Tweeen z even t igste Jaargang. 1870 No. 31), ZONDAG 25 SEPTEMBE R. (Officieel C*5ebccltc PATENTEN. nkUiitriniint». Laatste Uitlictaiing Al gemeene-Vrede Vereenigitig Ie Amsterdam. £2itcf<cliffcschc IScctcfitcn. BDiiitschluml. Oostenrijk. Italic. Kerkelijke Staal. Spanje. Frankrijk. I»reot Itrittanjc en Ierland. ISinnenland. L II U Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal Ofranco per post O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HEItM*. COSTER, ZOON. Ria v De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. BU RGB MEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de voljaars- patenten, dienstjaar 1870/71van af 22 September tot en met 6 October 1870 ter gemeente-secretarie kunnen worden afgehaald. Tevens wordt herinnerd, dat de binnen dien termijn niet afgehaalde patenten door den deurwaarder der belastingen aan de huizen der gepatenteerden worden bezorgd tegen betaling van 10 cents voor ieder patentblad. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Sept. 1870. De Secretaris. NUHOUT van der YEEN van inkwartieringsgeldenop Maandag 26 September 1870, des morgens tusachen 9 en 2 ure. P O L I T I E. Ter terugbekoming aan het Commissariaat van politie voorhanden het navolgende gevondene, als: een beursje, in houdende eenig geld; een sleutel; twee bloedkoralen kettingjes met gouden slotjes. De 19eeeuw, de eeuw welke de grootste legers zag samen komen met het voortreffelijkste oorlogsmateriëel gewapend, de eeuw die tallooze slagvelden door honderdduizende ster venden en gewonden zag bedekken, is, hoe tegenstrijdig het klinken mogetevens de eeuw waarin het denkbeeld van een Algemeenen Yrede onder de volken een vorm aannam en tot een begin van uitvoering werd gebracht. Diezelfde 19 eeuw hijgt naar vredewant de oorlog is haar een gruwelomdat hij een doodvijand is van godsdienst en beschaving handellandbouw en nijverheidvolkswelvaart en huiselijk gelukomdat hii de schatten door noesten vlijt en spaarzaamheid, bij jaren langen arbeid met moeite verkregen in slechts weinige weken verslindtomdat hij is een broeder- moorder een menschenslachter. Zal men dien vijand van mensehengeluk maatsebappelijken en zedelijken vooruitgang met vrucht bekampendan moeten alle volken doordrongen worden van het .besef dat de oorlog ben in hunne heiligste en dierbaarste belangen aanrandt maar tevens dat in dien kamp steun gezocht moet worden bij hen die naast God over het lot der volken beschikken de vorsten en hunne raadslieden. Aan deze overtuiging is de Algemeene-Vrede Ver- eeniging, welke zieb alhier gevormd beeftbaren oor sprong verschuldigd. Zij heeft tea doelmet alle middelen die binnen baar be reik en niet in strijd zijn met de openbare orde en de wetten des landsal die maatregelen voor te staanwelke kunnen strekken ter bevordering van den wereldvrede, en mede te werken waar anderen in gelijken zin handelen. Zij denkt haar doel te bereiken door hare beginselen in den ruimsten kring te verbreiden en ook bij de respectieve regeeringen voor te staan. Steunende op de beginselen welke reeds bestaande trac- taten en conventiën belieersckenen wel hoofdzakelijk op Art. 8 van het Protocol N°. XXIII d.d. II April 1856 toegevoegd aan het Parijsche Vredestactaat van 30 Maart 1850 betreffende de bemiddeling der mogendhedeningeval van conflictalvorens naar de wapenen worde gegrepen de conventie van St. Petersburg d.d. No.uubci 11 December regelende het gebruik van oorlogswerktuigen, en de conventie van Genève d.d. 22 Augustus 1864 betreffende de vereeniging het Roode Kruis, acht zij het aanvankelijk wenschelijk: 1°. dat de staande legers tot een minimum worden terug gebracht 2". dat bij eene nieuwe conventie art. 8 van bovengenoemd protocol van het Parijsche Vredestractaat worde gewijzigd in dien zindat in alle gevallen waarin conflicten tusschen de contraeteereude mogendheden mochten ontstaande be middeling der oVerige moet worden ingeroepenalvorens tot den oorlog kan worden overgegaanen aangevuld met be palingen waarvan de strekking zijdat, even als bij de con ventiën van St. Petersburg en Genève, aan de niet oorspron kelijk gecontracteerd hebbende mogendheden de gelegenheid worde gelaten zich bij deze conventie aan te sluiten dat als algemeen beginsel worde aangenomendat iedere neutrale mogendheid in baar rijk onder strafbepaling verbiede de openbare aankondiging en openstelling van geldleeningen ten behoeve van oorlogvoerende mogendhedenalsmede den openbaren handel in schuld titels van zulke geldleeningen, en dat dit verbod zich ook uitstrekke tot zulke leeningen, die worden aangegaan met bet kennelijk doel om de gelden tot bet voeren van oorlog te verschaffen; dat in verband met de conventie van St. Peterburg het beginsel worde aangenomendat de vijand in den oorlog buiten staat van gevecht gebracht moet wordendoch buiten noodzaak niet moet worden gedood dat de neutrale mogendheden de diplomatieke betrekkingen afbreken met die oorlogvoerende mogendhedenwelke deze conventie of die van St. Petersburg of Genève schenden. De vereeniging bestaat uit: Leden, personen boven de 18 jaren, betalende eene contributie van1,'s jaars. Pupillen, personen van 1418 jaar, betalende eene contri butie van f 0,50 's jaars. Er kunnen donateurs en donatrices der vereeniging worden aangenomen. Deze verbinden zich, tot wederopzeggens toe, voor eene jaarlijksehe bijdrage van minstens f 5, De leden verplichten zich door hun lidmaatschap naar ver mogen door daad, woord en geschrift de beginselen der vereeniging voor te staan en te verbreiden. Krijgslieden van beroepwelke bij de oplichting der ver eeniging reeds bij het loger of de vloot dienenzijn van het lidmaatschap niet uitgesloten. De hoofdzetel der vereeniging is gevestigd te Amsterdam. Zij breidt zich uit door het oprichten van afdeelingen in alle gemeenten van bet rijk te bevorderenen stelt zich in ver binding met alle vereenigingen en genootschappen binnen- en buitenslandsdie eene gelijke strekking hebben of haar doel kunnen bevorderen. Wie zich op vorenstaande grondslagen aan de Algemeene- Vrede Vereeniging wenscht aan te sluiten, kan daarvan doen blijken door de onderstaande verklaring, ingevuld en onder teekend franco in te zenden aan het adres van een der on- dergeteekendenbij wie tevens de gelegenheidom tot het lidmaatschap toe te tredenis opengesteld. Het voorloopig Bestuur: J. J. WEE VERIN GHVoorz. Vijzelgracht. AA 82. H. TIEDEMAN, Tweede Voorzitter. Singel bij bet Koningsplein, JJ456. A. J. KROESE, Secretaris. VijzelgrachtAA 83. H. E. BODEMAN. Tweede Secretaris. Spuistraat bij de Torensteeg, G 412. T. M. van GULPEN, Thesaurier. Heiligeweg D 232 of Buitensingel bij de Leidsche Poort (Nederl. Chemische Pabriek). Amsterdam, 13 September 1870. Er is geen zaak, die zoo geheel onvereenigbaar is met de thans heersckende en meer en meer veldwinnende begrippen omtrent de rechten en plichten der volken en hunne onder linge verhouding, als de oorlog. Onder onze denkbeelden omtrent de onschendbaarheid van bet menschelijk leven en de veiligheid van den eigendom is geen plaats voor een oor logstoestand met zijn onvermijdelijke gevolgen. De oorlog is in strijd met al ouze begrippen van recht en billijkheid van menschelijklieidzedelijkheid en beschaving. Gevoel en verstand beide komen in opstand tegen dien gruwel. Hij past niet in onze eeuw, hij is iu strijd met al wat wij geloo- ven, denken, willen en wenscben. Wij kunnen geen vrede hebben met deu oorlog, met toestanden die den oorlog mo gelijk, ja soms noodzakelijk maken. Laat ons den oorlog afschaffen, roepen van verschillende zijden vele stemmen. Eu wie zou niet wensehen, dat er geen oorlog meer gevoerd werd P Toeli klinkt het min of meer dwaas, als men spreekt van de afschaffing van den oorlog. Menig verstandig man. die een afschrik heeft van spreken dat niet tot handelen leidt, en de onvruchtbaarheid heeft leeren kennen van vergaderingen en welsprekende redevoe ringen, die geen ander gevolg hebben dan demonstration protesten, verklaringen en besluiten, haalt de schouders op en vraagt.wat is er aan te doen P Laat de volken van Europa daarover denken en spre'-en. Ook het Nederlandsche volk. Laat alle beschaalde mensehen in onderlinge gedachtenwisseling zich afvragen: wat moet er veranderd worden in i en tegenwoordigen toestand, in de betrekking tusschen de volken, in de regeering der staten, om den oorlog, zoo niet onmogelijk, dan took hoogst moei lijk te maken? Hoe komen wij tot een toestand, die tot een afschaffing van den oorlog moet leiden? Wat moet daartoe veranderd worden in de openbare meening, in onze opvoeding en ons onderwijs? Welke vooroordeelen moeten daartoe bestreden worden? enz. Laat ons daarom leden worden van de Algemeene-Vrede Vereenigingal is die naam ook niet mooi. van een Vredebond, of welken naam men aan de zaak wil geven. Laat overal, ook hier in Nederland, vereenigingen tot stand komendie de oorlogszucht bestrij den vredelievende denkbeelden verspreidenvooroordeelen bekampen waarin de oorlog steun vindt, onderzoek doen naar de maatschappelijke toestanden en de onderlinge ver houding tusschen de beschaafde volkendie den oorlog be vorderen, noodzakelijk of mogelijk maken. Laat die ver eenigingen zich met elkander in betrekking stellen, met elkander van gedachten wisselen, elkander voorlichten en raadplegen, zooveel mogelijk in onderling overleg handelen en besluiten. In verschillende steden van ons vaderland zijn reeds ver eenigingen opgericht. De vredebond te Goes zond reeds voor 't minst zeer voorbarig, een adres aan den Koning; die te 's Gravenhage telt omstreeks 300 ledente Amsterdam bestaat een Internationale voortdurende Vredebond naast de Algemeene-vrede Vereeniging waarvan de oproeping aanadc Nederlanders hierboven is afgedrukt. Gelukkig blijkt tevens van de gezindheid om zieh te vereenigen tot een algemeenen vredebond. Laat men in de verschillende gemeenten afdee lingen oprichten en een kort, eenvoudig algemeen reglement samenstellen, en ook deze zaak kan in Nederland wortel schieten, bloeien en hopen wij vruchten dragen. Zijn niet de leden der afdeelingen van het Roode Kruis uit deu aard der zaak tevens aangewezen als leden van den vredebond? Men zie niet te driftig naar de vruchten uit. Het geldt hier een groot, veelomvattend werk. Niet aanstonds ijvere men voor een verandering in de betrekkingen tusschen de verschillende volken en hunne regeeringen, maar allereerst is een omkeering noodig in de denkbeeldengevoelens en gezindheden der volken zeiven. Het thans levend geslacht beeft een oorlogzuchtige opvoeding gehad. Wil men nu druiven van distelen lezen Laat liet ons genoeg zijn den grond te bewerken en te zaaien, zonder ongeduldig te vra gen wanneer het zaad zal opschietenen wie eenmaal de vruchten zal plukken. Door op de openbare meening te werken, de oude oorlogsdrift te bestrijden en beginselen van vredelievendheid en verdraagzaamheid jegens anïlere volken te verkondigen, wordt de oorlog toch reeds aanstonds be moeilijkt en in den wortel aangetast. W. v. d. K. PS. Vanwaar de vreemde bepaling in het manifest der Algemeene-Vrede Vereeniging, dat krijgslieden van beroep» die bij de oprichting der vereeniging reeds bij bet leger of de vloot dienen niet van het lidmaatschap zijn uitgesloten? Zullen zij die later in dienst tredendan niet als leden worden toegelaten Ik begrijp volstrekt nietwaarom een soldaat geen lid van den vredebond zou kunnen zijn. Ook geen schutter, geen lid van een weerbaarheidsvereeniging De Koning heeft aan den tegenwoordigen lord-mayor van Londen eene fraaie en groote schilderij van Stroobant het stadshuis te Brussel voorstellende, en aan den vorigen lord- mayor Lawrence eene afbeelding van dezelfde grootte en van dezelfde band van bet oude paleis te Luik doen toekomen als een aandenken aan de door hen bijgewoonde internatio nale feesten. Te Verviers heeft zich een Verbond gevormd tot verwer ving eener herziening van art. 68 der constitutie (reebt van vrede en oorlog van den Souverein), hetwelk door de onzij- digverklaring van Belgie tot eene doode letter is gemaakt. Het belgisehe pontificale comité beeft een gemachtigde naar Rome gezonden, om zorg te dragen voor de zouaven en hun huiswaarts te voeren, indien het tot eene ontbinding van het corps der verdedigers van Pius IX mocht komen. De aartsbisschoppen van Munehen en van Keulen benevens 15 duitsche bisschoppenwaaronder die van Mainz Augs burg en Regensburg hebben een herderlijken brief uitge vaardigd aan hunne geestelijken en geloovigen om hen te vermanenzich aan de uitspraken van het concilie te onder werpen en geen aebt te slaan op de tegenkantingen van hen die zich tegen de besluiten van die vergadering verzetten. Den 17 is de zitting van den Rijksraad door den Keizer geopend en alstoen de indiening toegezegd van wetsontwerpen tot regeling der betrekkingen tusschen den Staat en de r. e. Kerk, tot herzieuing van het wetboek van strafrecht en tot hervorming der universiteiten. De minister van buitenl. zaken heeft, tot toelichting van het besluit tot bet bezetten van den pauselijken Staataan de diplomatique agenten van Italië 2 circulaires gezonden d.d. 29 Aug. en 7 Sept. Hij noemt Italië het landdat geroepen is om met de catholieke wereld de transformatie van liet pauselijk gezag te regelendie een onvermijdelijk uitvloeisel is van den vooruitgang der tijden en van de po litieke veranderingen, welke het Schiereiland ondergaan heeft. Hij verklaartdat de regeering 2 elementen voor oogen houdtwelke met elkander verzoend moeten wordenn.l. de nationale bestemming van Italië en bet recht van bet romeinsche volk om zijn eigen bestuur te regelenen de godsdienstige onafhankelijkheid en vrijheid en bet godsdien stig gezag van deu Paus. Het Hof van Rome was de nieuwe orde van zaken in het Koningrijk vijandig geblevennam buitenlanders in zijne krijgsdienst, zocht in de europeescke verwikkelingen een nieuw middel om eene militaire tusschen- komst uittelokkcn steunde de reactiewaardoor Rome het middenpunt werd eener propaganda tegen de regeering van Italië. Elk gouvernement bet reebt hebbende en verplicht zijnde om voor zijn eigen veiligheid te wakenzoo heeft de September-conventie vrijheid gelaten van bandelen voor bet gevaldat de staat van zaken op het pauselijk gebied een gevaar voor Italië oplevert. Thansnu de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland de internationale betrekkingen zoo onzeker maaktmag de regeering niet nalaten te doen wat voor de rust en veiligheid van Italië noodig is. De president-minister beeft eene commissie benoemdon der voorzitting van bet Senaatslid graaf Mamiamitot het ontwerpen van maatregelen die met opzicht tot de romein sche provinciën genomen zullen moeten worden. De grootmeester der italiaanscke vrijmetselaars Frappoli beeft bekend gemaaktdatvermits bet gouvernement bezit neemt van Romebet groot-oosten besloten beeft zich on verwijld aldaar te vestigen. Een escadron italiaansche lanoiersop verkenning zijnde is den 14, op 3 mijlen van Rome, onverhoeds op de voor hoede der pauselijke troepen gestooten. De manschappen werden met geweerschoten begroet en chargeerden daarop de zouavendie gedwongen werden terug te trekken. De zou aven verloren 3 dooden en 2 gekwetsten; van de lanoiers is er 1 gesneuveld en zijn er 3 gewond. Hot italiaansche eskader is te Civita-Vecekia aangekomen. Vele gendarmes en douanen en eenige dragonders hebben zich aangesloten bij de italiaansche troepenwelke overal met toejuiching ontvangen worden. Genl. Cadorna heeft den 15 aan genl. Kanzier te Rome een parlementair gezonden, met verzoek om vrijen intocht voor zijne troepen. Daarop is een weigerend antwoord ontvangen. Den 20 zijn de italiaansche troepen, na een gevecht van 4 uren, Rome binnengerukt. De pauselijke troepen hadden, op bevel van den Paus, bet vuren gestaakt en de witte vlag geheschen. Te Barcelona is de gele koorts uitgebroken. Er is eene commissie ingesteld tot bet doen van een on derzoek naar de grondslagen, waarop de tegenwoordige or ganisatie der rechterlijke macht rustom daaromtrent een verslag voor de Constituëerende Vergadering optemaken. Den 20 heeft te Plessis bij Tours eene botsing plaats gehad van 2 treinen; 11 reizigers verloren daarbij bet leven en 25 werden gekwetst. De reden, waarom Nederland en Belgie niet genoemd zijn in het besluit betreffende de beperking van den invoer van vee uit Frankrijk, is deze: dat omtrent den in voer. uit beide Rijken reeds sedert 1869 gelijke bepalingen bestaanhetgeen omtrent Frankrijk nimmer is geschieddewijl van daar nim mer besmet vee naar Engeland uitgevoerd is. Het Parlementslid Bowyer heeft een brief aan den minister van buitenl. zaken geschrevenwaarin hij staande houdtdat de regeering, tegenover het Rijk in het algemeen, en bepaal delijk tegenover Ierland en Hr. M". r. c. onderdanen in bet Koningrijk en in de Koloniënverplicht is te zorgen, dat de onafhankelijkheid van den H. Stoel volkomen en volstrekt gehandhaafd worde. Op het graf van Defoe, den schrijver van Robinson Crusoe, die te Bunhill in 1731 gestorven en begraven is. is een schoo» gedenkteeken geplaatst, bekostigd door engeiscbe knapen en meisjes. De Prins van Oranje heeft den 16, van Alkmaar te Haarlem terugkomende, bij den commissaris des Konings gedineerd; den 17 heeft hij de troepen geïnspecteerd en is daarna weder naar Utrecht vertrokken. Den 20 is Z. K. H. te Arn hem aangekomen, waar hij op de beide achter liet landgoed de Lichtenbeek de te Arnhem en in de omstreken gekanton- neerde troepen geïnspecteerd en een spiegelgevecht bijge woond beeft. Verkiezingen. Te Eindhoven is met 802 van de 840 geldige stemmen op nieuw tot lid der 2e. Kamer verkozen mr. J. B. Bots. Staten-Generaal. Den 19 heeft de Koning de zitting geopend met eene troonrede, waarbij de wederindiening dei- onafgedane wetsontwerpen aangekondigd, maar van geene andere gewaagd werd. Tot voorzitter der le. Kamer is door Z. M. benoemd dr. II. v. Beeck Vollenhoven, tot voor zitter der 2e. de beer Dullertmet wien op de voordracht stonden de beeren Storm v. 's Gravesande en Guljé. De wetten op de schutterijden censusde inkomsten belasting, de begrooting voor lndie, de heffing van het vuur,- ton- en bakengelden de banken van leening zijn weder ingediend, benevens een nieuw ontwerp tot bevordering van den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname. De inkomsten-belasting wordt nu niet meer voorgedragen voor de laatste maanden van 1870, maar voor het jaar 1871 en wel ten bedrage van 4 miljoen, waarvan 2,300,000 in vergoeding van 8 maanden opbrengst van het met 1 Mei afteschaffen patentrecht en het overige tot voorziening in de gedane buitengewone uitgaven voor de verdediging des lands. De le. Kamer heeft den 22 haar adres van antwoord met alg. st. aangenomen en is daarna gescheiden. Benoemingen. Aan den beer F. H. v. Bommel isop zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van de Rijp. Tot burgemeester van Oosthuizen is benoemd de heer C. Kaaskooper, Tot hoogleeraren aan de Rijks-Academie voor de beeldende kunsten te Amsterdam zijnbehalve de vroeger vermelde benoemd de heeren F. Stracké, beeldhouwer te Arnhem, en B. Wijnveld Jr. schilder te Amsterdam. Spoorwegen. De geheel voltooide lijn Utrecht-'s Herto genbosch is den 15, wegens de tijdsomstandigheden zonder openbare feestelijkheden, geopend. Door den verhinderden uitvoer uit de duitsche havens is het thans aan het station van den Rijnspoorweg te Rotterdam ontzaggelijk druk; om dezelfde reden is aldaar eene directe stoomvaart op Nieuw-York geopend. Militare zaken. De kampen aan de Bilt, op de Vught- sche heide, te Waalsdorp en te Bergen zijn opgeheven. Bij Z. M. besluiten van den 22 wordt de prins v. Oranje met den 30 eervol ontheven als opperbevelhebber van het leger, het besluit van 20 Juli tot samenstelling van het mo biele leger en het commando opgeheven van den luit. genl. Knoop en andere bevelhebbers, met bijzondere dankbetuiging voor de wijze waarvan deze zich van hun taak hebben gekweten. Na den laatsten September zullen van de miliciens der verschillende lichtingen slechts onder de wapenen worden gehouden: bij de infanterie, de vesting-artillerie, het corps pontonniers en het bataljon mineurs en sappeurs die van 1870; bij de cavallerie die van 1869; en bij het reg. veld en rijdende artillerie mede die van 1869. Vredebond. Den 20 is te 's Gravenhage, onder voor zitterschap van mr .Jolles, de eerste bijeenkomst van belang stellenden gehouden. Bij de 150 leden voegden zich 50 nieuwe. De vrijmetselaarsloge de ware Broedertrouw heeft eene uit- noodiging gericht aan alle loges in Nederland, tot het hou den van een algemeen maponniek congres, ten doel hebbende de afschaffing van den oorlog. Te Medemblik is den 15 eene harddraverij gehouden, waaraan 20 paarden deelnamen. De prijs, f 175, is gewon nen door de Vriendschap van G. Reijnders te Zuuderdorp, hereden door Lampe, de premie, f 25, door de Kampioen, van J. Roele te Watergraafsmeer, bereden door Fromberg. Den 16 is de tentoonstelling van landbouw met toespraken, op tochten en vuurwerk gesloten. Roode Kruis. Den 9 is uit den Haag eene zevende am bulance vertrokken naar S. Germainwaar zij het kasteel zal betrekken. Zij staat onder de leiding van den oud-offieier C. W. M. v. d. Veldeen telt 4 doctoren (en 1 die zich te Brussel zou aansluiten), 1 doctorandus, 1 secretaris, 1 ver pleger en magazijnmeester; zij is voorzien van 37 kisten met benoodigdheden. Denzelfden dag vertrok eene derde ambulance uit Rotter dam, bestemd naar la Chapelle bij Sedan, tellende 4 docto ren en chirurgijns, 4 eandidaten, 2 verplegers, 2 verpleegsters en 2 geestelijke zusters; zij voert met zich eene groote tent des Konings, bestemd voor 60 zieken. Het lazaret te Mannheim, met de daartoebehoorendeten ten des Konings, is door een orkaan omvergeworpen; voor rekening van het hoofdcomité is daarom eene loods voor 150

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1