Tweeen z even t igste J aar gang. 1870. No. 8. ZONDAG 20 FEBRUARI. (Officieel Cicbccltc ffffilcfcclijfcgcftc JScrtrhtcu. Belgle. Pruisen. .A—. «5? Beieren. Oftb(eiii'i}k-ilongai'!|e. Italic. ücrkel|[ke Staat. Spanje. iVunkryk. (ii'ooMli'idanje en lerlmul. A L k II A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O.G5, franco per post, f afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM». COSTER ZOON. Het bij deze Courant behoorende Bijblad zal later aau de abonnes worden toegezonden. NATIONALE MILITIE. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR her innert bij deze de belanghebbendendat bij op P rijdag den 25 Februarij e.k., 's namiddags ten 6 uur preciesten raadhuize zitting zal houden tot het ontvangen der getuigen, die de verklaringen voor broeder dienst en eeniyen zoon wil len onderteekenen. De Burgemeester voornoemd Alkmaar17 Februarij 1870. A. MACLAINE PONT. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2' helft der maand Januarij 1870: O. BLAAUWBOERII. LINDERT, Wed. G. de JONG, Amsterdam; A. GROOT, Heerhtigowaard; J. van HEL- VOIRT Lzn., Waalwijk; Mevr. RANK MARRIS, (niet vermeld). Van de hulpkantoren: Hoogwoud: H. ZEGERS, Amsterdam. Wogrnm: VOGELLEZANG, Wijk bij Duurstede. P O L I T I ET" Gevonden op het ijs onder Sehoorldam, op 9 Eebruarij j]., eene witte Zwaan; de daarop regthebbende kan tegen ver goeding van kosten van voeding haar terug verkrijgen aan het bureau van politie te Alkmaar. Den 13 is te Mechelenin eene zeer talrijke vergadering van vlaamsche schrijvers en letterkundigenovergegaan tot de oprichting cener Academie voor de Vlaamsche Taal, onder voorzitting van prof. Heremansvan Gent. Bij den zeer lagen waterstand zijn in de Schelde voor Antwer|>eu zichtbaar geworden en daaruit opgehaald een bronzen st uk geschut en eenige gegoten ijzeren keukengereed schappen afkomstig van de kanonneerboot van v. Speyk. De visschers der kustplaatsen hebben door de strenge vorst zeer veel in zee geleden. Den 11 zijn nabij Ostende 1 pinken op liet strand geworpen en is 1 daarvan verbrijzeld. De heer Strousberg heeft den 14 de koopsom voor het onmiddelijk beschikbare gedeelte der terreinen van de zuider- eitadel van Antwerpen a 3.150.285 fr„ in de schatkist ge stort, waarop hem die terreinen den volgenden dag zijn overgegeven. De commissie voor rechtszaken uit den Bondsraad heeft de verwerping van alle voorgestelde wijzigingen op liet ont worpen strafwetboek verworpen, o. a. de voorstellen van Saksen en Oldenburgom de doodstraf door tuchthuisstraf te ver vangen of daaromtrent eene uitzondering voor die landen te bepalen. Den 12 heeft de Koning de zitting van den Landdag gesloten. Van beide Huizen waren koogst.cn 12Ü leden tot. deze plechtigheid opgekomen. Z. M. verklaarde o. a„ dat het toenemend verkeer en de hervorming der belasting op de suiker het mogelijk zouden maken, om voortaan het groot ste gedeelte der Bondsuitgaven, met name die voor de uit breiding der marine, te bestrijden. De Koning heeft den 14 de zitting van den noordduitschen Rijksdag geopend en daarbij met bijzonderen nadruk gewezen op de in art. 4 van het prager vredestraetaat bedoelde nati onale vereeniging tusschen hel N.d.-Verbond en de zuitduitsche Staten, hetgeen luide teekenen van bijval heeft opgewekt. 3 Dagen achtereen heeft de Rijksdag geene zitting kunnen houden, bij gebreke van een voldoend getal opgekomen leden. Heerenhuis. Den 11 is het, door het Huis der Afge vaardigden goedgekeurde voorstel Duncker-Eberty, tot ophef fing van eenige beperkingen der vrijheid van drukpers, ver worpen. Huis der Afgevaardigden. Den 9 hebben levendige discussion plaats gehadnaar aanleiding der adressen tot opheffing der kloosters, die aan de orde gesteld waren, maar bij tijdsgebrek niet in behandeling kwamen. De catholieke Afgevaardigde v. Mallinckrodt had een door 80 leden onder steund voorstel ingediend om die adressen het eerst te be handelen, ten einde de verontwaardiging zijner geloofsgeuooteu zoo spoedig mogelijk te doen bedaren, noemende hij bet verslag van den rapporteur d'. Gneist een handschoen aan de catholieken toegeworpen. I)en heer Windhorst ging in zijne uitdrukkingen zoo ver, dat de voorzitter hem tot de orde riep. De heer Heise (conservatief) drong mede op eene spoedige behandeling aan en stelde voor eene nvondzittin" te houden. Al deze voorstellen werden echter met eene grootc meerderheid verworpen. De tribunes waren druk bezet, o. a. door leden der Berlijnsche Arbeiders-Vereeniging en der Catholieke Gezellen-Vereeniging. Den 10 heeft de commissie voor het verslag over de slot- rekening van 1808, bij monde van dr. Virchoicvoorgesteld een bedrag van 720,000 th. aan rente niet goedtekeureu aangezien de vroegere minister v. d. lleijdt de spoorwe"- leening van 24 miljoen in eens had uitgegeven, terwijl het, Huis de uitgifte voor genoemd jaar op slechts 10 miljoen gesteld had. De rapporteur herinnerde daarbij aan bet gezegde van den president-minister, //wij willen het geld nemen waar wij het vinden," uitgesproken in een thans afgesloten tijd perk en thans van dien minister zeker niet meer te vreezen. r. d. Heijdt en andere oud-ministers waren afwezig. De mi nister v. Camphausen zeide, dat hij niet aldus zou gehandeld hebben, maar meendedat de regeering ter goeder trouw gehandeld, het belang van den Staat niet benadeeld en op latere goedkeuring gerekend had. Graaf Bismarck prees de verdiensten van v. d. Heijdterkende de gepleegde onregel matigheid, maar hoopte dat het Huis, na volledige openleg- I It A T. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. ging van bet gebeurde, daar over heen zou stappen. Niet temin besloot liet Huis den 11, nadat dr. Firchow bad doen uitkomen, dat hel gelieele land zoowel, als de Kamer en liet ministeriedoor den lieer v. d. lleijdt ten aanzien van den toestand der financiën misleid wasmet eene groote meer derheid, om bet bedrag niet goedtekeuren, en met 166 tegen 153 st. om de commissie van controle over de staatsschulden opt.edragen, het standpunt van het bestuur der staatsschulden in deze zaak te onderzoeken. Eene deputatie uit alle fractiën van het Huis heeft den 12 den voorzitter v. Forckenbeck een zilveren theeservies aangebodenals een bewijs van erkentelijkheid voor de wijze, waarop hij de discussion heeft geleid. De 2« Kamer heeft den 12 het ontwerp-adres van antwoord met 78 tegen 12 st. aangeuomen. 1 Lid bleef buiten stem ming. 2 patriotten en 1 liberaal waren afwezig. 10 Liberale verkiezingen te Munehen en Gunzburg waren door de Kamer vernietigd. Aan het slot der zeer scherpe discussiëu had de rapporteur dr. Jörg doen uitkomen, dat het votum van wantrouwen niet tegen liet geheele bewind, maar tegen den president-minister v. Hohenlahe gericht was. OOSTENRIJK. De vermindering der krijgsmacht in Dalmatie is gestaakt op het ontvangen van berichten uit Montenegro, volgens welke de opstand slechts schijnbaar ten einde is gebracht. De regeering heeft de benoeming van dr. Bratmer tot burgemeester van Praag niet bekrachtigd. Te Czernowitzin Galicie, was de thermometer van Fahrenheit den 12 gedaald tot 44 graden onder 0. Twee personen zijn aldaar doodgevroren. De graaf v. Benst heeft uit eigen beweging het pauselijk Hof gewaarschuwd voor de gevolgen, die het goedkeuren door het concilie van besluiten als de bekende canones na zich zou kunnen slepen. De catholieke bevolking van Sissek, in Croatie, heefteen adres gezonden aan haren weisprekenden bisschop Strossmayer, waarin zij haren dank betuigt voor zijnen onafkankelijken zin en bet vertrouwen uitspreektdat hij weldra ook zijne stem ten behoeve der nationale vrijheid zal doen hooren. Den 12 zijn de invloedrijkste leden van het IIuis der Af gevaardigden ten huize van den minister van binn. zaken vereenigd geweest, om over de hervorming van het kies stelsel, alsmede over de galicische resolutie, van gedachten te wisselen. IIuis der Afgevaardigden. De president-minister v. Has tier heeft den 8 in de bijeenkomst der commissie voor de bekende galicische resolutie verklaard, dat de regeering ge negen is enkele eisehen der polen toetegevenmits deze ook iets van hunne eisehen laten vallen en waarborgen geven voor de vestiging der verhouding van Galicie tot de mo narchie op duurzame grondslagen. Den 12 is het wetsontwerp betreffende de vrijheid van het recht van coalitie, na warme verdediging door den minister van justitie, aangenomen. De ministers hebben de door het vorige kabinet ontwor pen begrooting aan eene herziening onderworpen en zijn reeds gekomen tot, eene bezuiniging van 14 miljoen fr., ter- w ij i de herziening van het hoofdstuk financiën, nog niet is atgeloopen. De capucijner monnik Vito Maria en de kanunnik Rug- gero Postligionein het begin van 1868 tot 18jarige galei straf veroordeeldwegens opruiing tot den moord "der pro testanten te Barletta, zijn thans met 9 andere beklaagden door het hof van assises te Laccra waarheen de zaak door het napelsche hof van cassatie verwezen was van elke schuld vrijgesprokenalleen aan eenige boerendie zich hadden laten opruienzijn verschillende straffen opgelegd. 6 Bankiers te Napels zijn in hechtenis genomen ten ge volge van aanwijzingendie hun aanstaand faillissement de den vermoeden; eenige andere worden onder toezicht gehouden. De Paus heeft tot de oprichting van een vierde escadron dragonders beslotenwaarvoor de manschappen reeds voor handen zijn. Ten gevolge der opneming van het, schema de Ecclesia in de augsburgsche Allg. Zeituugnog vóór dat dit aan het on derzoek van bet concilie onderworpen waszijn 2 duitsche theologanten gelast om Rome terstond te verlaten. De een daarvan is dr. Albert Dresseleen catholiek, sedert meer dan 30 jaren aldaar gevestigd wien zijne stellige ontkenning van de „Romeinsche brieven over het concilie" aan genoemd blad te hebben geschreven, niet mocht baten, maar door de tusschenkomst van den noordduitschen gezant is de regeering van zijne onschuld overtuigd en hem vergund te blijven. Een aantal prelaten hebben een adres aan de kardinalen- voorzitters van het concilie gerichtwaarin om eene andere vergaderzaal verzocht, wordt tegen het tijdstip om uitspraak te doen over de decretenwelke de uitkomsten van liet eerste voorloopig onderzoek zullen bevatten Adressanten aarzelen om hun oordeel over gewichtige zaken uittespreken, wanneer zij niet in staat zijn geweest de gedachtenwisseling daarover te volgen. Het nummer der Allg. Zeituug van 3 Ecbr., 't welk eenige projecten van canones bevatte, is door de policie op de post in beslag genomen en sedert is dat blad niet meer aan de geabonneerdeu bezorgd. Volgens den romeinsehen berichtgever van dat blad, heeft de fransche regeering den kardinaal Antovelli doen weten, dat, zij niet dulden zai, dat dc 33 fransche en de met hen verbonden duitsche bisschoppen door de meerderheid onder drukt en tot de aanneming va i door hen verworpen dogma's gedwongen zullen worden. De hertog v. Mvnlpensier is den 15 te Madrid aangekomen. waar hij een onderhoud met den maarschalk Prim gehad en ecu bezoek van den minister Topete ontvangen heeft. ouiEs. Dp lieer Rivero heeft de carlisteu beschuldigd van eene samenzwering om een nieuwen burgeroorlog voor- tebereiden. De regeering zou echter de constitutioneele waarborgen niet schorsenwelk oogenblik of welke wijze de carlisten voor liet uitbarsten der beweging ook mochten Kiezen. Dc abt Gratry heeft een tweeden brief aau den aartsbis schop van Mechelen gericht, waarin hij tracht te bewijzen, dat alle decrctalen, teksten en feiten, welke aangevoerd worden om dc leer der onfeilbaarheid te staven, of onecht ot verminkt zijnen dat alleen de eerbied voor en het ver- tiouwen op liet gezag van Rome oorzaak zijn geweest, dat men tot dus ver door die documenten op het dwaalspoor is gehouden. Hij wil alle misleiding en bedrog ontmaskeren zonder den schat van het catholieke geloof aantetasten, //de gouden vaas niet aanraken, maar alleen den aarden pot ver brijzelen. Ie Mans is den 9, onder de leiding van den gewezen hannoverselien minister v. Miinchhauseneene bijeenkomst gehouden van 16') daar en elders geïnterneerde manschappen van hol hannoversche legioen, om te beraadslagen over te rugkeer en onderwerping aan Pruisenof over verhuizing naar Algiprs of America, werwaarts men hen kosteloos zou overbrengen. De heer v. Miinchhausen deelde zijne uitge weken landgenooten mede, dat de door Koning George ver leende ondersteuning met den 15 April zou ophouden. 1 ïiiis Napoleon heeft den 8 een groot diner gegeven, waaraan voor het eerst ook Afgevaardigden van het rechter- centrum hebben deelgenomen, qen bewijs van 's prinsen in genomenheid met den tegenwoordigen gang van zaken. De Keizer heeft den policie-commissaris Lombarddie den 7 ernstig gekwetst is, tot ridder van het Legioen van Eer benoemd. Bij de bewegingen te Parijs, in den avond van den 8, is de bechtste barricade opgeworpen geweest in de straat Maur (Belleville), waartoe vooral de afbraak eener oude keik gebezigd was, en deze is ook hardnekkig verdedigd geworden. Genoemde oude kerk is door de straatjongens tn brand gestoken, maar het vuur spoedig door de policie gebluscht. Elders zijn de gasbuizen doorgesneden en is het uitstroomende gas in brand gestoken. Bij dc pogingen, den volgenden avond in de straat S. Maur aangewend om weder om eene barricade optewerpen, heeft de bevolking de policie krachtig ondersteund om zulks te keer te gaan. De Marseillaise bevatte den 8 een protest van de gansche redactie tegen de gevangenneming van Roche fort, welke een geduchte slag in het aangezicht der parijsche bevolking, een vernieuwde 2 December genoemd wordt, bedenkelijker dan de eerste, omdat de democratie in 1851 nog slechts eene patij was. maar thans de gansche natie is. De redactie zou de vlag der socialistische democratie en van den onverzoen- lijken strijd, door llochefort ontroldhoog blijven verheffen. s Middags is het gansche personeel aan het bureau in hechtenis genomen. De heer Arnould, in een zetterskiel gekleed, slaagde er in om aan zijne 2 geleiders te ontkomen maar is spoedig op nieuw aangehouden. De redacteur van la ReformeGustave Flourensheeft den 8 het fransche grondgebied verlaten. In genoemd blad geeft hij een verhaal van zijne vruchtelooze pogingen 0111, na de gevangenneming van llochefort, liet volk in opstand te brengen en om zich meester te maken van wapenen, zelfs tot in de wapenzaal van den schouwburg van Belleville. Van de 100 den 8 te Marseille in arrest genomen per sonen zijn den volgenden ochtend ruim op vrije voeten gesteld. Reeds denzelfden dag werd uitspraak gedaan in de zaak der beschuldigden, waarvan er 13 tot gevangenis- straffen van 11 dagen tot 8 maanden veroordeeld en dc overige vrijgesproken zijn. Den II en in den daarop volgenden nacht zijn te Parijs nog 35 personen in hechtenis genomen, beschuldigd van samenzwering tegen de regeering. Bij velen hunner zijn pistolen, dolken en patronen gevonden. De inspecteur van policie Mouratdie met een commissaris en nog een agent naar de voorstad Batignolles gegaan was om een handwerks man te arresteeren, is door laatstgenoemde met een revolver doodgeschoten; de moordenaar is gevat. De Keizer heeft aan de weduwe van den vermoordeuit zijne bijzondere fondsen een pensioen van 600 fr. verleend. In den Cercle Imperial en in eenige andere voorname sociëteiten is ten behoeve dei- weduwe voor omstreeks 8000 fr. ingeschreven. De heer Ulric Fonoielle (betrokken bij de zaak van prins Pierre Bonaparte en ictor Noir en een der redacteuren van la Marseillaise') is voorloopig op vrije voeten gesteld. Den 11 is de Marseillaise weder verschenen, met een brief van Rochefort aan het hoofdwaarin hij een der niet gear resteerde beambten van dat blad tot gérant aanstelt en hem tot het opsporen van medearbeiders machtigt. Den 11 zijn 2 redacteuren van le Réveil in hechtenis genomen. Meer dan 300 protectionisten hebben den heer Pouyer- Quertier in het Grand-Hótel een maaltijd, en bij die gelegen- llP.lfl PP11 711 tfPT*r»n o+onrl Knrvl/1 A f\,„ ^.1..f.1. 1 A 1 met mei in net Mrana-Motel een maaltijd, en bij die gelegen- beid een zilveren standbeeld, de fransche nijverheid, hem een gouden kroon toereikende, voorstellende, aangeboden. Humbertdie in een spoortrein een moordaanslag gepleegd heeft op d'. Constantie James, is door liet hof van Aix tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Rochefort heeft den 13, uit zijne gevangenis, een brief geschreven aan den prefect van policie, waarin hij beweert, dat de door hem geschreven brieven verschoond behoore i te blijven van de gebruikelijke censuur, dewijl hij niet van zijne burgerrechten vervallen is verklaard en zijne hoeda nigheid van Afgevaardigde, dus ook het recht van initiatief, behouden heeft. Een aantal kooplieden, studenten, advocaten euz. te Parijs hebben een schrijven gericht aan den minister Ollivier, waarin zij de regeering prijzen wegens de wijze, waaropzij de jongste oproerige bewegingen onderdrukt heeft, en hunne hulp toe zeggen bij onverhoopte nieuwe storing der orde. De geheel uit rechtzinnigen bestaande kerkeraad der herv. gemeente te Parijs heeft den bejaarden predikant Paschoud zijn ontslag gegeven en een rechtzinnig prediker tijdelijk in zijne plaats benoemd, en wel omdat hij weigerde een ortho doxen hulpprediker aantenemen en zelf niet meer in staat was zijne dienst behoorlijk waartenemen. De minister van justitie en eeredienst heeft, nadat deze zaak lj. jaar gehan gen hadde benoeming van den heer Paumier goedgekeurd maar tevens geweigerd het ontslag van den heer Paschoud te bekrachtigen. Den 12 is een werkman, zittende op de impériale vaneen omnibus te Parijs, doodgevroren. De oosten rij ksche Aartshertog Alisrechtde overwinnaar van Custozzabevindt zichna al de zuidelijke havensteden en een aantal wapenplaatsen in het midden des lands te hebben bezochtthans te Parijs en ondervindt daar, vooral in de militaire kringenlevendige sympathie. Den 13 heeft de heer F acre in den circus in de Champs- Elysees, ten voordeele der vrouwelijke ambachts- en hand- werkscholen, ten aanhoorc van 5000 personen, eene herhaal delijke toegejuichte voordracht gehouden over de burger plichten. Eene gelijktijdig in de zaal Folies-Bergère aange kondigde lezing van den heer Eug. Pelletan, over //de Vorst" van Machtaoelli, is op last der regeering afgezegd. Senaat. Den 8 heeft de heer Lererrier de door hem in zijne eigene zaak voorgestelde interpellatie gehouden, zijne handelingen verdedigd en zich zeer beklaagd over de maat regelen van den vorigen minister lluruy ten aanzien van het observatorium, vooral over het ongeschikte, hem toegevoegde personeel. De minister van onderwijs Segris heeft zich be paald tot de verdediging van het gegeven ontslag en werd herhaaldelijk toegejuicht, de oud-minister Durug verdedigde zijn eigen maatregelen. Aan den heer Leverrier viel geen enkel blijk van adbsesie ten deel, en de Senaat ging over tot de orde van den dag. Wetgevend Lichaam. Den 10 is met 135 tegen 102 st. beslotende door Afgevaardigden ingediende voorstellen van financieëlen aard aan de commissie voor het budjet te ver zenden en is door de commissie voor het initiatief voorge steld om de voorstellen van den heer Raspail, tot het in staat van beschuldiging stellen van het ministerie-/?/; Forcade en tot het onderzoekeu van het beheer van den gewezen prefect Haussmann, buiten behandeling te laten. Den 11 verklaarde de heer Thiers, dat hij eene evcntuëele benoeming tot lid der commissie van enquête niet zou aan nemen; hij had niet de opzegging der verdragen, maar eene zeer matige verhooging der tarieven verlangd. De heer Brame zeide desgelijks, de benoeming te zullen afwijzen en wensehte, dat alle Afgevaardigden uitgesloten zouden worden, die een scherp geteekend standpunt ten aanzien van het vraagstuk hebben ingenomen. Voor de commissie van enquête voor de koopvaardij (18 leden) zijn o. a. benoemd de heeren de KerjéguLecesneThoinét, bréolle, Bethmont en Estancelin, voor die betreffende de nijverheid (36 leden) o. a. de heeren LesperutJ. Simon, Mony, de Forcade, Uupuy de Lome, Brame, Johnston, Keller, d' Andelarre, Kolb-BernardBuvernois en Tachard. Den 12 heelt de lieer Ordinaire een brief willen voorlezen van Rochefortmaar de Kamer heeft geweigerd dien aante- hooren. Ook de voorzitter weigerde hem aantenemen (Ro chefort stelde er in voor, het ministerie in staat van beschul diging te stellen, omdat het tot burgeroorlog aangestookt zou hebben). Bij de voortzetting der discussie over de inter pellatie van den heer Lefèvre-Pontalisomtrent de landbouw- aangelegenhedenheeft de minister Louvet verzekerd, dat de toestand veel minder ongunstig is dan sommige Afgevaar digden voorgeven. Van de 177 wenschen, bij de landbouw- enquête geopperdzijn een 40tal billijk en gegrond geoordeeld en de wetsontwerpen, om aan die wenschen te gemoet te komenzijn in bewerking. Den 15 heelt de heer Ordinaire op nieuw aangedrongen op bet aannemen door den voorzitter van het schrijven van Rochefort. De vergadering besloot tot de orde van den dag overtegaanen daar de heer Ordinaire voortging te spreken, werd hij tot de orde geroepen. De voorzitter berichttedat bij hem ingekomen was een voorstel tot afschaffing der wet °1» '1c openbare veiligheid. De linkerzijde verlangde de af schaffing van het decreet van 1851, waarop de heer Cllioier verzekerde, dat de regeering zulks zou voorstellen. De heer Favre en na hem de lieer Crémieux vroeg, ter bespoediging der instructie in zake de 400 gedane arrestatiën, de aan wijzing van meerdere rechters daarvoor, waarop de heer Ollivier antwoordde, dat de rechterlijke macht haren plicht kende en zou vervullen. Bij de beraadslaging over de com missie voor het parlementaire initiatief, heeft, de heer Choiseul de aanwijzing der leden door het lot verlangd, en de heer Favre aangemerkt, dat de meerderheid op de hand van het oude régime is. De heer Ollivier antwoorddedat de staat kunde der regeering door die der meerderheid is aangewezen en dat deze van haar recht zou afstand doen, wanneer zij eene benoeming door het lot toeliet. Hij vreesde niet, dat de meerderheid de rechten der minderheid zou onderdrukken. De linkerzijde hief daarop luide kreten van afkeuring aan en deed herhaaldelijk het woord //ontbinding" hooren. Ollivier hield vol, dat, het, ministerie uit de meerderheid der verga dering ontstaan was, na de voorlichting der openbare meening, en dat eene ontbinding het land in onrust zou brengen op een oogenblik, waarop liet zich van zijne onrust herstelt. De regeering zou den liberalen weg blijven bewandelen, en zich met aan straatrumoer, of aan onbillijke aanvallen der drukpers of van sommige Afgevaardigden storen. Favre bleef beweren, dat aandrang tot outbiudiug wettig was omdat de meerderheid ontstaan is onder eene andere orde van zaken dan de tegenwoordige. Engeland. Den 7 is te Londen, onder voorzitting van het Parlementslid Henry Lennox, eene door de Maatschappij voor Schoone Kunsten uitgeschreven bijeenkomst gehouden, ter bespreking der zaak van het nationaal onderwijs, 'twelk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1