t tans®."* -de b"oiti"s No. 43. Eenenzeventigste J aargang. 1869. ZONDAG 24 OCTOBER. S'SïL kELT®*™"1 e° - l0's'ld Koemarkten te Alkmaar, 1 en 17 November 1869. Congres indrukken. Zwitserland. Italic. êütcficltjfsscïïc iSccichfcu. BHgïe. rtrlD61 Van, de 00 b™d<®. welke deze S Zd'te tc^eh p Smm. onWipwiu, Oostenr|jk-lloiigarjje. Spanje. r;mrT2oSo1mSan dCn 7 66116 WapeUSohouwm= hield Frankrijk. Engeland. I K H A I It S IIE C 0 I It A I Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,6franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HER.M». COSTER ZOON. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 27 October 1869, des middags ten 12 uur. Namens den V oorzitter van den Raad, SPANJAARD!'. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALK MA AH maakt bekend, dat van Maandag 25 tot Zaturdag 30 October e.k., van 's voormiddags jO tot 's na middags 2 lire, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis 1 ter lezing zullen liggen: 1. Statistiek van den handel ju Belgie over 1867. 2. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittanje en Ierland, gedurende de maand Junij en de overige maanden van 1869. 3. Rapport over de Britsche zeevisscherijen in 1868. 4. Overzigt van den handel en de scheepvaart te Hamburg ih 1868. 6 5. Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscheriien over 1868. J De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd AlkmaarF1. M. AGHINA, V oorzitter. 23 Oct. 1869. J. P. KRAAKMAN, Secretaris POLITIE. Op een marktdag ongeveer 2 maanden geledenis door eenen onbekenden jongen, in eene herberg op de Breestraat alhier, bezorgd een klokjewaarv-an de eigenaar mede ié on bekend. De daarop regthebbende gelieve zich aantemelden aan het commissariaat van politiewaar gedeponeerd is een gevonden vrouwen-zijzak waarin eene pbrtemonnaie met geld alsmede een pandbriefje. (Slot.) /'Ik zou willen dat elk door den Staat bezoldigd ambte naar de beide talen van bet land moest kennen. Ik zou willen, dat de kennis van het Vlaamscb, evenals die van het F ransch de eerste voorwaarde was van elke benoeming; ik zou willen dat de regeering stelselmatigvoor zoover het practisch uitvoerbaar zou zijnde Walen die Vlaamscb kenden in Vlaanderenen de Vlamingen die Pransch kenden in de Waalsebe provinciën plaatste." Dit was de slotsom der redevoering van den heer de Maere Limnander in de Belgische Kamer gehouden over "de Vlaam- sche kwestie." Inderdaad zou door het opvolgen van zijn raad de kloof kunnen gedempt worden die thans het Belgi sche volk in twee deelen scheidt, en de tweeslachtigheid worden weggénomen die nog altijd het nationaliteitsgevoel en de ware eenheid van dit volk in deh weg staat. Aan de Vlaamscheof liever aan de Nederlandsche taal in België dezelfde rechten té geven als aan de Fransehe, gebiedt Tie rechtvaardigheid evenzeer als een verstandige politiek. De^ Nederlandsche taal is in België evenzeer volkstaal als het Fransch; daarom alleen is gelijkstelling reeds plicht Bevoorrechting van het Fransch is bevoorrechting van de Walen boven de Vlamingen. Geen regeering heeft'bet recht aan het volk het gebruik eener taal naar willekeur voor te schrijven. Zij behoort den toestand aan te nemen gelijk die isen zich daarnaar bij het gebruik der taal tè regelen In dit opzicht is zij volstrekt niet geroepen de leiding des volks op zich te némen en aan de beweging op het gebied der taal een zekere richting te geven. Zij heeft niets anders te doen dan die beweging te volgen. De Belgische regeering schijnt dan ook het goed reeht der zoogenaamde Vlaamsche beweging te erkennen. Althans bij elk congres benoemt zij De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. waarvan meh zich op gewelddadige wijzé had losgescheurd. J uist in de laatste jaren heeft zich die belangstelling levendig geopenbaard, dichters en letterkundigen hebben in het Neder- landseh geschreven, en de bevolking der Vlaamsche provinciën be- gint zich meer en meer vóórhaar moedertaal partij te stellen. Als het Fransch tot nog toe niet in staat is geweest het Nederlandsch te verdringenwaaropzal men zijn verwachting bouwen dat dit in het, vervolg zal geschieden? Nu het blijkt, dat de lagere klasse in Vlaamscb België aan de Nederlandsche taal gehecht blijft en de hoogere klasse niet volgt in het aannemen der rransche taal, nu althans sommigen uit het beschaafde en ontwikkelde gedeelte des volks zich voor de Nederlandsche taal m de bres stellen, is het niet onwaarschijnlijk, dat zich meerderen daarbij zullen aansluiten, al was het alleen uit plichtgevoel jegens liet Vlaamsch sprekende volk. De Belgische regeering blijkt nog altijd ongenegen om de rechten der Nederlandsche taal te erkennen. Gedwongen door het goed recht harer voorstanders, willigt zij echter van tijd tot tijd iets m en schenkt haar een aalmoes. Begrijpt zij aan met, dat zij toch eenmaal zal moeten eindigeiT met toe te geven Begrijpt de meerderheid in de Kamer der Volks vertegenwoordigers niet, dat zjj "de Vlaamsche bewering' met altijd met zekere minachting zal kunnen behanfelen maar dat z:j door de volharding waarmee die beweging zich zal handhaven en uitbreiden, toch eenmaal gedwongen zal worden' ernstig met haar te rekenen en op haar eischen te letten Een verzet dat op gehechtheid aan de volkstaal is gegrond, is inderdaad onoverwinlijk. Al mogen de Duit sckers de meest beschaafde en de meest ontwikkefde volksstam Oostenrijksche Monarchie, op het gebied der taal blijken zij ten eenen male onvermogend, niet alleen tegenover de Hongarenmaar evenzeer tegenover de Czechen in Bohemen en de Polen in Galhcië, en de rust zal binnen de grenzen van het Keizerrijk met terugkeereneer aau de eischen der niet-Duitsche bevolking is voldaan. De strijd die in Vlaamsch België wordt gestreden ten behoeve der Nederlandsche taal is een rechtvaardige strijd een strijd voor een goede zaak. 't Is dc zaak def bescha ving van het Vlaamsche volk. Voor die beschaving is do Nederlandsche taal het voertuig, en kan geeu andere laai haar vervangen. De hoogere klassen mogen zich niet afscheiden v an de lagere, zij belmoren belang te stellen in haar ont wikkeling en zeiven daaraan te arbeiden, en dat kunnen zij op geen andere wijze dan door de taal des volks te spreken en te schrijven De Vlamingen vinden hun natuurlijke aan sluiting bij de Noord-Nederlanders, en wij hebben geen enkele reden om onwillig te zijn. Geldt bet niet onze taal die drtar buiten onze grenzen strijd voert tegen het Fransch? Hebben wij er geen belang bij de Nederlandsche besehaving ook buiten onze grenzen te steunen? Het kan toch inder daad met m ons belang zijn dat België geheel verfranscht wordt Door onze taal in België te verdedigen of liever door haar verdedigers in België te steunen, verdedigen wii onze eigene nationaliteit. -\V. v. d K kunstmatig waren opgedreven, bij de jongste crisis geleden, zich zeiven van kant gemaakt. De Keizer zal de opening van het kanaal van Suez gaan bijwonen De kosten zijner reis worden op 300000 tl. begroot JJr. Klaudy, herkozen burgemeester van Praag, heeft voor te komen'mng 6 V.erzooht verder niet in aanmerking Dc Landdagen van Neder-Oostenrijk en Stiermarken hebben zich verklaard voor het invoeren vau directe verkiezingen voor den Rijksraad, doch niet het voorbeeld gevolgd van andere Landdagen, die den wenscli hebben uitgesproken tot eene veranderde samenstelling van het Heerenhuis. De Keizer heeft de nieuwe, door de galicischen Landda" vastgestelde kieswet goedgekeurd. De poolsche partij telt. thans te Lemberg 5000, m plaats van nog geen 500 kiezers Do Weener Debatte houdt op te verschijnen; zij ach haar doel, de hervorming der monarchie op den grondsla" van een vergelijk met Hongarije, bereikt. awf™' Volkshuis. De minister van financiën nn 716 nnn i/°°r mfe?iend' tot een cÜfer van w j gulden. De werkelijke inkomsten van 1869 overtreffen dat bedrag. Voor 's Keizers reis naar het Oosten is een buitengewoon crediet van 150000 gulden aangevraagd. Den 13 is te Bern de overeenkomst geteekend betreffende den ontworpen spoorweg ovor den S. Gothard. Te Goldau zullen zich lijnen van Lucern en Zug vereenigen en van daar eene enkele strekken tot Bellinzona, om zich aldaar weder m 2 lijnen naar de italiaansoke grenzen te splitsen. De gezamenlijke lengte der lijnen zal 263 kilometers zijn, 1 ifi§i°°i l W®' ln n tunnel van Göschenen naar Airoio, el boven de oppervlakte der zee. De maatschappij „ïi - i f» "w- jjc maatscc welke den aanleg onderneemt ontvangt van Italië 45, Zwitserland 20 en van de duitsche Staten mede 20 miljoen subsidie, en keert aan die mogendheden de helft uit van hetgeen de opbrengst meer dan 7 p.ct. bedraagt. rteA ,®ter. Fefrans heeft zijn ontslag aangeboden,'t welk door den Koning aangenomen is. Hij wenschte de Kamer een re eenngsprogramma aantebieden en haar te ontbinden als zij het verwierj). Zijne ambtgenooten daarentegen willen tlfriÈLTTffen.0? he,\ macktiging te verleenen, tot vooiziemng in de dienst der schatkist, en haar dan ontbinden. o o "y v'^ wiigica uciiuemi zij iemand tot haren vertegenwoordiger, aan den Belgischen Minister van Bmnenlandsche Zaken wordt steeds het eere lidmaatschap van bet congres opgedragen, en bij de aanvaar ding daarvan is hij gewoon (in bet Fransch) zijn beste wenschen te uiten voor de ontwikkeling der Nedèrlandsche letterkunde. Maar waarom dan ter halverwege blijven staan Waarom, wanneer men toch de Néderiandsche taal niet kan voorbij zienwanneer er een officiëelé vertegenwoordiger van dc Belgische regeering bij de Nederlandsche taal- en letter kundige congressen noodig is, wanneer er een afdeelin" voor de Vlaamsche taal bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken bestaatwanneer die taal uaast. het Fransch als volks taal erkend wordtwaarom dan aan haar geen volkomen gelijkstelling toegekend? Waarom moet zij achtergeschoven worden bij baar zuster? De rechtvaardigheid verbiedt het. Maar een goede staatkunde, wordt hiertegen aange merkt het belang van België gebiedt, dot zooveel moge lijk ééne taal wordt gebruikttwee talen naast elkander te handhavente beschermen en te steunéh is het aankweeken van dezelfde tweeslachtigheid die men wenscht weg te nemen. Het Fransch heeft nu eenmaal in België de overhandde beschaafde klasse heeft zelfs in de Vlaamsche provinciën het gebruik der Nederlandsche taal afgeschaft en het Fransch als spreek- en schrijftaal aangenomen. Langzamerhand zullen de andere klassen volgenalle Belgen zullen weldra ééne taal spreken en schrijven, en de volkseenheid heeft een waar borg te meer. Zou die verwachting inderdaad bewaarheid worden? Zou de Nederlandsche taal werkelijk binnen een niet te langen tijd geheel uit België wjjken en liet veldruimenvoorhetFransch Een terugblik op de geschiedenis schijnt zulk een ver moeden geen voedsel te geven. De Nederlandsche taal heeft sedert eeuwen in België onder ongunstige omstandigheden verkeerd. Sedert de Graven uit het Bourgondische Huis in de l5de eeuw tot 1814 stond het volk ouder een vreemde regeermg, en had het tegen de overheersching der moedertaal te kampen. De vereeniging met Noord-Nederiand gedu- rende een vijftiental jaren was te kort om van blijvenden invloed te kunnen zijn. Na de scheiding kon er aanvankelijk weinig belangstelling bestaan voor de taal van het land De regeermg heeft eene overeenkomst geteekend met d Strousbeig van Berlijn, betreffende den verkoop van de beslaat, blijveiilO bunders aan den Staal voor een nieuw spoorwegstation. De overige grond wordt voor 14 miljoen fr aan het berhjnsche huis afgestaan, onder verplichting om daarop dokken, entrepots enz. aanteleggen, welke ongeveer 20 miljoen fr. zullen kosten. Den 19 is in eene kolenmijn te Chatelincau eene wel op gekomen, ten gevolge waarvan 13 werklieden verdronken zijn. Pruisen rJ™S Roumanie is den 15 op het kasteel Mon- repos te Neuwiedverloofd met prinses FJisabeth zu Wied. Ue graat v. Rismarc/c, d ie een inkomen van 40000 til gemet, heeft gereclameerd tegen zijnen aanslag in de belastingen Het adres, dat uit Noord-bleeswijk den Koning zal worden gezonden om öp eenehereenigmg met Denemarken aahte- dungentelt reeds 25281 onderteekeningen. Huis der Afgevaardigden. Dc partij'van den vooruit- gang heeft voorgestelddat het Huis de regeering zal ver zoeken om haren invloed te doen gelden, 'ten einde de mi litaire uitgaven voor het Noordduitsch Verbond te beperken OOSTENRIJK. Het aanbod van den Volst van Monte negro, om de m opstand verkeerende bevolking van Cattaro tot onderwerping aantemanen, is van de band gewezen. Aan de vrouwen en kinderen der opstandelingen is vergund om op montenegrynsck grondgebied de wijk te nemen Uit Graz en Triest zijn regimenten infanterie naar het tooneel van den opstand gezonden. De msurgenten hebben 2 ver- FenP 3 plaat*?n tusscheli Oastel-Nuovo en Risano ingesloten. Eene deputatie uit de burgerij van Castel-Nuovo beeft de msurgenten te vergeefs tot onderwerping aangemaand De wederspanmgen hebben de voornaamste wegen door steen- t°tóSperd- j tr0ep.en hebben' onder bescherming der batterijen, zonder gevecht, de hoogte van Ledenioe be stegen en den 19 de opstandelingen door het kanonvuur van do hoogten boven Risano verdreven. De regeeriim beeft te1 Triest beslag gelegd op 120 voor den Vorst en MouSgro t w M Tl buskruit. De aanleiding tot de onrust a het afgezonderdahn Montenegro grenzend en 31000 zielen tellend gebied is ontstaan door de invoering der wet GraaIWralislaw president der niet lang geleden op</e- donr ft' jen "e7ol»e der groote verliezen dooi die instelling, waarvan de aandeelen door de directie De regeering beeft besloten de republikeinseke vrijwilligers te ontwapenen en de republikeinsclie ambtenaren eu leden van gemeentebesturen aftezetten. Een groot aantal huisgezinnen in het zuiden des lands nebben, hun leven en hunne goederen niet veilig achtende, dTJ i£en°ue,in 'ïaar no®r. op de noordkust van Africa. Den 10 meldde het regeermgsblad dat, naar opgaaf van n api em-generaal van Catalonie, zicli onderworpen hadden m de provinciën Tarragona 1800, Gerona 2000, Lerida 600 en Barcelona 600 opstandelingen, alsmede dat bij Alcira "■evan enen S S<3n was met verKes van 61 dooden en 30 f61"68 zwerveijde bende is op 2 uren afstauds vau Udix geslagen met verlies vau 9 dooden en 12 gevangenen. De bende van Azueja is mede geslagen en i. t r Uit Va'Iadolid is bÜ Vïllabrayoma achterhaald en een verlies van 6 dooden, 2 kisten met ammunitie, vaan- dols, wapens en paarden toegebracht. De bende van Ibanez is te Carcelas geslagen; vdór de aankomst der troepen had zij de dochter van den gewezen Pe partijhoofden Saloochea, Paul en Romero hebben den 10 te Geuaguacil, prov. Malaga, de republiek uitgeroepen en zich naar iimena begeven. Hunne bende stiet spoedm op troepen, waarvoor zij week, en werd den volgenden dag geslagen en uiteengedreven. - De bende van den Afg vaaidigde Fantommet Janer, Davarrete eu anderen, is naar Corrales gevlucht en te Setenil door de baar vervolgende ui f a-r r f" burSe.rwacbt van Cordova geslagen. Fantoni en de soLiahstisclie priester Romero hebben sedert de wiik ^e- nomen naar Gibraltar. Sahochea is, naar latere opgaff gesneuveld. 1 Bij liet. afkondigen van den staat van beleg te Malaga op den 9, bief eene massa volks onophoudelijk republikeinschê kieten aan; met willende gehoorzamen, werd zij met geweld uit eengedreven. De msurgenten van Jujar hebben de wapenen nedergeïegd en hun corps is ontbonden. De directeur van het postkantoor te Orjiva heeft aangeboden met 80 man- schappen ten zijnen koste de republikeinen te vervolgen. re Ubeda hebben de Afgevaardigden Caparros en (dallego Diaz zich in liet bataljon der vrijwilligers van do vrijheid doen opnemen. J De burgerij van Ternel, in Arragon, beeft zich. zonder de^ oveiheden of het garnizoen aantevalleu, met bet republi- kemscbe ba taljon vau die stad vereenigd eu zich voor deu opstand verklaard. Den 16 was de orde daar weder hersteld. Len uitial der ojistandelingen te Bejar is teruggeslagen De overgebleven leden van onderscheidene benden die in Lata ome verstrooid zijn, hebben zich ouderworpen. Ver- verslagen bouden in Audalusie en Grenada zijn De droögisten te Madrid hebben de regeering verwittigd verkoclomi M11 aatï.®a fijd belallSriike koeveelheden terpentijn verkocht hebben. Dit stemt overeen met de bij de regeerins ontvangen inlichtingenvolgens welke de revolutionaire partij liet voornemen zou koesteren om de stad in brand te steken liet bewaard blijvender orde aldaar wordt toegeschreven aan de vertoQgen van Castelar, Pigueras, Garrido enz. Het ont- blooten der hoofdstad van troepen en bet geruchtdat de bezetting nog slechts 3000 man bedroegbaarde onrust Den 16 hebben de republikeinen te Valencia zich, na een gevecht van eenige urenonvoorwaardelijk overgegeven. De opstandelingen hadden zich in een gedeelte der stad terug getrokken en zich daar versterkt; de kapitein-generaal daar entegen bestreek in eeue sterke stelling dat gedeelte; de barricades der msurgenten waren slechts weinig van de mili taire linie verwijderd. De kapitein-generaal, ouder wiens bevelen zich den 10 ook de commandant der vrijwilligers van lorrente met zijn bataljon gesteld had, beschikte ten laatste over 12000 man man met 40 stukken geschut. Reeds den 10 hadden de republikeinen eene capitulatie gevraagd, welke evenzeer afgeslagen werd als de poging van den aarts bisschop en eenige aanzienlijken op den 14, om ten gunste der muiters tusschen beide te komen de eisch bleef over geven op genade of ongenade. Aanvankelijk hadden de aanvoerders der vrijwilligers te V aleneia zich bereid verklaard de regeering te ondersteunen, maar eenige dagen later, met den burgemeester aan het hoofd, hunne toezegging teruggenomen; de kapitein-generaal ontbond toen het corps vrijwilligers, hetwelk het sein gaf tot den opstand op 8 October. In eene ontmoeting bij Ubripue zijn 2 aanvoerders van benden gesneuveld. Cortes. Den 19 is met alg. st. een adres van dankbe tuiging aangenomen, gericht aan de land- en zeemacht en aan de getrouw gebleven vrijwilligers. De minister Prim verklaarde zeer te verlangen naar de spoedige en zoo mogelijk eenparige verkiezing van een Koning. Aan de inschrijvingen voor bet te Tourcoing boven de graven der familie Kinck opterichten gedenkteeken wordt zeer ijverig deelgenomen. Het lijk van den heer Sainte Beuve is deu 16 op de be graafplaats Mont-Parnasse begraven. Overeenkomstig bet verlangen van den overledene zijn er geene redevoeringen uitgesproken en waren de wetenschappelijke genootschappen, waarvan hij lid was, niet genoodigd. Evenwel hebben min- stens oüOO personen de lijkbaar gevolgd. De comité's voor de jongste verkiezingen te Parijs hebben ieder een lid uit bun midden benoemd, om gezamenlijk aan de Afgevaardigden van bet dep1, der Seine te vragen boe deze voornemens zijn zicb den 26 Oct. te gedragen. De heer Jules Favre heeft den 12 gesebreven, dat bij gereed staat om naar Parijs terugtekeerenom zich met zijne staatkundige vrienden te beraden. Hij meent, dat de leden der linkerzijde zicb aan onverschoonlijke roekeloosheid zouden schuldig maken, indien zij op 26 Oct. bijeenkwamen, en verwacht van het gezond verstand der parijzenaars, dat zij zieh alsdan van elke demonstratie zullen onthouden. Den 17 heeft de beer Pellet an, in eene besloten bijeen komst van 1500 personen, zich met kracht verzet tegen der gelijke manifestatie. 20 Leden der linkerzijde, welke sedert den 10 dagelijks i beer Jules Smwn vergaderde, hebben een manifest geteekendwaarin zij verklaren zich van eene manifestatie op den 26 te zullen onthouden, ten einde de herlevende vrij heid niet aan het toeval prijs te geven en het gezag geen voorwendsel te geven om in een opstand nieuwe krachten te verzamelen. Zij zullen echter, bij de heropening der zitting de regeermg rekenschap vragen van de op nieuw de natie aangedane beleedigmg, en bewijzen dat het personeele gou vernement.', otscon Kri voorwendt voor de openbare beris- P?nS w'i opgehouden heeft als meester te spreken. De democratie neemt er acte vau als bet gouvernement de constitutie af breekt, en heeft geene roeping die te beschermen. Ken 4ütai kiezers uit het dept. van de Rhóne hebben den neer Raspatl, hunnen Afgevaardigde, een schrijven gezonden waarin zij zijne tegen 26 Oct. beraamde manifestatie ernstig ontradenals zullende „eene manoeuvre tegen de demooratie zijn. De democratie te Lyon had in meer dan 20, door den heer Bancel bijgewoonde vergaderingeneenstemmig verklaard, dat op 2b Oct. aan de parijscbe policie geen voorwendsel of aanleiding gegeven moest worden om haren ijver te toonen, maar tevens verlangd, dat de oppositie zicb krachtiger dan tot nn toe in bet Wetg. Liohaam zou doen gelden en zicb van mm zuivere bestanddeelen zou ontdoen. De heeren Beaumont en prins Metternich hebben den 14 ter zake va,n een wedren-geschilte Kehl met de sabel ge duelleerd; laatstgenoemde werd aan den arm gewond. Den 15 zijn, ter zake der in Juni te Parijs voorgevallen ongeregeldheden, 3 der beklaagden ieder tot 3, 2 tot 2 jaren gevangenisstraf en daarenboven alle 5 tot eene boete van sOO fr., 1 tot 6 en nog 1 tot 2 maanden gevangenis straf veroordeeld. De gezworenen hebben een rekest om gratie t welk door de verdedigers was opgesteld, mede onderteekend. 6 Beschuldigden zijn vrijgesproken. De maarschalk Bazaine is tot commandant der keizerlijke garde benoemd en als commandant van het 3» legercorps (Nancy) vervangen door den divisie-generaal de Failly. Ben. aantal winkelbedienden te Parijs hebben hunnen arbeid gestaakt, vermindering der werkuren en sluiting der maga zijnen te 8 uren 's avonds verlangende. Den 17 hebben zie i p. ra. 100 in optocht naar verscheidene voorname magazijnen begeven, om anderen te dwingen huu voorbeeld te volgen, s Avonds is eene door 600 bedienden bijgèwoonde verga dering gehouden, waarin 9600 fr. voor de door de grere lijdenden werd gecollecteerd. Uit Londen is 15000, uit rmsen 5000 fr. toegezegd. De patroons weigeren aau de gestelde eischen te voldoen eu vervangen hunne weder- spanmge bedienden door winkelmeisjes. Het Journul Offictel bevat eene afkeuring van de wijze waarop de heer Paul de Cassagnac rich in bet imperialistische orgaan fe Pays, naar aanleiding van den dood en de zonder Kerkelijke pleclitigbeid gehouden begrafenis van Sainle-Beuve, uitlaat over diens vriend prins Napoleonwien hij, en naar zijne meening ook het leger en de geestelijkheid, met alle macht wederstaal! zouals hij bij overlijden van den Kroon prins tot den franschen troon geroepen mocht worden. De prins v. Wales heeft den 16 te Chester de inwijding

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1