Tweeenzevenligsie Jaargang No. 38. ZONDAG SS SE PTE Al BE 11. ©ffictccl ©cbetltc No. riJT M/S. politiek #wcrsicltL Oorlog. Kronijk van den 5'runki'yk ALK A U Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,G5, franco per post, f fh O, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. T p- 1*„ UIAN? De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in liet eerstvolgend nornmer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. '-N- Cp Bij deze Courant behoort een bijblad. /.De wereldge- BURGEMEESTER enWETHOUDEUS van ALKMAAR; Ontvangen hebbende den volgenden brief: ,c. Haarlem, den 8 September 1S70. Krachtens de magtiging door den Koning aan den Baad van Ministers verleend bij kabinets-schrijven van den 4 Sep tember j.l. litt. a Z 4, heeft de Minister van Binneulandsehe Zaken mij de betuiging overgebragt van 's Konings bijzondere tevredenheid over den goeden geest der bevolking in deze dagenonder anderen gebleken uit de bereidwilligheid waar mede zij de inkwartiering ontvangen en uit de onderscheiding waarmede zij over het algemeen den soldaat bejegend heelt. Door den Minister uitgenoodigd aan de betrokken gemeen tebesturen kennis te geven van 's Konings tevredenheid, zoo heb ik de eer daaraan bij deze te voldoen. De Commissaris des Konings in de Provincie Noordholland, R E L L. Brengen bij dezen dien brief ter kennisse van de inge zetenen der gemeente Alkmaar. Burgemeester en IVethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Sept. 1870. De Secretaris NUHOUT van der VEEN belang verzocht gemeente-secretarie BEVOLKING. De onderstaande personen worden in hun zich in de eerstvolgende acht dagen ter aan te melden. Klugt A. H. laatste woonplaats Amsterdam, Gabriels Cor nelia Maria, l.w. Maastricht; Bakker Thomas, l.w. Helder; Bruin Catharina Maria, l.w. Ootmarsum; Jongh de Gerrit l.w. 's Graveland; Burg van den Victoria Elisabeth, l.w. Ou denbosch IVieringen van Cornelia, l.w. BeverwijkSnijders Anthonie Josephus, l.w. 's GravenhageKloosterboer Trijntje l.w. Akersloot; Vestcr Martinusl.w. Wijk aan Zee en L)um; Twisk van Jacobus, l.w. Helder; Culp Cornelia, l.w. Blokzijl Dauw Grietje, l.w, Amsterdam. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te ALKMAAR maakt bekend, dat van Maandag 19 tot Zaturdag 24 September e.k., van 's voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ure, in haar gewoon lokaal op het Stadhuis, ter lezing zullen liggen 1. Statistiek van het Koningrijk der Nederlandenbehelzende de staten van in-, uit- en doorgevoerde voornaamste han delsartikelen gedurende de maand Julij 1870. 2. Een opgaaf van den handel en de scheepvaart van Groot- Brittan je cn Ierland, gedurende de maand Maart en de overige maanden van 187'*. 3. Verzameling van consulaire en andere berigten en verslagen over nijverheid, handel en scheepvaart, 1870 I. 5 en b. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voornoemd Alkmaar, E. M. AGHINAVoorzitter. 17September 1870. J. P. KRAAKMAN, Secretaris. Lijst van brieven, waarvan dc geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de maand Junij 1S70. Verzonden geweest naar: DuitschlandG. J. HOMBRINK, Wilsum. Frankrijk: BEAUMARCHE, E. ELETSCHER, Parijs. Republiek beeft, geen bestrijding gevonden. //schiedenis is een wereldgericht." De Alkmaarsche Courant mag zich er mee geluk wenschen, dat zij Keizer Napoleon III nooit heeft vertrouwd, noch heelt geroemd. Als hij hier of daar de zaak der vrijheid diende, heeft zij zich nooit tot. toejuiching laten verleiden. Nooit heeft, hij het gedaan ter wille van de zaak zelve altijd ten eigen bateom een vijand te vernederenhet gezag van Frankrijk te doen gelden, zijn macht ten toon te spreiden, zich met krijgsroem te tooien, altijd om eeuig bijoogmerk, nooit uit liefde voor de vrijheid. Daarom bleei ook ten zijnen op zichte liet. waarschuwend woord van kracht wantrouwen is de veiligste sterkte toeren een dwingeland. Nooit is in dit blad Napoleon III voorgesteld als een groot man, zelfs niet als iemand van buitengewone talenten, behalve dit eene.dat hij de Franschen kende in hunne meest sprekende cn minst gelukkige karaktertrekken, en daarvan meesterlijk gcbruii heeft gemaakt. Hij heeft hun eigenwaan gevoed en hunne onkunde die er de vruchtbare bodem van is, in bescherming genomen. Hij heeft hunne ijdelheid op het hoogst geprikkeld, hun dwazen strijdlust aangeblazen. Hij heeft het beursspel tot een vroeger ongekende hoogte doen stijgen, en tot een algemeene speelbank gemaakt; een koortsig jagen naar stoffe lijk genotnaar een schitterend en weelderig leven, moest het Fransche volk het verlies zijner vrijheid en den druk van het Napoleontisch juk doen vergeten, en tevens heeft het de on zedelijkheid en de zwendelarij met de meeste onbeschaamd heid op den voorgrond doen tredenniet bedektelijk meer ter sluiks en verbloemd, maar openlijk, zonder omwegen of vermomming. Maar hij heeft althans de orde gehandhaafd de rust in Frankrijk bewaardde revolutie bedwongende //Er is voor de menschelijkheid geen schooner schouwspel dan de val eens dwingelands," schreef van deiiPalm in 1815; en al is die uitspraak op goede gronden bestreden, er is in dat schouwspel inderdaad iets dat ons goed doet, dat ons bevredigt. Pijnlijk toch is de aanblik van het zegevierend onrecht, en als het werk der ongerechtigheid jaren lang wordt gehandhaafd niet alleen, maar door allen wordt erkend, als het al het andere overschittert en het menschdom door zijn glans verblindt, dan begint men allengs den schandelijken grondslag te vergeten, dan haalt men met medelijdend gebaar de schouders op, wanneer een of ander bekrompen burgerman daaraan herinnerten een gruwel noemt wat de groote menigte, bewonderend gadeslaat. Al wat er eerlijks en rechtvaardigs, wat er menschelijks en vrijheidlievends in ons wasis in verzet gekomentoen de man van den tweeden December zich den weg tot den troon wist te banen en zieb daarop te handhaven door eedbreuk verraad, bloedstorting, geweldpleging en schrikverspreiding en door de slechtste dor mensebelijke hartstochten tot, zijn bondgenooten te maken. Maar langzamerhand waren wij aan dien toestand gewoon geraakt. Wij zagen den Eranschen Keizer te midden van de vorsten van Europa niet alleen, maar onder hen de eerste plaats bekleedende. W ij zagen het Eranscbe Keizerrijk zegevieren op de slagvelden en den toon geven op de congressen. Wij hoorden van den troon somtijds schoone woorden klinkenedele beginselen verkondigen grootsche denkbeelden uitspreken. Wij zagen Frankrijk partij trekken voor zaken die wij toejuichten, en hulp bieden waar onze bijval het reeds was voorafgegaan. Wie is dan nog zoo onverzoenlijk, dat hij dit tweede Keizerrijk zou blijven veroordeelenWie durft zoo vervelend zijn van nog altijd te wijzen op feiten van 18 jaren geleden? Dat Eranscbe Keizerrijk was echter zoo vermolmd dat het zelfs niet heeft gekraakt toen het ineenstortte. Het is ge vallen, toen er geen leger meer was waarop het kon steunen. Wie heeft een hand uitgestoken om het te redden? Deleden van den Senaat, die cr aanzien en rijkdom aan te danken hadden? De meerderheid van het Wetgevend Lichaamdie hunne plaats aan zijn onmisbaren steun waren verschuldigd? Zij hebben zelfs geen poging gewaagd om het te verdedigen. Tot nog toe had elke verandering van regecringsvorm strijd gekost; de vervanging van het tweede Keizerrijk door de maatschappij gered, zeggen zijn verdedigers. Wat viel er te redden? Had niet de Republiek van 1848 de socialistische en communistischs beweging na een Moedigen strijd onder worpen en de orde hersteld En wat heeft N apoleon III in dit, opzicht gedaan Hij heeft haar gevoedin plaats van bedwongen. In plaats van geneesmiddelen aan te wenden beeft hij dc kwaal laten voortwoekeren. Hij heeft het ondier niet gedood, geboeid of getemd, maar hij heeft het dagelijks geregeld voedsel doen toewerpen. Zoo heeft hij een tijdlang voorkomendat het elders zijn prooi ging zoeken. Maar de vraatzucht van het monster is onverzadelijken put ook de rijkste voorraadschuur^uit. De toestand is verontrustender dan toen hij Frankrijk aan zi'h onderwierp. Hij heeft den zoogenaamdon vierden standde arbeidersde lagere volks klasse, de door Cavaignac bedwongen socialisten en commu nisten gevleid, hun de hand gereikt, en millioenen voor open bare werken uitgegeven. Hij heeft de werklieden gevoed door hen een nieuw Parijs te doen bouwen maar hen daardoor tevens in buitengewonen getale te Parijs doen samenstroomen. Is de toestand iets beter dan in 1849, '50 en '31 De vrees voor het roodc spook deed de burgerij bescherming zoeken bij den overheersehermaar daarom mocht hij ook het roode spook niet doen verdwijnen. Toen het Keizerrijk viel. trad de Republiek weer in zijn plaats. De Republiek Als sommigen dat woord uitspreken rijst te gelijker tijd liet beeld van een rustelooze guillotine voor hun geest op. en een bange vrees bevangt, lien, die alweer door behendige maar gewetenlooze politieke leiders tot bereiking van snoode oogmerken wordt aangewakkerd. Nu behoeft niemand ingenomen te zijn met, den republikein sclien regeeringsvorm en dien bijzonder geschikt voor Frankrijk te achten. Maar mag men het betreuren, dat de Republiek in de plaats treedt van het tweede Keizerrijk? Wil men dan opzettelijk de oogen sluiten voor al zijn gruwelen? Weet men liet dan niet, dat het in het bloedvergieten de groote ontzettende omkeering in het laatst der vorige eeuw op zijde streefde? Weet men liet niet,, hoe bij zijn vestiging de lijken bij hoopen lagen op de boulevards te Parijs? Weet men liet niet, boe de provinciën door een ras van bloedhonden werden gezuiverd van alle voor het Keizerrijk gevaarlijke tegenstan ders? Laat dan hier de woorden van Rudolph Gottschall nog eenmaal een plaatsje vinden //Wie een vervolgde huisvesting bood schrijft hij of //ook maar een stuk brood gafwerd gefusilleerden zelf- //moorden waren aan de orde van den dag, De pen weigort //de ongehoorde wreedheden te beschrijvenwaaraan de die- //naren der macht zich schuldig maaktendie tevens, hebzueh- //tiger dan de legioenen der Romeinsche driemannende be- //zit.timren hunner vijanden verbeurd verklaarden. Inderdaad //er volgde nu een schrikbewinddat aan de Romeinsche //Caesars en aan de Jacobijnen herinnerde. De verdedigers //der constitutie werden overal als opstandelingen en rebellen, //als gespuis, als socialisten behandeld. Volgens den lieer de //Falloux moesten 100,000 onrustige koppen uit Frankrijk //verwijderd worden. Deze zuivering was het eerste waarvoor //de regeering zorg droeg. Ambtenaren, geneeslieeren, advo- //Caten, procureurs, fabrikanten, kooplieden, arbeiders, boeren, «royalisten of republikeinen, alles werd verbannen. Gemengde //commissiën ontwierpen verbanningslijsten, die door de com- .miacQH«pn rlpr rpo-pprino* 11attp.itautCaNUOBET en EsPI- onvatbaar voor elk lioogcr stroven. Nog eens, niemand behoeft ingenomen te zijn met de Republiek; maar wat beeft zij ooit bedreven, zelfs in Frankrijk, dat een Napole ontisch Keizerrijk boven haar de voorkeur zou verdienen De Republikeinen van 1848 waren althans eerlijke iriaüDcn, die of in armoede zijn gestorven, of althans een leven leidden zonder weelde. De handlangers van hot Keizerrijk daaren tegen Of wil men alleen om zieh zeiven denken, en uitsluitend vragen naar het gevaar dat anderendat in 't bijzonder wij Nederlanders van Frankrijk te wachten hebben? Wanneer heeft dan de Republiek van 1848 Europa bedreigd? En is het Keizerrijk, dat de vrede zou zijn, niet voorbeel- dcloos vrucht baar in oorlogen geweest? Was bet niet een voortdurende bedreiging voor zijn naburen? //Grooter en schooner dan de val van een dwingeland is de herleving van een volk," schreef Theod. Jorissen in 1862. Van dit grooter en schooner schouwspel heeft echter het Fransche volk ons tot nog toe geen getuigen doen zijn. Het heeft zieh niet zelf zijn vrijheid heroverd. Toen zijn meester in eeiu -geheel noodeloozen en met schaamtelooze willekeur begonnen veroveringsoorlog leger en vrijheid verloor, ontdekte de groote natie dat zij vrij was, en nam zij de moeite dit op te merken en te verklaren, dat zij nu vrij wilde blijven. Ofschoon zij den oorlog in het algemeen veroordeelde en de schuld ervan op den gevallen meester wierp, vergat zij ge- heei, dat zij den meester daarbij althans krachtig en met lust had geholpendat zij hem van ganseher harte toegQjuicht cn zich uitermate zeer verheugd zou hebben, indien de mi litaire promenade naar Berlijn naar wenscb was geslaagd. Al beeft mijnheer Jules Favre den oorlog niet gewild, het Fransche volk heeft getoond cn toont nog, dat het in dit opzicht voor zijn Keizer niet onderdoet. En al is mijnheer Jules Favre op dit oogenblik Minister van Buitenlandsche Zaken, Pruisen heeft niet met hem, maar met het Eranscbe volk te doen. Toeh had de tegenwoordige Regeering een poging kunnen doen om den oorlog te eindigen en met Pruisen te onderhandelen. Maar dan had zij geen uittartende woorden moeten spreken tot een uitgedaagden en overwinnenden vijanddan had zij niet moeten beginnen met een bespot- telijken eisch te stellen, zooals wellicht nooit van een over wonnen partij is uitgegaan. De begeerte om aan Frankrijk een deel van zijn grondgebied te ontnemen, verdient zeker geen aanmoedigingmaar dat Frankrijk daarover zooveel misbaar maakt, Frankrijk, dat, geheel gepn gewetensbezwaar zou gehad hebben tegen dc verovering van de Duitsche Rijn landen is inderdaad belachelijk. En wat zon het Eran scbe volk wel gezegd hebbenals de Duitschers in dat geval als eerste vredesvoorwaarde, neen, als eerste voorwaarde om te onderhandelengesteld zouden hebben de ontruiming van het Duitsche grondgebied door de Fransehen? Niemand kan verwachten, dat de Duitschers, door hun eigen verliezen en Frankrijks aanval en blijvenden overmoed geprikkeld, de vijaudebjkheden thans willen staken. Bij zoo veel onhandelbaarheid van de Fransche zijde kan de Pruisi sche regeering dit niet doen, al ware zij ook vredelievender gestemd dan het Duitsche volk. Het Fransche volk moet zijn zwakheid tegenover Duitschland gevoelenzijn onver mogen om het te weerstaan beseffenof bet zal na den vrede weer verlangen den oorlog te hervatten. Het moet van zijn dwazen eigenwaan genezen worden, eer Duitsch land zieh veilig kan gevoelen, Om dat doel te bereiken trekken de Duitschers op Parijs aanmoet Parijs in hunne macht, en Frankrijk weerloos zijn. Mogen er geen andere waarborgen geëisclit wordengeen deel van liet Fransche grondgebieddatin plaats van een waarborg des vredes een kiem van nieuwe oorlogen zou kunnen zijn W. v. d. K. «missarissen der regeering Bauchart, Canrobei en Esi'i //nasse goedgekeurd werden. En waar brachten zij hunne //slagtoffers heen Naar A lgerie en Cayenne Cayenne de //droge guillotine genaamdCayenne met zijne geïnun- /'dcerde landstrekenmet zijne koortsen-telende moerassen //met al het ongedierte van het heete slijk, slangen, kroko- //dillen schorpioenen, reusachtige vledermuizen vergiftige //insectenmet zijne muskietenwaarvoor geen netwerk //beschermt; met zijne gloeiend heete dagen en ijskoude //nachtenmet zijn klimaatwaaronder iedere arbeid doo- //delijk wordtCayennedc groote folterkamer van het kei- //zerlijk Frankrijk i cn daarbij nog uitgezochte beulsknechten, //ook bannelingen, die zich over hunne eigene ellende op de //latere slagtoffers wreken!" En waartoe dat, alles? Het, tweede Keizerrijk valt, en laat Frankrijk achter in grootere wanorde, minder in staat om zich zelf te besturen en een oplossing to vinden van de vele bekommerende vraagstukken die er zich voordoen, dan bij den val der Republiek; de bevolking zedelijk meer be dorven, zelfzuchtig en alleen bedacht op eigen voordeel, Prinses Mathildein den nacht 3—4 Sept. uit Parijs ver trokken, is 1e Dieppe aangehouden. Bij hare aankomst aldaar is hare bagage, ondanks het verzet der stedelijke overheid, door de mobiele garde onderzocht, bij welk onderzoek, vol gens het Journal de Rouen, eene som van 51 miljoen zou gevonden en den 7 per spoortrein naar Parijs teruggezonden zijn. Het 3e. bataljon der nationale garde van het, dept. dor Marne heeft het gouvernement verzocht om onmiddelijk naar Parijs ontboden te worden. De mobiele garde te Meaux heeft, met oproer bedreigd, indien zij niet naar de hoofdstad gezonden wordt. Te Nantes is het nog niet lang geleden opgerichte stand beeld van den staatsman Billault, een der welsprekendste verdedigers van het, persoonlijk gouvernement, omver gehaald en wel op het initiatief der overheid, naar het schijnt, om althans het prachtige allegorische voetstuk te redden. Uit Algiers verneemt men. dat aldaar den 2en 3 pruisi- sche spionnen zijn gearresteerdwaarvan 2 schetsen der ver bewoners uitboorde. Tot nader bevel is de invoer van alle soorten van wapenen en van gevulde en ongevulde patronen vrijgesteld van rechten. Te Marseille worden grove ongeregeldheden gepleegd je gens geestelijke personen en inrichtingen en tegen bonapar- tisten, veelal onder voorwendsel van het verborgen houden van wapenen. Het vinden van 1200 geweren in een kelder van het raadhuis heeft de vreugde der bewegingsmannen ten top gevoerd. Bij de installatie van den regeerings-commis- saris, den heer Esquiros, gewezen Afgevaardigde der stad, heerschte veel geestdrift, maar had, door de vijandige hou ding eener imperialistische sociëteit, eene botsing plaats, welke zonder de krachtige tusschenkomst van den heer Es quiros bedenkelijke gevolgen zou hebben gehad. Te Marseille hebben zich zoo vele italianen aangemeld om als vrijwilligers naar Parijs te trekkeu, dat de heer Esquiros op het denkbeeld is gekomen om een afzonderlijk corps uit hen te vormenonder deu naam van „garibaldiaanseh legioen Te Lyon had zich reeds den 4, voordat het uitroepen der republiek te Parijs bekend was, een comité gevormd, 't welk, hoezeer mislukte, pogingen heeft gedaan om zieh van eenige geldkassen meester te maken en eene roode vlag van het raadhuis heeft uitgestokenwelke ook na de aankomst van den gouvernements-commissaris is blijven hangen. Allen, die zieh met de driekleurige lens in het, openbaar vertoonen, worden mishandeld. Het revolutionaire comité blijft zich op hot stadshuis handhaven, duldt niet dat de zich vormende vrijcorpsen de nationale vlag ontrollen, en houdt de leden van het gewezen departementaal en stedelijk bestuur, van het o. ministerie enz. gevangen. Ook te Toulouse maakt zich de republikeinsche partij aan allerlei willekeur schuldig. Men is beducht voor een bombardement of eene over rompeling van Havre door eene pruisische flotille. De stad wordt in allerijl in staat van tegenweer gebracht en uit andere plaatsen van eene groote hoeveelheid gesehut voorzien, terwijl de goederen uit de dokken en entrepots in groote trans-atlantische schepen worden geladen omdes noods vervoerd te knnnen worden. De gemeenteraad van Poitiers heeft aan de departementen voorgesteld om te verklarendat zijvoor het geval dat Parijs gedwongen mocht worden om te eapituleerenaan geen enkel bewind-het recht toekennen om hen in die capi tulatie te begrijpen. De heer Podevinde door den heer Chevreau ontslagen prefect van de Meurthe, verdedigt zieh thans in de dag bladenhij had Nancy niet overgegeven, want liet was on gevraagd door 150000 pruissen bezet gewordenhij had wapens voor Toul, Chateau-SalinsLuneville en Nancy aan gevraagd de afzending was berichtmaar hij had niets ontvangenzoodat de burger-patrouilles zieh met stokken moesten behelpen; den 11 Aug. ontving hij last alles in ge reedheid te brengen voor het doen springen der bruggen over de Meurthemaar er was geen korrel kruit te vinden dat waarschijnlijk 2 a 3 dagen vóór de invasietoen alle militairen en militaire overheden vertrokken waren en niet één gendarme overbleef, op last van den commandant der genie was onbruikbaar gemaakt. Te Bègles bij Bordeaux heeft een manvader van 2 kin deren die zichals mobiele garde, naar zijn depót begaf en eerst door de straatjongens, vervolgens door de menigte voor spion uitgekreten waszich in de gevangeniswaarin men hem gebracht had gedurende de opzending zijner papieren met zijne halsdas gewurgdna met potlood op den muur geschreven te hebbendat hij onschuldig wasmaar zich door den dood wilde onttrekken aan de mishandelingen waarmede het verwoede gemeen hem bleef bedreigen. Toen men met zijne richtige papieren terugkwam werd zijn lijk gevonden De minister Crémieux beeft den 13 te Tours eene procla matie uitgevaardigd aan het fransche volk, waarin hij kennis geeft van den hem opgedragen last, om in de niet door den vijand bezette departementen, met de medewerking van ge delegeerden uit elk ministerie, voor de nationale verdediging te waken. Door den gemeenteraad van Toulouse is li miljoen, door dien van Marseille 500,000 en door dien van Limoges 400,000 fr. beschikbaar gesteld voor de nationale wapening en voor het werven van vrijwilligers voor Parijs. P a r ij s. Tibaldi is aan het hoofd van een dertigtal italiaansche vrijwilligers te Parijs aangekomen. De onlangs aangestelde opperbevelhebber der nationale garde van het dept. der Seine, de genl. de Lamotterouge, is, op zijn verzoek, als mishagende aan de democratische partij, die hem „een handlanger van den coup dEtat" noemde ontslagen en vervangen door een voormaligen artillerie-offi cier, den oud-representant Tamisier. Er zijn vele nieuwe prefecten en eenige voorname gerech telijke beambten benoemd. De dagbladen maken een manifest openbaar van Victor Hugo aan het duitsche volk. Hij wil dat de oorlog, nu het Keizerrijk gevallen is, zal eindigen, en zegt, dat de fransche republiek, wier doel is bet oprichten van de Vereenigde Staten van Europa, de broederhand aan Duitschland biedt dat een aanval tegen Parijs eene niet te rechtvaardigen mis - daad zou zijn, die bet duitsche volk gelijk zou maken aan moderne wandalen. Een aantal burgers hebben eene oproeping aan bet Gou vernement der Nationale Defensie en aan hunne medeburgers gericht, waarin zij aandringen op het onverwijld herscheppen der hoofdstad in een groot oefeningskamp en op het doen eindigen van noodelooze discussie, lediggang en vermaakbejag. „Meer dan 000000 mannen redeneeren op dit oogenblik nog zeggen zij op hun gemak in de koffiehuizen over de vraag, of Af «re Mahon al dan niet gekwetst of dood is, en de pruissen staan op 3 dagmarschen van Parijs!" De heer Favre heeft den 8 bezoeken ontvangen en den 9 beantwoord van de gezanten van Engeland, Oostenrijk, Italië, - m id en den val des sterkingen vervaardigden en 1, als geestelijke verkleed, de de Ver. Staten, Turkije, Rusland, Spanje, Zwitserland en den Paus (Het gerucht, alsof prins Metternich met den v; Keizers Parijs verlaten had, is dus niet bewaarheid). Alle gerechtelijk in beslag genomen wapenen zijn onder de burgerwacht verdeeld en de burgers, die betrokken waren in het rechtsgeding van Blois (complot en aanslag tegen 's Kei zers leven), zijn opgeroepen om hunne wapenen terug te halen. De firma's Gargau, Broquin en Prey hebben aangeboden om binnen 00 dagen 100U mitrailleuses te vervaardigen. Deu 8 beeft voor de drukkerij dor Marseillaise eene drei gende manifestatie plaats gehad! meest door bewoners der voorstad Bellevillewegens de oppositie van dat blad tegen liet Voorloopig Bewind, inzonderheid tegen den minister Gambetta en den prefect van policie dé' Kératry (Rochefort heeft verklaard niet meer tot het blad in betrekking te staan en noemt bet art ikel van den genl. Cluseret, „de reactie" getiteld, eene verfoeilijke poging tot het verwekken van burgeroorlog). Het tweede nummer, waarin de leden van het Voorloopig Bewind weder aangevallen werden cn ecu schrikbewind tegen den binnenlandsoheu vijand werd verlangd, is door het volk en de nationale garde opgehaald en des

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1