run Tweeenzeventigste J aar gang. No. 12. 1870 ZONDAG 20 M A A Ei T. Hel schoolverbond veroordeeld. "xè.*1 (ÜHficiccï (Bcbccltc fJoHticfc l^ucrsicïït. IliiincnBand. A k 1 A C A Doze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O 85, franco per post f 0,80, afzonderlijke nommers S Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. CÜSÏER ZOON. S4RIA j) De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend noinmer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Hij deze Courant behoort een bijblad. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDHOLLAND herinnert alle autoriteiten en een ieder die daarbij belang heeft, aan de bepalingen der wet van den 8 November 1815 (Staatsblad No. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 181J (Staatsblad No. 10), betreffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen zoo spoedig mogelijkimmers vóór den eersten Julij aanstaande, in te dienen, aangezien aan die wetsbepalingenzoo m als in het vervolgstiptelijk de ha.nd zal worden gehouden. Haarlem, He Commissaris des honings voornoemd. 26 Februarij 1870. ROËLL. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1815 (Staatsblad No. 22) bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het halfjaarseh kohier No. 5 en het vol- jaarsch kohier No. 6, beide voor de belasting op het Personeel over de dienst 18iJ op den 1 Maart 1S70. benevens het kohier van her Pateutregt over het 3 kwartaal der dienst 181J op den 8 Maart j.l. door den Heer Provincialen Inspecteur in de provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze j verplichtin: gemeente ter invordering zijn overgegeven Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge- j (yd ongei ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit na- j ken weg latigheid zouden voortvloeijen, te voorkomen. Alkmaar, Het Hoofd van het Best uur voorn, den 15 Maart11870. A. MACLAINE PONT. is geen ander dan begunstiging van het godsdienstloos onder wijs, dan bestrijding van uw geloof. Laat u niet misleiden past op uw neuzen, past op uw kinderen. Zoo spraken ongeveer Ds. Kmjper en zijn geestverwanten, zoo spraken de bladen van de Katholieke bewegingspartij van de woeste Katholieken, zooals één hunner geloofsgenoo- ten hen onlangs meende te moeten noemen. (1) Thans gaan de laatstgenoemde bladen een stap verder.' Het ontwerp van een Algemeen reglement van liet Nederlundsch Schoolverbond bevatte namelijk in art. 2 de volgende bepaling: "Het (schoolverbond) vermijdt, bij de keuze en toepassing der aan te wenden middelen, zorgvuldig alles waardoor de godsdienstige gevoelens van dezen of genen onder zijne leden zouden kunnen gekrenkt worden." In de vergadering der leden van het verbond op 2 Maart 1.1. te Amsterdam gehouden, is het ontwerp behandeld, en met eenige wijzigingen, weglatingen en toevoegingen als Algemeen reglement aangenomen. Artikel 2 is daarbij ver vallen De vergadering verklaarde zich tegen de opneming van dit artikel in het reglement. De Maasbode, een woeste zelfs onder de woesten, deelt dit besluit aau zijn lezers mee, en voegt er bij: »Het schoolverbond heeft zich niet willen verbinden om bij de toepassing der aan te wenden middelen zorgvuldig alles te vermijdenwaardoor de godsdienstige gevoelens van dezen of genen zijDer leden zouden kunnen gekreukt worden. «Mocht dus hier of daar een onnadenkende Katholiek ge vonden worden, die zich heeft laten verleiden lid van het schoolverbond te wordenhij wete dat dit verbond niet de heeft aangegaan o 11 zijne godsdienstige gevoe- lens te eerbiedigen, wordt vermaand „feu slotte durven wij iedereen vragen of wij voor eenigen rronde vrees koesterden, toen wij voorspelden wel- iipt schoolverbond nemen zou." Zoo spreekt de Maasbode. Heeft hij recht om zoo te spreken Men oordeele. Reeds in de vergadering op 27 October 1.1. te Utrecht gehouden werd als een der hoofdbeginselen van het BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR i Schoolverbond aangenomen, dat het zich zorgvuldig zal brengen ter kennis van de belanghebbendenf onthouden van alles waardoor de godsdienstige meeningen Dat ingevolge de bij raadsbesluit van 29 Januarij 1870 j van dezen of genen zouden kunnen gekrenkt worden. Toen vastgestelde verordening op de heffing en invordering eener nu artikel 2 in de vergadering te Amsterdam in behandeling plaatselijke belasting voor het gebruik en genottot weder kwamwerd het niet raadzaam geoordeeld het artikel in het opzegging verleend van openbare gemeentewerken, bezittingen of inrigtingenvoortaanbij vooruitbetaling in de maand Januarij, ten kantore van den gemeenteontvanger moet wor den voldaan Voor het gebruik of genot van a. elke centiare en gedeelte eener centiare gronddie bestraat reglement op te nemenmaar tevens besloten in de notu len AAN TE TEEKENEN, DAT MEN HET DAARIN NEDERGE- LEGDE BEGINSEL BLEEF HULDIGEN. De vergadering te Amsterdam heeft dus liet reeds te Utrecht aangenomen hoofdbeginsel gehandhaafd, dat geen ander is dan onzijdigheid op godsdienstig gebied, en is, strekkende tot plaatsing van steen, lood, ijzeren andere het heeft zelfs besloten dat daarvan uitdrukkelijk aanteekening b. 0.1 0.10 0.15 zware lasten, per jaar en is die grond niet bestraat elke centiare en gedeelte eener centiare grond die nende tot plaatsing van mesthooopen per jaar c. den grond tot uitoefening van het beroep van steen houwer, smid, kuiper, wagenmaker, pompenmaker of timmerman, per jaar d. den grond tot uitstalling van winkelgoederen en het uitoefenen van andere bedrijven dan onder letter c vermeld, per jaar e. elke centiare eu gedeelte eener centiare water 1°. in de singelgrachten en de wateren gelegen bin nen de besloten kom der gemeente 2». in de overige wateren der gemeente water tot opvlotting van hout voor elk tijdvak van uiterlijk drie weken, per balk g. water tot lossing van met hout geladen schepen voor een tijdvak van uiterlijk drie weken, per 100 balken Blijven die balken na de lossing in dat water liggen, dan is na den termijn voor de lossing toegestaan, voor elk vol gend tijkvak van uiterlijk drie weken, 2 centen per balk verschuldigd. Bij tijdelijke vergunning voor gebruik of genot van ge meentegrond voor langer dan acht dagen, wordt geheven 10 centen per centiare of gedeelte eener centiare. Terwijl elk verzoek om vergunning tot gebruik of genot van openbare eigendommen, aan de gemeente Alkmaar be- lioorende of bij haar in beheer, schriftelijk ingeleverd en be vatten moet de aanwijzing der plaats en de grootte der op pervlakte, welke men in gebruik of genot verlangt, met op gave tot welke bestemming. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. 16 Maart 1869. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. 2.50 1 0.02 0.01 0.02 0.50 Zij die in aanmerking willen komen voor de betrekking van EERSTE HELPSTER bij het onderwijs in de vrouwelijke handwerken aan de openbare armenschool te Alkmaar, aan welke betrekking eene jaarwedde van f 50,is verbonden worden verzocht hunne sollicitatiestukken vóór 26 Maart 1870 ter gemeente-secretarie inteleveren. K O S T E L O O Z E II E R IJ K VAN MATEN, GEWIGTEN en WEEG WERKTUIGEN, in het IJk-kantoor te Alkmaar, van 14 Maart tol. en met 9 April 1870, op alle werkdagen, van des voormiddags 9 tot 12 uur en van des namiddags 1 tot 4 uur, Vrijdag en Zaturdag alleen voor de buitengemeenten. Het gemeenteblad n». 78, houdende eene verordening tot heffing en invordering eener plaatselijke belasting, voor liet gebruik of genot van gemeentewerken of inrigtingen, is ter gemeente-secretarie verkrijgbaar tegen betaling van 10 cents. zou worden gedaan in de notulen. Maar waarom is dan art. 2 niet aangenomen Omdat dit eenvoudig bespottelijk zou geweest zijnomdat het school verbond daardoor zich zelf volkomen machteloos gemaakt, eu waarschijnlijk tot geheele werkeloosheid zou veroordeeld hebben. Neemt eens aan dat artikel 2 was aangenomen, en dat. het schoolverbond dus bij de keuze en toepassing der aan te wenden middelen alles moest vermijden, waardoor de godsdienstige gevoelens van dezen of genen onder zijne leden zouden kunnen gekreukt worden. Als nu het school verbond een of ander middel tot bevordering van het school bezoek aanbeval of in toepassing bracht, zou er niets anders noodig zijn, dan dat deze of gene van zijne leden verklaarde: door dezen maatregel worden mijn godsdienstige gevoelens gekrenkt, om den geheelen maatregel te doen intrekken. Het verbond zou er door zijn eigen reglement toe verplicht zijn. Een onderzoek of de bewering gegrond was,-zou na tuurlijk niet te nas komen. Gemoedsbezwaren behoeven niet bewezen te worden; 't is genoeg, dat iemand verklaart dat zij bestaan. Een ander kan er ook niet over oordeelen. Daartoe is alleen de in zijn gemoed bezwaarde zelf bevoegd. Eén enkele tegenstanderéén dweeper, één huichelaar, één woeste ij veraar voor Rome of Dordt zou niets anders te doen hebben clan lid van het schoolverbond te worden en te verklaren ik voel mij door dit of door dat gekrenkt in mijn godsdien stige gevoelens, en het geheele verbond, al de 6000 leden die het reeds nu ongeveer teltzouden moeten stil staan op zijn bevel. Maar dat zou toch al te dwaas zijn. Het ver bond heeft dus zeer verstandig gehandeld met een zoo dwaze bepaling niet op te nemen in zijn reglement, 't Is wel niet te denken, dat eenige vereeniging aldus in meer dan duiven- eenvoud een zelfmoord zou begaan hebben. Onwaar is het alzoo, dat het schoolverbond zijn beginsel van onzijdigheid op godsdienstig gebied zou prijs gegeven hebben. De "onnadenkende Katholiekdie om met den Maasbode te spreken "hier of daar" onder de leden van het Verbond mocht gevonden worden de Katholieke leden van het Hoofdbestuur bij voorbeeld, of om een voorbeeld uit onze nabijheid te nemen, de heer van Lith, R. K. deken en pastoor te Schagen, die met nog twee andere leden de com missie uitmaakt behoeft zich dus nog niet te laten af schrikken. W. v. d. K. (1) Mr. A. J. B. Stoffels in zijn vlugschrift "Eene veroor deelde wetenschap (met nog iets)." Do wolf in een schapenvachtziedaar het trouwe beeld van het Schoolverbond. Vertrouwt het niet, al hult hel zich in onschuld en verdraagzaamheid. Zijn heimelijk doel Weet gij 't reeds, dat er te Parijs weer een omwenteling heeft plaats gehad Wat zegt ge? Ik heb er niets van geboord. Zijn er dan barricades opgericht, straatgevechten geleverd, paleizen geplunderd troonen verbrand Is de Keizer weggejaagd Niets van dat alles. Maar het is immers niet volstrekt noodig, dat een groote staatkundige omkeering door derge lijke onaangename uiterlijke teekenendoor oproer, dood slag en plundering wordt gekenmerkt. Er bestaan ook vreed zame omwentelingen, en tot die soort behoort de groote om keering die in Frankrijk plaats heeft gehadof liever: nog bezig is plaats te hebben. En ofschoon de naam van den regeeriugsvorm en de persoon van den regeerenden vorst de zelfde blijvenofschoon Frankrijk niet ophoudt een Keizer rijk te zijn en Napoleon lit den troon niet verlaat, is liet niet onmogelijk dat deze omwenteling een allerbelangrijkste en in haar gevolgen zeer merkwaardige omwenteling wordt. Daarover kan vooralsnog weinig of niets met zekerheid ge zegd wordenomdat de beweging eerst is begonnenen het onbekend is of zij in haar natuurlijken loop en geleidelijke ontwikkeling niet gestuit of belemmerd zal worden. Een merkwaardig feit in de geschiedenis is het in elk ge val, dat een alleenheerscher zich bekeert tot een parlementair monarch. Of heeft hier geen bekeering plaats gehad Is het Bodewijk Napoleon Bonaparte altijd ernst geweest met zijn reeds in 1839 verkondigde Napoleontische Ideeën? Heeft men hem onrecht aangedaan door geen vertrouwen te schenken aan zijn zoo dikwijls herhaalde verzekering, dat "de vrijheid" het door hem gestichte gebouw zou kroonen Over die vraag zou misschien lang getwist kunnen worden, zonder dat menelkander overtuigde. Toch schijnt veilig te kunnen worden aangenomen, dat iemand dien het alleen om een verstandig en vrijheidlievend bestuur te doen is, nooit de middelen zal gebruiken die de vroegere President der Republiek en later de tweede Keizer van Frankrijk in het werk heeft gestelden evenmin achttien jaren lang zal regeeren op een wijze die het volk meer en meer ongeschikt maakt voor het gebruik en genot der vrijheiden de bekrooning van het gebouw daardoor zooveel mogelijk zal tegenwerken. Is Lodewijh Napoleon dan een verstokt alleenheerscher? Is hij een autocraat in merg en been? Heeft hij een afschuw van het liberale regeeringsstèisel Is hij een man van het ancien régime? Zweert hij bij liet gezag? Geenszins. Zijn geschriften getuigen het tegendeel. Hij heeft gebroken met cle oude tradities, en noemde zich zeiven eenmaal met, zeke ren trots den parvenu onder de vorsten. Hij vestigde zijn alleenheerschappij op den democratischen grondslag van liet algemeen stemrecht, en verkondigde ook als Keizer niet alleen menige revolutionaire en democratische theorie, maar begunstigde in zijn buitenlandsche staatkunde niet zelden ook liet. in praktijk brengen. Daarenboven heeft hij steeds ge toond een geopend oor te hebben voor de eisehen des tijds. «De geschiedenis van Engeland schreef hij in 1817 verkondigt den vorsten met luider stem: Zorgt dat gij de denkbeelden van uwen tijd vooruit zijl, eu zij zullen u vol gen en ondersteunen, Holgt ze, en zij slepen u mee. Herzet u er tegen, en zij werpen u omver." Maar wat heeit de Fransche Keizer dan gewilden wat wil hij thans Misschien is de oplossing van het schijn baar raadselachtige hierin te vinden: Bodewijk Napoleon heef; beheerscher van Frankrijk willen worden Frankrijk willen verheffen in Europaen zijn geslacht willen vestigen op den Eranschen troon. Prins Bodewijk Napoleon is opgevoed in de overtuiging dat hij een groote rol had te speleneen roeping had te vervullen. Zijn moeder, Koningin Hortensedie grooten invloed op hem schijnt gehad te hebbenheeft dit denkbeeld steeds met allen ijver bij hem aangekweekten hij zelf bleef er ten allen tijde aan gelooven met de blinde onverzettelijk heid van den dweeper. In de dagen zijner ballingschap en onder omstandigheden die alles behalve gunstig schenen voor zijn voor uitzichten, sprak hij over den tijd "wanneer hij over Frankrijk zou regeeren," als over een tijdvak dat ontwijfelbaar zeker zou aanbreken, al mocht het nog onzeker zijn wanneer. Hij achtte zich geroepen om de denkbeelden van zijn grooten oom te verwezenlijken, en Frankrijk op te heffen uit den nederigen eu vernederenden toestand waartoe het bij den val van den Keizer werd gedwongenen waarin het onder de volgende regeeringen steeds bleef verkeeren. Toen hij zich in 1840 voor de Kamer der Pairs verdedigde tegen de be schuldiging van hoog verraad wegens zijn mislukten aanslag te Boulogne, eindigde hij zijn rede met deze woorden: "Ik vertegenwoordig een beginsel, een zaak, een nederlaag. Het beginsel is de volkssouvereiniteitde zaak het keizerrijk, de nederlaag Waterloo." Een jaar te voren had hij verklaard geenerlei voorliefde te hebben voor eenigen bepaalden regee- ringsvorm. "Er bestaat evenmin een regeeringsformule, voor het geluk der volken schrijft hij als een algemeen genees middel dat alle ziekten wegneemt." Slechts over twee regee ringen spreekt hij met achting, en wel over beide met gelijke ingenomenheid, over de Republiek der Vereenigde Staten van Noord.-Amerika en het Russische Keizerrijk. »Maar gij zegt hij Frankrijk van Hendrik IH, van Lodewijk XIF, van Cwnot, van Napoleon, gij die altijd voor het westen van Europa de bron van den vooruitgang waart, gij die de twee steunpilaren der rijken bezit, den genius van de kunsten des vredes en den genius des oorlogshebt gij geen roeping meer te vervullen? Zult gij uwe krachten en uw energie uitputten door onophoudelijk mot uw eigen kinderen strijd te voeren? Neen, dat kan uw bestemming niet zijn; weldra zal de dag komenwaarop gij zult begrijpendat het uw rol is, in het belang der beschaving uw Brennus-zwaard op al de traktaten te leggen." Om de zending te vervullen waartoe hij zich geroepen ge loofde, heeft Bodewijk Napoleon geen middel ontzien om Keizer van Frankrijk te worden. Daarom werd het Fransche volk dronken gemaakt met Napoleontische denkbeelden en Napoleontiscken krijgsroem, daarom vleide enjbegunstigde hij het leger, daarom trad hij op als beschermer van de volks klasse zoowel als van de Kerk en van het Hoofd der Kerk, daarom stroomde het bloed van weerlooze burgers langs de straten van Parijs, en werd geheel Frankrijk vervuld met vrees en ontzetting. En Prins Napoleon is Keizer Napoleon III gewordenen hij heeft de traktaten van 1815 vernietigd. Rusland werd gestuit in zijn overheersching van het. Oosten, Italië werd aan de heerschappij van Oostenrijk ontrukt en aan zich zelf teruggegeven, een en ander onder toejuiching van het liberale Europa. Van den aanvang zijner regeering was de Keizer met Engeland in goede verstandhouding, in bondgenootschap tijdens den gemeensehappelijken tocht naar de Krim, steeds in nauwe handelsbetrekking. In Frankrijk zelf heeft hij met ijzeren schepter geregeerdalle zelfstandig heid gedood, alle vrije uiting der gedachte onderdrukt. Geheel Frankrijk was eigenlijk door de invoering der militaire eommandementeu voortdurend in staat van beleg, en door knellende centralisatie in strenge voogdij van de regeering- Thans echter is een wijziging in het regeeringsstelsel ge brachtheeft de Keizer ziek zeiven teruggetrokken, en zijn Ministers in zulk een verhouding gebracht tot het Wetgevend Lichaamdat die toestand onvermijdelijk geheel moet ver anderen. Wat mag daarvan de oorzaak zijn Om Keizer van Frankrijk te worden was een staatsgreep noodig met verkrachting der wetten en schending van den afgelegden eed. Het geweld bracht den Keizer op den troon, en daarom had hij het geweld noodig om zich er op te handhaven. Zijn wil moest wet zijn in Frankrijkom hem in staat te stellen de rol te spelen in Europa en de herzie ning der traktaten te verkrijgen, waartoe hij zich geroepen verklaard had. Maar de Keizer is bijna 62 jaren oud ge worden, en heeft een zoon die slechts 14 jaren telt. Onder zulke omstandigheden moet wel de zorg om zijn geslacht op den troon te bevestigen den Keizer het meest ter harte gaan. Een persoonlijk gouvernement zooals hij tot nog toe gevoerd heeft, kan in Frankrijk niet worden voortgezet door een regentschap, noch worden overgenomen door een knaap. Merkwaardig is het daarenboven, dat de Napoleontische ideeën, die"Napoleon HI op den troon brachten, blijkbaar geheel uitgewerkt en hun kracht verloren hebben. Een acht tienjarige ondervinding schijnt Frankrijk eindelijk verzadigd te hebben. De nederlaag'bij Waterloo, het binnendringen der vreemde legers in Frankrjjk tot binnen Parijs, de bal lingschap en de dood van Napoleon I op St. Helena hadden den eersten Keizer in de oogen der FTanschen tot een mar telaar gemaakttot een martelaar voor Frankrijk. Zijn beel tenis wasals die van een heiligemet een stralenkrans om geven, en zijn nagedachtenis, evenzeer als die van een heilige, in onbetwiste vereering; hij had voor FTankrijk, voor Frank- ï-Ljks eer, roem en grootheid gestreden en geleden, hij was voor Frankrijk in ballingschap gestorven. Het tweede Kei zerrijk heeft FTankrijk van die zinsbegoocheling genezen. De stralenkrans is verdwenen, de krijgslaurieren hebben hun bedwelmenden geur verloren, en al de ellende van Napole ontische keerschzucht en oorlogsdrift heeft zich aan den ont- tooverden blik vertoond. Van de Napoleontische ideeën is een zoo kwistig gebruik gemaakt, dat zij voor het Fransche volk hun prikkel geheel hebben verloren. Door de kunst middelen der centralisatie, door geweld en gunstbetoon wordt het Keizerrijk gehandhaafd. Frankrijk is niet bevredigd. Zulk een toestaud is op den duur onhoudbaar, is steeds ge vaarlijk, en waarborgt zeker niet den overgang van de kroon op het hoofd van den Keizerlijken Prins. Is het dan vreemd, dat Napoleon III een poging doet om FTankrijk met het Keizerrijk te verzoenen? W. v. d. K. De Koning is den 15 op liet Loo aangekomen. Staten-Generaal. De 2e Kamer heeft aangenomenden 12 het ontwerp tot wijziging en aanvulling der wetten omtrent de heffing en verzekering der in- en uitg. rech ten en ace. met 51 tegen 3 st.; den 14 het ontwerp tot wijziging der grens tusschen de gemeenten Dordrecht en Dubbeldam met 35 tegen 17 st., dat tot afschaffing der ten toonstelling en geeseling in de gevallen, waarin deze straffen nog zijn bedreigd, met 39 tegen 16 st.; den 15 het ontwerp tot wijziging der begrooting voor N. Indie voor 1869 met alg. st.; daarentegen is dien dag met 28 tegen 24 st. ver worpen het ontwerp tot aanvulling en uitbreiding van art. 437 van het wetboek van strafrecht (tegen het opzettelijk vernielen van schepen en vaartuigen), nadat daarop met 27 tegen 25 st. was aangenomen een ingrijpend amendement van den heer de Bange-, terwijl een amendement van den heer Fokker op het ontwerp tot intrekking van het verbod der aankondiging van vreemde loterijen, en wel om de wet van 1814, houdende verbod van alle vreemde en particuliere loterijen, intetrekken en alleen die loterijen te verbieden, waarvan de voorwaarden niet vooraf openlijk zijn bekend gemaakt, en de trekking niet in het openbaar geschiedtmet 33 tegen 22 st. naar de Afdeelingen verzonden werd. Do vergadering is gescheiden. Ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van het hoofd stuk binn. zaken der begrooting voor 1870 met f 100000 voor de verbetering der haven van Harlingengeraamd op 2,096,000. Den 18 is ingekomen een wetsontwerp tot vestiging eener nieuwe gemeente Anna Paulowna. Spoorwegen. Den 14 zijn op den Holl. spoorweg bij Halfweg 10 rijtuigen gederailleerd, waardoor een het onderste boven is gekeerddoch geen der reizigers eenig letsel heeft bekomen; alleen een der beambten is Echtelijk gekwetst. De gemeenteraad van 's Hertogenbosch heeft besloten de deelneming in den ontworpen spoorweg Tilburg - Nijmegen te verhoogen tot 300 aandeelen. De Noordbrabantsch-duitsche Spoorweg-maatschappij heeft den 16 bij den betaalmeester te Rotterdam 1 1500UO gestort als bijdrage voor de defensiewerken. De werkzaamheden zullen den 22 te Gennep aangevangen worden. Testing Groningen. In eene bijeenkomst van ingezetenen van Groningen is een adres aan den Koning vastgesteld, waarin ernstig op de opheffing der vesting wordt aangedron- gen, en waarvan afschriften zullen gezonden worden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan Gedep. Staten der provincie eu aau den raad der gemeente. Zeevaart. De minister van marine heeft de opheffing bevolen van de kweekschool voor de zeevaart te Groningen, wegens het gering aantal leerlingen. Stoomvaart. De Stoomvaart-Maatschappij Nederland ten doel hebbende eene directe stoomvaart op Java door het Suez-kanaalheeft eene inschrijving geopend ter ver krijging van het benoodigde kapitaal van 6 miljoen, in aar.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1