i 2 Tweeenzeven t igsfe J aar gang. No. 23. ZONDAG 12 J U X I. h in (DOftcicc! (SÜc&ccÜc Sialic. tcicliclijliscïic B v i c t e it e I s i e. g'i'iiiscn. Oostcnrijk-BIongai'Ifc. Xnilserlantli Kerkelijke Staat. fipangc. Frankijik. A A T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,GA, franco per post f O, HO, afzonderlijke nommers A Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. X A \- De Advertentiën kosten vau 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing iu het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. CEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE NOORDHOLLAND, Gelet op art. 15 der wet van 7 April 1S69 (Staatsblad n°. 57), op het Koninklijk besluit van den 9 Jauuarij 1870, ne. 5 en op een brief van den Minister van Binnenlandsche Zakenhoudende mededeeling dat bij koninklijk besluit van 7 dezer, n° 1X5. de termijn voor den herijk der matenge- wigten en weegwerktuigen voor dit jaar is verlengd tot 1°. October e. k.; Hebbende goedgevonden I. te bepalen dat de herijk in de hierna te vermelden gemeenten zal plaats hebben als volgt: in de gemeente Bussum op 25 Julij van des middags 12 tot des nam. 6 ure in de gemeente Haarden op 26, 27 en 28 Julij, van des voorm. 9 tot des nam. 3 ure; in de gemeente Huizen op 29 en 30 Julij van des voorm. 9 tot des nam3 ure in de gemeente Bloemendaal (mede voor de ingezetenen van Zandvoort, welke gemeente met Bloemendaal voor den herijk wordt zamengevoegd) op 20 Junijdes voorm. vau 912 en des nam. van 11 ure in de gemeente Heemstede op 21 Junij, des voorm. van 912 en des nam. 13 ure; in de gemeente Bennebroek op 22 Junijdes voorm. van 912 en des nam. van 13 ure; in de gemeente Haarlemmermeer op 23, 24 en 25 Junij, des voorm. van 912 en des nam. van 1 1 ure; in de gemeente Zaandam van 18 tot en met 28 Julij op alle werkdagen, des voorm. van 912 en des nam. van 14 ure; de drie laatste dagen speciaal voor de oliematen, bestemd voor den groothandel; in de gemeente Oost zaan op 29 en 30 Julij des voorm. van 912 en des nam. van 14 ure; in de gemeente Helder van 20 tot en met 29 Juuij op alle werkdagen, van des voorm. 9 tot des nam. 2 en 's nam. van 3j tot 6 ure en op 30 Junij alleen des voorm. 8 12 ure; voor de marine-etablissementen op 1 en 2 Julij; te Cocksdorp (gemeente Texel) op 4 Julij des voorm. van 912 ure te Oostereind (gemeente Texel) op 5 Julij van des voorm. tot des nam. 3 ure te den Burg (gemeente Texel) op 6 Julij van des voorm. 8 tot des nam. 2 en des nam. van 36 ure; en op 7 Julij alleen des morgens van 812 ure voor de bewoners van den Hoorn mede te den Burg, op 7 Julij, des nam. van 24 ure; te Oude Schild (gemeente Texel), op 8 Julij des voorm. van 812 ure te Ik leringen op 9 Julij van des voorm. 8 tot des nam. 1 ure te Midsland (gemeente Terschelling) op 11 Julij des morgens van 7\10 ure; te Westterschelling (gemeente Terschelling) op 11 Julij des nam. van 36 ure en op 12 Julij des morgens van 710 ure; te Vlieland, op een der dagen van de weekvolgende op Zondag '10 J ulij te Urk, o]) een der dagen van de week, volgende op Zondag 10 Julij. II. De besturen der hiervoren genoemde gemeenten uit te noodigen, hunne ingezetenen met het bepaalde sub 1, voor zooveel hunne gemeente betreftbekend te maken en om voorts te zorgen, dat de belanghebbenden aan het tijdstip van den herijk tijdig worden herinnerd en alzoo aan hunne ver plichtingen behoorlijk kunnen voldoen. Gegeven te Haarlem den 25 Mei 1870. Gedeputeerde Staten voornoemd, Eöïll, Voorzitter. van Yladeracken, Griffier. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de Is. helft der maand Mei IS70. J. de JÓNGH, Mej. J. van der HAUT11 COIIEIN, Amsterdam; K. PLATEOETde Kooi; J. OPDAM, Sas- senheim; Mej. B. WOLZAK. BehagenTRIJNTJE DEM- MENÜAAL, SchermerhornJ. BOONTJES, IC. KOMEN, Zijpe; //de Volentair bij het Regiment Grenadiers en Jagers," 's Gravenhage. Van het hulpkantoor Burgervlotbrug 1 J. SCHOSTENAlkmaar P. HUIZINGA ,- Amsterdam. Vau het hulpkantoor Rustenburg N. MEZANDER, Westerblokker. Van hei, hulpkant. ScKoorldam: VERHEUL, Hoorn. 7/ Wognum: A. WILMS, Nieuwediep. POLITIE. Tot terugbekoming vau het navolgende gevondenevervoege men zich aan het commissariaat van politie, alsop den 6 Junij een noordsche deel, op den 10 Junij een zilveren vingerhoed, twee gouden ringen en een partij plankenreeds vroeger vermeld. NATIONALE MILITIE. OPROEPING VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR roepen mits deze op de verlofgangers der militie te land behoorende tot de ligtingen 1866, 1867, 1868 en 1869, voor zooverre zij voor 1 April 1870 in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, om zich op Zaturdag, den 25 Junij de zes jaars, des voormiddags ten 8 ure, te laten vinden vdór het Raadhuis derzelve gemeenteom aldaar door of van wege den Heer Militie-Commissaris te worden onderzocht gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps medegebragte kleeding- en equipementst ukken bene vens zakboekje en verlofpas. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAÏNE PONT. 1 Junij 1870. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER enWETHOU DERS van ALKMAAR, brengen ter algeineene kennis, dat het op heden door hen voorloopig vastgestelde le. supplctoirc kohier der honden belasting dienst 1870, gedurende de eerstvolgende veertien dagen ter inzage op de gemeente-secretarie ligt. Burgemeester en Wcthouders vccrtceind, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 Junij 1870. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BEVOLKING. De onderstaande personen worden in hun belang verzocht zich ten spoedigste ter gemeente-secretarie aantemelden F. W. HEERES1. w. Amsterdam; CATHARINA JOHANNAHABEDANCK, en PIETER VERLENG. Bij Kon besluiten is de procureur-generaal Lij het brus- selsche hof van appel de Banay uit zijne bei rekking ontsla gen met toekenning van het recht op pensioende heer Delecourt van zijne betrekking als rechter van instructie bij de rechtbank van eersten aanleg te Brussel 'ontheven en de heer Hodyprocureur des Konings bij dezelfde rechtbank benoemd tot afdeelingschef van het ministerie vau justitie. Het zijn de 3 lieeren, waardoor de aanklacht tegen Mandei (zie ons vorig No.) was gedaan. De Koning is den 2 vergezeld van graaf Bismarckte Ems aangekomen en aldaar aan de station door den Keizer van Ruslandden grootvorst Wladimir en den Groothertog van Oldenburg opgewacht. De verkooper van het tot hotel voor het ministerie van marine bestemde gebouw, waarvoor de Rijksdag de gevraagde gelden geweigerd heeft, wil den koop niet als vervallen be schouwen. Men meent, dat de regeering zich uit de ver legenheid zal redden, door het fonds aantesprekenbestemd tot het verleeneu van schadevergoeding aan de gedepos- seerde Vorsten. De aartsbisschop van Keulen aan de jezuieten aldaar ver boden hebbende voortaan over de pauselijke onfeilbaarheid en andere aanhangige vraagstukken te prediken, weigeren deze, volgens de Kreuz-Zeitungreeds thans de absolutie aan per sonen welkedeswege ondervraagdverklaren dat zij aan de onfeilbaarheid niet kunnen gelooven. De jezuieten hebben eene Ignatius-vereeniging opgericht, 0111 gelden voor het bouweu eener kerk, "die met hun klooster vereenigd moet zijn, bijeen te brengen. Reeds is daartoe een stuk grondter waarde van 50600 th., aangekocht en een even groote som voor den opbouw voorhanden. De Raad van het Noordduitsch Verbond heeft de com missie benoemd, belast met het onderzoek en het uitbrengen van rapport omtrent de regeling van het muntwezen. In weerwil van het door het Tolparlement aangenomen voor stel - Bamberger, waarbij de wenschelijkheid werd uitge sproken 0111 de medewerking van Zuid-Duitsehland in deze zaak niet buitentesluitenen van de door den minister Del- brück met dien wensch betuigde instemming, is geene der zuidduitsche Staten in de commissie vertegenwoordigd. Men vermoedt, dat Pruisen besloten beeft, ook in deze kwestie alleen te handelen, en later aau de zuidduitsche Staten geene andere keus te laten dan om hetgeen te Berlijn tot stand gebracht is eenvoudig aantenemen. OOSTENRIJK. De bn. v. Kiibeck is tot stadhouder van Stiermarken benoemd. De czechisohe dagbladpers overlaadt de polen met- bespot ting en hoonomdat zij zieli te vrede willen stellen met hetgeen graaf Potocki van hunne eischen heeft kunnen inwilligen. De poolsche couranten laten zich over het algemeen on gunstig uit over den uitslag der gevoerde onderhandelingen. Zij achten de concessiën van graaf Potocki zooveel als niets beteekenend, eischen eene galicische oonstitutie overeenkomstig den geest der //resolutie" en oordeelen, dat het weigeren van den eisch van eene slechts jegens den Landdag ver antwoordelijke regeering noodzakelijk het afbreken der onder handelingen ten gevolge moest hebben. Alleen de Czas is tevreden en keurt het verlangen naar eene afzondering van Galicie af, als zijnde voor liet land verderfelijk. Wel be geert, het blad eene volledige autonomiewaardoor de nationale ontwikkeling gewaarborgd wordt, maar hot wenscht, dat Galicie door middel der Rijks-constitutie met de monarchie organisch vereenigd zal blijven. De Bondsraad heeft beslotendat de in den Kerkdijken Slaat geslagen gouden muntstukken van 30 en 20 francs voortaan door de kassen van het Eedgenootschap niet in ontvangst genomen zullen worden. Bij aanplakbiljet door de voornaamste werklieden onder- teekeudzijn alle zwiisersehe arbeidslieden tegen den avond van den 7 tot eene nationale volksvergadering te Genève bijeengeroepenten einde door eene indrukwekkende manifes tatie de door de patroons genomen besluiten te beantwoorden. Te Cortona zijn 90 geweren en 4000 patronen in beslag genomen. Eene bende van 60 personen heeft zich in de omstreken van Lucca eene andereminder sterkein de nabijheid van Sarzana vertoond maar beide hebben zich op het nade ren der gewapende macht verstrooid. Ook wordt gewag gemaakt van eene bende bij Bologna en van een gevecht bij Pisa tusschen de beambten van den spoorweg en eene bende van 25 man, die de spoorregels trachten optebreken. Te Livorno hebben eenige arrestaticn plaats gevonden van leden van revolutionaire genootschappen, waarbij papieren van bezwarenden inhoudo.a. een plan voor eenen opstand en brieven van Mazzini, in beslag genomen zijn. Het feest der constitutie is den 5 zonder eenige stoornis door het geheele Rijk gevierd. De graaf v. Tram, jongste broeder van Koning Frans II, bevindt zich te Florence, om over zijne onderwerping aan j het italiaansehe gouvernement en over de teruggaaf zijner verbeurdverklaarde goederen in het napelsche te onderhandelen. Senaat. In antwoord op eene interpellatie, heeft de mi nister van buit. zaken den 8 verklaard, dat de staatkunde van Italic met opzicht tot het concilie aldus kan worden omschreven: eerbiediging van de vrijheid der Kerk in de vrijheid van het concilie; voorbehoud van het recht van den Slaat cn der burgerlijke maatschappijdie de bewakers zijn van de vrijheid van allen. Italië had zich nog niet aange sloten aan de vertoogen, die verscheidene mogendheden aan de pauselijkeregeering hebben gezonden, omdat het niet kan aannemen, dat zijne raadgevingen gehoor zonden vinden. De begrooting van buitenl. zaken is daarna goedgekeurd. Huis der Afgevaardigden. Den 3 is met 175 tegen 107 st. de zoogenaamde militaire wet aangenomen, d. i. een der regeeringsvoordrachten, welke strekken om de geldmiddelen op een geregelden voet te brengen, en wel die daarvan, welke hot invoeren van verschillende bezuinigingen bij het departement van oorlog voorschrijft. Te Rome bevindt zich een geestelijke uit Beierenpater H'ótzlter verantwoording geroepen wegens eene door hem gpschreven brochurewaarin hij de vraagof het concilie op den naam van //oecumenisch concilie" aanspraak maken kon ontkennend had beantwoord. De beiersehe gezant heeft hem voor* zoo veel noodigzijne bescherming toegezegd. Den 1 Juni is te Rome overleden de r. catholieke bisschop van Southwark, dr. Grant. De aartsbisschop van Nieuw- Orleans, msgr. Odin, is mede overleden, zijnde reeds de zeventiende prelaat sedert de opening van het concilie. Tot bevordering der eenheid in het concilie hebben op 29 Mei de gebeden tot den II. Geest een aanvang genomen, om tot Pinksteren te worden voortgezet. Bovendien zullen er openbare omgangen worden gehouden en zal de Pausver gezeld van het II. Collegie en het gansche episcopaat zich te voet naar de kerk van den H. Geest in het Yaticaan begeven. Den 30 Mei hebben 6 prelatenwaaronder de aartsbisschop van Baltimorevoor. en dc bisschop van Constantino tegen de definitie der onfeilbaarheid gesproken. Op 31 Mei, 2 en 3 Juni hebben nog 13 prelatenwaaronder de aartsbisschop van Utrecht namens de commissie voor het Geloof, alsmede de bisschoppen Strossmaijer en Marethet woord gevoerd. Laatstgenoemde is door den kardinaal Bilio smadelijk in de rede gevallen, en alstoen hebben 150 vaderen voorgesteld de algemeene discussie over het schema der onfeilbaarheid voor gesloten t.e verklarenwaartoehoezeer nog ruim 40 sprekers ingeschreven waren, met groote meerderheid van stemmen is overgegaan. Den 7 is ook de discussie over de eerste en tweede hoofdstukken voor gesloten verklaard. De bisschop van Orleans heeft te Napels eene brochure uitgegeven, ten betooge, dat voor het vaststellen vannieuwe leerstukken eene aan eenstemmigheid grenzende meerderheid vereischt wordt; alle oecumenische conciliën hebben aandien regel vastgehouden en op liet coneielie van Trente is hij ook door den Paus erkend. Thans vooral is de toepassing noo dig dewijl het catholiek Europa door slechts 265 bisschop pen is vertegenwoordigdtegenover 490 italiaansehe bis schoppen kardinalenbisschoppen in partibusaht-en en ge neraals van geestelijke orden. Espartcro heeft op het manifest van zijne aanhangers ge antwoord met de verklaringdat hij de kroon van Spanje thans noeh behoortnoch vermag te aanvaarden. De esparterist.cn hebben den 5 te Madrid, ten getale van 5000, eene manifestatie gedaan ten gunste der democratische zaak. De van de alphonsisten gescheiden unionisten zullen den naam van séptembristen voeren. Dc 2 in de nabijheid van Gibraltar door roovers gevangen genomen engelschen zijn opgespoord en ten gevolge der door de overheden gevoerde onderhandelingen in vrijheid gesteld. De heer Bonellde oom is den 4 te Gibraltar gekomen en naar Cadix gegaan 0111 het losgeld te halen en denzelfden avond met zijnen neef te Gibraltar teruggekeerd. I11 de nabijheid van Scvilla zijn de bandieten, die do 2 engclsehe reizigers in hechtenis hebben genomen, door gens- darmes overvallen en, zonder dat een gevecht heeft plaats gehad gedood. Een groot gedeelte van den losprijs is bij j hen teruggevonden. Cortes. Den 4 is met 106 tegen 98 st. bet, amendement aange nomen waarbij in strijd met liet voorstel der commissie, de volstrekte meerderheid van al de benoemde Afgevaardigden voor de verkiezing van een Koning vereischt wordt. Al de ïnontpensiëristen stemdeu met dc minderheid. Den 6 verdedigde de heer Canovas de belangen Van den infant Alphonsusde heer Rios-Rosas voerde daartegen aan dat alle voorstanders van de herstelling der vorige dynastie slechts vijanden der grondwet en der September-revolutie waren. Dezelfde spreker bestreed ook het denkbeeld eener op volksstemmingen steunende monarchiedaar deze in des potisme kan ontaardenvoorts deed hij uitkomendat het voortduren van den voorloopigen toestand tot de republiek, tot socialisme en volkomen regeringloosheid zou voeren. De minister Rioero heeft den 7, den heer Canovas beant woordende gezegddat een herstel der Bourbons eene anti-liberale daad zou zijn, en dat de overgroote meerder heid der Cortes liever tot alles dan tot zoodanige restau ratie de hand zon willen leenen. Het amendement van den heer Rojo d' Arias, volgens 't welk voor de geldigheid der verkiezing eens Konings de meerderheid van het aantal le den der Cortesen niet die der aanwezige ledenvereischt wordt, is met 137 tegen 124 st. aangenomen. De ministers stemden er tegen. Den 1 Mei heeft de bevelhebber van het fregat V Impé- ratrice-Eugénie te Panama aan de overheden der Nieuw-Gra- nadasche republiek plechtig aangeboden het voor rekening van H. M. vervaardigde bronzen standbeeld van Christopho- rus Columbus, 't welk in de stad Columbia zal worden opgericht. De staatscommissie voor de herziening van het wetboek van strafvordering heeft zieli geconstitueerd en in hare eerste bijeenkomst besloten, dat alle misdaden en delicten van het gemeene recht voor de jury, en alle overtredingen voor de correctioneele polioie gebracht behooren te worden. Op het gerucht, dat de regeering voornemens was een israëliet tot lid van den Senaat te benoemen, hebben vele voorname jiarijsehe israëlieten in een adres aan den Keizer reeds bij voorbaat hunne erkentelijkheid deswege betuigd en als oandidaat aanbevolen den opperrabbijn Isodore. De kamer van beschuldiging van den hoogen raad van justitie heeft, op het rapport van den raadsheer Omsver klaard, dat er geen grond meer aanwezig is om de tegen prins Joachim Murat ingestelde rechtszaak voorttezetten dewijl de aannemer Gomte zijne aanklacht ingetrokken en het openbaar ministerie geen eisch ingesteld heeft. Dezelfde kamer heeft den 4 haar arrest genomen in de zaak van het complot en van den aanslag tegen 's Keizers leven; 55 of 56 beklaagden zijn naar de kamer van veroordeeling verwezen en 10 andere op vrije voeten gesteld. De gouverneur-generaal van Algiershertog v. Magenta heeft op nieuw zijn ontslag verzocht, maar, op aandrang van den ministerraad, er in bewilligd 0111 zijne functiën voor loopig te behouden, ten einde zijne ervaring dienstbaar te doen zijn aan de nieuwe organisatie, welke voor de kolonie wordt voorbereid. Den 5 is in het bosch van Fontainebleau, door eene on bekende oorzaak, brand ontstaan, die zich aan zware pijn- boomen medegedeeld heeft en ten gevolge van het lang uitblijven van afdoende hulp en bij den sterken noordewind zoozeer is toegenomendat 200 bunders boseh verbrand zijnongere kend een 500tal boomen, die gekapt zijn om den voortgang der vlammen te stuiten. Eersf omstreeks middernacht kwa men de vereischte troepen met brandbluschmiddelen op het tooneel van de ramp aan. De heer Ollivier heeft in het begin van Mei den gezant te Rome eene depeche gezonden, welke geenszins streed met de denkbeelden van den voormaligen minister üaru. Hij zeide daarin het zeer te betreuren dat de ter vermijding van moeilijkheden aangewende pogingen niet beter waren geslaagden alle bestaande geschillen als bijgelegd te be schouwen. Hij heeft den gezant bij dit schrijven geen nieu wen last voor het pauselijk bewind opgedragen, en noch van de noodzakelijkheid eener scheiding van Kerk en Staatnoch van 'eene terugroeping van het oceupatie-corps gewaagd. Na de ontvangst dezer depeche heeft de gezant zich van alle verdere stappen bij de pauselijke regeering onthoudenen er zich enkel toe bepaald om aan de fransche bisschoppen het verlangen te kennen te gevendat zij de denkbeelden welke met die van het fransche gouvernement strookten mochten ondersteunen. Dc heer Guéranger, abt der bencdic'tijnen van Solesmes, bestrijdt thans in Huivers ook den vierden brief van den abt Gratry over Paus Ilonorius Ide z. g. valsche decre- talen enz. De genl. Mellinet is door do vergadering der vrijmetselaars loges op nieuw tot grootmeester der orde verkozen. Zijn mededinger, de heer Gamot, heeft 118 st. bekomen. Het centrale plebiseiet-eomité te Parijs heeft zich definitief ontbonden en aan de in zijne dienst geweest zijnde personen, bij wijze van gratificatie, eene maand, salaris boven het door hen verdiende toegelegd. Yan le Figaro is eeu nummer verschenen, geheel gesteld in de taal der onverzoenlijken. Het ving aan met eene ver klaring van den hoofdredacteur, de heer Iillemessantdat hemvan republikeinsche zijde, zoo voordeelige aanbiedingen waren gedaan, dat hij die, met het oog op zijn gezin, niet mocht afwijzen, en dus zijn blad aa n Roe hef or t had verkocht, ter vervanging der geschorste Marseillaise. Hierop volgden eene republikeinsche geloofsbelijdenis, door de meest geavan ceerde leden van het TV etg. Lichaam en door Garibaldi Ledru-Rottin, Quinet en Pyat onderteekend, een artikel van George Sand, fragmenten uit eeu beweerd nieuw dichtstuk van Pictor Hugo enz. Deze aardigheid heeft Parijs eenige uren misleid en den uitgevers een debiet van 100000 exem plaren van dit Nr. bezorgd. Wetgevend Lichaam. De voordracht tot vaststelling van de jaarwedde der nieuw te benoemen Senaatsleden op 15000 fr. heeft weinig bijval gevonden, vooral om de onge lijkheid welke zij tusschen de oude en nieuwe leden zou doen ontstaan. Velen verlangen de jaarwedde op 30000 fr. te laten en de cumulatie van andere bezoldigde betrekkingen met die van Senaatslid te verbieden. Den 2S heeft de heer Raspail een wetsvoorstel inge diend tot opheffing der wetboeken van strafrecht en van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1