m Tweeenzeventigsle Jaa•gang. 1870. No. 22, ZONDAG 29 M E I. (Officieel (Scbecltc Süilcfcclijfcscïu Berichten. Annsluunricii BHugsriag 31 illci, Innlslc inschrijving voor tic Schilderij. BB e 1 g i c. Pruisen. ■Beieren. Oosleni'ijk-IIoiigai'ije. Italic. Kerkelijke Ktuat. Spanje. Frankrijk. A L K M A A ANT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,6S, franco per post f O.SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers llERMv COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. DE COMMISARIS DES KONINUS IN DE PRO VINCIE NOORD11ÜLLAND brengt ter kennis van be langhebbenden, dat den 1 Junij aanstaandede binnenvloed- deuren van de Zijper schutsluis in het Noordhollandsch-Kanaal zullen worden verwisseld, waardoor het mogelijk is dat de scheepvaart eenige belemmering zal ondervinden. HaarlemDe Commissaris des Konings voornoemd, 27 Mei 1870. ROËLL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken zoowel aan de ingezetenen dier gemeente als aan de bewoners der omstreken bekend, dat met September a.s. de Rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus alluer in eene met vijfjarigen cursus zal worden veranderddat vol gens art. 17 der wet, houdende regeling van het middelbaar onderwijs, aan ecne dergelijke school onderwijs wordt ge geven in de volgende vakkena. wiskundeb. beginselen van de theoretische en toegepaste mechanicavan de kennis van werktuigen en van de technologie; c. natuurkunde en hare voornaamste toepassingend. scheikunde en hare voor naamste toepassingen; e. beginselen der delfstof-, aard-, plant en dierkunde; f. die der kosmographie; g. de gronden van de gemeente- provinciale- cn staats-inrigting van Nederland; li. staathuishoudkunde en statistiek, inzonderheid van Neder land en van zijne koloniën en bezittingen in andere wereld- deeleni. de aardrijkskunde; k. de geschiedenisl. de ne- derlandsche taal en letterkunde; m. de fransche taal en let terkunde; ti. de engelsche taal en letterkunde; o. de hoog- duitsche taal en letterkunde; p de beginselen der handels wetenschappen, daaronder die der warenkennis en het boek houden; q. het schoonschrijven; r. het hand- en regtlijnig teekenen en s. gymnastiek dat zij die wenschen toegelaten te worden tot de lessen dier school, de vercischte kennis moeten bezitten om het onder wijs in de 1° klasse met vrucht te kunnen volgen; dat het programma van de vereischten bestaat uit het volgende Nederlandsclie Taal. Met oordeel lezen van eene eenvoudige leesstof. Eenige kennis van zins- en spraakkundige ontleding. Kennis van de voornaamste spelregels. Kennis van de verbuiging der naamwoorden en de vervoegieg der werkwoorden. Eenige geoefendheid in het schrijven zonder taal- en spelfouten blijkende uit een dictee, Fransche Taal. Kennis der veranderingen bij lidwoorden, zelfstandige naam woorden bijvoegelijke naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden, de onregelmatige ingesloten. De keunis zal moeten blijken door een mondeling examen en door het ver talen van eenige Nederlandsche volzinnen in het Pransch. Genoegzame woordenkennis om een eenvoudig opstel in proza uit het Pransch in het Nederlandsch over te brengen. Geschiedenis. Bekendheid met de hoofdpersonen en voornaamste feiten uit de algemeene geschiedenis. Eene meer uitgebreide ken nis van die des vaderlands. Aardrijkskunde. Kennis van de hoofdtrekken der natuur- en staatkundige aardrijksbeschrijving van Europa, als: de loop der groote ri vieren, de ligging en loop der voornaamste gebergte en berg ketens, de verdeeling van het werelddeel in landen en staten, de grenzen van deze, de betrekkelijke ligging van de meest bekende steden enz., een en ander vaardig op eene blinde kaart aan te wijzen. Eenige meerdere kennis van Nederland. Rekenkunde. Vaardigheid om getallen en tiendeelige breuken in cijfers uit te drukken en omgekeerd, in cijfers uitgedrukte getallen en tiendeelige breuken uit te spreken. Een duidelijk begrip van eene gewone breuk (teller en noemer), kennis van de gewone herleiding der verschillende soorten van breuken en van de gronden waarop die herleidingen berusten Kennis van de vier hoofdregels, toegepast op geheele getallen, tien deelige en gewone breuken. Bekendheid met het metrieke stelsel, waaronder wordt verstaan een goed begrip van de verhouding tusschen de verschillende maten en hare onder- deelen en veelvoudenbenevens kennis van de in het dage- lijksch leven meest gebruikelijke maten. Vaardigheid in (te oplossing van eenvoudige vraagstukken met benoemde en onbenoemde getallen. Vooral wordt daarop acht gegeven of de aspirant gewend is zulks zorgvuldig en oordeelkun dig te doen. Burgemeester en Wethouders vêornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 22 April 1870. De Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. van 11 tot 2 ure, POLI T I E. Ter terugbekoming is aan het commissariaat van politie voorhandenbet navolgende gevondenealseen sprei van een kinderwageneen bloedkoralen keltingje met goud slotje; een rooden katoenen zakdoekeen brandglas; een blaasbalg; een sleutel. De Senaat heeft denlO met alg. st. de voordracht tot over neming van eenige particuliere spoorwegen door den Staat goedgekeurd en is vervolgens uiteengegaan. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Raden heeft de liberale partij op de meeste plaatsen de overwinning beliaald, o.a. te Leuven Dixmuiden, Mechelen en Doornik. Het hof van assises te Brussel heeft den 25 uitspraak ge daan in de zaakMandei (laster en hoon door middel der drukpers tegen den procureur-generaal de Bavag en den procu reur des Konings de Hody) en den beschuldigde op alle punten vrijgesproken. Deze uitspraak is met groote toejuiching vernomen en heeft tot ovatiën aanleiding gegeven. Noordduitsciie Rijksdag. Den 17 is de Iweede lezing van het ontwerp betreffende het domicilie van onderstand ten einde gebracht. Tegen het voorstel der heeren Bram en r. Kar dor ff, om de aandeelen in loterij-leeningen na 8 maanden niet meer ter beurze te doen verhandelenwas een adres ingekomen van het collegie van oudsten der berlijnsche koopliedenwaarin op het nadeel gewezen werd dat de houders zouden lijden bij verkoo|) tot eiken prijs aan buitenlandsche beurzenen op het verlies van aanzien voor de duitsehe fondsenmarkten, indien de buitenlandsche regeeringen genoodzaakt werden hare loterij-leeningen te Amsterdam of elders uittegeven. Den 19 is, na tweede lezing van het ontwerp betreffende de opheffing van den Elbe-tolbesloten omovereenkomstig bot voorstel van den Afgevaardigde Prosch, aan Mecklenburg eene schadevergoeding toetekennen van 1 miljoen th. (250,000 minder dan de voordracht), te betalen in halfjaarlijkschc termijnen binnen 20 jaren. Het hertogdom Anhalt bekomt 85000 th., maar de schadevergoeding voor het hertog dom Lauenburga 36000 th., is met 101 tegen 89 st. ver worpen. De tot het supplement-budj et van marine bchoorende post, van 157,000 th., ter betaling van een reeds aancekocht gebouw voor het ministeriewerd op voorstel van den heer v. llennig met 80 tegen 82 st. geschrapt. Den 20 is het ontwerpregelende de te verleenen be scherming aan schrijvers enz. definitief aangenomen. De voorstellen van verschillende leden betreffende de kwestie, in hoe ver de deelneming in loterij-leeningeu moest worden tegengegaanwerden zoo goed als ter zijde gelegden dat der heeren Braun en v. Kardorjf na tweede lezing verworpen. Den 21toen de derde lezing van hef strafwetboek aan de orde was, heeft de pruisisehe minister van justitie, dr. Le- onhardt, namens de regeeringen des Verbonds verklaard, dat zij sommige der aangenomen amendementen als werkelijke verbeteringen van het ontwerp beschouwtzich ten aanzien van andere onzijdig houdtvan nog andere de intrekking wenscht zonder zulks echter als voorwaarde voor het tot stand komen van het wetboek te stellenen een vierde soort onaannemelijk acht, n.l. de opheffing van het pruisisehe staats- gerechtshofde keus aan den rechter tusschen tuchthuis- en vestingstraf voor het zwaarste landverraad en eindelijk de afschaffing der doodstraf. Om echter zooveel mogelijk aan het verlangen van den Rijksdag toetegeven, willen de regeeringen de doodstraf beperken tot gevallen van moord in het algemeen en van poging tot moord tegen een van de Vorsten van het Verbond. De Afgevaardigde Planck had reeds een amen dement ingediendommocht de eerste paragraaf van het ontwerp in den oorspronkelijken vorm hersteld wordende 12e zoodanig te lezendat de doodstraf in landen waar zij reeds afgeschaft is (Saksen. Oldenburg, Anhalt en Breinen), niet weder ingevoerd en aldaar, in de gevallen waarin de tegenwoordige wet de doodstraf bedreigt, door levenslange tuchthuisstraf vervangen wordt. In dezelfde zitting is het wetsontwerp betreffende het domicilie van onderstand na derde lezing aangenomen, het besluit tot het weigeren van 157000 th. voor een gebouw ten behoeve van het ministerie van marine met 113 tegen 112 st. ook bij de derde lezing gehandhaafd, en de opheffing van den Elbe-tol na derde lezing goedgekeurd, met verwerping van een voorstel om alsnog aan Lauenburg eene schadevergoeding toetekennen. Den 23 verklaarde de graaf v. Schwerin, bij de opening der beraadslagingen over liet strafwetboek, dat hij voor dc afschaffing der doodstraf gestemd had, maar dat hij, teneinde de vaststelling van het zoovele verbeteringen bevattende wet boek niet te doen mislukken, het door de regeeringen voor gestelde vergelijk aannam. Graaf v. Bismarck, den 21 van Varzin in de hoofdstad teruggekeerd, deed daarna uitkomen dat de regeeringen des Verbonds zich geene geringe offers hadden getroostom het tot stand komen van het wetboek mogelijk te maken; hij keurde bet voorstel-Planck onaanne melijk dewijl het dc rechtseenheid verbreken en 2 klassen van noordduitsciie burgers in het leven roepen zou. De Af gevaardigde Plande heeft daarna zijn voorstel ingetrokken. Nadat, nog verschillende Afgevaardigden het woord hadden gevoerd, heeft de Rijksdag de woorden "met den dood," die bij de tweede lezing geschrapt waren, in de eerste paragraaf van het ontwerp hersteld, met 137 tegen 119 st., en daarmede de doodstraf weder ingevoerd. Bij de voortzetting der beraadslaging over het ontwerp- strafwetboekop den 24, zijn de paragrafen groootendeels overeenkomstig de besluiten der tweede lezing aangenomen, waarbij, met 128 tegen 107 st. het voorstel van den heer v. Kardorjf, om, overeenkomstig den wenscli der regeeringen, ook poging tot moord tegen het opperhoofd des Verbonds en tegen den Vorst des Lands, met den dood te straffen. 2 Amendementen op 78, van den heer v. Lurk; om feitelijk heden tegen een der noordduitsciie Vorsten met den dood te straffen, en van den heer Becker, om eventueel levenslange tuchthuis- of vestingstraf te bedreigenwerden verworpen. liet ontwerp betreffende de naamlooze vennootschappen werd vervolgens na derde lezing aangenomen. Den 25 zijn definitief aangenomen: het wetboek van straf recht de wet betrekkelijk de maatschappijen op aandeelen en de wet tot subsidiëering der S. Gothard-spoorwegbaan. De eerste paragraaf van het voorstel -Blankenburg, welke het verbod behelst om voortaan vreemde premiën-leeningen uit te geven, is aangenomen. Vervolgens is aangenomen eene motie, waarbij de regeering verzocht wordt, een wetsontwerp tot regeling der premiën-leeningen intedienen en zijn daarop de overige paragrafen van des heeren Blankenburgs voorstel ingetrokken. Den 20 is de Rijksdag door den Koning gesloten Het Huis der Afgevaardigden heeft den 21 het voorstel van den lieer Staujfenberg, tot, afschaffing der doodstraf, met 70 tegeu 07 st. verworpen. OOSTENRIJK. Het Huis der Afgevaardigden van den Rijksraad en alle provinciale Landdagenbehalve die van Boheme, zijn bij keizerlijk besluit ontbonden verklaard. Ton opzichte van den boheemschen Landdag wordt eene uitzondering gemaaktomdatmocht die geheel vernieuwd worden, het zenden van Afgevaardigden naar den Rijksraad ganseh niet verzekerd zou zijn. De czechische partijbladen toonen zich zeer ontstemd en ver bitterd over liet besluit der regeering. Hunne partij ontzegt n.l. aan de Landdagen in Boheme en Moravie het recht van bestaanomdat de czechen nimmer aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De teudale adel-partij in Boheme heeft zieh met den inhoud der czechische declaratie vereenigdwaardoor de oppositie daar te lande niet, weinig in kracht toegenomen is. Graaf v. Beust heeft eene circulaire gericht aan de keizer lijke gezantschappen, handelende over het programma van het ministerie Potocki. Het heeft, ten doel een door recht- streeksche verkiezingen benoemd volksparlement tot stand te brengen, 't welk beantwoordt aan de wenschen der nationa liteiten, voor zoo ver die niet met de tegenwoordige consti tutie in strijd zijn. Aan de nieuw te kiezen Landdagen zal een door den nieuwen Rijksraad goedtekeuren voordracht tot uitbreiding der antonomie worden voorgelegd. De regee ring zal zich in betrekking stellen met de aanvoerders aller nationaliteiten om over een vergelijk te beraadslagenmaar geene vergadering van notabelen bijeenroepen. De gemeenteraad van Graz heeftop het voorbeeld van dien van Weenen, besloten om in een adres aan den presi dent-minister op het ontslag van den baron v. Widmam als minister van landsverdediging aautedringeu. De president-minister heeft de beide gemeenteraden doen antwoorden, dat in alle constitutioneele landen aan de kroon het recht toekomt om ministers te benoemen en te ontslaan, en dat de ministers volgens de constitutie alleen aan den Rijksraad en niet aan andere corporatiën rekenschap en ver antwoording schuldig zijn. De hongaarsche minister van financiën v. Lonyay heeft den 23 den eed als Rijks-minister van financiën afgelegd. Kamer der Afgevaardigden. Den 24 heeft de minis ter van oorlog, bij de beraadslaging over de voorgestelde finaneiëele maatregelen met opzicht tot het leger, gezegd dat hij het voorstel der commissie, om tot een bedrag van 15 miljoen op zijne begrooting te bezuinigen, aanneemt, maar zich voorbehoudt om in comité eenige wijzigingen voortestellen. 77 Leden van het concilie hebben een protest onderteekend, waarin de afwijking van de vastgestelde dagorde ten gunste van het, leerstuk der onfeilbaarheid in scherpe bewoordigingen wordt afgekeurd. In de den 17 gehouden 52ste algemeene congregatie heeft de aartsbisschop van Mechelen, msgr. Dechamps, in naam der commissie voor het Geloof, de bedenkingen beantwoord, welke in dc vorige congregatie tegen het schema van het primaat schap en de onfeilbaarheid zijn geopperd, en eene verklaring gegeven van hetgeen de theologie eigenlijk onder onfeilbaar heid van den oppersten kerkvorst verstaat. Daarna hebben de bisschoppen van S. Brieuc, van S. Gall en van Rotten burg, msgr. David, Greith en Hefele, tegen de definitie van het dogma het woord gevoerd. Den 18 zijn de 3 sprekers beantwoord door den aartsbis schop van Sarragossain naam der commissie voor het Ge loof. Daarna hebben de kardinalen-aartsbisschoppen van Weenen en van Bordeaux en de bisschop Hefele (voor den kardinaal-aartsbisschop van Praag) het woord gevoerd, de eerste en derde tegen het dogma. Den 19 heeft de kardi naal-aartsbisschop van Dublin getracht beiden te wederleg gen en heeft de aartsbisschop van Valladolid zieh voor en de patriarch van Antiocliie zich tegen het dogma verklaard. Den 20 waren sprekers de aartsbisschop-primaat van Hon garije en de aartsbisschoppen van Corfu, van Tuam en van Parijs. Die van Corfu heeft trachten te betoogendat de difinitie der onfeilbaarheid den terugkeer der schismatieke grieken tot de Moederkerk niet zal vertragen, die van Parijs heeft, met nadruk tegen de definitie gesproken, in den bekenden geest van msgr. Dupanloup. Men spreekt van de ontdekking van eenen aanslag, welke ten doel had om de door fransche troepen betrokken kazerne Cimarra in de lucht te doen springen. De schuldigen zou den ontsnapt zijntoennaar aanleiding van een verdacht gedruisch in de gewelveneen onderzoek werd ingesteld. Het regeeringsblad maakt de correspondentie openbaar, tuschen den maarschalk Prim en den hertog der Overwinning Esparteroover de kroon-candidatuur gevoerd. Op een afstand van slechts weinige mijlen van Gibraltar zijn 4 engelschen door roovers opgelicht. Het gouvernement heeft nadrukkelijke bevelen tot het opsporen der daders uit gevaardigd. Cortes. Den 24 is het voorstel tot invoering van het burgerlijk huwelijk definitief aangenomen. De minister Prim heeft, namens de regeering, verklaard, dat deze in geenerlei opzicht de hand heeft gehad gehad in de jongste gebeurte nissen in Portugal (Door sommige bladen was beweerd, dat de pronunciamento van den maarschalk Salhanda het vestigen eener iberische monarchie ten doel haden dat de maarschalk Prim de sedert in Portugal plaats gehad hebbende gebeurtenis, toen hij eene spoedige oplossing der Konings kwestie toezegde, op het oog had). Dc minister heeft er bijgevoegd, dat eene vereeniging tusschen Spanje en Portugal alleen uit vrije beweging der 2 volken, maar nooit door geweld tot stand gebracht zou kunnen worden. KoLONiëN. De geul. Bios Rodas heeft op Cuba eene pro clamatie uitgevaardigd, waarbij alle slaven der opstandelingen, alsook die slaven welke de spaansche troepen als gidsen hebben gediend, vrij verklaard worden. Den 18 zijn le Réveil en le Rappel, in de personen harer géranten en redacteurs, weder veroordeeld, de eerste tot 6 maanden gevangenisstraf en 2000 fr. boetede andere tot 4 maanden en eene gelijke boete De hertog v. Albuféra, het hoofd van het rechter-centrum en president van het centrale plebiseiet-comité, is tot groot officier van het Legioen van Eer benoemd. In eene den 19 gehouden bijeenkomst van het comité Albuféra is besloten, dat het zich zal constituëeren als eene "liberaal-behoudende vereeniging ter verdediging der door het plebisciet bevestigde dynastische en parlementaire belangen." Dat comité heeft daarop aan zijne sub-comité's in de departe menten en aan de organen der dagbladen eene circulaire gericht, waarbij het zijnen levendigen dank betuigt voor de ontvan gen ondersteuningen aandringt op het instandhouden der thans zoo goed gewerkt hebbende kaders, ten einde bij ont bindingen van het Wetg. Lichaam, onder een parlementair gouvernement gebeurlijk, dadelijk weder op te kunnen treden. Men verzekert, dat de regeering, met het oog op art. 291 van het code pénal, bedenking geopperd heeft tegen het voor nemen van het comité. Om zijn bestaan te kunnen verlengen zou het machtiging behooren te vragenen men zou die niet kunnen verleenen zonder aan het anti-plebisciet-comité en zijne onderafdeelingen dezelfde gunst toetestaan. Den 19 zijn te Parijs op nieuw eenige personen in hech tenis genomen als betrokken in het complot; Den 21 heeft in de Statenzaal der Louvre de plechtige afkon diging van het volksbesluit van den 8 plaats gehad. De voorzitter van het Wetg. Lichaam heeft den Keizer het rapport om trent den uitslag aangeboden en hem daarmede gelukgewenscht, waarop Z. M. eene toespraak heeft gehouden, die door het Journal des Débats verstandig en liberaal wordt genoemd. Zijne regeering zal niet afwijken van de vrijzinnige gedrags lijn die zij gekozen heeft, het Keizerrijk zal zijne kracht toonen door zijne gematigheid en, de tijd der gedachtenwisseling over den vorm van het gouvernement en over de grondslagen der constitutie thans voorbij zijnde, moeten alle welgezinden hunne zorgen wijden aan de practische verbeteringendoor het belang des lands vereischt. 's Avonds zijn te Parijs, ter gelegenheid der afkondiging van het pleblisciet, de openbare gebouwen, alsook een aantal par ticuliere woningen verlicht geweest. Op het hek voor het ministerie van binn. zaken las men het cijfer 7.350.000 in vlammend schrift. De atheensche balie heeft in de parijsehe dagbladen een protest doen opnemen tegen bet door buitenlandsche en griek- sche organen medegedeelde bericht, volgens 't welk lord Cla rendon in een officieel document zou gezegd hebbendat de roovers van Marathon te rade gegaan waren met advocaten der grieksche hoofdstad. Beaury heeft aan zijnen kolonel een brief geschreven om hem vergiffenis te vragen "voor de schande, die hij zijn re giment heeft aangedaan." Hij zegt daarin, dat hij zich heeft laten verleiden, zonder zich eene rechte voorstelling te maken van hetgeen hij deed, en thans in groote verslagenheid over zijnen toestand te verkeeren. De heeren Car on, PeyratBarUeux en Vilain-Landoiserie géranten van le Réveil, V Avenir National, le Rappel en le Sièclezijn den 20, wegens het opnemen in hunne bladen der verdichte proclamatie van prins Lodewijk Napoleon Bona parte, veroordeeld ieder tot 1 maand gevangenisstraf, 1000 fr. boete en het plaatsen van het geheele vonnis aan het hoofd van hun blad. De rechtbank heeft aangenomen, dat de over neming geschied is met het kwaadwillige doel om op den uitslag vau het plebisciet te werken, aangezien de veroordeelden niet onbekend konden zijn met de onechheid der proclamatie, welke, dadelijk na hare verschijningals zoodanig is geken merkt door den voorgewenden schrijver, terwijl de werkelijke schrijver, zekere Berthomé, zijn misdrijf bekend heeft en daar voor veroordeeld, maar begenadigd is. Te Lyon zal van 1 Mei tot 31 Oct. 1871en dus gelijk tijdig met die te Londen, eene internationale tentoonstelling van nijverheid, landbouw en fraaie kunsten gehouden worden. Het aanzienlijkedaartoe benoodigde kapitaal is door den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1