pp No. 48. Eenenzevenl igste J aai gang. J5s*a. t 1S«9. k lUÖÏtó Plfs j an O N I) A G 28 NOVEMBER. -E*Ha.nS1.n.3^ d„, h« ©fftcicd C^cbccltc 12°P Z^ndweirGe^&i8Saten te F-i,mk vs„h,,Am. srfL'lTïïb't. VERGADERING «S W. SStfc» w. smissaert. Het Dagblad van Zuid-Holland en s Gra venhage ovev den lieer Knoop. Politiek (Docrzicïtt. ALK A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f O.«3, franco per post f O,SO, if'/nuderliike nommers 5 Cents. Brieven aan de Uitgevers HERM-. COSTEll ZOON - r IrvTTt 1 De"Advërtênti&n kosten van 1-5 regels 0.75. voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur. wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Hij deze Courant bekoort een bijbladl VEKPACHTINd van DUINEN. liike Dewmher IS7S. 10 cent per exemplaar verkrijgbaar deyn^vrne.ale^i P. de Kruijffi te Helde, VOLKSTELLING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR ^^Dat'^btóHoe^^'^"dien^tb^aan^de^huizen der ingezetenen /ia' Th1 TThpna en J rCTnOCOC. Rnraënie-stér en Wethouders noodigen bij dcne de mge- zorgen'! «Mkfbület up den 1 DECEMBER ter afdaling gezfbïri!meren, dat bij weigering r^TirfS de slrafbepalnigen van art. er^v f staatsblad n U(eenebangenis van ten minste SWlU2^%S uf boete pe.nng.n,. te zemen) kunnen worden S'a"n A. MACLAINE PONT. JU n'ofiQ De Secretaris 17 November 18bU. SP ANJ AARDT. „nop irvfWSTER en WETHOUDERS van ALKMAAR BURÖEMEEölERen YJ deni de staJj brengen ter kennis van.Della r 187(K voigens art. G plakker, metesteld bii besluit van 17 dezer, voor 31" 'aanplakking van billetteu K y.,«Tg-; Voor ieder stuk boven 10 5 2„ Taii billetten ter grootte van een vel mediaan. Van 1 tot en met 10 stuks 15 eenten per stuk. Voor ieder stuk boven 10 3„ /d Ulletten ter grootte van een en een halrek Van 1 tot en met 10 stuks 20 centen per stuk. Voor ieder stuk boven 10" 15 i ,,,pt ppnp verhoo°riu(r van ceutcu. voor d, boeveelbeid bill.tb.n-..JW S A. MACLAINI! PUNT. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de maand July lot) N aar of over Amerika A SCHUITMAN, Holland. Wiesbade. „En dat verklaart, men. terwijl aan den anderen kant alles „wordt in 't werk gesteld om juist die iniandsehe bevolking „van ons te vervreemden door het „liberale stelsel, waaraan „de lieer de Roo meer hecht dan aan soldaten, aan wapenen „of aan vestingeni „Maar men begrijpe de consequentiedie generaal Knoopi „aan den dag legde, toen hij zoo zeer met zieli zeiven in tegenspraak kwam als wij daareven aanwezen. „Maar 't is helaas f' niet de éénige donkere stip m de maidenspeech die de nieuwe Alkmaarschc afgevaardigde lieden „hield Wij hadden gewild dat de verblinde kiezers van iAlkmaar lieden ie gader op de tribune der Tweede Kamep „eene plaats hadden kunnen innemen, zij luidden dan kunnen „hooren wat zj en wat het Vaderland m van loreest ver- 1 '/Niet alleen wat degelijkheid betreft van denkbeelden „niet alleen wat gemakkelijkheid betreft, om zich uit te drukken; „niet alleen wat uiterlijke welsprekendheid aangaat, maar „os „en vooral waar liet aankomt op de waardering van do aaö- „onale gevoelens in Nederland, op de _bei)orde|ling au „karakter van de Ncderlandsclie Natie op de. beginselen ■waardoor ons bestuur zieli behoort te laten leiden. „De blos der verontwaardiging zou dan liet diep gekreukt e „nationale gevoel hun op do wangen gejaagd hebben, wanneer „zij hadden geboord boe die Nederlandsche volksvertegen- „woordiger, ten aanboore van landgenoot en vreemdeling, „in de eerste rede die luj in 's knds Raadzaahutspteekt een „onverdieuden smet wierp op het eerlij.c Nederlandsebe "ol k&mktc^ i „Traagheid laauwbeid flaauwbeiddat zijnvolgens „generaal Knoop, de hoofdkaraktertrekkeu van het volk dat de „verblindheid had liern af te vaardigen al zij i ver tegenwoordigoi „En die slag moest der Natie in 't aangezigt worden ge neren waarschijnlijk omdat, zijGoddank, nog met. mede- „streeft met generaal Knoop naar den door hem gewenschlen „toestand van volkomen onafhankelpleid en zelfstandigheid i/vun Java „Daartoe meent generaal Knoop moet liet eenmaal „komen en t,oen een veelbeteekonend gemompel m de Kamer „hem op bet, onvoorzigtige zijner uitjatmg weesdiewat „al te spoedig de oogen van liet verblinde Alkmaarscue kiezers volk kon doen opengaan, torn voegde generaal Knoop er „bii dat de toestand waarin Indie geheel van Nederland „zal zijn losgemaakt, eerst dan kan aanbreken, wanneer wij „liet Javaansche volk vooraf geheel tot ontwikkeling zonden „hebben gebragtDan zou Nederland zijn pligt hebben D.- daan en zijne belooning daarvoor zou moeten wezen de „afval van ludië „Het ongerijmde dezer stellingen evenaart volkomen l. „onzamenhangende en liet, oppervlakkige van bet verdere deel „van bet betoog van den generral knoop, dat wy, Aim het „late uur, niet verder kunnen ontleden om onze stelling met „bewijzen t,e staven. „Maar wij duchten geeue tegenspraak wanneer wy b.we- „ren dat, bij de gansclie vergadering de indruk van K" par- „lementaire debuut van den nieuwen Alkmaarschen atgevaai- „digde allerongunstigst is." Men {Slot.) Bet artikel van bet Dagblad waarop in bet vong nummer werd gevestigd, luidt voor zooveel den beer Ur rt»'1""" o ^XSÏ^ÏIfflpdtjes en lmldebewyzen van den beer Z p VÜu den beer KnOQpvan den lieer Knoop aam den ede Roo aan d aan (|eil "Minister n de MList aün d. heereu de Roo,, Knoop. „Minister, van u w-nrliik dat is al te bescheiden. u Rok en verklaring van volkomen instemming door den ',de mpt- de denkbeelden van den lieer de Roo tevens „geneiaa vel.blaarde generaal Knoop mètden J met den heer Casembrootmèt den heer dat hij op het ettlminante hoofdpunt met den «gel.L niMC dc troa.v dor iul.ndm wu.dmr.wd. Ie..»- „voorwaarde, Wat, er is van dien vegen van complimentjes en huldebe- wiizen en van die inconsequentie en tegenspraak met zie zeiven van den beer Knoop, hebben wij reeds gezien Hat, is er nu van die vreeselijke woorden die een „veelbeteke nend gemompel" in de Kamer deden ontstaan, en den ver blinden kiezers van Alkmaar een blos op de wangen zouden gejaagd hebben, wanneer zij ze geboord hadden F H-t, gemom pel schijnt alleen door den schrijver van dit artikel opge merkt te zijn. Hot gewone verslag van het verhandelde in de Tweede Kamer in liet Dagblad zeil spreekt, er met - van., Bii dc nadere bewerking van dit verslag ten behoeve van de Alkinaarsche kiezers wordt, er bet eerst gewag van ge maakt. Hoe dit physiologiscli of psychologisch raadsel te verklaren Kan het ook liet bruisen der verontwaardigni0 van don'schrijver zeiven geweest zijn, dat zich aan zyn gehoor beeft voorgedaan als een afkeurend gemompel van andereu De schrijver drukt den wensch uit, dat de verblinde kiezers van Alkmaar (die den heer Knoop gestemd hebben) te gader op de tribune der Tweede Kamer een plaats hadden kunnen innemen. Inderdaad dit ware zeer wensolielyk geweest, onder ééne voorwaarde: dat voor die gelegenheid dlv£gg™g der Tweede Kamer ware gehouden m bet te sücliten nieuwe parlementsgebouw. Op de tribune m bet tegenwooidig tekaal zouden de 1212 verblinde kiezers het wel wat benauwd trehad hebben I-aai, ons ben zooveel mogelijk schadeloos stollen door liet bedoelde gedeelte van de rede van bunnen afgevaardigde hier te laten volgen: „Ook neem ik deze gelegenheid waar om nogmaals aan t,e „dringen, ik zal niet zeggen op vereemgmg, maar op eene „naauwe verbinding van het leger in Indie en dat in 1 et „moederland. Dat onderwerp is reeds zoo dikwijls bobanueld „dat bet onmogelijk is er iets nieuws over te zeggen. u „is reeds zoo dikwijls aangetoond dat wij onverantwoordelijk „bandelen door ons geheel en al te berooven van de militaire „ondervindingdie men in Indie opdoet. Het is reeds zoo „dikwijls aangetoond dat de waarde van liet Fransche ioDer „voor een goed gedeelte ontleend is aan do ondemndmg. „die de Fpansoho offlojerou W Afrika opdoen. Het ia eed „zoo dikwijls gezegd, dat ik er met op behoef terug te komen. „Niemand ontkent de voordeelen van hetgeen ik wensch „Maar er gebeurt niets; wij blijven stilstaan. Ziedaar m het „algemeen een kenscbetsenden trek van onze natie; detiaag- „lieid en üaauwlieid, die er tegen opziet om doortastende „hervormingen te ondernemen, en de zuelR o,m aan bet be „staande te hechten, al is hot slechte daarvan duidelijk en „omvedcrlegbaar aangetoond, „Gij wijst, op een misbruik; gij toont aan noe dat vera - „derd kan wordengij wederlegt al wat ^artegeu l«8«b'N-' „kan worden; iedereen geelt u gelijkgy denkt uwe zaal „gewonnen te hebben. Volstrekt met Mijnheer de Voorz t- ■ter' Er gebeurt niets en men behelpt zich altyd met uit- vlugten. Men verwijst u naar nader onderzoek, üver de „zaak moet geraadpleegd worden. Dat is ,.e voorbarig. j „hecht zich des noods aan overwegingen van hoogere staat kunde, die evenveel waarde hebben als andere bezwaren. „Ik weet zeer goed dat eene verbinding tusschen de twee „legers ik laat ter zyde op welke wijze; dat is ouversebilll^ j „wanneer slechts eene verbinding tot stand komt, zal i „strijdig zijn met sommige bijzondere belangen, ik yraaD „sedert wanneer moet het algemeen belang ondergeschikt wor- „den aan bijzondere belangen? Wij weten zeer goed dat met' „die verbinding eene inassa bezwaren gepaard gaan. iVLaai „wanneer men altijd voor een bezwaar terugdeinst, zal men „dan ooit iets doen F Is bet, niet juist de taak en de pligt van „eene bekwame Regeering al die bezwaren.te boven te komen „Dit is iets wat wij vooral van dezen Minister verwachten. „Ik behoef aan den Minister de zorg voor het Indisch „leger niet aan te bevelen. Hij beeft reeds getoond dat hy „hart voor het leger heeft. Aan bekwaamheid om de belan- „"en van dat leger te behartigen, ontbreekt liet hem volstrekt „niet. Het boog belang van bet Indisch leger kan in deze j „dagen niet miskend worden. Er zal een tijdkomeawaarop „Java zich van Nederland losmaakt en tot zelfstandigheid en „onafhankelijkheid geraakt. Maar die tijdis nog ver Daartoe „moet vooraf de bevolking die zedelijke en maatschappelijke „ontwikkeling verkregen hebben, die wij verphgt zyn haar „te geven. Zoo als nu do zaken staan, zou bet even dwaas „als misdadig zijn om nu reeds de banden los te maken die „Java aan Nederland verbinden. Dit zou geen ander gevolg „hebben dan om Java in handen van den vreemdeling te „spelen of over te leveren aan den nog onontwikketden Ja- „vaan; wij zouden dan van Java een St. Domingo maken. „En dat is iets wat niemand van ons wil. W ij moeten dus „no" lan"'meesters in Indie blijven, en daartoe zijn vooraL „twee zaken noodig: een bekwaam Gouverneur-Generaal en "Totgzotvmgdc beer Knoop. Wat zoudeu de Alkmaarscbe kiezers nu wel gezegd hebben van dat verwijt aan onze na tie van traagheid en lauwheid die tegen doortastende her vormingen opzietvan die zucht om aan het bestaande te becli- j ten aUs het slechte daarvan aangetoond F Waarschijnlijk dit': Generaal Knoop blijkt toch juist de man te zijn zooals wij hem reeds uit zijn schriften kenden. vVat lnj durft schrij ven durft hij ook in bet openbaar zeggen. Voor de ver kiezingen had bet bestuur der Centrale Kiesvereemgrng in het kiesdistrict Alkmaar in zijn eerste circulaire ons reeds ge wezen op de woorden in bet vierde deel zijner Krijgs- en geschiedkundige Geschriften, bladz. 3,78 en 379 „Elkever- „andering in den gang van bet bestuur stuit bij ons at op „den hardnekkigen tegenstand van ambtenaren ol van colle- „D-ies, die daardoor meenen te verliezen in aanzien en in „invloed; en in dit kleingeestig hechten aan zoo onbedui dende zaken is de regering eigenlijk niets anders dan een „trouwe afspiegeling van liet, volk zelf; wij weten liet be- „lanTijke vaak niet te onderscheiden van net onbelangrijke, „wii bewegen soms hemel en aarde om nietigheden en wij „slapen in daar waar het, de toekomst en de grootheid van „ons vaderland geldt." Eu: „Menig goed denkbeeld is, als „onpraktisch en hersenschimmigter zijde gesteldomdat „men betwillens of onwillensop eene geheel verkeerde „wijze lieeft toegepast. Zulk eene handeling neelt men //meestal te vreezen van die mannen, die, door eene jaren- „lange behandeling van regeringszaken aan vaste vormen en „aan een onveranderlijken gang van werken gewendterug- „deiuzen voor alles wat nieuw is, en met wantrouwen ot „bespotting ontvangen alles wat met hunne eenmaal aange- „nomene begrippen in strijd is of zieli beweegt buiten den „beperkten kring hunner denkbeelden en mzigten. Groote I „veranderingenafdoende hervormingen hebben altijd te I „kampen met den hardnekkigen tegenstand van de bekroin- „penlicid. die in'alles wat, bestaat bet teppnnt dor volinauki- „heid ziet; van de gemakzucht, die terug schrikt voor den „arbeid en inspanning verbonden aan den invoer van nieuwe „regeringsbeginselen." Zietzullen de Alkmaarscbe kiezers zeggendat is wel de kordate man dien wij tot onzen vertegenwoordiger wenschen. die, in plaats van ons door vleierij in slaap te sussen, ons wakker schudt door ons in mannelijke onafhankelijke taal tg wijzen op onze fouten en gebreken. Dat is onze waie vriend dat de zelfstandige vertegenwoordiger, die niet zijn kiraers zoekt, te behagen, maar zijn overtuiging uitspreekt, ook al klinkt die niet vleiend. Zoo is luj ons voor de verkies voorgesteld, zóó toont hij zich in de Katnci. En wat is er nu van de bewering van net Dagblad, dat "eneraal Knoop streeft naar den door hem gewenschten toestand van volkomen onafhankelijkheid en zelfstandigheid van Java? Dit is er van, dat hier onzen afgevaardigde woorden in den mond worden gelegd die bij niet heeft gesproken, dat aan zijn woorden een zin is gegeven die er met m te vinden is De'door hem gesproken woorden zijn hier letterlijk, atgedrulvt uit het Bijblad", waarmee het verslag der zitting in liet. Dag blad zelf overeenstemt. Die woorden behoeven geen toelic,i-> ting Generaal Knoop beeft gezegd: „Er zal ecu t ijd komen waarop Java zich van Nederland losmaakt en tot, zeltstan- digboid geraakt." Juist, er zijn er meer die dat gelooven „Maar vervolgt bij die tijd is nog ver. Daartoe moet vooraf aan de bevolking die zedelijke en maatschappelijke ontwik- ke!in«- gegeven worden die wij verplicht zijn haar te geven. Juist°, of is dat onze plicht niet F Moeten' wij met zorgen voorde zedelijke en maatsolmppelyke ontwikkeling der Java- ueQv 't Zal dtvs nog wel een veertien dagen duren, eer de Javanen zoo ver zijn. En wat raadt Knoop ons nu aan intusseben te doen? Te zorgen dat wij nog lang meester in Indie blijven; want dat bet dwaas en misdadig zou zijn, nu reeds de banden los te maken die Java aan Nederland verbindendaar dit geen ander gevglg zou hebben dan het land in handen van don vreemdeling te spelen oi over te leveren aan den onont,wikkelden Javaan. v\ at de heei Knoop bier zegt, is juist een betoog tegen de bekende bewering van sommigendat wijdaar toch ons bezit van Java op niets anders dan gewelddadige verovering steunt, niets beters zouden te doen hebben dan Java zijn onafhan kelijkheid te hergeven en liet aan zieli zelf over te lrncn. ]sjeeil zegt Knoop dat zou even dwaas ah misdadig zijn. Wij moeten meester blijven van Java, maar de zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling (van den Javaan bevorder n. Breekt eenmaal de dag aan en die is nog ver da, de bevolking voldoende ontwikkeld is om zelfstandig en on ,- hankelijk te zijn, dan belmoren wij haar die zelfstandigheid en onafhankelijkheid te schenken. Ja, dat zal onze plicht zijn. W. v. n. K. Onder de groote gebeurtenissen die geacht worden den overgang uit te maken van de Middel-Geschiedenis tot me der nieuwere tijdenwordt ook gennemd de ontdekking van den waterweg naarlndië. Die ontdekking heett inderdaad het aanschijn der aarde veranderd. De handel op Indië, bot overbrengen van Indische voorwerpen naar Europa, was wel reeds in de Middeleeuwen de bron geweest van groove welvaart die handel had schatten aangebracht, had Venmie, Genua en Florence zich doen verheffen tot de machtigs.e republieken der werelden Italië gemaakt tot het land van rijkdom en weelde niet alleenmaar ook van wetenscnap eii kunstmaar de eigenlijke wereldhandel dagteekent eer t van lateren tijd. Om een nieuwen weg, een weg over zca naar Indië te vinden, ontdekten de Portugeezen geheel ue westkust van Afrika en liet omzeilen van de zuide yke punt van dit werelddeel werd alleen hierom ais een heugiylce gebeurtenis beschouwd, dat bet goede hoop gat van wclüia dien lang gezochten weg te ontdekken. Om te beproeven het rijke Indië langs het Noorden te bereikenondernam„,i onze eigen zeevaarders die beroemde tochten door de IJs zee, dié de namen van Heemskerk en Barends nog onder ons doen leVen. In de hoop Indië van de westzijde te be reiken zeilde Columbus den Atlantiscben Oceaan over en ontdekte Amerika, toen luj in West-Indïè meende te landen. De nieuwe weg naar Indië deed de eertijds bloeiende handel steden in zuidelijk Europa vervallenprikkelde de gec; t- krackt van andere volken tot inspanning van alle vermogcir-, en deed hen op hunne beurt rijk en machtig worden. Kr is dan ook geen handboek der geschiedenis, waarin met worot gewezen op den grooten invloed dien het zoeken en het vinden van dien weg op de lotgevollen van staten en vo. ten gehad hebben. En thans is weer een andere weg naar Indie gevonden. Eindelijk heeft de geestkrachtde vaste overtuiging van Ferdinand de Lesseps gezegevierd, eindelijk is liet, kanaal door de landengte van Suez geopend, en stoomen de schepen van bet zeevarend Europa uit, de Middellandsche in de Roocle zee, de Franscke Adelaar aan de spits! Waar gij aldus uw machtige vleugeten beschermend uitspreidt over de gmte werken der mensclielijke beschaving, o vreemde en tot no toe ons meestal verdachte vogel zijt gij ons welkom Wam gii u vertoontniet als roofvogel, maar met den olijftak ties vredes in den bek daar juichen wij uwe komst ie gemoet, daar zijn wij bereid u te volgen en ja zie maar, daar vergezellen u de Oostenrijksche Griffioen, de Pruisische Kre kel en de Nederlandsche Kalk, daar wapperen aan uwe zyde de Britsche, Russische, Zweedsebe Noorsebe, Deenscke en Spaanscbe vlaggen, daar wijst gij geheel Europa den w en bet volgt u met vreugde.— Hoe menigmaal zyt ge tien Europeesclten volken onder een andere gedaante verschene... Franscbe Adelaar! Hoe menigmaal waart ge hun inderdaad een roofvogel, die zijn klauwen sloeg m hun vleesch en zich laafde aan hun bloed, die zich voedde met hun zorgvukte vergaarden voorraaden als een lammergier hun kinderen roofde. Vrijheid zouclt ge hun brengen, en gij hebt mtle.- daad boeien verbrokenmaar gij zelf werdt den bevryc.e een nieuwe"" meester. Breek'voor goed met dat geweltag verleden, en de volken zullen u vertrouwen Laat, het Kei zerrijk inderdaad de vrede zijn en deze tocht door Egypte van 'de gade des derden Napoleons aan boord van een stoom jacht zal beroemder worden in de geschiedenis dan de tocht des eersten aan het hoold zijner legerbenden. Zal ook deze nieuwe weg naarlndië het aanschijn der aait.e veranderen? Die vraag zal de toekomst beantwoorden. - andering brengen zal hij zeker; maar deze eeuw verschilt te veel van de zestiende en zeventiende, om te verwachten dat de omkeering zoo groot zal zijn als na den eersten gelukkig volbrachten tocht om de Kaap do Goede Hoop. Hoe groot de gebreken onzer eeuw ook mogen zijnhoe ver de ver houding tusschen de verschillende volken nog verwijderd zii van dien toestand van enkele rechtvaardigheidvrede lievendheid en goeden wil, die alle uitsluiting weert en tot samenwerking drijft, toch is de tijd Voorbij, toen de vo.ken van Europa zich als gewettigde vrijbuiters gerechtigd ach ten tot elke kaapvaart, eiken rooftocht, eken yeróvermgs- ot verdelgingsoorlog ten koste hunner broeders m AzieAin- ka of Amerika, en daarna elkander verslonden om het bezit van den buit. Bij de ontdekking van den eersten wegnear Indië heerschten wantrouwen, geheimhouding, uitsluiting, onderlinge bestrijdiug tusschen de mededingende natten bij|de opening van den nieuwen weg zyn zy alle als genoodigden bijeen, als bij een gemeenschappelijk feest, en het internat,ion i.e baudelseongres, aan de boorden van liet nauw voltooide kanaal o-ebouden, vaardigt als grondwet uit voor dit nieuwe gebied van handel en zeevaartonzijdigheid voor alle volken, eoi- biedking voor het bijzonder eigendom ook in oor.ogstyd vrijzinnige handelspolitiek, geen uitsluiting van anderen, geen bevoorrechtinggeen monopolie. Eu op die fraaie woorden zullen wy ons vertrouwen up. de toekomst bouwen F Zullen wij in kinderlijke eenvoudig heid ons verblijden over de sckoone toasten by liet openin g- feest en gelooven dat de dag van den eeuwigen vrede is aangebroken en de volken als broeders zullen samenwonen. Zullen wij ons op nieuw laten mecsleepen door kimkenci leuzen en brommende frazen, om weldra uit dien selioonen droom weer ruw en pijnlijk wakker geschud te, worden? - - Neen gewis, zulk een argeloosheid zou wat al te naïef wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1869 | | pagina 1