Tweeenzeventigste J aargang. 1870. No. 37. ZONDAG 11 SEPTEMBER. SKStefcclijftdchc ©cricïttcu. Wurtcinbcrg. Beieren. Italic. K.ei*kcl)ike Staat. Frankrijk. Broot-Brittanjc cn Ierland. Turkije. Tereenigde Staten. Binnenland. Kronijk van den Oorlog. Frankrijk. A111 A A it S C H E C T Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O,GS, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Zij die genegen zijn militairen behoorlijk te huisvesten en te voeden voor minder dan f 6.30 per week of 00 cents daagsworden verzocht daarvan opgaaf te doen ter gemeente secretarie, op Maandag 12 September 1870, 's morgens van 9 tot 10 ure. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 1'. helft der maand Jnlij '870. ADELS BAALLMAN HAÏtRIS L. vAk VEEN Amsterdam; G. BROUWEll, Brussel; E F. MARSZ. Delft; Wed. GUINST, 's GravenhageD. J. WENING, M. van VLIETLeiden; SCHERMERS. Limmen; H. HENDRIKS, Nijkerk; MARTJE BOOS, in de Schermer; MARIA JOHs. BOSMANVlissingenP. van BEEK Zijpe. Van de hulpkantoren: Bergen: Mej. C. van PETTEN. Mej. C. van PETTEN S. KRAAN, Bloemendaal; H. KERDEGAAL, Lisse; K. tde HART, Schoorldam; W. OUDSHOORN, aau de Veenszijde. SchoorldamT. SPUIR, Egmond. POLITIE. Ter terugbekoming aan het Commissariaat vftn Politie voor handen het navolgende gevondene: 3 sleutels aan eentouwtje; een bracelet met gouden slot; een gouden brocheeen gouden oorbel; een koperen oorbeleeu gouden kapspeld een kinderschoentje; een schaareen goud knopje (vermoedelijk beboerende bij een oorhanger); drie nachtjaponnetjes (vroeger reeds gemeld). De bisschop van Rottenburgmsgr. Hefele, moet bepaald besloten hebben ziek niet te onderwerpen aan bet besluit van het concilie omtrent de pauselijke onfeilbaarheid; zijn domkapittel en de theologische faculteit steunen naar ver zekerd wordt, eenparig zijn verzet. Te Neurenburg is in eene vergadering van catholieke hoog leeraren in de godgeleerdheid besloten te protesteeren tegen het wereldlijk gezag en de onfeilbaarheid van den Paus. In den Rijnpalts, omstreeks Kaizerslautern en Landau, is de runderpest in vrij hevige mate uitgebroken, vermoede lijk overgebracht door de groote vee-transporten uit Rusland ten behoeve van het leger. De linkerzijde der Kamer heeft, door middel eener depu tatie, een adres aan den president-minister overhandigd, waarin gezegd wordt, dat de regeering, indien niet onver wijld de italiaansche vlag op het Kapitool geheschen wordt, het land verraadt en daarvan rekenschap zal moeten geven. In den nacht van 31 Aug. op 1 Sept. zijn te Acquapen- dente, San Lorenzo en Bagnorea italiaansche vlaggen geplant en te Viterbo 4 liberalen in arrest genomen. Naar luid der Opinioneneemt de gisting zeer toe. Te Rome en in andere plaatsen worden adressen geteekend, waarbij den Koning van Italië verzocht wordt zijn leger te doen binnenrukken. Kolonel Charette versterkt Montefias- conedaar de insurgenten in den omtrek hem bedreigen. Den 1 is te Parijsin 85jarigen ouderdomoverleden de graaf Flahaultkanselier van het Legioen van Eer en lid van den Senaat, Hij was ach tervolgens adjudant van Mural, Berthier en Napoleon I. Den 2 Sept. is te Dublin eene betrekkelijk karig bezochte vergadering gehoudenten doel hebbende het vestigen eener Yereeniging voor de verkrijging vau een iersch federaal Parlement. Een drietal motiëu in dien zin werden aangenomen_ De regeering heeft 1000 turksche ponden (23000 fr.) ge steld op het hoofd van Tako-Arvaniti, den aanvoerder der beudej|, die de engelsche toeristen bij Marathon vermoord Te Chicago heeft den 4 een hevige brand gewoed waar door eene schade van 3 miljoen d. is veroorzaakt, De Koning heeft den 2 de forten te Jutphaas en Hons- wijk en de werken bij Wijk bij Duurstede geïnspecteerd cn bij den prins v. Oranje gedineerd; den 3 heeft Z. M. de utrechtselie kazernes bezocht en is vervolgens naar den Haag teruggekeerd. Den 5 is de Koningna den verjaardag van den prins v. Oranje in de residentie te hebben gevierd naar 's Hertogenbosch vertrokken en aldaar den 5, 's morgens 5 urenaangekomen. Z. M. heeft terstond het fort Creve- coeur en vervolgens de op de esplanade geschaarde bezet ting schutterij en scherpschutters, en, na het diner bij H.D. commissaris, eenige forten, de kazernen het hospitaal en het gasthuis geïnspecteerd, 's Avonds bracht de liedertafel Oe fening en Uitspanning den Koning eene serenade. Den 6 be zocht Z. M. dc vestingwerken der stad en de in het kamp op de Yuchterheide vereenigde troepen, en nam daarna deel aan een door de commandanten der schutterij en der kon. scherpschutters-vereeniging aangeboden diner. De Prins van Oranje is den 6 te Groningen aangeko men, tot het inspecteeren der stelling Groningen Delfzijl, Verkiezingen. Te Weesp is bij herstemming tot lid der Prov. Staten van Noordholland verkozen de heer A. L. v. Tienen, te Enkhuizen de keer H. Mensonides met 292 RKoog man Pr. 228) st. Benoemingen. De heer B. de Poorter, te 's Gravenhage, is benoemd tot directeur der academie voor beeldende kun sten te Amsterdamtot hoogleeraar aan die instelling in de schilderkunst de heer Allele, tot hoogleeraar in de graveer kunst de heer Kaiser (men twijfelt of deze beide heeren de benoeming zullen aannemen); m'. H. Ik. de Bas, subst. grif fier bij de rechtbank te Haarlem, tot kantonrechter te Be verwijk. Militaire zaken. Men verzekert, dat met 1°. Oc tober 2 der opgekomen lichtingen met verlof huiswaarts zul len gezonden worden. Academie te Groningen. De gemeenteraad en de stu denten hebben besloten om adressen aan den Koning te zenden, ten einde de hoogeschool, bij de op handen zijnde regeling van het hooger onderwijs, niet, worde opgeheven. Vredebond. Te Amsterdam is den 2 eene vergadering van ongeveer 200 personen gehouden, ter oprichting van een internationalen en voortdurenden vredebond welke door eene tweede meeting tot definitieve vestiging van den bond zal gevolgd worden. Juristen-dag. De eerste vergadering der Nedcrl. Juristen- Vereeniging is den 8 te 's Gravenhage geopend. Ongeveer 150 leden waren afwezig. Reeds 300 leden zijn tot hel oomité toegetreden. De hoogleeraar Goudsmit is tot voorzitter voor dit jaar verkozen. Aanbestedingen. Den 8 te Zaandam, het bouwen eener openbare school, aan IVaanders, te Tiel, voor f 10979. Roode Kruis. Het vrouwen-comité (onderscheiden van het dames-comité) te Deventer heeft f 1300 en eenige kisten met, goederen aan het hoofdcomité gezonden. Te 's Gravenhage wordt een groote nationale loterij geor ganiseerd, waarvoor de Koning een prachtig servies benevens 2 candelabres, alles van Christophe-zWvex, geschonken heeft. Volgens nadere opgaaf is de geldelijke opbrengst der door den heer d'Allaing v. Giesenburg te 's Gravenhage gehouden inzameling f 9327. Den 30 Aug. is eene vijfde ambulance van den Haag naar Mannheim vertrokken, onder de leiding van bn. 11. F v. Zuylen v. Nyeveltbestaande, met de op 2 Sept. uit Utrecht vertrokken aanvulling, uit 7 doctoren, 5 candidaten in de medicijnen, 2 verplegers en 3 verpleegsters, en vergezeld van een geheel comoleet materiëel voor een lazaret, met tenten, bedden, verbandmiddelen enz., benevens van den Koning 8 prachtige tenten met oompleeten inventaris, bat, terie de cuisine enz. De heeren C. IkM. v. d. Velde en jr. F. de Casembroot zijn naar Parijs en naar Arlon vertrokken, om de plaatsen te bepalen voor eeue zesde en zevende ambulance. Te Harderwijk is f 980 aan giften en inschrijvingen ont vangen en hebben de 109 leden van het comité zich tot eene jaarlijksche contributie van 140.75 verbonden. Het comité te 's Hertogenbosch heeft uit de bijdragen, in die en omliggende gemeenten verzameld, onder het geleide van d*. Kuyper, die zijne persoonlijke diensten gaat aanbieden, een spoorwegwaggon naar Luxemburg gezonden met 38 balen, kisten en manden, ter waarde van ongeveer 1500. Tot het doen eener tweede bezending zal een omgang langs do huizen worden gedaan. Het dames-comité te Leeuwarden heeft omstreeks f 3000 ingezameld. Ten platten lande van Friesland wordt veel gegeven, o. a. in de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruis land f 1031.50. Tc Assen is voor f 809.50 ingeteekend, te Almelo f 420 gecollecteerdte Wieringerwaard t 500op Texel door de sociëteit aan den Burg p.m. 700, te En- schede J 1265, wnarvan ƒ404 van de werklieden der fabrieken, te Alblasserdam f 1019.13, te Enklmizen 266.81}, te Ede f 1063.92, te Capelle a.d. IJsel f 394.60. Aan de Lemmer is ruim f 500 bijeengebracht. Uit Groningen zijn den 7 aan het hoofd-comité gezonden 7 kisten met verbandpakken en 2000. Een concert van eenige heeren- en dames-dillettanten te Vollenhove heeft zuiver f 186 opgebracht. Het Concert van de kinderen der openbare armenscho len te Amsterdamten voordeele van de betrekkingen dei- opgeroepen miliciens in het Paleis voor Volksvlijt gegeven, heeft f 485,41 opgebracht. Voor de gewonde duitsche soldaten is tot 2 Sept. bij de consuls te Amsterdam ontvangen f 14436, voor de vrouwen en kinderen der onbemiddelde krijgers t 1200. Zieke Militairen. Te Utrecht heeft zich eene commis sie gevormdwelke werkzaam zal zijn in het belang der nederlandsche krijgsliedendieten gevolge van hun verblijf op de forten en het onstuimige weder, krank gewor den zijn. De Bazar, ten behoeve van het badhuis voor minvermo genden te Zandvoort door eenige dames gehoudenheeft zuiver I860 opgebracht. Voor Bodegraven is bij de algemeene commissie nader ingekomen f 32,001,62, makende met het vroegere tot 1 Sept. f 109,923,41}. Legaten. Mej. dc wed. B. Bruins, te Hengelo overleden, heeft vermaakt aan de herv. diaconie aldaar en aan het Zen deling-genootschap elk 300, aan het synodaal weduwenfonds f 200, aan het Genootschap tot zed. verbet, van gevangenen en aan de Maatschappij van Weldadigheid elk f 100; de wed. IV. van Voorts, te Tiel overleden, aan de herv. diaconie aldaar f 600. Rampen. In den nacht van 5 6 Sept. zijn te Goorle bij Tilburg 1 boeren- en 4 burgerwoningen benevens 2 schuren met graan en hooi afgebrand. Men schrijft dit onheil aan kwaadwilligheid toe. Kolonicn. Den 8 is aan het dep', van buitenl. zaken, onder voorbehoud van de goedkeuring der Staten-Generaal, door de wederzijdsche gevolmachtigden van Engeland en Nederland eene overeenkomst geteekend, betreffende de aan werving in Britsch-Indie van vrije arbeiders voor de kolonie Suriname. VElecteur Libre deelt mede, dat de maire eener gemeente in Seine Marne aan den raad een crediet van 4000 fr. gevraagd heeftom de kosten van ontvangst der pruissen te bestrijdenen dat hem dit verleend is. De dagbladpers en het publiek zijn hierover zeer verontwaardigd. De gemeenteraad van Melunwelke stad aan den grooten weg van Parijs naar Troyes ligtheeft besloten om indien de pruisische lanciers haar een bezoek mochten brengen lien met den meesten nadruk aftewijzen. De parijsche correspondent der Times meldt, dat aan gene zijde der Loire een nieuw leger van 80000 man gevormd wordt (hoofdkwartier te Ne vers) en aan de Rhone een ander leger van ongeveer de dubbele sterkte. Volgens een ander aan dc Times gezonden bericht, zijn in He et Villaine, Montfort, Houdain. Bretagne en Tourraine ongeregeldheden voorgevallendoordien het landvolk den adel en de geestelijkheid beschuldigt van verstandhouding met of sympathie voor Pruisen. De gemeenteraad van Epcrnay, waarvan de maire is afgezet, heeft den 27 de samenstelling der municipale commissie be kend gemaakt, welke, in afwachting der benoeming van een nieuwen maire, de functiën van het hoofd der gemeente moet waarnemen. De raad heeft bij die gelegenheid de ingezetenen op nieuw aanbevolenom geen deel te nemen aan den strijd tusschen de fransche en duitsche legers, en om de kalmte te bewaron, die thans tot schild en vrijgeleide moet strekken. De tijding van den slag bij Sedan en de capitulatie van het leger van Mac Mahon heeft te Marseille een jammerlijken indruk gemaak, daarentegen het bericht van de uitroeping der republiek de levendigste geestdrift verwekt. Zoodra dit laatste feit ruchtbaar werdheeft het gepeupel overal de arenden en keizerlijke wapenborden afgerukt, het hoofd van het standbeeld des Keizers, 't welk het beursplein versierde, afgeslagen en in triumf door de stad gedragen. Te Lyon zijn de staatkundige gevangenen met geweld bevrijd en is het bestuur gedwongen, de door troepen bezetten waoht- posten aan de nationale garde toetevertrouwen. Daarna hebben de aanvoerders der menigte den profeot van de Rhöne, den heer Sender, en verscheidene hooggeplaatste gerechtelijke en andere oiviele beambten in arrest genomen en naar een der forten overgebracht. Te Bordeaux heeft men zich er niet toe bepaald om het hoofd van het standbeeld des Keizers afteslaanmaar het geheele van zink vervaardigde ruiterstand beeld is omgehaaldlangs de straten gesleurdin de Garonne geworpen, en door eene driekleurige vlag op het voetstuk vervangen. De prefect en de oentrale commissaris, die zich in naam der kunst tegen het vernielingswerk wilden ver zetten, werden geraden zich bij deze „vreedzame strafoefe ning" onzijdig te houden, indien zij zich niet aan de volks woede wilden blootstellen. Ook de marmeren plaat^ op de beurs, waarin's Keizers woorden„het Keizerrijk is de vrede" gegrift waren, is verbrijzeld. Senaat. 1 Sept.. De heer Leverrier interpeileert de regeering over het fusilleeren van strijdende burgers door de pruissen. De minister de Latoar dAuvergne antwoordt, dat hij den 30 en 31 circulaires naar de vreemde Hoven verzonden heeft over de schending der conventie van Genève, door het weg voeren van de ambulance der parijsche drukpers, de arresta tie van den heer de Bussiere, het doodschieten van een geneesheer die een gekwetste verbond, en het vervoer van de legertros, caissons enz. onder dekking van het Roode Kruis; alsmede over het vinden van ontplofbare kogels in de wonden, het doen arbeiden der gevangenen in de loop graven voor Straatsburg en het niet eerbiedigen der vrijcorpsen als militairen; indien daarmede werd voortgegaan, zouden wederkeerig de landweer en de landstorm als benden aange merkt worden. 4 Sept. De heer Chabrin brengt de in den afgeloopen nacht door den lieer Fame in het Wetg. Lichaam voorge stelde vervallenverklaring der dynastie ter sprake, noemt dat voorstel onwaardig en zegt: „wij zullen die rekening wel vereffenenwanneer de pruissen Frankrijk ontruimd zullen hebben." Die woorden worden met levendig gejuich enden kreet„leve de Keizerbeantwoord. Op voorstel van den president Rouher protesteert de Senaat tegen de verkrachting door de volkshoop van de vrijheid van beraadslaging der Wetgevende Macht. De heer Quentin Bouchart stelt voor, dat de Senaat vergaderd zal blijvende heer Baroche acht dit nutteloosde Senaat wordt door het volk niet geteld en zal dus ook niet overweldigd worden. Daarop wordt goed gevonden tot den 5 uiteentegaan. Wetgevend Lichaam. Het voorstel van den heer Keiler, om eene commissie naar het dep', van den Boven-Rijn te zenden, tot het wapenen der bevolking, is in de avond-zitting van den 31 met 180 tegen 59 st. verworpen. De minister had het nogmaals be streden en het overbodig genoemd, dewijl de regeering reeds leden van den Raad van State als speciale commissarissen naar de departementen gezonden had. Den 1 Sept. is de wetsvoordracht omtrent de uitgifte van bankbiljetten in Algiers met eenparige stemmen aangenomen. Door den heer Fame werd eene petitie van 2000 elzassers ingediend, waarin nadrukkelijk geprotesteerd werd tegen de schendingen van het volkenrechtdoor de pruissen bij de belegering van Straatsburg gepleegd. 2 Sept. Eene door den minister van binn. zaken voorge stelde wet, waarbij voor de benoeming der officieren, onder officieren en korporaals der sedentaire nationale garde het stelsel van verkiezing door de manschappen wordt ingevoerd, wordt met eenparige st. aangenomen (De voordracht ge schiedde op verzoek der officieren, ten einde alle verschil in verhouding weg te nemen). De heer de Kératry stelt voor om de door bewoners verlaten huizen en apartementen te Parijs ter beschikking der stedelijke overheid te stellenter huisvesting van troepen en mobiele garden. Aan dit voorstel en aan dat van den heer Crémieux, om die overheid te mach tigen tot het verleenen van uitstel der betaling van huishuren, wordt de urgentie geweigerd. Daarentegen wordt van den laatste urgent verklaard een voorstel, om de schorsing van rechtsvervolging wegens niet-betaling van wissels op 2 maanden en alzoo tot 10 Oct., te verlengen. De heeren Buquet en Picard deelen protesten mede van het gemeentebestuur en de bevolking van Nancy, tegen de besehuldigingen van lauw heid en zwakheid, door vele bladen aangeheven. Nancy had zich niet tegen de pruissen verzet, dewijl men er niet anders dan 85 vuursteengeweren bezat, de jongelingschap aan de verde diging van Toul deelnam en de prefect alle tegenweer onmo gelijk had gemaakt (Levendige toejuiching.) De heer Goerg leest eene verdediging voor van den maire van Chalons, die de aldaar aangenomen houding toeschrijft aan den allerge- brekkigsten toestand, waarin de wapening verkeerde [In den Senaat is voorlezing van hetzelfde stuk gedaan door den heer Haussmann\. In eene commissie-vergadering verklaarde graaf Palikao dat hij slechts tegenstrijdige berichten van het leger ontvan gen en daarom een officier afgezonden had om inlichtingen maar dat hemwegens de overmacht des vijandseene ne derlaag niet zou bevreemden. 3 Sept. De minister Palikao komt zijne belofte volbrengen om de waarheid te openbaren, hoe hard die ook zij Bazaine isna een krachtigen uitval en eene reeks van dappere ge vechten, op Metz teruggetrokken en heeft dus zijne verceni- sring met Mac-Mahon niet kunnen tot stand brengen. Tus schen Mézières en Sédan is een veldslag geleverdmet af wisselend geluk. Een gedeelte van het pruisische leger is teruggeslagen en in de Maas geworpen; vervolgens zijn de fransehen, door overmacht gedwongen, op de beide steden teruggetrokken, zelfs heeft een gering gedeelte van het leger op belgisch gebied moeten wijken. Of Mac-Mahon gekwetst was, is niet stellig bekend [In den Senaat zijn dergelijke mededeelingen gedaan door den minister David, die aldus eindigde: „Wij zullen Parijs verdedigen op de vestingwerken en in de straten en ons des noods onder de puinhopen doen begraven"], 's Ministers beroep op al de levende krachten des lands en zijne belofte om te volharden totdat het prui sische ras van het fransche grondgebied verjaagd zal zijn worden toegejuicht. „Wat is er van de F a illy geworden?" roept men van de linkerzijde. De minister verklaart niet te weten of deze nog in leven is. Wel weet hij, dat genl. Finoy met zijne 40000 man onderweg is opgehouden en vermoedelijk op Parijs zal terugtrekken. Voorts deelt hij mede dat, onge rekend de 200000 mobiele garden en de stedelijke nationale garde, nog 80000 man voor de verdediging van Parijs beschik baar blijven en dat over 5 dagen weder 500000 man bijeen zullen zijn, hetwelk tot nog krachtiger tegenstand moet aansporen. De heer Favre brengt hulde aan het leger en verklaart, dat de Kamer eenstemmig van gevoelen is, dat men zich tot den dood toe moet verdedigen. „Het is thans echter geen tijd om plichtplegingen te maken, het is nu enkel om de waarheid te doen. Onze strijdkrachten zijn versnipperd om de persoon des Keizers te beveiligen. Wij moeten weten hoe het met de regeering gelegen is. Wordt door den Keizer nog ge meenschap met het kabinet onderhouden Geeft hij de mi nisters nog bevelen „Neen!" antwoordt Palikao. „Dan, vervolgt Favre, heeft het gouvernement feitelijk opge houden te bestaan (ontkenning ter rechterzijde), en. daar dc oorzaak van al onze jammeren in het dualistische karakter der regeering moet gezocht worden, behoort het gezag thans vereenigd te worden in de hand van een enkele, van een krijgsman, in wien de bevolking algemeen vertrouwen stelt die aan militaire talenten liefde voor de vrijheid en de fransche nationaliteit paart." Palikao zegtdat zulke woorden het land niet kunnen redden, maar dat daartoe een wettig ge constitueerd bestuur, gelijk het thans bestaande, noodig is en dat de genl. Trochu te veel man van eer is om, met schen ding van zijnen eed, de hem toegedachte taak te aanvaarden. De heeren Haentjens en Argence dienen een voorstel in om alle fransche burgers van 20 tot 35 jaren, gehuwden en on- gehuwden, alsook alle voormalige officieren, onder-officieren en soldaten tot den leeftijd van 60 jaren onder de wapenen te roepen 4 Sept. 1 Uur na middernacht. Palikao deelt mede, dat een gedeelte van het leger is teruggedreven in Sédan. Een ander gedeelte heeft gecajrituleerd. De Keizer is krijgsge vangen gemaakt. „Tegenover deze berichten zou het ons onmogelijk zijnom hier beraadslagingen te openen over de mogelijke gevolgen van deze gebeurtenis. De ministers hebben nog niet kunnen beraadslagen. Ik verzoek verdaging der discussie tot morgen." De heer Jules Favre dient daarop een voorstel van 27 leden der linkerzijde indat dc Keizer en zijne dynastie vervallen zullen worden verklaard van alle rechten die hun de constitutie toekent. Hij vraagtdat er eene commissie uit het Wetg. Lichaam zal worden benoemd, met alle rechten van het gouvernement bekleed en belast met de taak, den vijand van het grondgebied te verdrijven terwijl genl. Trochu als gouverneur-generaal van Parijs wordt gehandhaafd. Een diep stilzwijgen volgt op dit voorstel en de Kamer besluit de zitting te verdagen tot's middags 12 uren. 's Middags 12 uren. Palikao stelt een wetsontwerp voor, dat een raad van regeering en nationale verdediging instelt, bestaande uit 5 ledendoor het Wetg. Lichaam gekozen. Palikao zal luitenant-generaal van dezen raad zijn. Favre eischt prioriteit voor het voorstel der linkerzijde. Thiers legt cn voorstel ter tafelgeteekend door 47 leden der linker- en rechterzijdewaarvan de inhoud het volgende isde Kamer benoemt eene commissie van regeering en nationale verde diging; de constituëerende vergadering zal bijeen geroepen worden, zoodra de omstandigheden het zullen veroorloven; Palikao neemt genoegen dat liet land wordt geraadpleegd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1