Tweeën z even i igslc J aar gang. •mm MM No. 19. 1870. z o rv i) 8 m i: i. 'r-!- (plffictccl (Rcbccltc aanbesteding Op Donderdag den 19 Mei 1870. des namiddags ten half 1 i i ii v.,.1 bestuur van h. Politiek ©ucrzicht. cSlcliclijfiöchc Berichten. fit el gi e. AL M III NT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal (P,6&, franco per post f 0,S0, afzonderlijke nommers 3> Cents. Brieven franco aan de Uitgevers IIERM'. COSTER ZOON. De Advertent.iën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PROVINCIALE WATERSTAAT van Noord-Holland. worden drie"ure, zal aan bet lokaal van hét provinciaal bes Noordholland te Haarlembij enkele inschrijving aanbesteed: a. De duinbeplanting en het stellen van rietscliut- tingen op Texel en den vasten wal van Noord- holland, in drie pcrceelen. Het leveren van brik zet- en stortsteen en het Heldersche zeewering, in twee bestuur zullen worden ingeschreven en in eene geldboete ver wezen terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het blijktdat er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen tot uitsluiting of vrij stelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder inge- tenen dezer gemeente, dien het aangaat,, zich ten behoorlijken tijde tot de inschrijving aantemeldenten einde de straf, wegens nalatigheid vastgesteld, te voorkomen. Burgemeester en Wethouders veerrxenuf, A. MACLAINE PONT. uen den bestorten pcrceelen. De bestekken zijn, tegen betaling van 20 cents per exem nlaar verkrijgbaar aan het lokaal van het provinciaal bestuur voornoemd, aan het bureau voor bmteulamlsche paspoorten op het Stadhuis te Amsterdam en bij den Opzigter van uen Waterstaat IV. PA. de Krui]/ te Helder. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen Uy Hoofdingenieur van den W aterstaat te Haarlemby Ingenieur J. M. ff. W ellan te Alkmaar en by den Opzigter W. PA. de Kruijjj te Helder. BU RGEMEESTER en WETHOU DERS van AL K MA A11 brengen ter algemeene kennis, dat bij artikel 7 der net van 9 April 18">9 (Staatsblad n°. 59) de twee eerste paragraphs van artikel 27 der wet van 29 Maart 18:13 (Staatsblad n». 4 zijn gewijzigd als volgt: 5 1. Die na den 15en Mei een perceel in gebruik neemt, is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grond slagen voor den tijd des dienstjaar», die dan nog over is, verschuldigd. 5 1. Aan den belastingpligtige die inden loop des dienst- jaars een perceel verlaat, zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijne dienst achter te laten, wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars, die dan no over is indien daarvoor door hem binnen den tijd van cene maand, volgende op die waarin hij het perceel verliet, tegen bewijs, schriftelijke aangifte is gedaan ten kantore ontvangers, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar billet. De outlieffing wordt ook verleend over het drie maande- lukscli tijdvak waarin liet perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna, doch in den loop van dat zeltde tijdvak, een ander perceelj waarvoor hij belast,mgphgtig is in gebruik neemt. Bij overlijden van den van den belastingpligtige treden zijne erfgenamen in dezelfde regten. en verpligtiiigeii. De aangiften, volgens liet eerste en derde lid ingediend, \vorden als gewone bezwaarschriften aangemerkte» behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PUNT. on /tnril 1870 De Secretaris, 29 Apnl 18/U. nuhQUT van bek VEEN. Alkmaar, 6 Mei 1870. De Secretaris NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER enWETHOU DERS van ALK MA A It maken zoowel aan de ingezetenen dier gemeente als aan de bewoners der omstreken bekend, dat met September a.s. de Rijks hoogere burgerschool met, driejarigen cursus alhier in eetic met vijfjarigen cursus zal worden veranderd; dat vol gens art,. 17 'der wethoudende regeling van het middelbaar onderwijs, aan eene dergelijke school onderwijs wordt ge geven in de volgende vakken: a. wiskunde; b. beginselen van de theoretische en toegepaste mechanica, van de kennis werktuigen en van de technologie; c. natuurkunde van en hare delfstof- BU RGEMEESTER eu WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat het kohier der plaatselijke directe belasting den 28 April door Gedeputeerde Staten dezer provincie is goedgekeurd en op heden aan den gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt, Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, NUHOUT van tier VEEN. Alkmaar Mei 1870. OPROEPING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien de beslaande wettelijke bepalingen omtrent de schutterijen. Roepen bij deze, ten einde zich in dc daartoe gereed ge maakte registers te doen inschrijven, op: Alle manspersonen, ingezetenen dezer gemeente, welke op den eerste Januarij 1870 hun 25»te jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in het jaar 1815 zijn geboren, alsmede de zoodanigeu, welke ofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen, en op den 1 Januarij l.l. hun 31 jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in ds jaren 1844 tot en met 1830 ingesloten; de vreemdelingen van den- zelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving inde termen gevallen zijn, 'om, als ingezetenen te worden beschouwd, be nevens de gepasporteerde militairen, die zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de schutterij hebben gepresenteerd. Zij maken tevens de ingezetenen bekend Dat de inschrijving zal beginnen 15 Mei aanstaande en welieel moet afgeloopen zijn den eersten Junij daaraanvol gende, terwijl in een der vertrekken op bet Raadhuis alhier voor de inschrijving zal worden gevaceerd, op Dingsdag en Donderdag van iedere week, van des voonniddags 11 tot des namiddags 2 ure. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, ot hij mogt vermee- uen al of niet onder de bij de Wet, vrijgestelden of uitge stotenen te behoorenverpligt is zieh voor de Schutterij ie doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijt houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving verpligt zijn binnen die gemeente, waar eene dienst doende Schutterij aanwezig isen bijaldien in die verschil lende gemeenten, alleen dienstdoende, ot alleen rustendende Schutterij bestaat, zieh te doen inschrijven inschrijven in de gemeente, alwaar zij voor de personem belasting zijn aange slagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaai zij ambts halve verpligt zijn hun verblijf te houden. En dat eindelijk zij, die bevonden worden zich niet voor 1 Juni) te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk van en hare voornaamste toepassingen; cl. scheikunde voornaamste toepassingen; e. beginselen der aard-, plant- en dierkunde; t. die der kosmographie g. de gronden van de gemeente- provinciale- en staats-inrigting van Nederland; h, staathuishoudkunde en statistiek, inzon derheid van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andera werelddeeleni. de aardrijkskunde; k. de geschie denis; l. de nederlandsche t,aal en letterkunde; m. de transche taal en letterkunde; n. de engelsche taal en letterkunde; o. de hoogduitsehe taal en letterkunde; p. de beginselen der han delswetenschappen, daaronder die der warenkennis en liet boekhouden; q. het schoonschrijven; r. het hand- en.regtlij- nig teekenen; en s. de gymnastiek; dat zij die wenschen toegelaten te worden tot (le lessen dier schooide vereischte kennis moeten bezitten om het onder wijs in de le klasse met vrucht te kunnen volgendat het pro gramma van de vereischten bestaat uit het volgende Nederlandsche Taal. Met oordeei lezen van eone eenvoudige leesstof. Eenige kennis van zins- en spraakkundige ontleding. Kennis van de voornaamste spelregels. Kennis van de verbuiging dei- naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden. Eenige geoefendheid in liet schrijven zonder taal- en speltoutenblij kende uit een dictée. Fransche Taal Kennis der veranderingen bij lidwoorden, zelfstandige naam woorden, bijvoegelijke naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden, de onregelmatige ingesloten. De kennis $al moeten blijken door een mondeling examen en door liet ver talen van eenige Nederlandsche volzinnen in liet Eransch Genoegzame woordenkennis om een eenvoudig opstel proza uit liet Eransch in het Nederlandsch over te brengen Geschiedenis. Bekendheid met de hoofdpersonen en voornaamste feiten uit de algemeene geschiedenis. Eene moer uitgebreide keu nis van die des vaderlands. Aardrijkskunde. Kennis van de hoofdtrekken der natuur- en staatkundige aardrijksbeschrijving van Europa, als: de loop der groote ri vieren, de ligging en loop der voornaamste gebergten en berg ketens, de verdeeling van het werelddeel in landen en staten, de grenzen vau dezede betrekkelijke ligging van de meest bekende steden enz.; een en ander vaardig op eene blinde kaart, aan te wijzen. Eenige meerdere kennis van Nederland. Rekenkunde. Vaardigheid om getallen en tiendeelige breuken in cijfers uit te drukken en omgekeerd, iu cijfers uitgedrukte getallen en tiendeelige breuken uit te spreken. Een duidelijk begrip van eene gewone breuk (teller en noemer), kennis van de gewone herleiding der verschillende soorten van breuken en van de gronden waarop die herleidingen berusten. Kennis van dc vier hoofdregelstoegepasi op geheele getallen, tiendeelige en gewone breuken. Bekendheid met bet, metrieke stelsel, waaronder wordt verstaan eeii goed begrip van de verhouding tussclien de versi billende maten en hare onder- deelen en veelvouden, benevens kennis van de in liet dage- lijksch leven meest, gebruikelijke maten. Vaardigheid in de oplossing van eenvoudige vraagstukken met benoemde en onbenoemde getallen. Vooral wordt daarop acht gegeien of de aspirant gewend is zulks zorgvuldig en oordeelkun dig te doen. Burgemeester en H ethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De luidruchtige voorbereiding van het Eransche volk tot stemming over de gewijzigde grondwet doet ons onwille keurig den blik wenden naar Erankrijk, njjar Parijs. En Pa rijs is Erankrijk, zegt de een. Parijs is een stad die Erank- ijk beeft, tot rechtsgebied, verklaart een ander. Parijs is de hoofdstadniet van Erankrijkmaar van Europabeweert een derde. Parijs is de zetel der beschaving, voegt een vierde er hij. liet, is hier de plaats niet deze uitspraken te beoor deelt",n. Over het algemeen zal men het er wel over eens zijn, dat, in welke zaken de Parijsche mode ook de heerschende moge zijn, de manier waarop men daar de politiek behandelt geen aanbeveling verdient. Wat wij daarvan zien is zoo wei nig aanlokkelijk, dat. er geen vrees behoeft te bestaandat de Fransche hoofdstad ook iu dit opzicht den toon zal geven. Geheel de beschaafde wereld heeft zonder twijfel verbaasd ge staan over de tooncelen, die in de hoofdstad der beschaving de zittingen van het Wetgevend Lichaam in den laatsten tijd hebben aangebodenzij herinneren niet alleen aan 1848 en 1830, maar ook aan de coustitueerende vergadering van 1789, aan de dagen der kindsheid van Erankrijks staatkundige ontwik keling. Of wie denkt bij voorbeeld bij liet lezen der vol gende woorden van Macaulay (1) over de sprekers in die be roemde en te gelijk beruchte vergadering niet aan het Eran sche Wetgevend Lichaam van 1870? «Hunne beraadslagingen zegt bij bestonden in een eindelooze opeenvolging vau nietige verhandelingenalle beginnende met iets over bet oorspronkelijk maatschappelijk verdragover menseden in den natuurstaat en meer zulke dwaasheden." Thans zijn beschou wingen over de verzoening tussclien orde en vrijheid, over liet al of niet vereenigbare van volksheerschappij en keizer rijk, over de alleen-zaligmakende leer der democratische re publiek aan de orde. «Van tijd tot tijd vervolgt Mac aulay werden deze lange redevoeringen afgewisseld en verlevendigd door een oproertje. Ze schreeuwden, ze'jouw den elkander uit, ze balden hunne vuisten, ze bewaarden geen orde onder elkander. Lees een verslag van een zitting van het Wetgevend Lichaam of van een volksvergadering op den een of anderen danszol- dcren gij zult toegeven dat het o'ordeel van Macaulay over liet Erankrijk van 1789 nog altijd past, voor het Frankrijk van 1870. «Er bestaat geen groote stad in Engeland zegt hij die niet betere bestanddeelen voor een wetgevende ver gadering bezit dan goheel Erankrijk in 1789 kon bijeenbren gen. Er is geen reciteer-college in eenig bierhuis te Londen waarin de regels van het debat niet beter worden verstaan en stipter worden gevoigd dan in de constitueerende verga dering."Maar waar dit oordeel van den beroemden En gel- schèn schrijver en zijn vergelijking tusschen het Engelsche en het Ehansche volk vermeld wordendaar mag ook de op lossing niet verzwegen worden die hij van dit verschijnsel geeft: «Het antwoord is eenvoudig zegt hij. Gedurende een opeenvolging van geslachten hebben wij wetgevende vergaderingen gehad, die, hoe gebrekkig haar constitutie mocht zijn, altijd velo door het volk gekozen leden heb ben geteld en vele andere leden begeerig om de goedkeu ring van het volk te erlangenvergaderingen waarin volle vrijheid van spreken was toegestaan; vergaderingen waarin de kleinste minderheid een beleefd gehoor vond; vergaderin gen waarin misbruiken, zelfs wanneer zij niet hersteld werden, althans werden aangetoond. Gedurende vele geslachten hebben wij bet gerechtelijk onderzoek door de jury, de Habeas-Corpus- acte, vrijheid van drukpershet recht van vergadering tot bespreking van openbare aangelegenheden, het recht van pe titie aan de Wetgevende Macht. Een belangrijk deel des volks is sedert lang gewoon geweest aan de uitoefening van staat kundige handelingen, en is behoorlijk geschikt gemaakt voor politieke leiding. In de meeste andere landen bestaat geen middenweg tussclien volkomen onderworpenheid en openbaren opstand. In Engeland heeft sinds eeuwen steeds een consti- tutioneele oppositie bestaan. Alzoo zijn onze instellingen goed genoeg geweest om ons op te voeden tot de vatbaarheid voor betere instellingen." Zulk een opleiding hebben de Eranscben gemist. Hoe zon den zij zoo iets geleerd hebben, vraagt Macaulay onder hunne lettres-de-cachet en lits-de-justiceNeen, «in bakerzwaehtels leeren wij niet loopen. In de duisternis leeren wij geen kleuren onderscheiden. Onder verdrukking leeren wij de vrijheid niet gebruiken, liet gewone sophisme waarmee een slecht bestuur wordt verdedigd, is, naar waarheid voorgesteld, ditHet volk moet in slavernij blijven, omdat de slavernij er alle ondeugden van s aven bij heeft ontwikkeld. Omdat zij onwetend zijn, moeten zij onder een macht blijven die hen onwetend heeft gemaakt en onwetend zal houden. Om- moeten zij altijd dweimenden invloed. Het gezicht van het bloed maakt, bloed dorstig, en de vrijheid is niets meer dan wraak. Gelukkig voor Frankrijk, zegt men, dat de ijzeren hand van den eersten Ntpöleon aan de regeeringloosheid een einde maaktede orde en veiligheid voor personen en goederen hersteldede bande loosheid beteugelde, en der wilde vrijheid een breidel tusschen de kaken wrong. Het zij zoo; maar zeer geschikt om het Fransche volk voor een goed en verstandig gebruik van de vrijheid op te leiden was het Napoleontisch bestuur zeker niet. Het; doodde de Republiek, pronkte met het gebalsemde lijk, en gaf op die wijze aanvankelijk een schijn van waarheid aan de bewering dat het de Republiek had bewaard. Kater gaf het ook schijn en vorm prijs. Het beschermde de vrijheid door haar in verzekerde bewaring te stellenHet herstel van het Koningschap bracht herstel van grieven, vergoeding van geleden onrecht mee, maar voerde evenzeer wraak over on dergane vernedering, herstel van het oude, verouderde en vermolmde regeeringsstelsel, terugkeer tot den vroegeren on mogelijk geworden toestand in zijn gevolg. Na de terreur rouge cle terreur blanche, actie en reactie, dat is dc wet der geschiedenis. Nogtans gaf het charter gelegenheid aan de vrijheid om op te treden en zich te doen gelden. Dit meende het Koningschap niet te moeten duldenen het verscheurde het charter, maar het Eransche volk verjoeg in 1830 het oude Koningschap in den laatsten Bourbon. Toen scheen de vrijheid zieli in Erankrijk te zullen ves tigen en een woonplaats bereiden. Helaasblind voor de teekenen des tijds, meende de Regeering veilig te zijn met een meerderheid, zij het ook een kunstmatige, inde vertegen woordiging, en in haar overmoed had zij geen oog voor de eischen des volks, gaf zich geen rekenschap van de groote socialistische en communistische beweging, beperkte de volks vrijheid, en verdween voor een revolutie. In Februari 1848 werd ten tweeden male de Republiek afgekondigd. Maar de Republiek zonder meer was voor velen leeds niet meer voldoende. Diezelfde beweging, die de vorige Regee- haar aandacht niet waardig keurde en waarop zij uit de Alkmaar, 5 Mei 1870. De Secretaris, NUHOUT VAN DEK VEEN. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 11 Mei 1870, des namiddags ten 1 uur Namens den k ooreitter van den Raad, NÜIIOUT van dek VEEN. Tegen betaling van 1— ls ter gemeente-secretarie ver krijgbaar bet jaarlijkscli verslag omtrent den toestand dezer gemeente, over 1869, door Burgemeester en Wethouders aan den Raad uitgebragt. Het POSTKANTOOR is met 9 Mei a. s. verplaatst naar den Koningswegin liet huis vroeger bewoond door nu wij len den heer Holte, wijk B, No. 299. GOUWE, Directeur. 1' oir I T I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Politie voorhanden het navolgende gevondenealseen zwart glad harig hondje met witte voetjes; twee spionnen; een paar laar zen; een lederen riem ran een paardentuig. dat zij door slecht bestuur verbitterd zijn, moeten zij alt.iji slecht bestuurd worden. Indien liet stelsel waaronder zij le, ven zoo zacht en liberaal was, dat, zij onder zijn invloed zacht van zeden en verlicht waren geworden, zou men veilig een verandering kunnen beproeven. Maar nu het stelsel de zedelijkheid verwoest, en de ontwikkeling van het verstand verhinderd heeft,, nu het menschen die onder een andere leiding een deugdzame en gelukkige, samenleving hadden kun nen vormentot woeste en domme dieren heeft gemaaktnu moet het eeuwig zoo blijven." Frankrijk is in dit opzicht al zeer ongelukkig. Het heeft de vrijheid eigenlijk nooit gekend. Het heeft haar nooit lang genoeg genoten om haar te leeren begrijpen en gebruiken. De ontzettende uitbarsting van het vrijheidsgevoel bij d( groote omwenteling in het laatst der vorige eeuw was geëven redigd aan den langen en zwaren druk die vooraf was gegaan en in Bodewijk XVI boette het Eransche Koningschap al zijn wandaden op het schavot. Die omwenteling bracht te gelijk het land in strijd met geheel Europa. Door het gevaar dat het vaderland bedreigt nog meer geprikkeldverliest de om wenteling alle bezinning, en in haar verbijstering woedt zij in naam der algemeene veiligheid tegen eigen burgers. De lauwe reuk van liet gestorte bloed heeft haar gewonen he, (1) In Dumont's Herinneringen aan Mirabeau. hoogte van haar gewaande macht en veiligheid met spotten- den glimlach neerzag, socialisme en communisme hadden zich krachtig ontwikkelden eisehten thans toepassing van hunne beginselen. In Juni deden zij het Parijsche volk de wapenen opvatten tegen de jeugdige Republiek, die zieh eerst na een langen en Moedigen strijd kon handhaven. Maar die vreeseljjke botsing vervulde de gemoederen met bange vrees; de herinneringen aan het, eerste Keizerrijk leefden nog iu al den behoorlijken en verblindenden glans eener heilige, door allen geëerbiedigde overlevering; men verlangde rusten veiligheid, en in December werd Bodewijk Napoleon tot Pre sident van do Ripubliek gekozen. Het is bekend, op welke wijze hij de maatschappij beeft, gered, zooals zijn verdedigers «ewoon zijn te zeggen. Als liet een redding mag heeten is zij althans duur genoeg gekocht. Maar kan bier in derdaad van een redding sprake zijn? De Republiek van 1848 bad de socialistische en communistische beweging na een bloedigen strijd onderworpenen de orde hersteld. Zij had niet geaarzelden Cavaignac had zijn last met kracht en gestrengheid volvoerd. Daarmede was zeker haar taak niet volbracht, en niemand zal de groote moeilijkheden van een bevredigende, zelfs maar van een eenigszins houdbare oplos sing van het groote vraagstuk betwisten. Niemand heeft recht te beweren dat, de RepuMiek daarin zou geslaagd zijn. Maar wat heeft Napoleon III gedaan? Hij heeft den zoogenaam- den vierden stand de arbeidersde lagere volksklassede door Cavaignac bedwongen socialisten en communisten ge vleid hun de hand gereiktopdat zij hem op den troon zouden helpende werklieden hielden hem voor een socia list het leger zag in hem den erfgenaam des grooten ooms, de burger een man van orde. Hij Leeft veei voor de werk lieden en de lagere volksklasse gedaanmillioenen voor openbare werken uitgegeven. Maar is de toestand thans iets beter dan in 1849, 50 "en 51? Hij heeft de werklieden uit de hand gevoed, en hen daardoor in buitengewonen getale naar Parijs doen stroomen. Heeft hij iets meer gedaan dan een dam opgeworpen tegen een wassenden stroomen dien dam gedurende eenige jaren met groote opofferingen onder houden? Thans erkent hij zelf dat het werk niet houdbaar is, en wenscht een terugkeer tot de vrijheid die hij is begonnen te vernietigenwaaraan hij het Eransche volk meer dan ooit heeft ontwend. Was dat. den staatsgreep van 2 December waard Kan die mislukte poging zelfs eeui- germate al de buitengewone maatregelen, de dwingelandij recht vaardigen die hij heeft uitgeoefend? De opgeworpen dam heeft den stroom nog meer doen wassen, en wat thans te Parijs in de volksvergaderingen wordt gesproken is wel de bitterste bespotting van die veel geroemde redding der maat schappij. Eerst, later zal een volledig oordeel over den tweeden E ran- schen Keizer geveld kunnen worden. Maar al wil men de gevaarlijkede zedelooze stelling aannemendat voor de da den van vorsten en gewone burgers geen gemeene maat be staat, al stemt men in met de woorden door Lamartme met liet oog op den eersten Napoleon geschreven: Pour le héros et nous it a des poids divers. Ifesclave et le tyran ont tous un compte a. rendre L'un du sceptre, l'autre des fers, toch toont de tegenwoordige toestand van Erankrijk voldoende aan, dat (le t weede Napoleon nog iets anders moet doen dan hij gedaan heeft, om een groot man genoemd te kunnen worden. Maar is dit nu een politiek overzicht van de gebeurtenissen van den dag? Ja, voor hem die het lieden uit het ver leden neemt te moeten verklaren, voor wicu de wereldgeschie denis een wereldgericht is, voor hem die de geschiedenis niet bij maanden of jaren, maar bij kwart-en halve eeuwen ineen te moeten lezen. Kamer van Afgevaakdigden. Den 29 heeft de minister van openbare werken een wetsontwerp ingediend, houdende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1