseerd, die de spoorwegen beschadigd en de poorten der gevangenis te Sarmena geopend heefHij verklaart te voldoen aan eene verbindtenis in het laatst van Sept. met anderen aangegaan, om ieder zijne provincie in opstand te brengen. De bende onder bevel van den Afgevaardigde Joaristo is door de troepen geslagen. Zij heeft de stad Martorell ver laten, met verlies van 3 dooden, 6 gekwetsten, 1 vaandel en veel ammunitie. Dc republikeinen in Catalonie hebben hun hoofdkwartier te Manresa gevestigd en 7 of 8 benden gevormd, die geen stand houden tegenover de troepenmaar veel verwoesting aanrichten en schatting eischen van de rijke inwoners der steden. In Andalusie zwerft eene bende rond van 200 man. met Medina Sidonia tot hoofdkwartier. Een andere beeft te Orense de leden der overheid gevangen genomen maar is geslagen met gevangenneming van den aanvoerder, waardoor de overheden weder op vrije voeten zijn geraakt. De meeste spoorwegen in genoemde provinciën zijn vernield. In eenige steden van Arragon, waar 2 benden verschenen zijn, zijn de vrijwilligers, onder de kreet van «leve de republiek, in opstand geraakt. Te Lostanosa is de spoor weg opgebroken, elders de telegraafdraad afgesneden. 20 Gewapenden hebben, onder de leus van „leve de federale republiek den burgerlijken gouverneur van Salamancaden eersten aleade en andere ambtenaren in hechtenis genomen! maar een uur later zijn deze door de burgerwacht en bet volk bevrijd, en de aanvoerders der bende, waaronder een voormalig carlist, gevangen gezet. In de omstreken van Saragossa zwerven 3 benden om; de insurgenten hebben in een gevecht 80 dooden, 300 gekwet sten en vele gevangenen verloren. Bamdon°nne3 vervoigen de opstandelingen in de provincie De republikeinsche Afgevaardigden van Madrid hebben een krachtig protest openbaar gemaakt tegen de handelingen der regeering, welke, volgens ben, de voornaamste artikelen der constitutie heeft geschonden en de verfoeilijke staatkunde weder volgt, welke de natie onder de puinhoopen van den vori- »en troon meende begraven te hebben. Indien de Cortes hunne lesehuldigingen afwijzen en de houding der regeering goed keuren mocht zou de republikeinsche minderheid de" ver gaderzaal verlaten. Den 1 zijn de zittingen der Cortes hervat. De heer iigueras beklaagde zieb al spoedig over het gevangennemen van den geul. Pierrad q.n nog een ander lid der vergadering, in weerwil van hunne onschendbaarheid als Afgevaardigden, en zonder bepaalde feiten ten hunnen laste aantevoeren. De minister van binn. zaken beschuldigde, in antwoord daarop de republikeinsche partijdat hare leiders op de barricaden te Barcelona waren gevangen genomen en aan bet hoofd stonden van benden, die spoorwegen en bruggen sloopten en de gevangenissen openden; eenigen hunner waren op heeter daad betrapt. De heer Figueras verweet toen de regeering hare willekeur en las een bevelschrift voor van den militairen gouverneur van Catalonie, waarbij het gemeen tebestuur van Barcelona ontbonden en de uitgifte van eenige politieke bladen geschorst is. De vergadering ging in verwarring uiteen, nadat aan eene commissie betonderzoek opgedragen was der bescheiden, door de regeering ter zake der arrestatie van Pierrad overgelegd. Den 2 kondigde de heer Figueras aandat de minderheid besloten had het ministerie aanteklagen, maar daarmede vermits de afwezigheid van sommige bescheiden, tot Maan dag wachten zou. De voorzitter Rivero verklaarde daarop dat de minderheid vrij was om zulks te doen, maar dat de Cortes niettemin zou voortgaan om de souvereiniteit der natie te vertegenwoordigen. De minister Prim schetste den toestand van beroering des lands, welke buitengewone mid delen tot herstel der orde eischte, en diende een wetsont werp m tot intrekking der bepalingen tot waarborging der per soonlijke vnjheid en tot machtiging van het bewind om de krijgswet attekondigen op alle punten, waar wanordelijkheden zullen ontstaan. Nog staande de zitting bracht de commissie van onderzoek een gunstig rapport uit en den 6 werd het ontwerp met alg. st. aangenomen, nadat de republikeinsche leden de vergaderzaal verlaten hadden. De vrijwilligers van Madrid hebben de regeering hunne diensten aangeboden; dadelijk zijn eenige bataljons naar bet tooneel van den strijd vertrokken. Volgens latere berichten is de republiek uitgeroepen te andesa en te la Carolina, maar zijn verscheidene benden in Andalusie en Catalonie verslagen. Den 6 hebben de Cortes eene wet aangenomen, waarbij de regeering gemachtigd wordt, onbezoldigde gezanten naar de provinciën te zenden, om behulpzaam te zijn bij bet her stellen der orde. Een honderdtal boekdrukkersgezellen te Havre hebben eene verklaring onderteekend, waarbij zij lmn besluit bekend maken om voortaan des zondags niet meer te arbeiden De heer NPicard heeft in l' Electeur libre betoogd, dat de waardigheid der Kamer een ander middel eisebt om de regeering tot toegeven aan de publieke opinie te nopen dan dat t welk door den beer de Kératry is voorgesteld. ij geelt aan de leden van het Wetg. Lichaam in overwe^in^* om, bij gemis van oproeping van de zijde van het gouver nement, voor den 26 Oct. te Parijs bijeentckomen, ten einde met elkander te raadplegen over de beste wijze' om de meening der Vertegenwoordiging aan de regeering te doen kennen- l„ n Blz®rln llecft V1 den avond van den 30 hare buiten- landsche reis aanvaard, vergezeld van prins Joachim Murat den hertog v. Huescar, de hertoginnen v. Alba en 8 andere heeren en dames. Den 3 Oct. behelsde het Journal Off ei el een decreet, waarbij bijeengeroepen g' teg™ d<3n 29 N°V' Wordeu "f? ministers" in le Réveil, keurt de beer Raspail deze late bijeenroeping der Kamers af, en ver- Klaart ün, dat de meerderheid hen, wegens verkrachting der constitutie, m staat van beschuldiging behoort te stellen. De heer de Jouvencel maakt in le Siècle een brief aan zijnen Lht K \erot^. openbaar, waarin hij het raadzaam acht de discussie te stakenomdat door dehoezeer late bijeenroepmg van het Wetg. Lichaam alle vrees voor ont binding weggenomen is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1