Tweeenzeven t igste J aar gang. 1870. No. Z O N D G 2(j J IJ N I. #fficiccl (Ocbccltc. De Tweede Kamer in de rol van Saturnus. cIHcfidijfiscftc üctucïitcu. Belgie. fiViiiscn. Hamburg. Oosteiirijk-EIongar Me. t a 1 i c. Kerkelijke Slaat. Spanje. I I. k II A '1 II S C C«ll Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,GS, franco per post f G,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTEB ZOON. i si a De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat de loting en naloting voor de schutterij zullen plaats hebben op Don derdag 30 Junij aanstaande's namiddags ten 6 ureten raadhuize der gemeente Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AlkmaarA. MACLAINE PONT. 17 Junij 1870. Be Secretaris, NUHOUT van dek VEEN. Het GEMEENTEBESTUUR van ALKMAAR vraagt tegen 1°. September e.k., een geëxamineerd APOTHEKER, geschikt en bekwaam om aan bet hoofd der stads-apotheek te staan. Jaarwedde 800 met vrije woning in de apotheek. Sollicitatiën, onder overlegging van bewijzen van bekwaam heid en goed gedrag, vóór 15 Julij 1870 iutezendeu aan den Burgemeester van Alkmaar. POLITIE. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van politie voorhanden het navolgende gevondene alseen wit linnen zak doek een ijzeren band van een wagenwiel; een bril met zilver gemonteerdeen vrouwenzak met witte zakdoek; een wit hondje een paal; een tuinstoel en rood dasje; voorts bij gelegenheid van het Zendingsfeest te Heilo een armband van streng roode koralenversierd met gouden sloteen zilveren knip met eenig geld, en verder blijft nog onafgehaaldeen buitengewoon groo- ten smids blaasbalg van 27 op 28 Mei j.l. en twee vaten op 5 Junij j.l. en een Noordsche deel op 6 Junij j.l. gevonden. Een besluit door do Tweede Kamer onzer Staten-Generaal Donderdag 1.1. met de aanzienlijke meerderheid van 18 tegen 12 stemmen genomen, brengt een drietal platen van Be Re- derlandsche Spectator, jaargangen 1800 en 1861, in herinnering. De eerste plaat stelt een vlak Hollandsek landschap voor met een tamelijk breede slootdie een inderdaad hartver scheurend schouwspel aanbiedt. Daarin toch drijven de lij ken van een drietal ongelukkige drenkelingen, die zelfs nog na hun droevig verscheiden onafscheidelijk blijken te zijn van zekere bundels papieren die tot opschrift dragen Ontwerp Donkek Ontwerp Rosenthal en Ontwerp Stkens. Een omgeslagen Boot roept dezelfde akelige voorstellingen voor den geest. Het treurig lot van al die voorgangers schijnt een anderen waaghals echter niet af te schrikken. Een per soon die blijkbaar tot de zonen Abrahams behoorten uit wiens rokzak alweer een bundel papieren te voorschijn komt waarop de woorden Ontwerp Godefroi te lezen staan, tracht met behulp van een grooten polsstokdie met de woorden Regterlijke Inrigting prijktover de sloot te springentot groote smart van een in troostelooze droef heid aan den oever zittenden heer, die evenzeer in het bezit is van een bundel papieren waarvan het opschrift luidt Ontwerp v. d. Bruggiien. Esn welgemaakt man, niet minder dan de anderen van pa pieren voorzien waarop men Fransche auteuren leestheeft een koord om den polsstok geslagen en tracht zoo doende den koenen springer de volvoering van zijn plan te belettten. Hst gelaat van dezen vermetele teekent krachtsinspanning en te gelijk zekere onrust over den goeden uitslag. Onder de plaat leest men Hy werpt zich andermaal ten nieuwen aanval op Ten zesden keer herhaald met steeds verdubbeld pogen. Terwijl de lijken vast tot stapels doön verhoogen. Bilderdijk. De ondergang der eerste wareld, IVzang. De tweede plaat stelt ons den springer voor, gelukkig aan de overzijde gekomendoch nu voor een hooge schutting staande waarop le. Kamer staat te lezen. De treurige heer aan den oever is met smartelijke ontzetting getuige van het feiten de welgemaakte heer is door het breken van het koord waarmee hij den polsstok trachtte tegen te houden, juist niet in do bevalligste houding achterover gevallen. Onder de plaat leest men: En mooglijk had ook hy, in overmaat van moed Zijn bloed gemengeld met het reeds vergoten bloed, Zoo niet de meerderheid, met kracht vooruit gedrongen, Zijn schedel had bewaakt. De taaie koorden sprongen Op eenmaal los, en wat zich bloot gaf, lag geveld. Bilderdijk. De ondergang der eerste wareld. Vzang. De derde plaat, in den jaargang van 1861, geeft ons te aanschouwen hoe de springer ook gelukkig de schutting dei- Eerste Kamer is overgekomenen een oogenblik rust smaakt na zijn vermoeiend werk. Yóór hem ligt op een tamelijk hoogen en steilen berg de tempel des roems, alleen langs een langen allengs opwaarts slingerenden weg te naderen, waarop de woorden te lezen staan Indeeling Arrondissementen, StrafvorderingBurgerlijke Regtsvordering. Onder de plaat staat: Groote pauze na het 2e, bedrijf. Groote pauze 1 Dat was te wachten. Maar zóó groot heeft zeker de teekenaar van deze plaat in De Spectator zich in 1861 de pauze wel niet voorgesteld, als zij inderdaad ge bleken is. De Wet, houdende eene nieuwe regterlijke inrigting waarbij aan het voorschrift van liet 5de additioneele artikel der Grondwet werd voldaandoor de beide Kamers aangenomen en door den Koning afgekondigd, is - neen, was van 31 Mei 1861. Art. 97 bepaalde, dat zij in werking zou treden op 1 Janu ari 1862 of op een vroeger door den Koning te bepalen tijd stip. Aan die inwerkingtreding moesten voorafgaan de verdeeling van ons land in Kantongerechten, Arrondisse menten enz. en een herziening van o»ze wetboeken van Bur gerlijke Rechtsvordering en Strafvordering. Yroeger dan 1 Januari 1862 trad dan ook de wet van 31 Mei 1861 niet in werking. Evenmin op den daai'toe aangewezen nieuw jaarsdag. Een nieuwe wet van 17 December 1861 bepaalde, dat zij in werking zou treden op 1 September 1863 of op een vroeger door den Koning te bepalen tijdstip. Een vol gende wet van 27 Juni 1863, thans onder den Minister van Justitie Olivier, wees daarvoor aan 1 September 1861 of dit mocht vooral niet ontbreken een vroeger door den Koning te bepalen tijdstip. Hoe meer tijd er verliep, hoe duidelij ker het evenwel werd dat de //nieuwe regterlijke inrigting" nog in zeer langen tijd niet zou worden ingevoerd. Het werd wat al te gekhet tijdstip der invoering telkens een jaar uit te stellen, en daarom bepaalde eindelijk de wet van 8 Juni 1861: //Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip." Nu was men er vooreerst af, en meer en meer verbreidde zich het voorgevoel dat van uitstel afstel zou komen. Zoo is het dan ook eindelijk uitgekomen. Noch de Minister Godefroi, noch één zijner opvolgers is den tempel des roems binnengegaan. Wat meer is, niemand zal het voortaan kun nen doen langs den door hem aangewezen weg. De krachts inspanning om over de sloot en de schutting te komen heeft tot niets geleidde bedroefde heer met het Ontwerp v. D. Brugghen in den zak had zijn tranen kunnen sparen, de welgemaakte heer met de Fransche auteuren had niet zoo onaangenaam behoeven te vallen. De Tweede Kamer verloo chende ditmaal haar karakter als deel der Wetgevende Macht; in plaats van mede te werken oin ons een wet te geven, heeft zij ons een wet ontnomen. Zij heelt het Ontwerp Go defroi weer over de schutting en de sloot teruggeworpen zij heeft ons het zeker hoogst zeldzame schouwspel geschon ken van de herroeping eener wetdie vóór negen jaren door 's Konir.gs Ministers voorgedragendoor de beide Kamers aangenomen door den Koning afgekondigd isen die toch nooit in werking is getreden. En die herroeping heeft plaats gehad met 48 tegen 12 stemmen Betreurd mag het worden, dat zooveel tijd verloren is ge gaan, dat zooveel vruchteloos werk is verricht, dat de ver betering onzer rechtsbedeehng alweer is vertraagd en tot een onbekenden dag verdaagd; maar de wet zelve van 31 Mei 1861 zal waarschijnlijk door weinigen worden betreurd. Dat zij minder gebreken had dan de inwerking zijnde wet van 1838, dat zij in haar stelsel een goede, goed uitgewerkte, logische wet waswordt niet betwistmaar haar stelsel zelf was oneenvoudig en kostbaar. De grieven die thans haar val hebben veroorzaaktbestonden voornamelijk in het behoud en de uitbreiding zelfs van het hooger beroep met de voor ziening in cassatie in burgerlijke zaken en in strafzaken. Waartoe dient zoo vroeg men reeds lang en vraagt men thans nog met meer ernst dan vroeger waartoe dient toeh dat hooger beroepdie tweede behandeling derzeifde zaak voor een ander rechtscollege Als een Rechtbank na be hoorlijk onderzoek uitspraak heeft gedaan, waarom moet de zaak dan weer aan het oordeel van een Ilof onderworpen kunnen wordenom eindelijk nog eenswat de toepassing der wet betreft, door den Hoogen Raad te worden nagezien? Is de toevlucht bij den Hoogen Raad tegeu verkeerde wets- verklaring niet voldoende Als een Hof anders oordeelt dan een Rechtbankvolgt daaruit dan ook dat het beter oordeelt Acht gij do leden der Hoven bekwamer, welnu vorder in de leden der Rechtbauken gelijke bekwaamheid. Oordeelt gij dat een grooter aantal rechters ter beslissing van een zaak grooter waarborg geeft voor goede vonnissen, laat de Rechtbanken, sommige althans waaraan gij deze za ken wilt toevertrouwenmet vijf leden re'cht spreken in plaats van met drie. Zorg voor de mogelijkheid van her stel bij elke gerechtelijke dwaling of vergissingook van die veroorzaakt is door onvoldoende inlichting van de recht- zoekenden of hunne raadsliedendoor misverstand of wat dan ooken gij kunt het hooger beroep, de tweede behan deling derzelfde zaak missengij kunt de Gerechtshoven ontberen, en behoeft ze nie', zooals wijlen de wet van 1861 deedvan elf op vijf te brengen. Wilt gij dat vooral goede rechtsgeleerden naar rechterlijke betrekkingen dingenver dubbel hun bezoldigingen verdubbel ook hier en daar hun werk door wijziging der rechtspleging of vergrooting van hun rechtsgebied. Toeii kunt gij geld besparen door de opheffing der elf bestaande Gerechtshoven en door andere maatregelen die waarschijnlijk tot belangrijke bezuinigingen kunnen leiden. Waarom is bij voorbeeld de rechter een schier onverplaats baar ambtenaar Zou het niet een vrij aardige besparing van getuigengelden zijn, wanneer de correetioneele Rechtbank bij voorbeeld haar zittingen hield in de hoofdplaatsen der verschillende kantons, en de reehter-coiamissaris voor het on derzoek der strafzaken in sommige gevallen op de plaats zelve de getuigen ging hooren De verbeterde en versnelde ver voermiddelen van den tegenwoordigen tijd maken dit inder daad zeer gemakkelijk. Of wat zou er tegen zijndat de Alkmaarsohe Rechtbank, naar mate er zich zaken ter vervolging voordeden, zitting hield aan den Helder en te Schagen? Daarbij zou nog dit gewonnen wordendat de getuigen niet genood zaakt zouden zijn een geheelon dag hun gewone werk te verzuimen. Het schijnt dat men meer genegen wordt tot ingrijpende hervormingen ook in de rechtsbedeeling, en minder schroom vallig voor veranderingen in het bestaande. Wat in 1861 nog onmogelijk wasis nu wellicht mogelijk geworden. Het besluit der Kamer, de afkeuring der wet van 1861 met een zoo groote meerderheid geeft grond tot dat ver moeden. Wanneer het Ministerie van Justitie thans krach tig de hand aan het werk slaatwanneer het afdoende maatregelen, ingrijpende vereenvoudigingen voordraagt, vindt het wellicht juist nu den tijd geschikt om zijn voorstellen aangenomen te zien. Vooral op de Tweede Kamer rust thans de verplichting de bewijzen te leverendat zij niet alleen kan afbreken, maar ook opbouwen, niet alleen kan verwerpen wat zij vóór negen jaren aannam, maar er ook iets beters voor in de plaats kan geven. W. v. d. K. De ministers hebben, ineen den 16 gehouden ministersraad, eenparig besloten den Koning hun ontslag aantebieden. Het rapport van den minister van justitie, 1 welk tot het ontslag van 3 leden van het brusselsche parket geleid heeft, legt den procureur-generaal de Bavay verregaand plichtver zuim en nalatigheid en weerstreving der bevelen van hem minister ten laste. Hij had diens bevel, om de aanklacht van den heer Mandel ten spoedigste te onderzoeken 6 maanden zonder gevolg gelaten en zelfs aan dezen te kennen gege ven dat hij niet van plan was om tot eene vervolging overtegaan. Den 20 is de rust te Verviers ernstig verstoord. P. m. 400 leden der Internationale zijn, bij gelegenheid van het vertrek van eenige opgeroepen verlofgangers naar Luikmet deze jongelieden aan het hoofd, onder trommelslagen het zingen der Marseillaise en met een vaandel waarop geschreven stond //slachtoffers der bloedbelasting", door de stad getrokken en hebben de polioie-agenten zoolang gehoond en aangerand totdat een achttal hunner de sabels trokken. Daarop ontstond een geduchte worstelingwaarbij verscheidene agenten ont wapend mishandeld en gekwetst werdenwaaraan eerst door het opkomen der burgerwacht, een einde kwam. 's Avonds zou eene vergadering der Internationale gehouden worden en vormde zich weder eene talrijke samenscholingwelke ua herhaalde vruchtelooze sommatiëndoor de uit Brussel en Luik ontboden troepen werd uiteengejaagdwaarbij een tiental personen gekwetst zijn, zoodat een hunner den 21 aan zijne wonden bezweken is. Een ander werkmandie een schildwacht aanrandde, is 's nachts doodgeschoten. Ver scheidene belhamels zijn gearresteerd. De conservatieve kiezersvereeniging te Brussel heeft den 18 in beginsel de noodzakelijkheid aangenomen van eene aan zienlijke uitbreiding van het kiesrechtvan eene verlichting der militaire lastenen van eene vermindering der belastingen. Wegens den moord der dames v. d. Roel te Brussel wordt thans gerechtelijk vervolgd de gearresteerde pasteibakker Anthonissen, die thans ook beticht, wordt 10 jaren geleden zekeren klerk Geerds te hebben vermoord. Diens lijk werd in de Schelde gevonden en zijne familie genoodzaakt 6000 fr. aan Anthonissen te betalentot vergoeding van zoodanige som, naar zijne bewering door hem aan Geerds ter bezor ging toevertrouwd. De liberale kiezersvereeniging van Antwerpen heeft tegen den 26 alle dergelijke vereenigingen te Brussel samengeroe pen ten einde te overwegen wat in de tegenwoordige omstan digheden zou kunnen gedaan worden om de optreding van een nieuw liberaal kabinet te verzekeren. Volgens de augsburgsohe Allg. Zeitung hebben onderschei dene met name genoemde r. c. Afgevaardigden zich in een brief aan den Paus tegen het leerstuk der onfeilbaarheid ver klaard welks aanneming zij in het belang der catholieke Kerk in Duitschland ten sterkste ontraden. De Koning heeft uit het Kroon-fidei-commis-fonds 20000 fr. beschikbaar gesteld voor de noodlijdenden door den brand te Konstant.inopel. Een aantal doopsgezinde huisgezinnen zullen uit Oost- rruisen naar Rusland emigreeren, dewijl hun de vrijstelling van de krijgsdienst in het Noordduitsch-Verbond geweigerd is. Eeu arbeiders-commissie, waarbij zich later de Afgevaar digden Buncker, v. üoverbeck en Jacoly hebben aangesloten, beeft het voornemen opgevat om een gedenkteeken boven het graf van den Afgevaardigde Urddeck te stichten. Te Hannover is, onder voorzitting van den heer v. Ben- nigsen, eene talrijk bezochte vergadering der nationaal-liberale partij gehouden waarin eene motie werd aangenomen bepa lende, dat bij de aanstaande verkiezingen alleen zij zullen wor den aanbevolen, die willen medewerken „tot de uitbreiding van het Noordduitsch-Verbond tot een vereenigd Duitschland, op den grondslag van de constitutie desVerbonds; tot ont wikkeling der pruisisehe grondwet in constituoneelen geest en tot liberale hervormingenbenevens bezuinigingen in het budjet, zooveel de omstandigheden dit zullen veroorloven." De pogingen der Eortsohritts-partij om zich met de volks partij te verstaan over een gemeenschappelijk programma zijn door het fanatismus van enkele leiders der laatste ge heel mislukt. Den 18 is te Berlijn een aanvang gemaakt met het ver- koopen van correspondentie-kaarten (een soort van open brieven die tegen gering port vervoerd worden), waarvan er dien dag niet minder dan 45468 stuks zijn verkocht. Den 20 is het tractaat onderteekend, waarbij het Noord- duitsch-Verbond toetreedt tot het verdrag van 10 Oet. 1869 betreffende den spoorweg over den S. Gothard, en zich tot eene subsidie van 10 miljoen fr. verbindt, met inbegrip van de door de noordduitsehe spoorweg-maatschappijen te geven bijdragen. De Koning heeft den aanbouw gelast van een nieuw ge pantserd fregatde Borussiavan 24 voeten diepgangmet 2 beweegbare torens en machines van 900 paardenkrachten. Ongeveer 3500 steenhouwers, metselaars en timmerlieden hebben geweigerd den arbeid voorttezettentenzij hun dag loon van 1 thaler met 6 silbergrosehen verhoogd en hun arbeidstijd met een uur daags verminderd wordt. OOSTENRIJK. De sociaal-democratische partij heeft, in weerwil vau de pogingen der clerikalen om hare stemmen voor de clerikale candidaten te winnen, besloten zich streng van deelneming aan de verkiezingen te onthouden. Het gemeentebestuur van Weenen heeft de geestelijkheid doen weten, dat, overeenkomstig de thans geldende con- fessioneele wetgeving de kinderen der openbare scholen niet als zoodanig aan de processie op den Sacramentsdag zouden mogen deelnemen. De geestelijkheid heeft hiertegen gepro testeerd en bekend gemaakt.dat de kinderen zich onder geleide van geestelijken bij den optocht zouden kunnen aan sluiten, aan welke bekendmaking door velen is gevolg gegeven. D'. Burkhardt, een protestant, is tot hoogleeraar aan het gymnasium te Weenen benoemd. Dit in onder het ressort van het ministerie van onderwijs het eerste geval, waarbij de bepaling der grondwet van 21 Dec. '67, volgens welke alle burgers zonder onderscheid van geloofsbelijdenis tot staats ambtenaren kunnen benoemd wordenis toegepast. Alleen te Weenen is, door slechts 38 firma's en vereeni gingen, reeds voor meer dan 4 miljoen 11. geteekend voor het waarborgfonds van 3 miljoen voor de aldaar in 1873 te hou den wereld-tentoonstelling. De minister voor de landsverdediging, bn. v. Widmann, wiens benoeming tot zooveel opspraak en ergernis aanleiding heeft gegevenheeft zijn ontslag gevraagd en verkregen. Den 20 zijn in de plattelands-districten van Beneden-Oos tenrijk de verkiezingen voor een nieuwen Landdag reeds ge schied; er werden 18 liberale en 3 clerikale candidaten verkozen. De struikrooverijen in het zuiden nemen toe; in Calabrie hebben weder verscheidene stoute aanrandingen plaats gehad. Kamer van Afgevaardigden. Den "18 is ten aanzien van al de ter zake der regeeringsvoordrachten tot regeling der financiën voorgestelde motion van orde en ten aanzien van alle ingediende tegenvoorstellen, overeenkomstig de con clusie der commissietot de orde van den dag overgegaan en de beraadslaging over art. 1 der regeeringsvoordracht aangevangen. De beiersclie pater llótzel heeft te Rome zijn boek //Is Böllinger een ketter?" herroepen en is vervolgens door den Paus in eene bijzondere audiëntie ontvangen. Pater Theiner, geheim-archivaris van het Vaticaan, schrij ver van het aan de jezuieten onaangename //Leven van Cle mens XIV' is uit zijne betrekking ontslagen, wegens het mededeelen aan de duit.sche prelaten van stukken uit het pau selijk archief, die aan het streven der onteilbaarheidsmannen zeer ongelegen kwamen. Den i 6 is de beraadslaging aangevangen over het gewich tige vierde hoofdstuk van het schema der onfeilbaarheid, waarvoor zich 74 sprekers hadden laten inschrijven (sedert nog met 32 vermeerderd); de 2 eerste waren de aartsbisschop van Besanjon en van Weenende kardinalen Mathieu en Rauscher. Den 17 is de Paus het 25,te jaar van zijn pontificaat in getreden. In zijne toespraak tot de bisschoppen zeide Z. H. bij die gelegenheid: „Gij zijt de schildwachtendoor God gesteld om voor het heil des volks te waken. Maar onder die schildwachten ik zeg liet met droefheid zijn er, die het gewicht van hunnen plicht zoo ver vergeten, dat zij de titelswaarmede de Kerk hen begiftigdeversmadenom die der eeuw te voeren en even als deze te leven." De carlistische pretendent, de hertog v. Madrid, heeft den 8 weder een manifest aan zijne partij uitgevaardigdwaarin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1