m Tweecnzevenligsle Jaargang. 1870. No. 10. ZONDAG 6 \1 A ART. ©fficiccl (Bcbccltc SElckclijkschc iSertcfifctt. Belgie. Bruisen. Beieren. Ooslciirijk-BSongariir. 11 a I i e. kcrkciykc Staat. Spanje. 3'Vatikrijk. 4»i'o<»t-Brittanfc cn Ierland. A L k M A A It S 0 11 E C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond 1 uren- Prijs per kwartaal 0,65, franco per post f 0,90, afzonderlijke nommers Cents. Brieven francó aan de Uitgevers HE KM'. COSTER ZOON. A De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nornmer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDHOLLAND herinnert alle autoriteiten en een ieder die daarbij belang heeft, aan de bepalingen der wet van den 8 November 1815 (Staatsblad No. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Staatsblad No. 40), betreffende de verevening van schuldvorderingenten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijk, immers vóór den eersten Jvlij aanstaande, in te dienen, aangezien aan die icetsbepulingenzoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, De Commissaris des A onings voornoemd. 26 Februurij 1870. ROËLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR torengen den ingezetenen in herinneringter voorkoming der toepassing van de daarop bedreigde straffendat voigens de verordening, door den Gemeenteraad vastgesteld 17 Septem ber 1856, houdende bepalingen ter voorkoming van brand: a. binnen de kom der gemeente en op eenen afstand van 50 roeden buiten die komgeene gebouwenvoor zoover die aan straten of wegen uitkomen of minder dan 10 el van andere gebouwen afstaan, mogen worden gesteld dan met steenen voorgevels en murenterwijl de daken der gebou wen niet mogen worden gedekt dan met. pannen, leijen of andere onbrandbare materialen i. geen vuur mag worden gestookt dan in daartoe behoorlijk mgerigte stookplaatsenvoldoende aan de bij die verorde ning gegeven voorschriften; c. geene kagchelpijpen door venstersmuren of heiningen welke aan de openbare straat uitkomenmogen worden gestoken d. geen schoorsteen of vuurplaats mag worden gemaakther steld of veranderddan onder toezigt. van den gemeente architect op eene boetete verbeuren zoowel door den lastgever als door den werkbaas e. de gedurende het geheele jaar gebruikt wordende schoor- steenen jaarlijks 2 maal moeten worden geveegd in de maanden Mei en November en die alleen des winters ge bruikt worden slechts eenmaal in de maand AprilMei of J unij f. geene beweegbare fornuizen ovens of stooktoestellen, van welken aardin een besloten huisschuur of ander ge bouw zonder schoorsteen of in de open lucht mogen wor den gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Burge meester en Wethouders g. geen voorraad van brandstoffen of ligt brandbare zelfstan digheden op een kleineren afstand dan van 6 palmen van ovens eesten smidsen schoorsteenpijpen of vuurplaatseu mogen worden neergelegd h. geene ovensfornuizeneesten of andere buitengewone vuurplaatsen mogen worden daargesteld veranderd of ver nieuwd, dan met schriftelijke toestemming van Burgemees ter en Wethouders en onder de door hen te geven be palingen. Zijnde volgens art. 15 dier verordening. Burgemeester en Wethouders bevoegd tot het onderzoek dier bepalingen, zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelendoor den gemeentear chitect of door brandmeesters eene inspectie te doen houden, waartoe met inachtneming der vormen bij de wet van 31 Augustus 1853 (Staatsbl. No. 83) voorgeschreven, de te in specteren perceelen kunnen worden binnengetreden ondanks den wil der bewoners. Burgemeester en Wethouders vccrr.cemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 4 Maart 1870. De Secretaris NUHOUT van dek VEEN. ZEEMILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbende lotelingen der nationale militie uit deze gemeente, dat in den loop dezer maand door hen nog aanvraag kan worden gedaan ter ge meente-secretarie, om bij de zeemilitie te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 4 Maart 1870. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. Lijst van brievenwaarvan de geadresseerden onbekend zijn verzonden gedurende de maand October 1869. Verzonden geweest naar Belgie: P. J. BOON, Anvers. Engeland: MUSCHBY, Manschester. Door de assises van West-Vlaanderen zijn ter dood ver oordeeld de vrouw, de zoon en eene 20jarige dochter van den landman Pluy, die door genoemde dochter des nachts den hals afgesneden is, omdat zijne huisgenooten verstoord waren over het te laag afzetten van zijn vlas en over zijn besluit om eene nieuwe schuur te bouwen. Het gerechtshof te Celle heeft den 2 Maart het vonnis der rechtbank in de zaak van het Langensalza-gedenkteeken vernietigd met betrekking tot den garnizoens-commandant maar bekrachtigd wat betreft den commandeerenden generaal. Noordduitsche Rijksdag. Den 28 is de beraadslaging begonnen over het ontwerp-strafwetboek. De Algevaardigde JMrchmann stelde de afschaffing der doodstraf voor. Dr. Le- onhardt verdedigdeals commissaris van het Verbondde voordracht der regeering tot behoud van die straf. Den 1 Maart heeft ook graaf Bismarck het voorstel uitvoerig be streden waarvan de aannemingdacht hijde goedkeuring van het ontwerp-strafwetboek door de meerderheid in den Bondsraad zou verhinderendaar Pruisen met zijn aantal stemmen en met al zijnen invloed voor het behoud der dood straf zou stemmen. Niettemin is het voorstel- met 118 tegen 81 st. aangenomen. Den 2 Maart is, overeenkomstig het voorstel van graaf Bethusy-Hucten aanzien van het door de partij van voor uitgang ingediende voorstel, om aan de leden van den Rijks dag reis- en verblijfkosten te verleenenovergegaan tot de orde van den dag. De Koning heeft den proost Döllinger op diens verjaardag een brief geschrevenwaarin hij de hoop uitdat de proost onvermoeid en onverschrokken de door - hem aangevangen strijd tot heil van Staat en Kerk zal voortzetten. OOSTENRIJK. De heeren Rieger en Sladkowsky hebben geweigerd aan de uitnoodiging van den minister Giskra, om in onderhandeling te treden over de grondslagen van een vergelijk met de czechen. gevolg te geven. De ond-ezechische partij heeft lang geaarzeld of zij d'. Rieger zou opdragen om met den minister in onderhandeling te treden, maar eindelijk onder den invloed der feudale partij tot de afwijzing besloten, en de jong-czechische partij, die aanvankelijk sterk voorliet zenden van Afgevaardigden was, heeft daarna het voorbeeld der oudere gevolgd. Dr. Rieger heeft in zijn antwoord doen uitkomendat 5 leden van het bewind bij de jongste kabinetsverandering eene wijziging der constitutie als iets zeer verwerpelijks hadden afgekeurd. Hij kon derhalve niet aannemen, dat zij thans oprecht voornemens waren om datgene tot stand te brengen, wat zij kort geleden in strijd met hunnen plicht achtten, en meende dus, d it de onderhandelingen niet tot een gewenscht gevolg konden leiden. Den 25 is in eene te Weenen gehouden vergadering van eigenaren der boekdrukkerijenlettergieterijen en dagbladen een nieuw tarief der loonen samengesteld, om met 1 Maart in werking te treden. Huis dek Afgevaardigden. De minister van eeredienst heeft zich in de vergadering der commissie voor het onder zoek der voorstellen van den heer Rechbauer, tot regeling der verhouding tusschen den Staat en de Kerkdaartegen verklaardniet omdat hij zich niet met de liberale strekking kon vereenigen, maar omdat de bestaande wetgeving in vele opzichten reeds verder voorwaarts was geschreden, en omdat het doel van den voorsteller beter bereikt kon worden door het uitvaardigen van bijzondere wetten dan door de sa menstelling van een edict, dat slechts algemecue beginselen kan bevatten. HONGARIJE. Volkshuis. Bij de beraadslaging over het budjet van onderwijs is een voorstel van den heer Tisea aangenomenwaarbij den minister ten aanzien van de volks scholen carte blanche wordt verleend. De minister van financiën heeft thans ook zijn budjet her zien en het met 23 miljoen verminderd, zoodat het thans 759) miljoen beloopt. De begrooting voor 1870 bedraagt thans in uitgaaf 1112. in ontvang (met inbegrip van de baten der kerkelijke goederen 950)en wijst een tekort aan van 161miljoen. De polieie heeft, sedert 1850 voor de tweede maal, het dragen van maskers op de openbare wegen veroorloofd maar de gestadige regen bracht te weeg, dat het carnaval niet zeer geanimeerd is geweest. Umtrent het reglement voor het concilie is een decreet afgekondigd, ten doei hebbende om den gang der beraad slagingen te bespoedigenzullende alle 10 dagen eene alge- meene congregatie gehouden worden en de bisschoppen ver plicht zijn om, na de ronddeeling der aan de orde gestelde schema's, hunne bedenkingen schriftelijk aan de bevoegde commissie te doen toekomen; bij buiten mate lange rekking der discussie over eenig onderwerp kan, op voorstel van 10 leden, met zitten en opstaan tot de sluiting van het debat besloten worden. De Iberia, het orgaan van den minist er Sagasta, heeft den hertog v. Montpensier, naar aanleiding van diens bezoek aan de hoofdstad, heftig aangevallen en betoogd, dat hij de voor name hinderpaal was tegen eene definitieve constitutie des lands. De hertog komt bij een in verscheidene bladen opge nomen brief hiertegen op, met de verklaringdat hij geen partijhoofd is en dat, indien een aantal lieden, van verschil lende staatkundige partijen, het oog op hem hebben laten vallen voor het bezetten van den troon, zij dit gedaan bebben in de hoop, dat zijn naam eene meerderheid op zich vereenigen zou, en het werk der bevrediging alzoo gemakkelijk zou kunnen maken. Eene deputatie uit den handwerksstand heeft den repuWi- keiuschen Afgevaardigde Luit Blanc een door 40000 ma- dridsche werklieden geteekend adres voor de Cortes aange boden, waarin met aandrang eene oplossing van het "maat schappelijke vraagstuk" verzocht wordt, door het aanwenden van geschikte middelen «om de handwerkslieden van een wissen dood te redden en het vaderland bedenkelijke bot singen te besparen." In de omstreken van Toledo heeft eene bende van 7 boos wichten 2 grondbezitters uitgeplunderd. Cortes. Bij de aangeboden nieuwe leger-orgauisatie is de krijgsopschrijving behouden. Ieder spaansch burger van 20 jaren wordt verplicht de wapenen te dragen. De dienst plichtigen, jaarlijks door het lot aantewijzenzullen 4 jaren werkelijke dienst doen en 2 jaren bij de reserve staan, waarvan zij den eersten ban zullen vormen, terwijl de tweede uit de vrijgelotenen zal bestaan. De plaatsvervanging wordt toege laten. De minister van financiën heeft den 27, in antwoord op eene interpellatie, verklaarddat het tekort op de loopende dienst, indien er geen carlistisehe opstand plaats grijpt, 613 miljoen zal bedragen, omdat nog 300 miljoen aan achter stallige belastingen moet geïnd worden. De minister van justitie heeft de instelling der vrede rechters weder iot haar zuiver gerechtelijk karakter terug gebracht, door hunne rapporten tot enkei rechterlijke mede- deeligcu te beperken en door hunne diensten niet langer voor de administratieve cn militaire autoriteiten beschikbaar te stellen. De minister van binu. zaken heeft de prefeeten hiervan kennis gegeven en hen uitgenoodigd zieh daar naar te gedragen. Den 21 en 22 is te Parijs een gedeelte (stukken der moderne school) verkocht der beroemde galerij "San-Donato," dus genoemd naar het paleis van haren tegenwoordigen be zitter prins DemidoF, nabij Elorence, waar zij zich tot dus ver bevonden heeft. De opbrengst was 810.329 fr.; de dood van Jane Gray van P. Delaroche bracht 110.000, de Francisca di Rimini van Ary Scheffer 100.000 fr. op. Het tweede ge deelte schilderwerken der fransehe school van de vorige eeuw, den 26 verkocht, heeft 1,020,000 fr. opgebracht, o.a. I-9 werken van Greuze 723,500 en daarvan „de gebroken eieren" 126.000 fr. De officieren der nationale garde van de Seine zullen op II-15 Augustus te Vincennes een grooten internationalen schutterswedstrijd houden. Msgr. de Ronald, kardinaal-aartsbisschop van Lyon, is den 25, naeën langdurig krankbed, in SSjarigen ouderdom over leden. Zijne rechtzinnigheid was boven eiken twijfel ver heven en hij betoonde zioli steeds een der heftigste bestrij ders van de inzichten der z. g universiteit. De assises van de Aisne hebben ter dood veroordeeld zekeren Duchemin, te Berny-Rivièreen tot galeistraf van 20 of minder jaren zijne vrouw, dochter en 2 zoons, wegens het vermoorden van den ouden Duchemin en van 3 kinderen door de ongehuwde dochter achtervolgens ter wereld gebracht. De Staatsraad heeft het contingent voor 1871 met 12000 of 15000 man verminderd. De ontvangers zijn gemachtigd om de in omloop zijnde pauselijke geldstukken tot 30 April in ontvang te nemen, op den voet van 91 centimes per franc. De rechtbank te Parijs heeft den 23 Denis Praia Lucas, oud 52 jaren, die sedert 1861 den thans 76jarigen hoog leeraar Chasles voor 140000 fr. 27000 valsChe handschriften, inzonderheid van Pascal en Newton en voorts van allerlei personen uit de nieuwe en oude geschiedenis, had verkocht, tot 2 jaren gevangenisstraf en 500 fr. boete veroordeeld. De beschuldigde gaf voor, den roem van Frankrijk te hebben willen vermeerderen, door de uitvinding van de wetten der zwaartekracht aan Pascal toeteschrijven. Yele geleerden hadden sints lang de echtheid der brieven en de lichtge- loovigheid van den professor bestreden. De staatscommissie voor het hooger onderwijs is benoemd, hebbende, bij ontstentenis van den minister, tot voorzitter den heer Guizot. Tot de 28 leden behooren de aartsbisschop Darboy, de hertog de Brogliede professoren Franck, Taittan- dier en Serreten de heeren Laboulaye, Préoost-Paradol, de Rémusat en Saint Mare Girardin. De meeste der vroegere officieuse bladen, le Public, le Peuple Frangais, le Pays, la France enz., keuren de houding van het ministerie in de zitting van den 24 ernstig af en verklaren het van nu af openlijk den oorlog. De liberale organen daarentegen zijn met de ruiterlijke wijze, waarop het kabinet zich van de rechterzijde heeft losge maakt, zeer ingenomen. De rechterzijde van het Wetg. Lichaam heeft besloten de Arcadiërs-club weder opteriehten. Tot president daarvan is de heer Jerome David en tot vice-presidenten zijn de heeren de Forcade en Cl. Duvermis benoemd. Roche fort schrijft, onder den naam van DangerriUe, in de Mar seillaise, dat hij, indien hij zich den 24 in de Kamer bevonden had, met de Cassagnacs, de Jerome Davids, de Dugué's, dé k'endre's en de Noubels tegen de door den minister Ollivier geëischte eenvoudige dagorde zou hebben gestemd. De schuldeischers van het gestaakte radicale dagblad la Ré forme hebben de voortzetting der uitgaaf gevorderdonder de leiding van een provisioneelen administrateur en van den heer Vermorel als hoofdredacteur, maar de rechtbank heeft verklaard, dat voor de inwilliging van dezen eisch geen voldoende grond aanwezig was. Met uitzondering der heeren Roche fort en Millière, be vinden zieh de leden der redactie van la Marseillaise thans weder op vrije voeten. Te Havre is tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld zekeren italiaan Briglia, het hoofd van een troep van 12 kinderen, die door hunne ouders bij contract aan hem waren afgestaan om het bedelbedrijf in den vreemde uitteoefenen, en die door hem gruwelijk mishandeld werden indien zij niet genoeg geld tehuis brachten. De staatscommissie voor de indiening eener voordracht op de wijze van samenstelling van den parijschen gemeenteraad heeft, terugkomende op haar vroeger besluit, besloten voor- testellen, dat slechts een gedeelte door het algemeen stem recht verkozen en de helft of een derde door het Uitvoerend Bewind of de Wetgeving benoemd zal worden. De direetiën van verschillende parijsche schouwburgen hebben de uitbetaling van het zoogenaamde armengeld en het inzien barer boeken door de met de heffing belaste beambten geweigerd. De administratie van den openbaren onderstand heeft onmiddelijk rechtsvervolgingen ingesteld en is door den president van het gerechtshof der Seine gemachtigd de hef fing voorttezetten, des noods met behulp van den sterken arm. De bisschop van Straatsburg, msgr. Raess, heeft de 2 door pater Gratrij aan den aartsbisschop van Meclielen gerichte brieven over Paus Honorius 1 en de zoogenaamde valsehe decretaten veroordeeldals behelzende verdraaidestuitende en voor de Kerk beleedigende voorstellingen, en de deur openzettende voor herhaaldelijk als vermetel en kettersch veroordeelde dwalingen, weshalve hij de lezing dier brieven aan zijne leeken strengelijk verbiedt. De heer Delauuay is benoemd tot directeur der sterren wacht te Parijs. De geestelijkheid van het bisdom Laval heeft een adres aan den bisschop gericht, waarin zij verklaart zich te ver eenigen met zijn protest tegen de oppositie, welke het leer stuk der onfeilbaarheid, met name van de zijde, van den bisschop van Orleans, ondervindt. Senaat. Op voorstel van den heer Chaix d' Est-Ange is in handen eener speciale commissie gesteld een adres van den bankier Mirèswaarin deze genoemd Senaatslid beschul digt hem in zijne vorige betrekking van procureur-generaal vervolgd te hebben, om de misdadige praetijken van den heer Chaix d' Est-Angeden zoon, te bevorderen (deze zou 50000 fr. genoten hebben voor den gerechtelijken hijstand aan den heer Pontalba verleend in een tegen Mirès gevoerd geding). Wetgevend Lichaam. Bij het belangrijk debat op den 23 en 24 over de officiëele candidaturenreeds korteüjk in ons vorig No. medegedeeld, bebben de imperialisten, bij monde van de heeren Dugué de la FauconnerieGr aider de Cassagnac en Pinard, die daaraan hunne zetels te danken hebben, breed uitgeweid over het gevaar om het vroegere stelsel optegeven en op meer of minder krachtige tussehen- komst der regeering bi] de verkiezingen aangedrongen. Laatst genoemde stelde namens een 40tal leden voor, om onder verklaring, dat eene wijze en gematigde tusschenkomst, in sommige gevallen noodig was, overtegaan tot de orde van den dag, maar de minister Ollivier verlangde slechts de aan neming der eenvoudige dagorde van den heer Martel en maakte daar eene kabinetskwestie van. Nadat deze, onder den bijval der linkerzijde en den tegenstand der rechterzijde, goedgekeurd was, riep de heer Dugué uit: "Thans zullen wij bij het begin van elke volgende zitting op de ontbinding der Kamer aandringenDe zitting is zeer onstuimig en zelfs een tijd lang feitelijk opgeheven geweest. Den 25 zijn ingediend 3 aanvragen voor supplementaire credieten op de diensten van 68, éi) en 70, te zamen van 30) miljoen, waarvan 13) m. voor oorlog en marinealsmede de begrooting voor 1871gewone ontvangsten 1768)., gewone uitgaven 1670), buitengewone ontvangsten en uitgaven 127 miljoen, geraamd overschot 98 miljoen. De gewone ont vangsten zijn 30, de gewone uitgaven 19} miljoen hooger geraamd dan de eindcijfers van het budjet der loopende dienst. Voor oorlog (zonder Algiers) is uitgetrokken 370, voor marine en koloniën 164, voor openbare schuld en dotat.iën 542, voor openbare werken 90)voor eeredienst 50 en voor openbaar onderwijs 28 miljoen. De graaf de Kératry heeft verklaarddat hijuit aanmerking der liberale en moedige handelwijze van liet Kabinet, de vrijheid van handelendaar- van niet wilde belemmeren, en derhalve zijne interpellatie over de geestelijke corporatiën introkin afwachting van de indiening van het wetsontwerp betreffende het recht van associatie. Deze kennisgeving werd met gejuich beantwoord. De minister Buffet heeft op eene interpellatie geantwoord, dat de schatkist de schade niet kan leidenwelke zou voort spruiten uit het in betaling aannemen der pauselijke munt speciën, waarvan een bedrag van 20 miljoen fr., in weerwil der herhaalde waarschuwingen aan de bevolking der grensgewesten tegen de aanneming van die stukken, in Frankrijk in omloop is. Die bevolking had zich bedrogen gezien in hare ver wachting, dat het pauselijk gouvernement tot de munt- convent.ie van 1865 zou toetreden. De schade zou ongeveer 9 centimes per franc bedragen. De heer Steenackers heeft, uit aanmerking der afwijzing door de commissie voor het initi atief van het voorstel van den heer J. Simon tot afschaffing der doodstraf, met 3 anderen voorgesteld om die straf voortaan binnen de gevangenissen te voltrekken. Engeland. De Koningin van Nederland heeft den 24 in het Claridge-hötel te Londen een bezoek ontvangen, en op Marlborough-house beantwoord, van den prins en de prinses v. Wales, den 25 een gedeelte der zitting van het Lagerhuis bijgewoond, en den 26 een bezoek aan de Koningin op het kasteel van Buckingham gebracht, hetwelk door een tegenbezoek van H. M., vergezeld van de prinsessen Louise en Beatrix, werd gevolgd. Den 26 dineerde de nederlaudsche Yorstin bij den minister van buitenl. zaken, den 27 bij den prins v. Ik ales. Den 28 is H. M. naar Torquay vertrokken, aldaar den volgenden dag aangekomen en door de bevolking met gejuich verwelkomd. De huizen waren met vlaggen versierd en aan het station bevonden zich eene eerewaeht uit de vrij- willigers-eorpsen van Torquay en omliggende steden en de equipage van miss Burdett Coutts. Den 26 is in eene vergadering van pairs, op voorstel van den markies v. Salisbury, met alg. st. besloten, den heri.og v. Richmond te verzoeken, de conservatieve partij in het Huis der Lords te willen aanvoeren. De hertog heeft zich daartoe bereid verklaard. Lagerhuis. Den 23 is het wetsontwerp van den heer Cave, tot het verleenen van meerdere waarborgen aan het publiek voor de soliditeit der levensverzekering-maatschappijen, voor de tweede maal gelezen. Den 25 is voor de eerste maal gelezen een wetsontwerp van den heer Bibbert, ter bepaling dat dekens en mindere geestelijken der Kerk van Engeland hunne bediening kunnen nederleggen en daarna verkiesbaar zijn tot Parlementsleden en tot stedelijke ambten, en dat zij des verkiezende weder onder de geestelijkheid opgenomen kunnen worden, een en ander met inachtneming van een aantal formaliteiten. Den 28 heeft de minister van marine zijue begrooting ingediend a 9.250.000, zijnde miljoen lager dan het vorige jaar en minder dan sedert 1857- 58 het geval is geweest. Dc heer Corry bestreed deze raming als te laag en meende, dat de liberale regeeringen de marine steeds hadden doen verhongeren, en dat Engeland het behoud van zijn gezag ter zee alleen aan de conservatieve regeeringen te danken, had. Ierland. Den 18 zijn een aantal op vrije voeten ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1