No. 46, Eenenzeventivste Jaar gang. 1869. ITT BE u 3 Z O N l> A (I - (?>fficiec! (Scbecltc uu'-W''# KOEMARKT TE ALKMAAR, Woensdag 17 November 1869. Onze rijks-inkomsten. ckclijfceciic ücvicfttcn. misêrii Saksen. ■■■■^■^■■ij d f Hessen BïarinstatU. dlostcni'jlk-lloiigarlle, cj cJ o ALK M A T, Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f si,GA, l'raneo per post f G,S(i, afzonderlijke nonimers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote leiters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de vergunning tot plaatsing ran een stoomwerktuigvolgens artikel 2 van het Koninklijk besluit van 31 Januarij 1821 (Staatsblad n°. Hl), behoort gevraagd te worden aan Gedeputeerde Staten en de vergunning tot het in werking brengen van een stoomketel aan den Minister van Binnenlandsche Zakentot het verkrijgen van welke vergunningvolgens art. 1 van hel. Kon. besluit van 11 September I860 (Staatsblad n°, 151), eene aanvrage moet worden ingediendbehelzende eene opgave van a. den naam en de woonplaats van den vervaardiger b. de zelfstandigheid waaruit de ketelbenevens de kookhui zen vuürgangen en vlampijpen vervaardigd zijn c. den vormde afmetingen en de wanddikte van den ketel en van de onder b genoemde deelen d. de uitgestrektheid van het oppervlak dat verhit zal worden e. de veiligheidskleppen en hare afmetiugen de toestellen dienende om het waterpeil waarteneinen en op de behoorlijke hoogte te houden g. de toestellendienende om een ontstaan watergebrek aan- tekondigen h. de grootste werkelijke drukking, uitgedrukt in kilogrammen op den vierkanten centimeter, die men voornemens is den stoom in den ketel te laten uitoefenen. De werkelijke drukking is het verschil tusschen de druk king welke door den stoom en diewelke door den damp kring tegen de wanden van den ketel wordt uitgeoefend. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 November 1869. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbendendat het suppletoir kohier der belasting op de honden, over de dienst 1869, op den 10 dezer door den gemeenteraad is vastgesteld, met be paling dat de aanslag in eens vóór of op 15 Januarij 1870 moet zijn betaald, zijnde het op heden ter invordering aan den gemeente-ontvanger uitgereikt. Burgemeester en Wethouders nccrj.cemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 November 1869. De Secretaris SPANJAARDT. belasting zeer wel mogelijk. En als het gebruik van hef gedistilleerd door die verhooging al iets minder werdwat. j groote schade zou het zijn - Met recht wordt er in de f R las®* BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat het suppletoir kohier der gemeentelijke directe belasting, dienst 1869, den 10™ dezer door den Gemeenteraad is vastgesteld en overeen komstig art. 265 4e lid der gemeentewet op nieuw gedu rende acht dagen, aanvangende 13 November 1869. ter lezing ter gemeente-secretarie zal nederleggen, binnen welken tijd ieder aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Ge deputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 11 November 1869. De Secretaris, SPANJAARDT. Lijst van brievenwaarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2° helft der maand September 1869 Wed.. G. van HELDEN Almkerk; H. NIESEN, I. M. BERGER Amsterdam; J. LOBBESEN Haaren; mcj. VIS. ZER Haarlem; P. GEBENG den Helder; J. V. van de» VENK HoogetilleP. KASPERS, P. SCHERMER Heer Hugo Waard; van LEEVEN Hengelo; P. PORTEGIJS Nieuwediep; P. A. RUDOLPI1 Rijswijk MAARTJEKAS TRICUM Uitgeest; wed. D. van den BERG Wijde Wormer. Yan de hulpkantoren: Berge Heilo SMITS Amsterdam. KLEIN Haarl. meer. Rustenburg, ANTJE TUINMAN Heer Hugo Waard. de Rijp, E. J. MOOIS Amsterdam; P. TRIBIÊ Castri- cum; P.KABT Limmen; W.DEKKERCastricum. Schoorldam, P. SPAANSOverveen; E. NUIJENSVogelenzang. li. Als bezuiniging onmogelijk, of althans onvoldoende blijkt om bet evenwicht, tusschen uitgaven en ontvangsten te her stellen, als tot bestrijding van gewone uitgaven geen leening mag gesloten worden, als eindelijk op geen verhooging der bijdrage uit Oost-Indië kan gerekend worden, blijft er niets anders over dan verhooging van bestaande of invoering van nieuwe belastingenom in de uitgaven van onzen staat, weer te kunnen voorzien. Aan verliooging van bestaande belastingen schijnt noch door de Regeering noch door de Vertegenwoordiging ge dacht te worden. Immers de verbetering van bestaande be lastingen, die de Regeering in overweging geeft, is iets anders dan verliooging. Toch is er ééne rijksbelasting, die, of schoon onlangs reeds aanmerkelijk verhoogd, nog voor verbooging vatbaar schijnt: de belasting op liet gedistilleerd. «Van liet gedistilleerd is liet laatste woord nog niet gezegd," verzekert ons de Economist van October 1.1. Dit. tijdschrift heeft steeds de vrees bestreden, dat bet gedistilleerd de verhoogde belasting niet zou kunnen dragen, dat het gebruik aanmerkelijk zou verminderen, en de opbrengst bij "gevolg niet grooter zou zijn dan vroeger. De uitkomst beeft aangetoonddat de vrees ongegrond was en de Economist gelijk bad. Maar dan.is ook inderdaad van het gedistilleerd het laatste woord nog niet gezegd, dan is verbooging dezer zlJa- j Economist op gewezeu, hoe men tot beden angstvallig berekent of dat verbruik vermindertterwijl men er vroeger niet aan gedacht heeft de gemaalbelasting af te schaffen, ofschoon men toch kon zien dat het gebruik van tarwebrood jaar op jaar afnam. «Is liet niet een gewone zaak bij aceijnsbclasting, leest «men daar_dat liet verbruik duurder te staan komt, en «dus vermindert f Men weet dat vooraf; deinst, mien daarvoor «terug, men heffe geen aeeijns. Hier. bij dit speciale artikel «hert; men tot heden dat verschijnsel nog niet; maar wat, «zoo liet komt Indien men voor het brood, liet vler-ch, de "brandstoffen, bet zout, de zeep, voor het minder verbruik «niet terugdeinsde, van waar dan op eenmaal die o^ergroote «gevoeligheid, die vree-dat er welligt door de koogc be- lasting iets minder jenever zal verbruikt, worden? Neen, «laat ons de zaak flink en opregt onder de oogenzien: men «ka,u hier voortgaan, zelfs wanneer er door hooge belastinn «minder consumtie plaats heeft. Men wake tegen de slui- «krrij, èn zoo doenlijk, door wetsverandering, door «feitelijke bewaking, waarvan de kosten bier altijd wel be- «steed zullen zijn. En dan ligt, volgen.; onze me ningde «weg nog open om, door hooger belasting op het. gedis- «tilleerd, de opheffing van andere voor de welvaart schade- «lijke middelen, als geslagt en zeep, op te ruimen, entevens «het drankverbruik te bestrijden, alzoo langstweeledigen «weg tot bevordering van welvaart mede werkende." Maar Regeering en Vertegenwoordiging spreken niet over verliooging van de belasting op bet gedistilleerd. Slechts een enkel lid heeft er volgens liet Voorloopig Verslag yan gewaagddoch tevens erkend dat men eer-1 de werking der laatste verliooging nauwkeurig en met. zekerheid moest kennen. Over oen jaar zal men er meer van kunnen zeggen. Thans wordt over andere belastingen gesproken, over gewijzigde en verbeterde oude zoowel als nieuwe. Het denkbeeld van den Minister van Einanciën om van de gemeenten weer één vijfde van liet personeel terug te nemen ten behoeve van het Rijk vond bij de leden der Tweede Kamer «geen bijval hoegenaamd." Het heeft Vap, verschillende kanten, van alle kanten zou men bijna kunnen zeggen, zoo veel bestrijding gevonden, dat de Minister liet wel reeds zal opgegeven liebhenevenals het plan öiümet afschaffing van het patentrecht als rijksbelasting, aan de gemeente het recht te geven, wat. thans door hare ingezetenen aan patentrecht wordi betaald als directealgemeen drukkende belasting te heffen. Veeleer behoorde men er aan te denken zegt, het I oorloopig Verslag ook het, laatste van liet personen dat het rijk nog voor zich behouden heeftaan de gemeenten at te staanen: «De afschaffing der patentbelasting vond, ook in verband met hetgeen daarvoor in die plaats zou wor den gesteld, geenérrei sympathie)® Wat zou er voor in de plaats gesteld worden? Een tabaksbelasting. T)at woord lieefl bij liet NederLandsche volk een zeer slechten klank. Onder de herinneringen aan de Eransohe overheersching loeft nog altijd die V.u de «regie. Dat dit een bezwaar is tegen die belasting, kan moeilijk worden ontkend. Waarom een belasting ingevoerd waarvan men kan onderstellen dat het een getale belasting zal zijn, wanneer er een even billijke niet gehate belasting' mogelijk is? Maar die vraag geeft te gelijker tijd een ant woord. Bestaat er een andere even billijke belasting, die tevens evenveel zou opbrengen? Immers tabak, li e ai gemeen het. gebruik ervan ook wezen mag, L geen levensbehoefte, maar een artikel vau weelde. De belasting zou een algemeen,: belasting zijn, want het, gebruik bestaat bij allé'klassen onzer maatschappij. En dan mag een vooroordeel, een slechte naam die hatelijke herinneringen opwekt, toch geen belet e! zijn' om een belasting te beffen die op zich zelve alle aanbeveling verdient, bij at onze buren wordt gelieven en een goede opbrengst belooft. Naast de belasting op liet gedistilleerd en den wijn wordt uit den aard der zaak een plaats aange wezen aan de belasting op de tabak. Van meer belang zijn de bezwaren voortvloeiende uit de omstandigheid dat in ons land ook tabak wordt geteeld, waardoor aanslag van het te veld staand gewas noodzakelijk wordt, en vooral uit het groote verschil in kwaliteit en waarde van de tabak waar door de schatting zeer moeilijk wordt, en ontduiking en bedrog gemakkelijk gemaakt worden. In het artikel in de Economist waarvan reeds molding is gemaakt, worden ook deze bezwaren aangetoond en gowogen, en de slotsom is, dat aaneen tabaksbelasting niet moet gedacht.worden, tenzij er zeer groote (inancicele voordoelen door te verkrijgen zijn', die op andere wijzo niet bereikbaar zi|n. - Dit laatste is wel wat sterk. Waarom zou er eerst in de allerlaatste plaats aan een belasting op de tabak gedacht mogen wordenv Maai de opmerking, dat zulk een belasting niet"behoort ingevoerd I te worden ter wille van een betrekkelijk gering voordeel voor de schatkist], schijnt, alleszins juist. Het Voorloopig Vorslag verzekert ons dat meermalen i- beweerddat een tabaksbelasting hier te lande niet meer dan 6, 7. hoogstens 8 tonnen 's jaars kan opbrengen.Dat dit meermalen beweerd isdoet weinig afde vraag isis iewering gegrond? Is zij gegrond, dan zou de belas ting niet verdienen in aanmerking te komen, Maar waarop zwaarder zijnen de bij elke klasse overeenkomstig d. k ink ukken. En nu doet zich de vraag 'voor: moet de geheven worden naar het gewicht, zoodat zij de min.-,tede goedkoopste soorten die de werkman gebruikt, mc' k t/.elfde bedrag treft als de fijnstede duurste soorten? (iaat, eefrf belasting naar de waarde, bij invoer en schatting aan den «te veld staanden oogst, met te groote bezwaren ge- n.ia.dP Is zij inderdaad ondoenlijk Want met een belas- tuig nftar de waarde vervalt liet' bezwaar dat zij de volks- .k'assse teveel zou drukken. V óór de goedkoópe soorten zou de belasting gering, voor de duurdere druk zou gelijkmatig wezep lrutr vermogen om te dragen.' De patentbelasting heeft zoö vele gebreken en drukt zoo o igelijkniatig. dat zij niet licht een verdediger zal vinden. "h kpn slechts één weg tot afdoende verbetering, heeft tér gezegd dat men die belasting algemeen ma- Hi.j wijst daarbij op bet onrechtvaardige, dat men de nsfèn van zekere klassen van ingezetenendie bun bestaan v.ndeii in handel en nijverheid, bij uitzondering en met vrijstelling van andèren min een belasting onderwerpt. De emaene toepassing^ van hot- eerste beginsel der patentwet zon volgens den Minister niets anders zijn dan de invoering ecner rijksbelasting op de inkomsten aller ingezetenen. Inder daad, waarom zou men alleen belasting heffen van de inkom sten die ^de ingezetenen zich verwerven door de uitoefening van handel, nering, bedrijf of handwerk, en de inkomsten uit andere bronnen voortvloeiende onbelast laten? Dat is on billijk, zegt de Minister te recht, en daarom zou hij de ge- heeie belasting willen afschaffen of haar algemeen maken. Maar daartegen bestaat nog groot bezwaar."zegt hij. «De tijd sébijnt nog niet gekomen, nat de tegenzin en bet voor oor, Lel tegen een aigemeeue inkomstenbelasting genoegzaam zijn geweken." Niet minder voorzichtig dan de Minister schijnt,volgens bet Voorloopig Verslag, de Tweede Kamer te zijn. "üie rijksbelasting op de inkomsten van alle ingezetenen «vond weinig bijvalvoor zooveel daaronder eene aigemeene belas ting van ieders inkomsten in ééne som samengetrokken moest worden verstaanooreerst scheen een hervorming van het patentrecht verkieslijk, met behoud van zijn karakter als belasting op de inkomsten der nijverheid. Nu drukt zij te veel de kleine bedrijven. Men kan haar uitbreiden over an- ueic nijverlieidsinkomstenilic nu nog niet door haar ge- troffen worden. Bij voorbeeld bet landbouwbedrijf. «Daar na kouden de overige hoofdbronnen van bet inkomen der ingezetenenelk naar haren aardin aanmerking genomen, en onderzocht worden in boe verre zij aan een billijke hef fing zouden te onderwerpen zijn. Aldus voortgaandehad de Minister, dacht men niet met deschrikgestalte eener aigemeene inkomstenbelasting te doenen keerde bij op een vroeger door hem zeiven ingeslagen weg terug." Alzoo niet in eens, maar langzamerhand', niet een enkele i uk instcn.belastingmaar verschillende belastingen op de verschillende bronnen van inkomsten, zoo mogelijk op alle. Misschien verdient dit laatste de voorkeur. De onbillijkheid der-patentbelasting, eerst zelve krachtig te herzien, wordt er door weggenomen. Men gaat van een bestaande belasting uit, die men niet kan afschaffen, maar laat, lien die inkomsten Ook de Economist wijst in het Octobor-nummer op de wen- schelijkheid der afschaffing van de belasting op bet geslacht en de zeep. Dit laatste moge vooral worden opgemerkt door hen die in I ebruari van dit jaar den Alkmaarsehen correspondent v?n liet anti-dagbladzegehverbond uitnoodigden om vooral oofc werkzaam te zijn tot afschaffing van' de "belasting 'cp het vlep-.-r.il, het bier, dc zeep en de staats-loterij. Zij "kuiinen daaruit ziendat inderdaad de afschaffing van het zegelrecht op de gedrukte st ukken den druk van andere belastingen niet licett doen vergeten, maar dat dezelfde personen die voor de afschaffing van eerstgenoemde belasting ijverden, ondanks den weinig gunstigen toestand onzer linaneiënhet tot den plicht rekenen van een Minister Mie' hervormen wilde af schaffing van alle inderdaad drukkende belastingen op de le vensbehoeften des volks bovenaan op zijn programma te plaatsen. W. v. d. K. In plaats van wijlen graaf v. d, Qoltz is tot gezant te Parijs benoemd de b". v. Werther, sedert 1859 in gelijke betrek king te Weenen. De 7 is in eene vergadering van sociaal-democraten te Berlijn beslopendat. de staande legers vervangen moeten worden door een stelsel van volksweerbaarheidgegrond op onderricht der jeugd in den wapenhandel; dat de Afgevaar digden der vooruitgangspartij zich dus aan onvergeeflijke halfheid hebben schuldig gemaakt, toen zij op eene ontwa pening langs diplomatieken weg aandrongen'; dat zij overigens door hunne houding in den Landdag en in den Rijksdag toonen slechts de bourgeoisie en niet den arbeidersstand, die zij door bet bestrijden van liet aigemeene en directe stemrecht bestrijden, te vertegenwoordigen; en dus vervangen moeten worden door Afgevaardigden die tot.de sociaal-deinoeratiscke arbeiderspartij behooren. De zaal der bijeenkomst was afge huurd door eenige leiders der vooruitgangspartijom over de ontwapeningskwestie te beraadslagen, maar de sociaal democraten hadden bij de polieie eene vergadering in het zelfde locaal aangekondigd, en hebben de reeds aanwezigen door gedruisck enz. genoodzaakt te vertrekken. Huis dek Afgevaardigden. Den 3 zijn, naar aanleiding van een adres der oud-luthersche Immanuel-Synode, levendige beraadslagingen gevoerd over bet al of niet wensebelijke der invoering van het verplichte burgerlijk huwelijk. Het voor stel van den rapporteur d'. Gneistom liet adres ter afdoening aan de regeering te zendenmet verklaring dat het Huis de aigemeeue invoering van bet burgerlijk huwelijk geschikt acht om de bezwaren der Synode optelossenwerd fel bestreden, docli ten laatste met eene groote meerderheid aangenomen.' Het Huis is overgegaan tot, de orde van den dag ten aan zien van een adres der berlijnscke arbeiders-vereeniging waarin op de invoering van directe en geheime verkiezingen werd aangedrongen. Den 5 is bet ontwapeningsvoorstel van dr. Virchow met 215 tegen 99 stemmen verworpen. - nadat het voorstel passing van alle uitvloeisels zijn steunt zij Naar liet schijnt op de stelling die er in 'het Voorloopig Verslag onmiddellijk aan voorafgaat in deze woor den «Het zou bedenkelijk zijneen artikel al te zwaar te belasten dat voor de mindere klasse van ingezetenen hier t,e lande inderdaad onder di^levensbehoefton mag worden' ac- t.eld,"— Vooreerst is de uitdrukking «levensbehoefte" stel lig onjuist. Dat wordt de tabak nooit, al rookten ook al de Nederlandersdo schoonste helft zoowel als de minder sohoone, zonder uitzondering. Want' is het. Mat het rooken een algemeen volksgebruik is, en daarbij een onsckadelijk gebruik. Althans het nadeel voor de gezondpeid schijnt zoo geying, dat in den regel er zich niemand om bekreunt. Een verstandige Regeering mag dit niet uit bet oog verliezen. Daarom zou de belasting dc geringe soorten niet te zwaar uit andere bronnen trekkeneen soortgelijke belastiu" betalen j ^eeTjfs/cef' om ten aanzien dier zaak overtegaan tot de Maar zou liet dan niet het beste zijn. dat de Kewiizi^de -' °ur«I?11 dagwas verworpen. Een voorstel van den heer patentwet en de andere hier bedoelde wetsontwerpen te "-efiik li,'f'10" ult Meppen., om de regeering aantesporen tot Werden aangeboden? De eene belasting wordt immers "eerst i ï?jer,, een,er .vermindering op het oorlogs-budjet van billijk als de andere er naast staat, E. moet verhouding 1 T tusschen de opbrengsten van alle. Alleen hij die alle°ont- tr-, voorultSan8*PartlJ neeft zieh, bij monde van den beer weiipeu ziet en met elkander verschikt, kan oordeelen over reea® verzet tegen het conversie-plan van den nieuwen de billijkheid van elk in *t bijzonder en over de juiste toe I 'minster van financiën waarbij de verplichte amortisatie ver- het stelsel dat alle gemeen hebben en waarvan T^i" T t'eue ""verplichtewanneer de staat der zijn 0 aarvan schatkist haar toelaat. Men vreest, n. 1., dat, bij het gemis Behalve de door 'den Minister genoemde belastin-en noemt °Tl' W6t a® verantwoordelijkheid en de het Voorloopig Verslag nog andere, die in' aanmcrkmsr zouden i ^ell®lm®^lmSllelcl welke het, financieel beheer doorgaans om- kunncp komen; bij voorbeeld de invoering eener afzonderlijke 4 de voorhanden overschotten met tot schulddelging belasting op de goederen in de doode band. of vervm<nno' opdrijving der uitgaven aangewend zullen worden, van het tegenwoordig overgangsrecht door een vaste 'mi-- Denemarken voortdurend weigerende om de tot de tiende lijksebe belasting op de aan dat recht onderworpen <'oederèn f6U^ re »?e slee®wijk-bolstmusche archieven uitteleveren Dat zulk een belasting niet alleen niet strijdt met recht en' Afgevaardigdebij de oehandeling van bet budjet reent, TOOr 1870, voorgesteld, om de tot 1877 jaarlijks door Pruisen f voor den afkoop van den Sond-tol te betalen 240,000 th. terugtekoudentotdat die archieven uitgeleverd zijn. De Kamer der Afgevaardigden heeft met 59 tegen 15 si. °efi voorstel der Eortsébritts-partij aangenomen't welk Maar de ver- 5 strekt om de regeering uittenoodigen, bij" den Bondsraad van eem; ing, de stichung sterit niet en verhandelt haar goede-i ket N.d.-Verbond op het verminderen der lasten ten behoeve De schrijver wijst, op de richting die van de krijgsmacht aantedringen. haudel en nijverheid in do laatste vijftig jaren hebben ge- nomenhet ontstaan van association' en" rechtspersonen Als voorbeelden wijst hij op de bezittingen der Hollaudselie %n f der Rijnspoorwegmaatschappijdie steeds aan de successie- i r, belastiug ontsnappen, op het deftige koopmanshuis .hl in te Urrosz-Gerau, waar muren scheurden, plafonds en l,on,ion 7 sckoorsteenen nederstorten- liamlen overgaat, en j j,ju„ billijkheid o—maar door de billijkheid gevorderd wordt, is dmlelijk en kort aangetoond in de Heldersche en Nieuice- dieper courant van 10 November 1.1. De goederen van par ticulieren gaan van de eene hand in de andere over, worden gekocht en verkocht, en telken male wordt het recht den overgang betaald. De particulier sterft, en nalatenschap wordt successierecht geheven. 'eèpigingv de slicht reli slechts zelden. op zijn De in den batsten tijd opgemerkte aardschokken zijn in- I zoiidci lieid op '2 Nov., s avonds lialf tien urenzeer hevi°" den regel van tijd tot tijd in andere Waarover althans gemiddeld om de dertig jaren door het overlijden van den eigenaar successierecht wórdt geheven, tegenover liet groote gebouw waarin een maatschappij of han- delsvereeniging haar kantoren opslaat en d it, aan deze belas tingen niet onderhevig is, op soeieteifsgebouwen enz. op alles wat in zekere mate aan den handel wordt onttrokken, door overlijden niet overgaat, en gezegd wordt in dedoode hand te zijn. liet "V oorloopig A erslag 0111 ten slotte daarnaar teru" te koeren bevat eindelijk nog de volgende opmerkelijke woorden: «Wanneer dit Bevind aan de tegenwoordige belastingen raakt, behoort, naar het gevoelen" der.groote meerderheidin stede van de comsumtiye belastingen te vermeerderen (dus zelfs geenbelasting op de tabak) al lereerst het geslagtdat als eene premie van uitvoer werkt en waarvan bet bedrag met den prijs van liet yleesek stijgt, in de tweede plaats de zeepbelasting die den minvermogende drukt 'en waaraan menig groot verbruiker zich door het ge bruik van surrogaten ^onttrektuit de rij te verdwijnen." enz., zoodat de beangste bevol- de hiuzeu ontvluchtte en een gedeelte vau"den nacht onder den blooten hemel doorbracht. Sedert duren de aard- schuddingen nog voort, zijnde in den nacht van den 9 niet minder dan 15 schokken waargenomen. OOSTENRIJK. Den 3 hebben de troepen in bet district van Cattaro, na een gevecht van 4 uren en zonder veel verlies, eene sterke stelling ingenomenen hebben 2 districten zich onderworpen. Den, 4 is eeu wapenstilstand, gesloten. Den 5 zijn de troepen zonder belangrijken tegenstand voor i oitborje gekomen en is hot vuur tegen die plaats geopend; den 6 volgde, na een strijd van verscheidene uren, de inne ming. Podbodje en Mainawelker inwoners deelgenomen hadden aan de verraderlijke overrompeling van het iórtStag- ïneviez, zijn bij die krijgsbedrijven gedeeltelijk in brand ce- stoken, Dc insurgenten hebben liet pas genoemde fort in de lucht doen springen. De genl -majoor graaf v. Auersperg is tot militair bevel- hebber in het district Cattaro benoemdblijvende aan den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1