Tweeenzeventigste J aargang 1870. No. 34. ZONDAG 21 A ÜGÜS T IJ S. Een verkiezing onder de wapenen. ÜBtclriclijfcschc ijcrichtca. Ilelgie. Pruisen. OoslOiH'ijk-ïaoiigarOc. Slalie. Kerkelijk» Staat. Spanje. Frankrijk. f^root BSi'itlanjc en Ierland. Werrciiigde JStaten. ESinncnland. NT. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,GS, franco per post f 0,8 O, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. -Vü^ 4S.ÏA De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Hij cleze Courant behoort een Bijblad. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDHOLLAND bgmgt ter kennis van belanghebbenden, dat de brug bij de Texelsche barrière te Alkmaar, gelegen in den Rijks grooten weg naar het Nieuwediep, te beginnen met Vrijdag "i9 Augustus eerstkomende, weder voor het publiek verkeer zal zijn OPENGESTELD. HaarlemDe Commissaris des Konings voornoemd, 17 Augustus 1870. RÖELL. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 21 Augustus 1870, des mid dags ten 12 uur. Namens den Voorzitter ran den Raad NUHOUT van dhr VEEN Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de maand Mei 1870. Van het Hulpkantoor te Wogmm verzonden geweest naar; Noord- AmerikaK. KOR VER. Michigan. Van het Hulpkantoor te Spanbroek: Duitschland: H. II. BROKIIAUS, Hanenberg. Engeland: I. MASON, Leieester. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van politie liet navolgende gevondene: een staartriem van een paardentuig een witte zwaan, een sleuteltje, een. zak inhoudende een ijzeren pan en een] kaasje. Bij de stemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 16 Augustus 1.'.., werden in't geheel uit gebracht 177'I stemmen- Van onwaarde werden verklaard 11 billetten. Het aantal geldige stemmen bedroeg alzoo 1760. Bij gevolg was de volstrekte meerderheid 881. De beide candidal en ontvingen elk 878 stemmen. Vier stemmen wer den op andere personen uitgebracht. Er was dus geen meer derheid, en op den daartoe aangewezen dag, Dinsdag 30 Augustus, moet de herstemming plaats hebben. Die stemming is in verschillende opzichten merkwaardig. Allereerst trekt de aandacht het groot getal kiezers dat van de stembus wegbleef. In het vorige jaar, bij een stemming tusschcn dezelfde candidaten, kwamen van de 3052 kiezers 2333 op, alzoo 562 meer dan thans. In 186S werden bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kamerbij de eerste stem ming 2065, en bij de herstemming 2196 geldige stemmen uit gebracht. In 1866 bedroeg dit getal 2256. Waarom werd nu in de laatste stemming zooveel minder belang gesteld dan in die van de vorige jaren? Waarom was de opkomst zooveel llauwer Het antwoord schijnt voor de hand te liggenmaar is desniettemin alles behalve bevredigend. De vreeselijke oor- lo°- die tusschen twee machtige volken in onze nabijheid woedt, houdt al onze aandacht bezig. De pijnlijke gedachte aan dien bloedigen strijd vervolgt ons overal, dag en nacht, en doet ons minder belang stellen in andere zaken. Verklaarbaar mag dit verschijnsel zijn, onverschoonbaar if het zeker. Het is een blijk van zwakheid, van wankelmoe digheid, van onrust. Mag men Aan in bange tijden zijn plicht verzuimen? Moest niet veeleer de ernst van het ogenblik een hoogcr plichtbesef doen ontwaken? Een manlijk voFk mag, ja, met weemoed zijn vervuld over zooveel jam mer, het° mag zich het hart beklemd gevoelen en overstelpt van' deernis met al dat naamloos lijden en die gruwelijke verwoesting, maar het zal wakker zijn, opgewekt uit den slaap der zorgeloosheid, uit den dommel der vadsigheid. Het zal op zijn post niet ontbrekenhet werk waartoe het geroepen wordt niet veronachtzamen. Het volksleven zal zich ónder zulke omstandigheden bij een kloeke natie krachtig openbarenen elke uiting daarvan zal sterker zijn dan ge woonlijk. Elk burger zal zijn betrekking tot den staat le vendiger gevoelenduidelijker inzien dat hij een deel is van het groote geheel, zijn burgerschap beter begrijpen. Onder de werkzaamheden waartoe de Nedcrlandsche staatsburger geroepen is, staat bet kiezen van zijn vertegenwoordigers bovenaan. Hebben de kiezers in liet district^ Alkmaar in deze ernstige tijden teekenen van leven gegeven? Er zijn slechts 1751 stemmen uitgebracht. De stemming beeft plaats gehad tusschen dezelfde candi daten als in het vorige jaar. Bijzondere omstandigheden gaven aanleiding tot een vacature. Den generaal Knoop werd een commando bij het leger opgedragen. Hij nam die betrekking aan, trad in actieve dienst, en moest daarom voor het lid maatschap van de Kamer bedanken. Dit eischt de wet. En werd het niet uitdrukkelijk in de wet bepaald, wie zou er tegen hebben dat een volksvertegenwoordiger in 's lands be lang zich tijdelijk verwijdert, dat hij uit vaderlandsliefde zich terstond beschikbaar stelt voor de verdediging des lands, en nogtans lid van de Kamer biijftom zijn plaats te hernemen als° bet gevaar geweken is? Nog eens: wie zou daar iets tegen hebben? Een lid van de Kamer, die te gelijk in eeni- gerlei burgerlijke betrekking den staat dient, en daar door tijdelijk verhinderd wordt de zittingen bij te wonen, blijft lid van de Kamer, en herneemt bij zijn terugkomst een voudig zijn plaats. Bij militairen alleen is dit anders. De wet eischt dat zij bedanken, wanneer zij in actieve dienst willen treden; maar de wet belet niet hun onmiddellijke her kiezing. En zoo kwam men zeer geleidelijk tot bet plan, den generaal Knoop weer tot candidaat te stellen. Het vond ingang op de vergadering der Centrale Kiesvereeniging, en 50 stemmen van de 51 leden die tegenwoordig waren verklaarden zich er voor. De conservatieve bladen bestreden dit denkbeeld met die soort van gehuichelde verontwaardiging, die steeds het kenmerk is van gebrek aan goede gronden en redelijk betoog. Het Dagblad was wel zoo goeddeze handeling niet te willen «qualillceren zooals zij eigenlijk zou verdienen."«Ieder eerlijk man zal weten beweerde bet wat hij van zulk een partijlist te denken hebbe." «De nationale waardigheid wordt grievend mis kend." «Lakenswaardig gedrag der radicalen," «onedele handigheid," «een kiestak! iek welke wij niet aarzelen een schande voor ons land te heeten,"ziedaar de uitdrukkin gen waarvan het Dagblad zicli bediendede lage scheld woorden die het de Centrale Kiesvereeniging naar het hoofd wierp. En waarom dat alles Omdat die vereeniging een candidaat voortsteldedie wanneer hij gekozen werdniet dadelijk zitting zou kunuen nemen. Heeft de kiesvereeniging dit dan niet aan de kiezers meê- gedeeld Ongetwijfeld. Zij heeft hen van alles behoorlijk ingelicht. Zij heeft gezegd De generaal Knoop werd in het vorige jaar voor vier jaren gekozen. Om het land te kunnen dienen, moet hij bedanken. Uit vaderlandsliefde gelijk de heer van Eoreest zegt verlaat hij de Kamer. Hij is echter terstond herkiesbaar, en daarom, kiezers, brengt hulde aan den wakkeren Generaal, die zijn mandaatnederlegdeom in deze bange tijden zijn land te dienen; geeft hem dat man daat terstond terug, opdat hij, zoodra de tijdsomstandigheden het vergunnen, op zijne plaats in de Kamer terugkeere, waartoe hij voor den tijd van vier jaren werd verkozen. Laat ons allen neen, niet allen, want wij weten te goed dat velen te zeer door vooroordeel verblind zijn om zelfs in dezen tijd tot zulk een daad vin vaderlandsliefde in staat te we zen maar laat ons met groote meerderheid bij de stembus den lieer Knoop toeroepen: Braaf, Generaal! Zóó behoort het. Mannen die de daad bij het woord voegendat zijn de mannen die wij noodig hebben dat zijn onze mannen. Dat was goed gehandeld dat ge uw ouden degen weer hebt aangegordtoen de Koning u riep ten dienste des lands. De man des Konings zijt ge, maar ook onze man, ook de man des volks. Generaal en Volksvertegenwoordiger dat is het kenmerk van een waarlijk nationaal legerhoofd dat. is een echt. Nederlandsch denkbeeld, waardig opgevat en in toepassing gebracht te worden in Nederlandwaar het leger nooit van den burger mag vervreemdenwaar beide door nauwe banden vereenigd behooren te blijven. Den Generaaldie den bevelhebbersstaf in de hand draagt als blijk van liet vertrouwen des Konings een mandaat als volksvertegenwoordiger in den zak te geven als blijk van het vertrouwen der natiedat was het denkbeeld der Centrale Kiesvereeniging, en het was een schoon denkbeeld, wel waardig om door de overgroote meerderheid begrepen en toegejuicht te worden, wel waardig om juist tegenwoordig ten aanzien van landgenoot en vreemdeling te schitteren als een krachtig toeken van den geest des volks, als een getui genis hoe zeer ons onze verdediging ter harte gaat, als een verzet tegen alle lauwheid waar het de handhaving geldt onzer onafhankelijkheid. En zulk een denkbeeld wordt een partijlist, een onedele handeling, een schande voor ons land genoemd! De Generaal, wien buiten zijn voorkennis na tuurlijk, want zulke dingen spreekt men niet met elkander af wien buiten zijn voorkennis deze candidatunr als een openbaar volksgetuigenis voor een krachtige handhaving onzer onzijdigheid werd aangeboden, wordt in een twijfelachtig daglicht geplaatst, en men vraagt openlijk, of zijn eer hein niet verbiedt de lijdelijke medeplichtige te zijn van zulk een knoeierij Schande over liet blad dat aldus onze verkie zingen vergiftigt, maar ook schande over de mannen in wier dienst dat blad staat, schande over de partij die het steunt. En zoo spreken de bladen, die in huichelachtige zoetsap pigheid den kiezers toeroepenonthoudt u toch van politieken hartstoohivrede, vrede, eendracht in deze dagenlaat het een waardige verkiezing zijnalles nadat zij reeds vooraf zoo vrij waren geweest te kennen te gevendat do kiezers deze keer aan niemand anders hunne stem behoorden te geven dan aan een conservatief. Thans geen politieke strijdde politieke richting van den candidaat komt onder de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet allereerst en allermeest in aanmerking. Zoo spreken de conservatieve bladen. Welnu, als gij er zoo over denkt, waarom dan niet juist ouder de tegenwoordige tijdsomstan digheden, juist om te toonen hoe.u 's lands verdediging ter harte gaatmet algemeene stemmen den man herkozen die altijd voor een voldoende verdediging heeft geijverddie thans uit vaderlandsliefde de Kamer verliet? Waarom hem niet in staat gesteldwanneer de omstandigheden het ver oorloventerstond in de Kamer terug te keeren Omdat hij waarschijnlijk nog een week of wat in actieve dienst zal blijven, en dus verhinderd zal zijn eenigc zittingen bij te wonen? Dat voorwendsel is belachelijk. Neen, iets van zoo onder geschikt belang kan niet iu aanmerking komen tegenover de groote bcteekenis, die de verkiezing van den Generaal Knoop met groote meerderheid van stemmen hebben zou. 't Is reeds gezegden het wordt hier herhaaldals uw candidaat door ongesteldheid of afwezigheid verhinderd werd gedurende een week of wat de zittingen bij te wonen, zoudt gij er niet aan denken hem daarom uwe stem te onthouden. Gij conservatievenwilt van den nood des lands gebruik maken om weer een conservatief meer in de Kamer te krijgen. Daarom hebt gij voor bet tijdelijk lidmaatschap van den heer van Eoreest veel meer geijverd, dan zulk een plaatsvervangerschap zou verdienen. Daarom hebt gij gesproken van een edele wraakn eming over uwe nederlaag van liet vorige jaar. En gij verklaart tevens van deze verkiezing geen politieken strijd te willen maken! Daarom is dan ook de lieer van Eoreest slechts ten halve met u mee gegaan. Hij schreef u: «In deze ernstige oogen- blikken komt het er niet vooral op aan om de conservatieve pari ij tijdelijk met een enkel lid te versterken, maar om alles te vermijden wat tweedracht zou kunnen zaaien" enz. «De verkiezing die thans in het district Alkmaar noodzakelijk geworden is, behoort in mijne oogen een geheel exceptioneel karakter te hebben." Hij verklaarde dat het hem tegen de borst zou sluiten «om hot. terugkeeren in de Kamer onmogelijk te maken aan een mandie haar uit vaderlandsliefde verlaten Niet vooral. Toch wel een beetje? Toch wel eenigszins? heeft." Met zulke beschouwingen zal wel ieder rechtschapen man zich kunnen vereenigen. Op grond van die beschouwingen maakte de heer van Eoreest zijn voornemen bekend om, mocht hij gekozen wordenziin mandaat weder neder te leggen, zoodra de omstandigheden den generaal Knoop zullen veroorloven om de actieve dienst te verlaten en zijn zetel weder in de Kamer te komen innemen." Het zij echter gevraagdhad de slotsom zijner beschouwingen niet an ders moeten zijn? bij voorbeeld: nu de Generaal Knoop, voor vier jaren gekozen werden dus onder gewone om standigheden ook vier jaren lid van de Kamer zou gebleven zijn, haar uit vaderlandsliefde heeft verlaten, wil ik niet medewerken om van deze gelegenheid gebruik te maken tot tijdelijke versterking van de conservatieve partij met een enkel lid; deze verkiezing mag geen partijstrijd worden; dat zou zij wordeu door mijne candidatuur, want ik stond vroeger tegenover den heer Knoop; er moet door dezeexcept.ioneele verkiezing geen verandering gebracht worden in de onderlinge verhouding der partijen en daarom kan ik thans geen candi daat zijn. Maar er is nog iets anders. De heer van Eoreest heeft zijn voornemen te kennen gegeven omzoo hij gekozen wordt, zijn mandaat weder neder te leggen, zoodra de om standigheden den Generaal Knoop zullen veroorloven om de actieve dienst te verlaten en zijn zetel weder in de Kamer te komen innemen. Dat vind ik nu zoo mooi schreef daarop de Nieuwe Rotterdamsche Courant in een oogenblik van beginselloosheid dat men den heer van Eoreest nu maar met algemeene stemmen benoemenen tijdelijk in plaats van den Generaal Knoop naar de Kamer moest zen den. Het Dagblad was aangedaan over zooveel goede trouw bij een tegenstander. Ondertusschen bleek er een groot ver schil te bestaan tusschen de uitlegging die de Nieuwe Roti. Gt., en die het Dagblad aan de woorden van den heer van Foreest gaf. Als de heer van Eoreest met dit voorbe houd gekozen wordt zeide de N. R. Ct. bedankt hij zoodra de Generaal Knoop weer in de Kamer kan terugkee ren. en stelt zich natuurlijk tegenover deze geen candidaat, Neen zegt het Dagblad -zoo is het niet bedoeld; de heer van Eoreest wil den Generaal Knoop later wel weer een kans geven om in de Kamer te komen, hij wil het hem niet o n m o g e 1 ij k makenmaar hij zal zich wel degelijk weer candidaat stellen. Welke opvatting de ware is. kan uit den brief van den heer van Eoreest niet met zekerheid worden opgemaakt; hij is dus nadere opheldering aan de kiezers schuldig. Doet hij dit niet, dan moet men aannemen, dat de uitlegging van het Dagblad de ware is. De brief van den heer van Eoreest is het eerst in het Dagblad publiek gemaakt; dat blad mag dus beschouwd worden als het best ingelicht om trent de ware beteekenis. liet is daarenboven het blad dat zijne candidatuur sterk ondersteunt, ofschoon dan ook op een wijze die hem zeker verre van aangenaam is. Als een brief van iemand verschijnt in een of ander dagblad, en de redactie van dat dagblad er een zekere uitlegging bijvoegt, zal zeker de briefschrijver wel tegen die uitlegging opkomen, als zij niet juist is. De heer van Eoreest heeft dit niet gedaan. Misschien heeft hij er geen acht op geslagen. Hij zal echter inzien, dat de kiezers de uitlegging die het Dag blad aanzijn woorden geeft, als de juiste moeten beschouwen, zoolang hij er niet tegen opkomt. Is zij juist, dan zou het verlaten van de Kamer door den Generaal Knoop, «uit vaderlandsliefde", toch wel aanleiding kunnen geven om de conservatieve partij met een enkel lid te versterkenen verliest deze verkiezing veel van het exceptioneel karakter, dat de heer van Eoreest haar toeschrijft. Nu de heer van Eoreest zelf de kiezers heeft willen in lichten dient hij zich ook te verklaren, wanneer hij door de partij die zijne candidatuur steunt, aan zijne woorden een verkeerde uitlegging ziet geven. W. v. d. K. Te Brasschaet zijn den 13, onder de leiding van den kolonel Terssen, uitvinder van het naar hem genoemde en bij de carabiniers en mineurs ingevoerde geweer, proeven genomen met eene belgische mitrailleuse, waarvan de uitwer king die van alle tot dus ver bekende moordtuigen overtreft. De prinses Pierre Napoleon Bonaparte is met hare kinderen te Rochefort (Namen) aangekomen. Kamer der Yertegenwoordigers. Den 11 is de heer l'ilain XIV tot president benoemd met 75 st., tegen 33 die op den heer Ch. Rogier zijn uitgebracht; tot vice-presiden- ten zijn gekozen de heeren de Naeyer en v. Humbeeck. De Kamer heeft den 16 het adres van antwoord op de troonrede met alg. slop 1 na goedgekeurd na verklaring van de linkerzijdedat zij het enkel als eene vaderlandsche ontboezeming beschouwde en zieh haar gevoelen over de gedragslijn van het kabinet voorbehield. De eenige noordduitsche bisschopdie tot nog toe het dogma der onfeilbaarheid heeft afgekondigd, ismsgr.Melchers te Keulendie met een voorwaardelijk placet gestemd had. OOSTENRIJK. Den 10 's avonds zijn te Weenen 5000 arbeiders samengeschoold, die zieh ernstig verzetten tegen de pogingen der politie om de orde te herstellen en verschil lende agenten kwetsten. 2 Bataljons en 1 compagnie in fanterie en 1 eskadron huzaren hebben de menigte uiteenge dreven. Er hebben vele arrestatiën plaats gehad. Den 12 hebben zich de demonstration der arbeiders, welke verstoord schijnen over de ontbinding hunner ver- eenigingenherhaald, zonder dat het tot openbaar verzet kwam. Toen de militairen zich tegen middernacht verwijderd haddenvertoonden zich weder samenscholingendie door de policie uiteengedreven moesten worden. Eenigc invloedrijke arbeiders hebben hunne mede-arbeiders bij manifest aange spoord, om de rust te bewaren en de openbare macht verzocht om slechts in geval van nood optetreden. Toen de samen scholingen zieh den 13 op grooter schaal schenen te zullen herhalenzijn bedoelde personenmet het manifest in de hand, onder de menigte getreden en hebben zij deze bewogen om huiswaarts te keeren. Ook te Gratz zijn den 12 en 13 on geregeldheden voorgevallen. Mazzini isvan Genua komendete Palermo gearresteerd. Het overschot der fransche divisie is den 8 van Civita- Vecchia vertrokken. De officieren en manschappen der ad ministratie, met eenige paarden en materieel zouden weinige dagen later afgehaald worden. De permanente commissie der Cortes heeftmet 9 tegen 5 st., in den geest der regeeringbeslotendat er geene noodzakelijkheid bestaat voor eene vervroegde bijeenroeping der vergadering. De gebeurtenissen in Frankrijk wakkeren de verwachtingen aan der republikeinsche partij. Haar directoire is permanent verklaard en hare organen dringen aan op de intrekking van art. 33 der constitutiewaarbij het beginsel van den monar chalen regeeringsvorm is aangenomen. Het den 10 door la Igualdad medegedeeld gerucht, dat het parijsche volk meester was van de fransche hoofdstadheeft eene groote gisting onder de republikeinen doen ontstaan en de regeering tot buitengewone maatregelen van voorzorg verplicht. Henri Rochefort heeft aan den president van het Wetg. Lichaam verzocht, om zijne zaak onverwijld aan het oordeel dier vergadering te onderwerpen. Zijne gevangenschap van 6 maanden verstreken zijndehoudt men hem echter in hech tenis, en zijne klacht daarover aan den minister van binn. zaken is onbeantwoord gebleven \Rochefort ondergaat thans de vroeger tegen hem uitgesproken gevangenisstraf van 2 maanden, aan welke hij zich toenmaals door zijne vlucht naar Belgie onttrokken heeft]. Aan den prefect van politie heeft hij zieh beklaagd, dat men hem reeds sedert eene maand buiten toegang houdt, en dat de politie de voorbijgangers die hem groeten, zijne eigene zusters niet uitgezonderd, belee- digt en mishandelt. De zitting der Algemeene of Departementale Radendie op 22 Aug. bepaald was, is onbepaald verdaagd. Te Bordeaux heeft den 18 een volksoploop plaats gehad, bij welke gelegenheid het jezuïeten-collegie bestormd is; de politie en de pompiers hebben het plegen van verdere geweld dadigheden belet. Sedert zijn ook te Toulouse, Marseille, S. Etienne en Limoges onlusten voorgevallen, in sommige dier steden bestaande in het plunderen van geweerwinkels en het vuren op de politie. Den 11 is het standbeeld Voltaire, zonder eenig vertoon, op het Monge-plein te Parijs, op zijn voetstuk geplaatst,in afwachting der voltooiing van het Plein van Rennesde plaats zijner eigenlijke bestemming. In plaats van den heer Grandperret is de heer Charrins advocaat-generaal bij het hof van cassatie, tot procureur- generaal bij het keiz. gerechtshof te Parijs benoemd. De Napoleonsdag is schier onopgemerkt voorbijgegaan. Dc Keizerin beeft kwijtschelding of vermindering van straf ver leend aan een aantal militaire gevangenen of veroordeelden en op het Plein van Clichy te Parijs is het monument ingewijd ter cere van den maarschalk Monceyden verdediger van Pa rijs tegen de "Verbondenen in 1811. Wetgevend Lichaam. De Kamer is den 12 tot de orde van den dag overgegaan ten aanzien der door den heer Ras- puil ter spraaK gebrachtezonder machtiging der vergadering voortdurendegevangenhouding van Rochefortwelke ook door den heer Crémieux werd afgekeurd als eene inbreuk op het prerogatief der Kamer, terwijl de heer Pellet an meende dat het nieuwe ministerie had moeten beginnen met de uit vaardiging eener amnestie. De minister Grandperret keurde het rechtmatig, dat Rochefort thans de hem vóór zijne ver kiezing tot Afgevaardigde opgelegde straf onderging. De aartsbisschop Manning (Westminster) heeft voor den hem door den Paus toegedachten kardinaalshoed bedankt. In Ierland heeft zich eene vereeniging gevormd met het doel om eene federale Unie tusschen Engeland en Ierland tot; stand te brengen. Het door haar uitgevaardigde manifest is door 350 personen onderteekend. De admiraal Farragut is overleden. Staten-Generaal. Bij dc 2C Kamer is ingekomen de begrooting van Necrlandsch-Indic voor 1871, bedragende in ontvang 119.692.071, in uitgaaf 109.305.392. Dc mi nister van koloniën stelt voor. om van het geraamd batig slot a f 10,386,682 niet meer tot dekking van 's Rijks uit gaven te bestemmen dan 10 miljoen. Benoemingen enz. De heer J. C. bn. Gevers is, opzijn verzoekeervol teruggeroepen uit zijne betrekking van ge zant te Londen; hij wordt vervangen door den bn. Geruke v. Herwijnenthans gezant te Brussel, en deze door den heer Rochussenthans minister-resident te Stokholm. Volgens een bericht in de N. Rott. Cour., zou de heer Gevers uit eio-en beweging te Londen pogingen hebben aangewend om Nederland evenals met Zwitserland, Belgie, Luxemburg en Servie het geval isneutraal te doen verklaren en zouden deze bemoeiingen door onze regeering zijn afgekeurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1