Eencnzeventigsle Jaargang. 1869. No. 42. ZONDAG 17 OCTOBER. ©fftciccl C5cbccUe. liet Kiirgei'weeshuis. iHAefcclijfisclic iSccicïitcn. SSelgïe. Ilruisen. Kaden. Saksen. Oosteiirfik-lloiigarUc* Spanje. Frankrijk. A I k I A A C E C AN Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O, GS, franco per post f 0,8 O, afzonderlijke nommers Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MA AR; In aanmerking nemende dat naar aanleiding van liet door den gemeenteraad genomen besluit om artikel 4. le lid, van het reglement voor het Burgerweeshuis, inhoudende: De weezen worden te zomen in één gesticht verpleegdop 11 October 1869 in werking te laten treden, de plegtige opening van het Burgerweeshuis zal plaats hebben op Zondag 17 October 1869. Noodigen de ingezetenen der gemeente Alkmaar uit, om op het voorbeeld der gemeente, van hunne ingenomenheid met dat heuchelijke feit, waardoor een einde gemaakt is aan eenen toestand, die sints jaren bestaan heeft en waarin algemeen door de burgerij eene verbetering verlangd werd, te doen blijken door het uitsteken van vlaggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. 14 October 1869. De Secretaris S P A N J A A RD T^ Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand September 1869: SIENTJÈ ROERING Arnhem, J. PABER Gouda. D. BAART Ileilo, STUURMAN Leiden, Mej. SNEI- DINGS Leiden, WULBERS NieuwediepWed. J. ZAS- BURG Oosterland, J. BITTER Petten, JANSJE JANSEN de Purmer, JOH». KOCH Rotterdam, T. TERMAAT Zuidschermer, O. THOMUS Zuid-Zijpe. Van de hulpkantoren: BurgenlotbrugE. LINDEMAN Giessendam. Hoogwoud, B. van KINSUM Amsterdam. SchoorldamJANTJE LANGEDIJK de Schermer. Nog in Juni van Alkmaar verzonden naar Dititschland aan K. PETERS te Dielingen. ~De KAMER van KOOPHANDEL en PABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 18 tot Zaturdag 23 October e.k., van 's voormiddags 10 tot 's na middags 2 urein haar gewoon lokaal op het Stadhuister lezing zullen liggen: 1. Statistiek van bet Koningrijk der Nederlanden, behelzende de staten van de in-, uit- en doorgevoerde voornaamste handelsartikelen gedurende de maand Augustus 1869. 2. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Grool- Brittanje en Ierland, gedurende de maand Mei en de overige maanden van 1869. 3. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden, over het jaar 1868. Tweede gedeelte. 4. Verzameling van konsulaire en andere beriglen en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart, II 3 en 4. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd Alkmaar, E. M. AGHINA, Voorzitter. 16 Oct. 1869. J. P. KRAAKMAN, Secretaris POLITIE. Onbeheerd te Alkmaar gevonden op 22 Augustus 11. oen wit lamde daarop regthebbende gelieve zich aantemelden aan het bureau van politiewaar tevens voor de eigenaars terug te verkrijgen is het navolgende gevondenealsop 2 October 3 sleutels met haak. op 6 Oct. 2 balen met zakken, op 8 Oct. een parapluieop 11 Oct, een achterkrat van een ■wagen en een sigarenkoker van schildpad met zilveren beslag, enz. De ingezetenen van Alkmaar beleven heden een blijden, een gewichtigen dag. Het voltooide en reeds bevolkte bur gerweeshuis wordt op feestelijke wijze ingewijd. Het zoo lang gewensebte verblijf voor ouderlooze kinderen, waar deze eene liefderijke verpleging, eene goede opvoeding, een tweede tehuis mogen erlangenis eindelijk binnen onze wallen verrezen en voor zijne bestemming geopend. Geluk kige gebeurtenis inderdaad voor zoo velen, die, weinig met, tijdelijke goederen gezegend, bekommerd waren over het lot, dat na hun verscheiden hunne liefste panden te wachten stond, als zij, hier en daar besteed, niet die liefde, zorg en leiding konden ontvangen, noodig om hen tot naar lichaam en ziel goed ontwikkelde, tot wakkere en brave menschen te vormen. Gelukkige gebeurtenis ook voor allendie schier beschaamd de oogen moesten neerslaan op de vraag, waar Alkmaar zijne burgerweezen huisvesting gaf, Alkmaar, dat zoo gaarne aan de spits wilde staan, waar het de bevor dering van nuttige instellingen, de betrachting van liefda digheid gold. Wel ons, dat wij thans op die vraag met vrijmoedigheid mogen antwoorden. Ja, trotsch mogen wij zijn op het kloeke gesticht dat, op het loffelijk besluit van onzen gemeenteraadop algemeene kosten gebouwd en zoo uitnemend voor zijne bestemming geschikt is. Honderden hebben gebruik gemaakt van de aangeboden gelegenheid om het te bezichtigen en het als om strijd geroemd. Geen spoor van weelde, van overtollig sieraadmaar degelijkheid, ruimte en doelmatigheid streelen in alle vertrekken het oogterwijl liet uitwendige, schoon door harmonische evenredigheid der deelenzoo volkomen het karakter van een weeshuis bewaart dat men zich in het doel der stichting bezwaarlijk zal kunnen vergissen. Eere den ontwerper van het plan, eere ook aan hem die het zoo soliede tot uitvoering bracht. Eene lange reeks van jaren is voorbijgegaansints het voor nemen tot herstelling van Alkmaars burgerweeshuis werd opgevat. Tallooze bezwaren stonden gedurig aan de verwe zenlijking daarvan in den weg. Onbekendheid met de vroegere geschiedenis deed kwestiën rijzen omtrent het eigendomsrecht der bezittingen, eenzijdige eischen zelfs ten bate van een gedeelte der bevolking, ontevredenheid over geweigerde in williging daarvanover de schikking welke ten laatste als de best mogelijke werd beschouwdom met het oog op bestaande toestanden aller rechten te eerbiedigen. De tw ijfel is thans weggevaagd, het weeshuis is aller eigendom, bestemd voor de weezen van alle burgerszonder onderscheid van gods dienstige belijdenis. Met, de roomsch-catholieken werd eene schikking getroffen, waardoor de burgerweezen van hunne godsdienst in hun bestaand weeshuis mochten verblijven, tegen vergoeding eener verpleegsom, zoo billijk, dat de geldmiddelen van het moedergesticht daardoor merkelijk gebaat worden. Geen algemeenen bijval mocht deze maatregel verwerven: sommigen wilden eene vereeniging tot stand brengen, welke wij geeuszins onmogelijk, maar alleen wenschelijk achten wanneer zij het gevolg is van vrijwillige toetreding, eene toetreding waartoe wij hopen dat veranderde omstandigheden, als eenmaal de bepaalde termijn vaif 40 jaren verstreken ismogen voeren, 't Is waar. de getroffen overeenkomst heeft het den gemeenteraad onmogelijk gemaakt, om door het middel van belasting, dat alle ingezetenen treft, datgeen te heffen wat jaarlijks aan de middelen van bet gesticht zal ontbreken. Wat, noodZou de liefde van Alkmaars burgerij niet krachtig genoeg zijn om met edelen aandrang bijtedragen wat voor de weezen noodig is. en zal de eerzucht haar niet prikkelen om het weeshuis te doen prijken als een heerlijk teeken barer liefdadigheid, die geene belastingen behoeft om Je doen wat christenzin en menschenliefde gebieden? O, mogen op den feestelijken dag van lieden alle bijzondere inzichten en eigenniet vervulde verlangens onderdrukt en te niet gedaan, en vervangen worden door liet heilig voornemen om het buis der weezen niet te vergetenmaar te gedenken met de belangstelling en onbekrompen hulpvaardigheid die bet verdient. Geen schooner liefdadigheid dan die zich betuigt jegens kleinen, die hunne ouders moeten derven! Een woord van hulde en dank past op dezen dag aan regenten en regentessen, die de opening van het, gesticht met zooveel zorg eu ijver hebben voorbereid. Hunne moeiten waren velen, mogen zij, bij de achting hunner medeburgers, bun loon in edele zelfvoldoening vinden. Hun zij het wel zijn der weezeu met, vertrouwen opgedragen, hunne zorgen mogen de goedkeuring der ingezetenen, hunne pogingen tot bevordering van den bloei der instelling aller medewerking erlangen. C. W. B. Den 10 is te Namen een standbeeld voor Koning Leopold I onthuld, in tegenwoordigheid van den Koning en de Koningin, die daarna aan een banket hebben deelgenomen. De zwitserselie Bondsraad heeft door zijnen gezant te Berlijn de regeering doen verzoekenom terugtekomen op den bekenden maatregel tegen de frankforter jongelieden, voor zoo ver die te zamen met hunne geheele familie het zwitsersche burgerrecht verkregen hebben. Voor de jonge lieden, wier ouders alleen voor ben tot bet ontgaan der krijgsdienst dat burgerrecht gekocht hebben, en 26 zoo danige hebben de bemiddeling van den Bondsraad inge roepen, springt die vergadering niet in de bres. Door sommige belanghebbenden is verzocht om weder als pruisisch onderdaan te worden opgenomen en in 6 gevallen is dit reeds toegestaan, en verscheidene nog niet afgedane aan vragen om ontslag als pruisisch onderdaan zijn weder inge trokken. De beer Goldbeckte Berlijn overledenheeft zijn gehee le vermogenop ongeveer 90000 th. geschatan de Erede- rik-Wilbelms-nniversiteit vermaakttot stichting vanlöjaar- lijkscbe beurzen van 250 th. De prefect van policie te Berlijn is van catholieke zijde aangezocht om vergaderingenwaarin over de kloosterkwes tie of catholieke aangelegenheden gehandeld wordtte ver bieden. Hij heeft zulks afgeslagen, op grond van het bij de constitutie gewaarborgde recht van vergadering. Heerenhuis. Graaf v. Munster heeft de ïëgeering geïn terpelleerd over baar voornemenom aan 4 groote bijzondere spoorweg-maatschappijen concessie te verleenen voor eene loterij-leening van 100 miljoen, waartoe, meende hij, niet kon worden overgegaan zonder medewerking der Vertegen woordiging. De minister van koophandel antwoordde, dat de onderhandelingen over deze zaak nog niet afgeloopen waren, maar dat daartoe alleen 's Konings goedkeuring, niet die van den Landdag noodig was. Graaf v. Munster heeft daarop voorgesteld te verklarendat liet, Huis bedoelde concessie niet kan overeenbrengen met bet welzijn van den Staat. Huis der Afgevaardigden. De heeren v. Forckenbeck, v. Kollen en v. Bemingsen zijn weder gekozen tot voorzitter en ondervoorzitters. Het door den minister van financiën ingediende budjet wijst aan ontvangsten een bedrag aan van 164.311,575 th.; de loopende uitgaven bedragen 164.072,575. de buitenge wone voor eens 5.638.700; het deficit bedraagt derhalve 5.400,000 th. Hij wenscht de amortisatie niet te staken en de in opbrengst toenemende domeingoederen niet te ver vreemden maar eenige belastingen met, 25 p.ct. te verlioogen. Voorts verlangt de regeering machtiging om eene leening te sluiten van 13 miljoen th., ter inlossing der schatkistbiljetten, in 1866 tijdens den oorlog en in 1868 tijdens den nood in de provincie Pruisen uitgegeven. Eenige leden hebben een wetsvoorstel ingediend om de bestaande beperkingen der vrijheid van drukpers optebeffen. Den 12 beeft de heer Löwe de regeering geïnterpelleerd betreffende de concessie eener spoorweg-loterij-leening van 100 miljoen. De lieer Braun stelde voor om de regeering te verzoeken eene wet intedienenwaarbij concession voor loterij-leeningen binnen het gebied van het Noordduitsch Verbond zullen verboden worden. De minister achtte eene regeling bij de wet geraden en deelde mededat de regee ring hare bedenkingen tegen loterij-leeningen bad laten va ren .ten einde pruisische fondsen op de buitenlandsche beurzen ingang te doen vinden. Zij zou aan het besluit van den Landdag de noodige aandacht schenken. De 2» Kamer beeft, met alg. st. op 3 na, het tractaat met het Noordduitsch-Verbond goedgekeurd, betreffende het vérvullen van de militaire dienstplicht door de onderdanen der betrokken partijen in de wederzijdsche legers. De Kamer der Afgevaardigden heeft, den 9, met 43 tegen 30 st., verworpen bet voorstel van d'. Biedermam en 17 andere leden der nationaal-liberale partijom een adres aan den Koning te richten in antwoord op de troonrede, met aandrang tot vrijzinnige hervormingen en tot een streng onderzoek naar de laatstelijk in de mijnen voorgevallen ongelukken. OOSTENRIJK. Den 9 heeft de pruisische Kroonprins Weenen verlaten. Hij werd tot de italiaansche grenzen uit geleid door 2 hoofdofficieren en op alle plaatsen langs den spoorweg waren de burgerlijke en militaire overheden aan geschreven om hem te begroeten. Het personeel van den spoorweg ontving 1000 ff. VEen der hoogere beambten aan het telegraaf bureau te Praag is gesehorst en zal vervolgd wordenter zake van verduistering van telegrammen in het belang der czechische pertij. Dr. Klaudy is aldaar als burgemeester herkozen (Hij had zijn ontslag genomenomdat hij de voorschriften van den stadhouder ten opzichte der verkiezingen niet wilde opvolgen). De stadhouder van Neder-Oostenrijk heeft de vergunning geweigerd voor hel oprichten eener sociaal-democratische ar- beiders-vereeniging te Wiener-Neustadt. De minister van binn. zaken beeft dit besluit aan de overheden der overige Kroonlanden doen toekomenom ziek bij voorkomende ge legenheden daarnaar te gedragen. De wijziging der galicische kieswet en de beperking van het kiesrecht in 1867 heeft de belangen der poolsche partij slecht gediend. Zij heeft daarom in den Landdag voorge steld, de vroegere wet weder intevoeren, waartoe besloten is, maar wijl de keizerlijke goedkeuringwegens een gebrek in den vormnog niet bekomen is beeft de Landdag een adres aan de regeering gericht, om de tegen 7 Oct. uitgeschreven verkiezingen uittestellen. Ten gevolge van het oproerig verzet der bevolking van bet district Cattaro tegen de invoering der nieuwe wet op de dienstplichtigheid, zijn aldaar de artikelen der constitutie betreffende bet recht van vereeniging en vergadering, de vrijheid van drukpers en de onschendbaarheid van brieven, tijdelijk buiten werking gesteld. Ter zake der keerschende gisting waren reeds eenige oorlogschepen naar de golf van Cattaro gezondeneene afdeeling troepen werd door eene overmacht van landlieden overvallen en bekwam dooden en gekwetsten, terwijl een gewonde officier weggesleept en ver moord werd. De minister van oorlog beeft de kapiteins-generaal aange schreven om de krijgswet aftekondigen in de districten waarin zich gewapende benden vertoonen of opstand ontstaat, en om de opstandelingen 24 uren toetestaanten einde de wapenen afteleggen, met toezegging van amnestie en van lijfsbehoud voor de aanvoerders. De oorlogswet is afgekondigd in Catalonie, Arragon, Oud-CastilieAndalusie, Valencia en Corunna. De vrij- willigers-corpsen zijn in de hoofdsteden van alle provinciën ontbonden, behalve te Madrid, waar zij zich bereid getoond hebben om de orde te helpen bandhaven. De policie aldaar heeft maatregelen van voorzorg genomen tegen plundering in geval van opstand. Er zijn van daar troepen naar Carolina vertrokken, alwaar de republikeinen een bevigen tegenstand dacken te bieden en barricaden opgeworpen haddenmaar zicli onderworpen hebben. üc bende van den Afgevaardigde Noguero is door de troepen geslagen; bare leider is in onderwerping gekomen. 18U0 ïnsurgenten hebben zich te Reus en del Priorata aan genl. Baldrick overgegeven en vergiffenis gevraagd. In Andalusie hebben de opstandelingen een spoortrein doen derailleerenwaarmede troepen vervoerd werden; daarbij zijn 1 kapitein en 2 soldaten omgekomen3 officieren en 4 man schappen gekwetst. De vrijwilligers van Valladolid en Grenada hebben ge weigerd hunne wapenen uitteleveren en zijn gewapend in het veld verschenen maar die van Grenada zijn welhaast teruggekeerd en hebben zich onderworpen. Ook Malaga is door eenige gewapenden verlaten. Die van Saragossa heb ben in plaats van hunne wapenen afteleggenop de troepen gevuurd. Daarop is een hevig gevecht ontstaan, dat van den 7 's nam. 2 uren tot den 8 's inorg. 7 uren geduurd 'heeft, en waarin de vrijwilligers, nadat baricadeop baricade bun ontweldigd was, ten slotte bet onderspit hebben gedol ven. 250 Personen zijn gesneuveld en vele buizen vernield. Te Valencia werd den 8, 's morgens 8 uren, het vuur door de republikeinen geopend en den strijd den gansoben dag voortgezet, 's Avonds waren de muitefs uit hunne stel lingen verdreven en op het marktplein vereenigd. De vol gende dagen werd echter eveneens gevochten eii den 10 slechts 2 uren gewijd aan bet begraven der dooden en bet wegvoeren der gekwetsten. Den 11 was bestemd tot een aanval door de aanzienlijke om de stad verzamelde krijgs macht, waartoe den 10 nog versterking uit Madrid gezonden was. De spoorweg was over eene lengte van 7 mijlen vernield. De bende vanj den Afgevaardigde Capdevilla en de ge broeders Ninas, 1600 man sterk, is, na den 9 bij Junquiera geslagen te zijn, tegen de aanvoerders in opstand gekomen, die genoodzaakt zijn om te vluchten. De bende beeft zich daarop verstrooid en 300 man daarvan zijn over de franscke grenzen gevlucht en aldaar aangehouden en ontwapend. De partijganger Cajaval is te Ibi gefusilleerd. Van de 17 leden der Cortesdie zich aan het hoofd van republikeinsche benden hebben gesteldis de beer Garcia Joor zijne volgelingen in Catalonie verlaten en naar Frankrijk geweken, een ander, de beer Sater, is te Saragossa gesneuveld De heer Caslelar, een der leiders van de republikeinsche minderheid in de Cortesis door dweepzieke partijgenooten met den dood bedreigd en naar Portugal vertrokken. Het Cortes-lid Emiglio Santa Maria beeft zich aan het hoofd eener bende in de provincie Alicante gesteld; de bende van bet Cortes-lid Paul is den 8 te Grazolema gekomen, waar zij de officiëele briefwisseling in beslag genomende gevan genen bevrijd en den vrederechter weggevoerd beeft. Ver der staan in Andalusie aan het hoofd, van den opstand de Afgevaardigden Fantoni en Cabello de la Vega, de burge meesters van ücuma en Marckena en de pastoor Pedregal. De troepen behouden in die provincie bij ieder treffen de bovenhand. De opstandelingen van Balaguer (Catalonie) hebben aldaar j van de jaarlijksche directe belasting ingevorderd, n.l. 20000 kroonen. De bende van den hoofdman Hanes is door de troepen achterhaald en vernield. Te Cardon zijn van die bende 3 manschappen gedood en verscheidene gevangen genomen. De bende van Las Garoigasa beeft op baar verzoek van den gouverneur van Lerida vergiffenis bekomen. De regeering heeft besloten de leden der provinciale en gemeentebesturendie aan de republikeinsche beweging deel genomen of die begunstigd hebbengerechtelijk te vervolgen. De republikeinen hebben bij de verkiezingen voor leden van de Cortes te Madrid de. overwinning behaald. Cortes. Bij de beraadslaging over het wetsontwerp tot het tijdelijk buiten werking stellen der constitutio- neele vrijheden en tot bet machtigen der regeering om den staat van beleg aftekondigen, heeft de heer Castelar aangemerkt, dat de gisting in den lande eigenlijk baar be staan te wijten beeft aan de voor Spanje vernederende wijze, waarop de spaansche diplomatie bij de buitenlandsche Hoven als bet ware om een Koning bedelt. Hij bestreed voorts het ontwerp, als leidende tot de dictatuur en beweerde, dat de Cortes bet recht niet hadden om afstand te doen van hare souvereiniteit en om de rechten der individuën over- televeren aan het goedvinden der regeering. De heer Madoz antwoordde uit naam der commissie, dat de vrees van den heer Castelar hersenschimmig was, en de minderheid wel zou doen de uitspattingen aftekeuren harer partijgenooten in de provinciën, waardoor de regeering gedwongen wordt hare toevlucht tot buitengewone maatregelen te nemen. De regeering heeft de vergadering gevraagd een besluit te willen nemen omtrent de Afgevaardigden, die aan het hoofd staan van oproerige benden. Den 14 is machtiging verleend hen in rechten te vervolgen. Te Aubinin bet dep', der Aveyronzijn ernstige onlusten uitgebroken ten gevolge eener werkstaking, door de arbei ders in de mijnen der Orleans-maatschappij. Den 7 hebben de arbeiders den eersten ingenieur der werken willen ver drinken, den onder-prefect en een ander ambtenaar gewond en het voornaamste magazijn der koopwaren in brand ge stoken. Den 8 was de werkstaking in een wezenlijk oproer ontaard. De troepen, die den vorigen dag waren aange komen, hebben, door de mijnwerkers met steenen bestookt, vuur gegeven, waardoor 14 arbeiders gedood en 22 gewondzijn. Sedert is de rust hersteld en de arbeid hervat. Men ver neemt nader, dat de verbittering der werklieden ontstaan was door eene bepaling van den ingenieur, waarbij het dagelijksch aantal wagenvrachten beperkt werd. De bisschoppen van Poitiers, Montauban, Laval en Nimes hebben brieven gericht aan msgr. Maret, bisschop van Sura i. p. i., ter bestrijding van zijn werk over het aanstaande concilie, waarin bij tracht te betoogen, dat het episcopaat een even groot aandeel heeft aan de onfeilbaarheid als de Paus, en dus zooals Louis Veuillot dit boek in V Univers kenschetst het aristocratische element in de Kerk over het monarchistische wil doen heersehen. Koningin Isabella heeft te Bonneuil, bij Gonesse (Seine et Oise) voor 24000 fr. een landgoed aangekocht, waar zuster Patrocimo met 2a geestelijke zusters een gesticht zal oprichten. Verschillende bladen melden, dat de maatschappij tot exploitatie der nederlandsche Staatsspoorwegen de voorstellen der Oostspoorweg-maatschappijbetreffende de doorloopende treinen, beslist beeft afgeslagen, zoodat de bekende fransch- belgische conventie niet in werking zal kunnen treden. De Keizer bet, niet noodig geoordeeld hebbende om de opengevallen betrekking van commandant van bet 6e legercorps (te Toulouse) te vervullen, is de staf van dat corps ontbonden. Den 10 is te Parijs, in de zaal Belleville, eene botsing ontstaan en zijn eenige lieden gevangen genomen, ten ge volge van het verzet der aanwezigen tegen het sluiten der bijeenkomst door de policie, op grond van de heftigheid der redevoeringen. Iemand, die beweerde gekwetst te zijn, is door een troep volk over den Boulevard geleid, onder het geroep van „men vermoordt onze broeders!" Door genees- beeren onderzocht, bleek bet, dat hij volstrekt niet gewond was. Volgens le Réveil en le Rappel en het procesverbaal van het bureau, heeft er geene aanleiding voor de ontbinding bestaan, is de policie met noodelooze onstuimigheid te werk gegaan en heeft zij 3 personen met bare wapenen gewond. Het Journal Officiel zegt, dat de prefect van policie elke ver gadering kan ontbinden, welke hem voor de orde en veilig heid gevaarlijk voorkomt te zijn, en dat de regeering, met het oog op de op onderscheidene vergaderingen gevolgde wanordelijkheden, besloten beeft de bepalingen der wet te doen handhaven. Bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad te Toulouse hebben de candidaten der oppositie de overwinning behaald. De Keizer en de keizerlijke prins zijn den 12 naar Com- piègne vertrokken, waar geene feesten zullen plaats hebben, hetzij wegens den tegenwoordigen ernstigen toestand, hetzij tot goedmaking der kosten van de reis der Keizerin naar het Oosten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1