1870. Tweeenzeventigste J aargang. No. 32. ZONDAG AUGUSTUS. #ffictccl (Bcbcclte. Dc jUkinaarschc kennis begint 34 August lus 1890. Aan de Kiezers in liet district Alkmaar. ©iWcficlijfiscftc Sctuchtcu. II el gi e. Pruisen. Oostciir(jk-IIoiigarf)c. Italic. Kerkelijke Slaat. Spanje. Frankrjjk. (•ro<)Mlriüanjp en Ierland. ALKMAABSCHE CO U R A N T. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,G&franco per post f ©,8 0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ITERM'. COSTEli Sz ZOON. De Advertcntiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nominer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. iï V-j-tar1 De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter ken nis, dat bij hem ontvangen zijn van P 10. P.N.K. 5 en van eene Weduwe, die volgens de wet vrij is van inkwar tiering, op hoop van navolging, 10; dat deze gelden door hem zijn gestort in handen ecuer commissie bestaande uit de Ileeren Ds. 11. F. IF. Grottendieck G. J. van Leeuwen en H. P. Ibinlc Meienbrink. Genoemde commissie heeft zieh welwillend bereid verklaard deze gelden met die nog nader aan haar of aan den ondergeteekende worden ingezonden ten meeste nutte aantewenden ten behoeve der vrouwen en kinderen van de Miliciensdie van hier naar hunne militaire standplaatsen zijn vertrokken. Alkmaar11e Burgemeester voornoemd 5 Aug. 1870. A. MACLAINE PONT. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 8 tot Zaterdag 13 Augustus e.k., van 's voormiddags 10 tot. 's na middags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, t.cr lezing zullen liggen: 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlandenbehelzende de staten van in-, uit- en doorgevoerde voornaamste han delsartikelen gedurende de maand Mei 1870. 2. Verzameling van consulaire en andere berigten en verslagen over nijverheidhandel en scheepvaart, 1870 I, 1 en 2. 3. Verslag van den toestand der provincie Noord-lloliand over het jaar 1869. 4. Tweede supplement op het internationaal seinboek. Be Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd. Alkmaar, F. M. AGHINA, Voorzitter. 5 Augustus 1870. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van policie het navolgende gevondenealseen sleutel, een jonge zwaan. Bij de verkiezing in het vorige jaar werd in dit district tot lid van de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal gekozen de heer W. J. Knoop, Luitenant-Generaal in actieve dienst. De gekozene nam die benoeming aan, aanvaardde het lid maatschap der Kamer, en kwam daardoor van rechtswege op non-activiteit. Bij brief van 18 Juli 1.1. deelde echter de Generaal Knoop aan dc Tweede Kamer mede, dat hij een actieve betrekking bij het leger had aangenomen, in te gaan met den 22»tóI> Juli, en daardoor met dien dag ophield lid van de Tweede Kamer te zijn. De heer KNoor zelf bracht dit besluit ter kennisse van dc kiezers, met dankzegging voor het hem geschonken vertrouwen. Op den 1 fri™ Augustus werd de verkiezing van een lid der Tweede Kamer tot ver vulling van deze vacature bepaald, en den 4 Augustus hield de Centrale Kiesvereeniging in dit district een vergadering te Schagen tot het kiezen van een candidaat. Er waren in die vergadering 51 kiezers uit verschillende streken van het district tegenwoordig, verschillende candidateu werden genoemd, maar met vijftig stemmen (één biljet was van onwaarde) werd in de plaats van den heer W. J. Knoop gekozen de heer W. J. Knoop. Waarschijnlijk zal die keuze velen verrassen, omdat zij meenden dat de heer Knoop niet gekozen kon worden. Maar als het vast staat dat die keuze mogelijk waszal het zeker niemand bevreemden, dat de Centrale Kiesvereeniging eenstemmig op nieuw den wakkeren Generaal tot haren can didaat verkoos. Integendeel zal ieder begrijpen, dat aan geen anderen candidaat meer gedacht werd. De werkelijke dienst is onvereenigbaar met het lidmaat schap der Tweede Kamer. Daarom is volgens art. 91 der Grondwet, een krijgsman in werkelijke dienst, het lidmaat schap der Kamer aanvaardende, gedurende dat lidmaatschap van rechtswege op non-activiteit. Om weer in actieve dienst te kunnen treden, moet hij ophouden lid van de Kamer te zijn. Maar dat belet de kiezers niet hem weer tot volksvertegen woordiger te benoemen, en niets verhindert den Generaal Knoop, terwijl hij in actieve dienst iszijn benoeming aan te nemen. Alleen kan hij, zoolang hij in actieve dienst blijft, geen zitting nemen, na onderzoek van zijn geloofsbrieven door het aileggen van den voorgeschreven eed het lidmaat schap der Kamer niet aanvaarden. De werkelijke dienst is geen beletsel voor de benoembaarheiddc verkiezing is volkomen geldigmaar de verkozene moet wachten met plaats te nemen onder de volksvertegenwoordigers, tot het oogen- blik waarop zijn tegenwoordigheid in het leger niet meer noodig is. De Generaal Knoop moest bedanken om als bevelvoerend legerhoofd het vaderland te kunnen dienen, maar is weer verkiesbaar. Dit was voor de Centrale Kiesvereeniging genoeg om hare keuze te beslissen. Het bestuur dier ver- eeniging vertrouwt, dat het ook voor u, Kiezers in het dis trict Alkmaar! voldoende zal zijn, om met beteekenisvolle meerderheid het zegel te drukken op uwe keuze van het vorige jaar. Yoor een jaar hebt gij hem uw vertrouwen geschonken, en hij heeft zich dat vertrouwen waardig gemaakt. Rond en open was zijn taal; vol liefde voor zijn land en zijn volk, schroomde hij niet dat volk ook op zijn gebreken te wijzen en het op te wekken en wakker te schudden uit zorgeloosheid, traagheid en slaap. Hij toonde inderdaad de man te zijn, dien gij u in hem hadt voorgesteld. Zult gij het duldendat thans een ander, een man van tegenovergestelde beginselen, een tegenstander op staatkundig gebied misschien zijne plaats gaat innemen Dat zou een schande zijn voor ukiezers, die hem in het vorige jaar uwe stem hebt gegeven. Het zou bewijzen dat het u aan vastheid van overtuiging ontbrakdat gij geen eigen meening hadt, en het slachtoffer waart geweest van een of anderen behendigen leider. Het zou bewijzen dat dit district een windvaan gelijktdie van richting veran dert al naar de wind uit dezen of uit genen hoek waait. Draagt zorg, dat dit niet van ons gezegd kunne worden. Toont dat gij mannen van karakter zijt. Uwe eer, de eer van het district is er mee gemoeid. Nederlanders! Gij zijt geroepen uw burgerplicht te ver vullen terwijl in de verte dc donder van den krijg zich doet hooren, terwijl ons eigen volk zich gewapend heeft om onze onschendbaarheid, onze nationale onafhankelijkheid zoo noodig met alle krachten te verdedigen. Doet het met kalmte en vastberadenheid. Niemand blijve thans wegwaar hij een stem heeft uit te brengen voor een vertegenwoordiger des volks, die geroepen is zich te doen hooren waar het ons aller belangen geldt. De Generaal Knoop heeft de vergaderzaal verlaten, toen hij begreep zijn land beter elders te kunnen dienen hij heeft, het bevelhebberschap aanvaard over een gedeelte van het leger, dat gereed staat onze onzijdigheid des noods met kracht van wapenen te doen eerbiedigen. Dat was braaf gehandeld, zegt gij. Welnu, toont dat gij die handelwijze weet te waardeeren. Stelt hem in staatals het gevaar ge weken en de vrede in Europa hersteld iszijn oude plaats te hernemendie hij in 's lands belang verliet Schandelijke geheime onderhandelingen tusschen de staats lieden onzer machtige naburen zijn thans aan het licht gekomen, waarin gehandeld en gesckacherd werd met landen en volken als met een koopwaar, waarbij ook de naam van ons vaderland schijnt genoemd. Nooit hebt gij het waarschijnlijk zoo gevoeld als thans, Nederlandsche Kiezers! hoe lief u onze onafhan kelijkheid is, hoe goed het is te wonen in ecu landwelks zonen niet ter slachtbank worden geroepen ter voldoening aan de eerzucht of de baatzuchtige kansberekening van vorsten en staatslieden, of ten gevolge van verwikkelingen door hunnen oneerlijken handel ontstaan, maar alleen de wapenen opvatten om onze eigene vrijheid te verdedigen. Als na het einde van dezen oorlog de zaak onzer verdediging ernstiger dan ooit ter sprake zal komen, wat wel niet uitblijven kanzoudt gij dan den Generaal Knoop niet in de Kamer wenschen om aan de beraadslaging deel te nemen Herinnert u, hoe hij steeds ijverde voor degelijke, voldoende verdedigingsmiddelen, zonder weelde, zonder nuttelooze uitgaven en daarbij steeds er op bedacht washoe die zoo wenschelijke zaak zou zijn tot stand te brengen met den minsten druk voor het volk, met de dienstplichtigen zoo weinig mogelijk aan hun gewone werk te onttrekken, zoo min mogelijk van hunne woonplaats te verwijderen. Zoudt gij niet begeeren dien Generaal in de Kamer te hebben, verrijkt met de ondervinding, die hij in deze dagen opdoet omtrent al wat nog gebrekkig, onvol doende, ondoelmatig is? Welnu, stelt hem dan in de ge legenheid terstond na het herstel van den vrede weer zit ting te nemen. Misschien zal de tegenwoordige oorlog langer duren dan wij vermoedenmisschien keert de rust in Europa niet zoo spoedig terugen waarschijnlijk zal de Kamer vergaderen zonder dat dc heer Knoop zitting kan nemen. Maar is dit een zoo groot kwaad Belangrijke zaken zullen er toch niet behandeld worden. Immers de Eerste Kamer stelde reeds de behandeling van het wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf uiten de Tweede weigerde de regee- ringsvoorstellen omtrent de inkomsten-belasting in overwe ging te nemen. Daarvoor wil men kalmer tijden afwachten. Maar als het gebeurde -- wat God verhoede! dat de Generaal Knoop langer in actieve dienst moest blijven, dan met het oog op zijn ledigstaande plaats in de Tweede Ka mer in liet. algemeen belang wcnschelijk was, verdenkt gij hemdat hij het hem door u geschonken mandaat een dag langer zou behouden? Gelooft gij niet, dat hij u onverwijld zou nitnoodigen een ander te kiezen Zoo gij zijn vader landsliefde zoo weinig vertrouwthad ieder van u hem in het vorige jaar zijn stem moeten onthouden. Omdat de Ge neraal ook in dit opzicht ons aller vertrouwen verdient bevelen wij zijne herkiezing u met volle overtuiging en ern- stigen nadruk aan. Het bestuur der Centrale Kiesvereeniging Wvan der KAAY, te Alkmaar, Voorzitter. K. BREEBAART, te Winkel. S. KEIJZER Sz., op Texel. JL. T. GRONEMAN te Wieringerwaard. C. van YEENte Helder. Pil. HULST, te Zuid-Scharwoude. A. T. van AKENte Alkmaar. J. C. de LEEUW, te Anna-Paulowna, Secret. De Koning en de Koningin hebben 25000, de graaf en de gravin t\ Vlaanderen 10000 fr. geschonken ten behoeve der hulpbehoevende betrekkingen van opgeroepen miliciens. De russische Grootvorst IVladimir heeft Brussel verlaten zich naar Duitschland begevende. In den avond van den 28 zijn te Gent 3000 personen bij fakkellichtdoor de straten getrokkenonder het zingen der Braban9onne en het geroep van: //weg met het clerikale bewind Leve de liberalen Leve de vrijheid Den 31 is msgr. Bechamps, na eene afwezigheid van 9 maanden, te Mechelen teruggekomen, en aldaar feestelijk en met. groote hartelijkheid ontvangen. Bij de verkiezingen voor den Senaat en de Kamer, op 2 Aug., is de zege aan de clerikalen verbleven. De liberalen bleven meester te BrusselLuik VerviersDoornikNi- velles en Bergen de clerikalen te AntwerpenGentBrugge en elders. Te Antwerpen, waar ook de heer de Laet'als Vertegenwoordiger herkozen werd, hadden de clerikalen eene meerderheid van 900 a 1000 stemmen. De oud-minis ters Frère-Orban Pirmez en Bara zijn herkozen. De ver houding der partijen is alsnu geworden: in den Senaat 34 clerikalen tegen 28 liberalen, en in de Kamer 74 clerikalen tegen 50 liberalen. Deze uitslag heeft 's avonds tot wanor delijkheden te Gent en te Brussel aanleiding gegevente Gent werden van het bisschoppelijk paleis te Brussel van het j ezuiten-collegie en in beide steden van verschillende geestelijke gebouwen de glazen ingeworpen en in laatstge noemde stad is een ketelmuziek gebracht aan den clerikalen candidaat Bochart. Te Gent hebben de gensdarmen op de bedreigde punten gebivakkeerd en zijn troepen tot. handha ving der orde aangekomen. Te Antwerpen hebben p.m. 1000 personen voor het gouvernements-hötel de kreet van //leve de gouverneuraangeheven. De heer Pycke kwam buiten en vermaande de menigte, zich aan de uitspraak der stem bus te onderwerpen. Dit. deed eene goede uitwerking, maar later hebben weder vijandige demonstration voor het huis des burgemeesters en op andere punten plaats gehad, gelijk den volgenden avond voor het locaal van het catholieke comité en voor de woning van den heer de Laet. Ook te Arlon zijn den 2 ongeregeldheden voorgevallen en door de policie en de gendarmerie bedwongen. De heer Tack is op zijn verzoek ontslagen als minister van financiën en vervangen door den heer Jacobs, met tijde lijke opdracht der portefeuille van openbare werken aan den minister d'Anethan. De Grootvorst IVladimir is den 30 te Berlijn aangekomen, waar hij zijnen intrek heeft genomen in het hotel der rus sische ambassade. OOSTENRIJK. l)e bekende kapelmeester Joseph Strausz is den 22 Juli te Wecnen, op 43jarigen leeftijd, overleden. De officiëele tViener-Zeitung van 30 Juli meldt, dat de regeering, ten gevolge van de onfeilbaarheidsvcrklaring, besloten heeft, het concordaatsverdrag met den pauselijken Stool buiten werking te stellen; dat de Rijks-kanselier stappen gedaan heeft om de formeele opheffing te Rome aantekondigen, en dat de Keizer bij eigenhandig schrijven den minister van eeredienst heeft opgedragen, de daarvoor noodige wetsontwerpen voor- tebereiden. Den 31 bevatte het regeeringsblad keiz. besluiten: tot ontbinding van den boheemschen Landdag en verkiezing van een nieuwen; tot bijeenroeping, wegens den emstigen toestand van Europa, van dien Landdag tegen 27 Aug., van dien van Triest tegen 2 Aug., en van dc overige Landdagen tegen 20 Aug., alsmede van den Rijksdag tegen 5 Sept. Door de verkiezingen in Boheme wil men de bevolking gelegenheid geven, haar volledig aantal Afgevaardigden naar den Rijks raad te zenden, waardoor het tot stand komen eener ver effening der binnenlandsche geschillen in de hand zou worden gewerkt. HONGARIJE. De bisschop Stroszmayer is op zijne te rugreis uit Rome naar zijne diocese overal met groote geest drift ontvangen. Te Sissek o.a. had zich eene talrijke volks menigte aan de station verzameld en is de rit van den bis schop naar het hotel een ware triumftocht geweest. Senaat. Den 4 hebben do ministers Visconti en Lanza in antwoord op eene interpellatie van den heer Scialoja en op de opmerkingen van den heer Cialdinio.a. gezegd: //De staatkunde van Italië zal zijneene waakzame onzijdigheid in het oog te houden. Frankrijk is, ten opzichte van Rome, uit eigene beweging tot eerbiediging der September-conventie teruggekeerd. Italië treedt tot dat besluit toe. Daar een vraagstuk van zedelijkheidgelijk het romeinsche niet door ^3 geweld kan worden opgelostzal de regeering niet dulden dat iemand haar het initiatief tot oplossing dier kwestie ont- neme. De regeering heeft er nimmer aan gedacht pm het leger te desorganiseerenen het is dan ook thans op een beteren voet dan ooit te voren geregeld. Het gouvernement zal de wetten doen eerbiedigen en met dulden dat zijn han delend optreden door dc daden van bijzondere personen worde vervangen." De heer Scialoja heeft gezegd, door deze mede- deelingen bevredigd te zijn, en op zijn voorstel is de Senaat acte nemende van de verklaringen der regeeringovergegaan tot de orde van den dag. Kamer der Afgevaardigden. De Afgevaardigde la- porta heeft den 1 Aug. aangedrongen op de opzegging der September-conventie. De president-minister antwoorddedat zoodanige politiek de gewenschte ontruiming van het pause lijk gebied tegenhouden en van weinig waardigheid getuigen zoudaar men op die wijze het oorlogvoerende Frankrijk moeilijkheden berokkenen zou. Het gouvernement zou de belangen en de eer des lands weten te beschermen en bewe gingen indien die ontstonden dadelijk onderdrukken. Dc Kamer, acte nemende van deze verklaringenis tot de orde van den dag overgegaan en heeft vervolgens het supplemen tair crediet van 16 miljoen, ten behoeve van de handhaving van Italie's neutraliteit, en de overeenkomsten met de spoor wegmaatschappijen aangegaan goedgekeurd. De gen. Bumont heeft bevel ontvangen om de fransche troepen te Civita-Vecchia samen te trekken, ten einde voor de inscheping gereed te zijn. V Univers verzekert, dat van dc 6 kardinalen, die op 18 Juli de openbare zitting van het concilie niet hebben bijge woond, de aartsbisschoppen Rauscher, Schwarzenberg c.\i Mathieu zich na den afloop der vergadering naar den Paus hebben begeven, om hunne adhsesie aan het afgekondigde dogma te schenken. De beide andere afwezigen waren ziek en voor standers van het leerstuk. Msgr. de Merode is insgelijks tot onderwerping gekomen. Dc bisschop van Cajuzzo, msgr. Riccio, een der 2 prela ten, die in de vierde openbare zitting van het concilie met non placet gestemd hebbenschrijft aan de Unild Caltolica dat hij zichmet dezelfde oprechtheid en onderwerping waar mede hij afkeurend gestemd heeftdadelijk na de bekrachti ging der constitutie door den Paus, aan diens voeten ge worpen van ganscher harte credo gezegd en met het te Beum der Vaderen ingestemd heeft, Gode dankende en belovende om de onfeilbaarheid der opvolgers van den H. Petrus, des noods ten koste van zijn leven, te zullen verdedigen. De minister van binn. zaken Rivero heeft aangedrongen op eene definitieve constituëering des landstot voorkoming van het gevaarvan bij het einde van den tcgenwoordigen oorlog aan den wil van den overwinnaar onderworpen te worden; de bestrijding zijner zienswijze door de ministers Prim en Sagasta heeft hem genoopt zijn ontslag intedienen, en zijne democratische ambtgenooten Mor et (koloniën) en Echegaray (openbare werken) hebben verklaard met hem te staan of te vallen. De Regent is uit La Granja gekomen om over deze kwestie cn over een door verscheidene unionis tische en progressistische Afgevaardigden gedaan voorstel tot bijeeuroeping der Cortes te beraadslagen. De parijsche bladen deelen een telegram uit Rome mede meldende dat de fransche regeering aan den H. Stoel heeft doen weten, dat zij zich genoodzaakt zou zien eerlang het bezettingleger uit Rome huiswaarts te ontbieden, omdat de omstandigheden vorderdendat zij over hare gansche krijgs macht kon beschikkentevens had zijuit kracht der Sep- tember-overeenkomstde zorg voor de eerbiediging van het pauselijk grondgebied den Koning van Italië opgedragen. De leden der chineesche ambassade hebben den minister van buit. zaken de hoop te kennen gegeven, dat de zending van een chineeschen gezant, tot het geven van voldoening wegens den moord te Tientsinde fransche regeering zal nopen tot het hervatten der onderhandelingen, in afwachting waarvan zij naar Spanje vertrekken om spoedig naar Parijs terug te keeren. De luit.-kolonel de Charente, bevelhebber van het legioen van Antibesheeft een brief aan de fransche dagbladen gericht, waarin hij dringend om het zenden van versterkingen vraagt, ter beveiliging van den H. Stoel. Marseille is door een onderzeeschen telegraafkabel met Bona verbonden, zoodat weder eene rechtstreeksche gemeen schap tusschen Frankrijk en Algiers bestaat. Engeland. In eene kolenmijn nabij Swansea heeft den 23 eene ontploffing plaats gehad, waardoor 19 mannen en knapen omgekomen en 4 andere ernstig gewond zijn. Den 30 is op het raadhuis te Londen het eere-burgerschap der City plechtig aan den burggraaf de Lesseps„ter erken ning van zijne verdiensten omtrent den aanleg van het ka naal van Suez," aangeboden. IIoogerhuis. Den 22 is de wet op het lager onderwijs voor de eerste en den 25 voor dc tweede maal gelezen. Zij vond vrij algemeen bijval, doch de hertog Richmond heeft aangekondigddat hij in comité een amendement zal voor stellen op de bepaling, dat de leden der plaatselijke school- commissiën met geheime stemming zullen verkozen worden. Den 29 zijn in comité de artikelen der wet op het lager onderwijszonder belangrijke wijzigingen, goedgekeurd. Up voorstel van den hertog v. Richmond is echter, met 72 tegen 53 st., een amendement aangenomeninhoudendedat de leden der plaatselijke schoolcommissiën niet overal, maar al leen te Londendoor middel van geheime stemming verko zen zullen worden. Lagerhuis. Den 21 is weder beraadslaagd over de door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1