r Tweeenzeven tigste J aargang. 1870. L\o. 3. ZONDAG Hi J A N IJ A R l. 0 (Officieel (Bcbccltc. CiSlcficlijfischc 2jct*ichfcn. Inschrijving voor de Nationale Militie, Inschrijving voor de Brandweer EPruiscn. Saksen. Rciercn. Oo^leiii'iik-SlongaE'ijc. Merkelijke Staat. Spanje. ü'i'auki'ijit. ALKMAAR Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O.OS, franco per post f «,SÖ, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. N De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR voldoende aan den inhoud der circulaire van Heeren Gede puteerde Staten der provincie Noord-Holland, van 11 Julij 1844 No. 73 (Prov. blad No. 61). Brengen mits deze ter kennis van de ingezetenen hunner gemeente de bepalingen der wet van 1 Maart. 1815 (Staatsbl. No. 21), luidende als volgt: 1. Dat op Zondagen en op zoodanige godsdienstige feest dagen, als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestemming zal geven. 2. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eet waren, geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen, noch met open deuren verkoopen. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoe fening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt, voor zooverre dezelve binnen den besloten kring der gemeente liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolven, balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkhedenzoo als schouw burgen, publieke danspartijen, concerten en harddraverijen, op de Zon- en algetneene feestdagen zullen gedoogd worden, zullende bet. aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten, hieromtrent eene uitzondering toetestann, mits niet. dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. 5. Dat de plaatselijke policie zal zorg dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de" nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd en in bet algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, te voorkomen of te doen ophouden. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit, naar gelang van personen en omstandigheden, zul len gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden, of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtredersdie buiten staat mogten zijn deze boete te betalen. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders al de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en dc herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomende provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zullen gehouden worden voor vervallen. Burgemeester en IVet houders veerrxemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 10 Januari] 1870. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien art. 26 der Wet op de Nationale Militie, dato 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat bet register der in bet jaar 1869 alhier voor de Na tionale Militie ingeschreven personen benevens de alphabetisehe naamlijst, ter inzage zullen liggen ter Secretarie dezer ge meente, van af lieden tot en met den 22 dezer maand, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 urebinnen welken tijd tegen voormelde registers bezwaren kunnen ingeleverd worden bij den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie. Alsmede: Dat ten aanzien van het inleveren dezer bezwaren, bij art. 99 der gemelde wet zijn gemaakt de volgende bepalingen- ■/De bezwaren worden bij Gedeputeerde Staten ingediend «door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ''verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem «die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in tegen "bewijs van ontvang, bij den Burgemeester zijner woonplaats, "die het terstond aan Gedeputeerde Staten opzendt." Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Januarij 1870. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. ter gemeente-secretarie, op Dingsdag en Vrijdag van de maand Januarij, des namiddags van 5—7 ure precies. van de personen die sedert 1 Eebruarij 1869 in de gemeente Alkmaar zijn komen wonen en van allen die in den loop van 1869 20 jaar oud zijn geworden, op Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens van 102 ure, gedurende de maand Januarij. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 19 Januarij 1870, des namid dags ten 1 uur. Namens den V oorzitter van den Baad, NUHOUT van der VEEN. POLITIE. Ter terugbekoming is aan bet commissariaat van policie voorhanden het navolgende gevondene, als eene voile en een Protest, kerkboekje. De op 5 Jan. gehouden ministerraad is voor het eerst sedert geruimen tijd weder door graaf Bismarck gepresideerd. De Kreuz-Zeitung beweert, dat dr. Kayser door den bis schop van Keulen niet om de door andere bladen vermelde reden geschorst is, maar omdat hij zonder verlof vau den daartoe geroepen geestelijke een huwelijk buiten zijn gebied had voltrokken. Het bericht, dat de Vorst zu Tlohenzollem hem eene jaarwedde van 1000 th. zou hebben toegelegd, wordt door genoemd blad mede tegengesproken. De bevelvoerende generaal in Hannover en de garnizoens commandant te Celle zijn in hooger beroep gekomen van bet vonnistegen ben gewezen in de zaak der wegruiming van het Langensalza-monument. Den 7 heeft te Berlijn een duel met de pistool plaats ge had tussehen graaf Uexküll-Gyllenhand, militair gevolmach tigde van Oostenrijken graaf Hohenthal-Delkau, waarbij eerstgenoemde zwaar gekwetst is. Huis der Apgevaardioden. Den 10 heeft graaf Bismarck eene overeenkomst met Bremen ingediend, betreffende den afstand van gronden ten behoeve van eene vergrooting der havenwerken aldaar. Bij de beraadslaging in het Heerenhuis over de tegen het ontwerp-wetboek van strafrecht voor het N.d.-Verbondinge- diende voorstellen, heeft prof. Heinze den 7 de wijze van behandeling der staatsmisdrijven scherp gelaakt, als makende de Bondsstaten tot gewesten en hunne Souvereinen tot ge- mediatiseerde Vorsten, en leidende tot meerdere vervreemding van Zuid-Duitschland van het Verbond. Deze rede werd zeer toegejuicht en door de ministers onbeantwoord gelaten. De voorstellen der commissie, die zich o.a. tegen het behoud der doodstraf had verklaardzijn met alg. st. aangenomen Het Huis der Afgevaardigden heeft de wet ten aanzien van het verplichte burgerlijk huwelijk voor dissidenten aan genomen, doeh de voorstellen van verder gaande strekking verworpen. De Kamer van Afgevaardigden heeft den 12 hare presi denten gekozen n.l. de raadsheer Nv. IVeis en graaf v. Seinsheimbeide clerikalen. met 78 stemmen, tegen 55 en 58 op d'. v. Barth vau de liberale partij. OOSTENRIJK. Den 3 heeft de opperlandmaarschalk van Boheme den Keizer een adres overhandigdwaarin de bohaem- sche Landdag zijne getrouwheid aan de constitutie betuigt. Z. M. toonde zich zeer ingenomen met deze manifestatie. De commissie uit het Heerenhuis heeft het door graaf Anion Auersperg gestelde ontwerp-adres van antwoord op de troonrede met 9 tegen 5 st. goedgekeurd. Daarin worden alle wijzigingen der constitutie van federalistische strekking met nadruk van de haud gewezen, maar wordt eene hervor ming van het kiesstelsel met warmte aanbevolen. Dc commissie uit het Huis der Afgevaardigden heeft het ontwerp-adres van graaf Spiegel, 't welk in den geest der partij was opgestelddie m het federalismus den grondslag ziet eener schikking tussehen de verschillende nationaliteiten, verworpen en aan baron Tinti de samenstelling van eeu ander ontwerp opgedragen. Na de afschaffing van het dagbladzegel in Hongarije, wordt in Oostenrijk van de hongaarsche bladen hetzelfde zegelrecht als van buiténlandscbe geheven. Dc eigenaars der te Weenen verschijnende bladen hebben zich alsnu tot den minister van financiën gewendom teruggaaf van het zegelrecht hunner sedert 1° Januari naar Hongarije verzonden exemplaren. In Beneden-Oostenrijk is de veepest uitgebroken, waar schijnlijk overgebracht door vee, 't welk op de markt te Dedenburg, in Hongarije was aangekocht. Het regeeringsontwerp tot regeling van sommige belangen der arbeiders behelst geene bepalingen tot vaststelling van den dagelijkschen arbeid voor volwassenen, maar regelt den tijd voor den arbeid en voor het schoolgaan van kinderen onder de 16 jaren. In de Militaire Grenzen heerseht sterke gistingter zake der voorgenomen opheffing van de militaire organisatiedie ver achterstaat bij een burgerlijk beheer, maar is samenge groeid met de zeden der bevolkingdieuitsluitend van slavischen oorsprongbovendien bevreesd is voor het over wicht van het hongaarsche element. Eenige der vergaderde bisschoppen, tot de ultra-romeinsche fractie behoorende, hebben een adres aan den Paus gericht, waarin wordt volgehouden, dat het thans tijd is om het dogma der persoonlijke onfeilbaarheid des Pausen vasttestellen. Men verzekert, dat de II. Vader de bedoelde kwestie in het con cilie niet ter spraak zal laten komen, tenzij hij van eene aan eenstemmigheid grenzende meerderheid verzekerd is. Op Driekoningendag is de tweede algemeene vergadering van liet concilie gehouden, waarin al de Vaderen, voor den pauselijken troon geknield, hunne adhsesie aan de geloofsbe lijdenis van Pius Ik hebben afgelegd. De 2 pistoolschoten op den Regent zijn gelost den 4, tegen den avond, terwijl hij met een adjudant eene wandeling deed in het park van het lustverblijf Retiro; doordien zich weinig wandelaars in het park bevonden, is het den dader gelukt te ontkomen. Te Madrid is eene door ruim 15000 personen bijgewoonde meeting gehoudenwaarin de vestiging eener bondgenoot schappelijke republiek nagenoeg eenparig voor noodzakelijk is verklaard. De heer Castelar werd wederom levendig toe gejuicht. Den heer Luiz BlancAfgevaardigde uit Lerida, heeft men niet aan het woord willen laten komen, omdat hij "de republikeinsche zaak verraden heeft." De portefeuille van binn. zaken is aanvaard door den heer Rivero, die van buit. zakeu door den heer Sag ast adie van j ustitie door den heer Monter o Ai osdie van marine door den adml. Totepc; overigens zijn de oude ministers aangebleven. Cortes. Den 11 heeft de genl. Prim het nieuwe ministerie voorgesteld en verklaard, dat het zich met bedaard overleg zal bezig houden met de kwestie der troon-candidatuur. De heeren Zoritta en Martos beloofden het bewind te zullen ondersteunen. Het nieuwe kabinet wordt door het meerendeel der dag bladen met ingenomenheid begroet. Het Journal des Débats en anderen verklaren het te zullen ondersteunen. Ie Temps en le Siècle zijn van hunne blijdschap bekomen, nadat le Peuple Francais verklaard haddat de heeren Daru en Buffet zichmet verzaking van het programma van het linker- centrum, met dat van het rechter-centrnm vereenigd en alzoo toegestemd hadden, «dat de tegenwoordige Kamer [waarin zij tegen de goedkeuring van 50 verkiezingen gestemd heb ben] de opreebte en vrije uitdrukking van de meening des lands is." De divisie-generaal Feray, president der commissie voor de cavailerie, is overleden. In Dec. 1851 ondersteunde hij, als kolonel van het 7e reg. lansierskrachtig den coup <P état en arresteerde hij den Afgevaardigde graaf Aapoleon Daru, dezelfde dienagenoeg op het oogenblik waarop Feray stierf, als minister van buit. zaken is opgetreden. De Raad der Orde van advocaten te Parijs heeft den 7 besloten, den heer Ollivier geen bezoek van gelukwensching te brengen, omdat hij vroeger van het tableau geschrapt is geweest. Alle buitenlar.dsche bladen zullen voortaan ongehinderd in Prankrijk mogen worden ingevoerd. Het recht om op den openbaren weg te worden aangeboden is aan alle dag bladen zonder onderscheid teruggegeven. In eene den 8 ten huize van den heer David gehouden bijeenkomst van leden der rechterzijde van het Wetg. Lichaam is besloten om liet ministerie te ondersteunen. Bij het ten gehoore ontvangen der magistratuur, op den 8, heeft de heer Ollivier gezegd: «Ik zal de onafhankelijk heid der rechterlijke macht onverkort handhaven en de recht spraak van de staatkunde afscheiden, opdat uwe beslissingen des te meer gezag zullen hebben, omdat zij nimmer den schijn zullen hebben van door de regeering te zijn geïnspireerd. le Montpellier is den 8 eene talrijk bezochte meeting ge houden, waarin het beginsel der handelsvrijheid krachtig is verdedigd, en motiën aangenomen zijn, inhoudende dat, na den afloop der parlementaire enquête, wijziging der han- delstractaten moet gevraagd worden. Den 9 bad te Bordeaux eene groote meeting plaats ter zake der handelsvloot. De heer Pouyer-Quertier heeft verscheidene uren tegen de han- delstractaten het woord gevoerd en is zeer toegejuicht. De heer Bauze, die voor 147.230 fr. van de commissie voor de parijsche tentoonstelling het recht gepacht had om in het gebouw eene restauratie van den eersten rang te houden, heeft van die commissie eene schadeloosstelling0van 527000 fr. geëisehtomdat zij aan meerdere personen der gelijke vergunningen verleend had. De rechtbank heeft hem 60000 fr. toegewezen. De Keizer heeft het verlangen van den ministerraad, betref fende het aftreden van den heer Haussmannbij zeer wel willend schrijven ter kennis van dien ambtenaar gebracht. Deze heeft daarop geantwoord, dat hij niet kon besluiten om zijn ontslag te vragen, 't welk de sckiju zou hebben alsof hij voor de verantwoordelijkheid zijner daden terug deinsde. weshalve hij uitdrukkelijk verzocht, dat het regee- ringsblad zou vermelden, dat hij door de regeering van zijne betrekking «ontheven" was. Na de nieuwjaars-receptie op dc Tuilerien te hebben bij gewoond, hebbende officieren van het 78 bataljon der mobiele nationale garde in eene bijeenkomst besloten, eene inschrij ving te openen ter oprichting van een standbeeld ter eere van den insteller dier garde, deu maarschalk Niet. De graaf de Nieiiwerkerke heeft zijn ontslag ingediend als opper-intendant der schoone kunsten, welke betrekking is opgeheven. Hij is benoemd tot opper-intendant der keizer lijke muzeiims en de heer II eiss tot secretaris-generaal der schoone kunsten. Den 7 is uitspraak gedaan in de zaak der Rappel; de heeren Hugo en Pyatschrijvers van artikelen tot opruiing van leger, en de drukker Barbieux zijn ieder tot 1000 fr. boete, de beide eersten (Pyat bij verstek) tot 4 maanden en de laatste tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Pyat is, ter zake van het uitgeven van zijn artikel als brochure, nogmaals tot dergelijke gevangenisstraf en boete verwezen, en de drukker Bali-tout tot 14 dagen en 200 fr. Sedert 1852 zijn er geen ministerraden dan onder voor zitting des Keizers gebonden. Overeenkomstig de dooi de heeren Daru en Buffet voor hunne optreding als ministers gestelde voorwaarden, zullen de ministers zonder den Keizer bijeenkomen, om de zaken voortebereiden die onder zijn presidium in de algemeene kabinetsraden ter tafel moeten worden gebracht. De ministers Ollivier en de Talhou'èt hebben afstand ge daan van het recht om een vleugel van het hotel hunner departementen te betrekken. Zij blijven hunne eigen huizen bewonen en zullen audieutiën en officiëele receptiën in hunne ministeriëele hotels houden. Op voordracht van den minister van justitie heeft de Keizer aan de mijnwerkers, die ter zake der onlusten te Aubin (Aveyron) tot gevangenisstraffen zijn veroordeeld, volledige kwijtschelding van straf geschonken. Genoemde minister heeft den heer Odtton-Barrot willen voordragen tot opvolger van wijlen den heer Delangleals proc.-genl. bij het hof van cassatiedoch deze beeftopgrond zijner hooge jaren, daarvoor bedankt. Vergezeld van den minister heeft de heer- Barrot evenwel een bezoek aan den Keizer gebracht, die hem sedert 1841 niet meer gezien had. De Keizer heeft een rapport van den minister Ollivier goedgekeurd, waarbij verklaard wordt, dat de heer Ledru Bottin ongehinderd in Erankrijk kan komen. Aan den naar Cayenne verbannen italiaan Tibaldi is te gelijkertijd de vrijheid hergeven. Tot zekere tegemoetkoming aan de klachten der metaal gieters en der fabrikanten van katoenen goederen, wordt de invoer van gegoten ijzer, in 1862 toegestaan, eenigszins beperkt, en bepaald dat de vergunning tot het tijdelijk in voeren van vreemde katoenen goederen en weefsels na ver loop van 4 maanden zal vervallen. De minister van binn. zaken heeft den 12 de prefecten aangeschrevendat de regcering met kracht zal streven naar de vereeniging van het Keizerrijk met de vrijheid, maar geen enkele poging tot wanorde dulden en elke willekeurige daad of overschrijding van macht tegengaan zal, moetende o. a. de verkiezingen vrij zijn en de stemmen der burgers tegen onwettige pressie beschermd worden. Tot Afgevaardigden zijn verkozen in Yendée de heer Alquier met 12757 (de Falloux 12250) en in Lot en Ga ronne de heer Forcade met 20000 (Langsdorff 5000) st. Bij Keiz. besluit is de kamer van in-besehuldiging-stelling van het hoog gerechtshof bijeengeroepen tot het onderzoek der zaak van prins Pierre Bonapartebeschuldigd van man slag. Dc prins had den heer Roche fort uitgedaagd, hem verwijtende door een zijner werktuigen beleedigd te zijn. De heeren Victoir Noir en Ulric Fonvielle vervoegden zich als getuigen van den heer Pascal Grousset, den schrijver van een corsikaansch blad, die zich gehoond achtte door een door den prins aan een ander corsikaansch blad gezonden brief, den 10 met eene schriftelijke uitdaging aan de wo ning van den prins te Auteuil, waar zij gansch niet heusch ontvangen, voor handlangers van Rochejort «den woord voerder van het Janhagel" uitgemaakt werden en de prins den heer Noir met een revolver neerschoot, volgens som migen nadat hij den prins, volgens anderen nadat de prins hem een slag in het aangezicht gegeven had. De Marseil laise, die het laatstgenoemde beweert, voegt er bij, dat de prins ook 2 schoten op den heer Fonvielle gelost heeft, waarvan het een door diens jas drong. Volgens den Con- stitutwmel heeft de prins uit lijfsweer den heer Aoir gedood, onjdat, toen deze hem den slag gegeven had, de heer Fonvielle een pistool te voorschijn bracht. De minister van justitie heeft de gevangenneming van den prins gelast, maar deze heeft zich uit eigen beweging ter beschikking van den commissaris van policie te Auteuil gesteld en is naar de conciergerie overgebracht. Prins Pierre Bonaparte, geboren in 1815, is een zoon van Lucien en alzoo volle neef des Keizers. In 18 48 behoorde hij tot de Afgevaardigden der Bergpartij. In de laatste jaren bemoeide hij zich niet meer met de staatkunde. In 1868 is hij gehuwd met de dochter van een werkman uit de voorstad S. Antoinebij wie hij reeds 2 kinderen bezat. De heer Noir was nog geen 21 jaren oud en zou den volgenden dag in het huwelijk zijn getreden. Na het ontvangen van het schot is hij de trap afgewankeld, door 2 buiten wachtende vrienden opgevangen en naar een geneesheer gedragen, maar daar aankomende was hij reeds een lijk. De bovengenoemde kamer van het hooggerechtshof is ook opgeroepen ter zake der aanklacht van mishandeling, dooi den heer Comté tegen prins Murat gedaan. De Marseillaise is 2 malen in beslag genomen, den 11 wegens een hevig artikel over den dood van den heer Noir, den 12 wegens opwekking tot haat jegens de regeering en aansporing om de wapenen op te vatten. Den II hadden groote oploopen voor het bureau plaats, 's Middags werd liet rijtuig van den heer Rochefort gevolgd door eene tal rijke menigte, onder het zingen der Marseillaise en het geroep van «leve Rochejort f' Op den Boulevard-Montmartre steeg hij uit en wisselde hij eenige woorden, waarna verscheidene lieden zich onder het volk mengden, zeggende «lot morgen." 's Avonds verscheen hij in eene, juist door de policie ont bonden vergadering aan de Avenue Choisy en sprak bij tot de aanwezigen«Morgen hebben wij ernstige plichten te vervullen; wij moeten de laatste eer bewijzen aan onzen vriend Noir, te Neuilly; niemand mag wegblijven; de bijeen komst zal, hoop ik, over de toekomst der democratie beslissen." Onder gejuich werd hij naar zijn rijtuig geleid. De beide in beslag genomen nummers van de Marseillaise waren van rouwranden omgeven; het laatste bevatte het por tret van Noir en eene oproeping om diens begrafenis bijte- wonen het eerste de volgende regelen van Rochefort «Ik ben zwak genoeg geweest om te gelooven dat een Bonaparte nog iets anders dan een moordenaar kon zijn. Ik heb mij kunnen verbeeldendat een loyaal tweegevecht mo gelijk was in dat geslachttot welks overleveringen en ge woonten moord en valschheid behooren. Onze mede-arbeider Pascal Grousset heeft in mijne dwaling gedeeld, en ten gevolge daarvan betreuren wij heden onzen ongelukkigen vriend Victor Noir, vermoord door den bandiet Pierre Napoleon Bonaparte. Erankrijk is nn reeds 18 jaren lang overgeleverd aan de bloedige handen dier struikroovers, die, niet te vrede met het mitrailleeren der republikeinen op den openbaren weg, hen in helsche hinderlagen lokken om hen te verworgen. Volk van Erankrijk! meent gij niet, dat dit reeds veel te lang is!"' Den 12 was, ondanks den regen, eene talrijke menigte op de begraafplaats te Neuilly bijeen. Troepen ot' policie waren niet te bespeuren. Rochefort hield eene toespraak. Eenige lieden wilden het lijk naar Père-Lachaise overbrengen, maai de broeder des overledenen en de heeren Rochefort en Deles- cluze verzet'ten zich daartegen. De laatste zeide, dat de policie het volk eene hinderlaag wilde spannen, en dat het dus raadzaam was de wraakoefening uittestellen, zooals ook door de familie Noir begeerd werd (De partij Rochefoit had inderdaad het lijk op Père-Lachaise willen begraven, waar toe de trein geheel Parijs had moeten doortrekken, maar een bevel van den prefect van policie had de begrafenis te Neuilly bepaald). Met eene groote menigte volks terugkeerendevond Ro-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1