Tweeenzeventigste J aargang. 1870. No. 40. ZONDAG 2 OCTOBE ii. #ffictëcl ©cbccltc PATENTEN. It|jk.s-telegrnaf kantoor Ik maar. Een briefwisseling tusschen de lieeren Jhr. Mr. C. van Foreest en W. J. Knoop. cSHcfcclijfcsfchc iacvicfatcn. Relgie. Pruisen. Oostenrijk. Itaiie. Kronijk van den Oorlog. Frankrijk. A L k M A A I Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal O, CS, franco per post f O,S0, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. OU SI De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de volj aars patenten dienstjaar 1870/71 van af 22 September tot en met 6 October 1870 ter gemeente-socretarie kunnen worden afgehaald. Tevens wordt herinnerddat de binnen dien termijn niet afgehaalde patenten door den deurwaarder der belastingen aan de huizen der gepatenteerden worden bezorgdtegen betaling van 10 cents voor ieder patentblad. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Sept. 1870. Be Secretaris, NUHOUT van der YEEN De BURGEMEESTERHoofd der Gemeente-Politie te ALKMAA Rbrengtin voldoening aan de uitnoodiging van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie vervat in zijne circulaire missive van den 21 September 1.1., n". jj'j'i le afd. (verzameling n". 44.), ter kenuisse der vee houders de navolgende bepalingen van het wetboek van straf- regt, van toepassing op de besmettelijke ziekten van vee enz., als: Art. 459. Ieder houder of oppasser van dieren of van melk- of slagtbeesten, die verdacht zijn van aangedaan te zijn van besmettelijke ziekte, die niet dadelijk kennis daar van gegeven zal hebben aan den maire der gemeentewaar zij gevonden worden en die zelfs vóór dat de maire op die kennisgeving geantwoord heeft, deze dieren of meik of slagtbeesten niet opgesloten gehouden zal hebben, zal gestraft worden met eene gevangenis van zes dagen tot twee maanden en eene geldboete van zestien tot twee hon derd franken. Art. 460. Desgelijks zullen gestraft worden met eene gevangenis van twee tot zes maanden en eene geldboete van honderd tot vijfhonderd franken, diegenen, die, in weerwil bet verbod der regeringhunne besmette dieren of beesten onder anderen zullen hebben laten loopen. Art. 461. Ingeval uit dit laten loopen onder andere beesten eene besmetting onder ander vee ontstaan is zullen diegenen welke het verbod der regering overtre den zullen hebben, gestraft worden met eene gevangenis van twee tot vijf jaren en eene geldboete van honderd tot duizend franken; alles onverminderd de uitvoering der wetten en verordeningen betreffende de veeziekten, en de Oplegging der straffen daarbij gesteld. Art. 462. Ingeval de boetstraffelijke wanbedrijven waarvan in dit hoofdstuk gesproken wordtdoor veld- of boschwachters of politie-ambtenarenonder welke benaming het zijn mogebegaan zijn geworden, zal de straf van gevangenis ten minste van ééne maand zijn en ten hoogste van nog een derde boven de zwaarste strafdie eenen anderen schuldigenom hetzelfde wanbedrijfopgelegd zou worden. De Burgemeester voornoemd noodigt de veehouders in hun eigen belang uitom de krachtens vorenstaande bepalingen op hen rustende verpligtingen stiptelijk natekomenten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente voorkomen en wijst hen op het groote ge vaar, dat voor hun vee kan ontstaan door de toelating op hunne erven, weiden of stallen, van vreemde, vooral Duitsche veekoopers of vleeschhouwers. Alkmaar, Be Burgemeester voornoemd, 1 Oct. 1870. A. MACLAINE PONT. BEVOLKING. De onderstaande personen worden in hun belang verzocht zich in de eerstvolgende acht dagen ter gemeente-secretarie aantemelden: Jan Pieter de Broekert, laatste woonplaats Bloemendaal Jan Mulder, 1. w. Hilversum, Cornelia Culp, 1. w. Blokzijl, Grietje Bauw, 1. w. Amsterdam, Metje van Beest van Andeïst, 1. w. Nijmegen, Gerrit de Jongh, 1. w. 's Graveland, Corne lia van Wieringen1. w. BeverwijkCornela Maria Gabriels, 1. w. MaastrichtA. H. Klugt1. w. Amsterdam. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e helft der maand Augustus 1870. MARTHA ,VEER, Amersfoort; H. SMIT, Mej. Th. RINGERS, G. KEIJZER, Mej. P. BLOEM. F. VERHEES, H. SMIT, Amsterdam; P. PETERS, Arnhem; C. J. VO GELPOEL, 's Gravenhage; J. SCHOT, 's Hertogenbosch; P. JONKER, Koedijk; P. STREEFKERK, Nederhorst den Berg; I. D. MAGEE, Nieuwediep; MARIA JANSEN, Rotterdam; D. SCHOUTEN, Schoorldam; R. ZWART, Utrecht; C. WEEL, Wormer; GRIETJE KUIJPERS P. RIETVELD, J. GORTER, Zijpe. Van de hulpkantoren Bergen: Mej. van OOSTERHOUS, Amsterdam; J. KRIEK, Haarlem; C. KLEIJN, Voorburg; A. van HARTE, Krom- mijdrecht. Burgervlothrug: H. HENNEMAN, Egmondbinnen. Niblixwoud: J. K. Z. Groot, Zevenhuizen. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van politie te Alkmaar voorhanden het navolgende gevondene, alseen bosse sleuteltjes, een gouden oorbel, een zilveren oorbel, een port emon- naie inhoudende eenig geldeen bracelet met gouden slot (reeds vroeger opgegeven). Van 1 October tot 31 Maart is bet kantoor geopend van 's morgens 8 tot 's avonds 9 ure. Be Birecteur van het kantoor voornoemd, LIEVELOO. Het /'Vaderland" van Donderdag 1.1. heeft menigeen verrast met het bericht, dat de heer van Foreest een «beleefd schrijven" aan generaal Knoop heeft gericht, om hem te vragen of hij zich weder candidaat wilde stellen voor de Tweede Kamer, daar hij in dat geval onmiddellijk zijn lidmaatschap zou nederleggen,en dat generaal Knoop op dien brief heeft geantwoord, dat hij meende het aanbod van den Alkmaarschen afgevaardigde niet te moeten aannemen. Dit bericht werd Vrijdag door het «Handelsblad," misschien ook nog door andere bladen, bevestigd. De beide genoemde liberale couranten schijnen tegen deze oplossing der kwestie geen bezwaren te hebben. Het «Handelsblad," ofschoon de belofte van den heer van Foreest een inconstitutioneele handeling achtende, noemt het zelfs edel, dat deze heer aldus zijn woord houdt. In 't voorbijgaan zij het merkwaardige verschijnsel opgemerkt, dat de heer van Foreest onmogelijk eene of andere plichtmatige handeling schijnt te kunnen ver richten of zoowel liberale als conservatieve bladen achten zich geroepen den volke te verkondigen, dat hij een edele daad heeft verricht. Is het dan zoover gekomen bij onze politieke mannendat het houden vau zijn woord als een edele han deling geprezen moet worden Doch ter zake. Het bericht van de bovenvermelde briefwisseling brengt mij een voorval in herinneringwaarvan de mededeeling hier niet ongepast kan zijn. Toen ik bij de jongste verkiezing de drukproef ontving van de circulaire van het bestuur der Centrale Kiesvereeniging aan de kiezers in dit districtlater verschenen onder het opschrift «Een plaatsvervanger voorge steld." maakte iemand mij opmerkzaam op een gedeelte, dat hij geheel overbodig achtteen volgens zijne meening daarom diende te vervallen. Dat gedeelte luidde aldus «Bij dit plaatsvervangerschap doet zich nog een moeilijk- «heid voor, waaraan waarschijnlijk niet gedacht is. De heer «van Foreest verklaartwanneer hij gekozen mocht wor- «denzijn mandaat weder te zullen nederleggenz o o d r a «de omstandigheden den Generaal Knoop «zullen veroorloven de actieve dienst te «verlaten en zijn zetel in de Kamer weder «te kunnen innemen." De heer van Foreest zal «dus op dat oogenblik aftreden, en er zal een nieuwe ver- «kieziug plaats hebben, waarbij hij en de heer Knoop can- «didaten zullen zijn. Wie zal echter uitmaken, wanneer dat «oogenblik is aangebroken? Niemand anders kan liet doen «dan de heer van Foreest zelf. Nu zijn wij van zijn op rechtheid en goede trouw overtuigd. Maar het gaat toch «niet aan, dat de heer van Foreest op een gegeven oogen- «blik zou zeggennu kandunkt mijde generaal Knoop «veilig in het leger gemist worden, en treed ik bij gevolg «af, om de kiezers opnieuw tusschen ons tc laten beslissen. «Dit mag niemand beslissen dan de Generaal Knoop zelf, «en die zou het niet kunnen doen. Of acht iemand het denk- «baar, dat de Generaal den een ofauderen tijd aan den beer «van F'oreest te kennen zal geven, dat hij zijn plaats in «de Kamer wel weer zou willen innemenen dat de heer «vaü Foreest daarom nu moest bedankenom een nieuwe «verkiezing mogelijk te maken Of zou misschien de Gene- «raal Knoop zijn ontslag uit de werkelijke dienst moeten «verzoeken, in de hoop dat hij weer lid van de Kamer zal «worden Het lidmaatschap van de Kamer is een te ernstige, «een verkiezing is een te kiesche zaakom dergelijke onder- «haudelingenovereenkomsten en afspraken toe te laten. Men «kan zich niet voor een tijd beschikbaar stellenen daarna «zeggen: nu bedank ik weer, om mijn tegenpartij een kansje «te geven van weer in de Kamer te komen." Deze bezwaren zijn nu toch geheel uit de lucht gegrepen zei mijn bezoeker; dat begrijpt iedereen; wanneer het leger weer op voet van vrede komt en de generaal Knoop van zijn commando wordt onthevenzal de heer van Fo reest natuurlijk bedanken. Dat spreekt, dunkt mij, van zelf. Dat is de eenige, de aangewezen weg. Brieven of weder- zijdsche verklaringen komen niet te pas. Ik vond de opmerking zoo gegronddat ik de woorden in de circulaire schrapte. Zij is afgedrukt en verspreid zonder het boven aangehaalde gedeelte. Na dien tijd heb ik aan de mogelijkheid van een dergelijke briefwisseling inderdaad niet meer gedacht, en het bericht in het «Vaderland" heeft mij daarom niet minder verrast, dan het hier in dit district on- ongetwijfeld de meeste kiezers heeft gedaan. Tot nog toe van de zaak niet meer wetende dan iedereen in de dagbladbericliten heeft kunnen lezen, en die berichten in hoofdzaak voor waar aannemende (1), neem ik de vrij heid, in afwachting van hetgeen de heer Knoop waarschijn lijk oorbaar zal achten aan zijn kiezers mede |te deelen mijne zienswijze hieronder kortelijk mede te deelen, met uit noodiging aan de andere bladen om deze zaak eens ernstig te overwegen en ons hier de slotsom hunner beschouwingen niet te onthouden. Reeds is mij gebleken, dat mijne ziens wijze hier door velen gedeeld wordt. Het openstellen van de gelegenheid voor een nieuwe ver kiezing was geen zaak die ter beschikking stond van de heeren van Foreest en Knoop, en door hen bij onderling goed vinden kon worden uitgemaakt. De laatste verkiezing te Alkmaar had een gewone verkie zing kunnen zijn. Men kan instemmen met het «Handels blad", dat het een gewone verkiezing had behooren te zijn maar het kan niet worden toegegeven, dat het een gewone verkiezing geweest is. De brief van den heer v. F. waarin hij zijne verkiezing voorstelt als slechts geldende voor een beperkten tijd, door zijne geestverwanten openbaar gemaakt en ten zijnen behoeve bij de verkiezing geëxploiteerd, heeft haar feitelijk tot een niet gewonetot een abnormale verkie zing gemaakt. Wat de heer K. den heer v. F. heeft geantwoord, schijnt nog niet zeker, immers de mededeeling in het Bag- Had wijkt aanmerkelijk van die van het Vaderland af. Wie kan zeggenhoeveel kiezers den heer v. F. hunne stem hebben gegeven,^ omdat toch de heer Knoop waarschijn lijk niet terstond zitting zou kunnen nemen, aannemende de verklaring^ van den heer v. F., dat deze verkiezing een geheel exceptioneel karakter behoorde te hebben, en hij zijn mandaat weder zou neerleggen, zoodra de omstandigheden den generaal K. zouden veroorloven de actieve dienst te verlaten en zijn zetel inde Kamer weer in te nemen? Daar deze kiezershoe groot of hoe klein hun aantal moge zijn (er zijn er niet veel noodig om hier de verkiezing van één der candidaten tc beslissen)gestemd hebben in de meening dat zij een plaatsvervanger kozen, die hun na eenige weken door zijne aftreding in de gelegenheid zou stellen een defini tieve keus te doen kan de heer v. F. zich niet gerechtigd achtenkrachtens de plaats gehad hebbende stemming in dc Kamer te blijven tot den gewonen tijd van aftreding in 1873. Als de heer v. F. zich gebonden rekent door een verkla ring, is het door een verklaring aan de kiezers niet aan den heer Knoop. Hij had met de kiezersniet met den heer K. te doen. Wat de heer K. ook aan den heer v. F. moge geschreven hebben het kan dezen niet bevrijden van zijn verbintenis jegens de kiezers, niet jegens de 150 leden van de Centrale Kiesvereeniging, die zijn belofte niet aannamen en hunne me dekiezers aanspoorden dit evenmin te doen, maar jegens het onbekend aantal kiezers die zijn belofte wel aannamenen hem met het oog daarop hunne stem hebben gegeven. Een verkiezing is geen kwestie tusschen twee personen maar tusschen twee richtingen of twee partijen. De heer v. Fwetende dat het de kiezers die niet tot zijn richting behooren, niet te doen is om juist den heer Knoop in de Kamer te hebben, maar wel om een geschikten en eerlijken liberalen vertegenwoordiger, had, getrouw aan de voorwaarde die hij zelf aan zijn verkiezing heeft gehecht, en die hij VOOR DE STEMMING NIET HEEPT TERUGGENOMEN, niet een beleefd briefje moeten schrijven aan den heer K., maar een voudig moeten bedankenen de rest moeten overlaten aan de kiezers. Immers hij had beloofd zijn mandaat te zullen nederleggen, niet den heer K. te zullen vragen of hij zich weer candidaat wilde stellen. Dat de heer K. geen gebruik wil makeu van bet, «beleefde" annbod van den lieer v. F., en zijn lidmaatschap der Tweede Kamer niet aan diens welwillendheid wil te danken hebben, is wel verklaarbaar. Het geldt hier geen beleefdheden tusschen twee heerenwaarvan de een opstaat, den ander zijn stoel aanbiedt, en ten antwoord krijgt: o neen, gij zijt al te vrien delijk; blijf zitten, als ik u verzoeken mag.Beide heeren hebben met de kiezers te doen. Zeiven hebben zij niets aan te bieden, aan te nemen of af te slaan. Niet de heer v. F. maar de kiezers hadden den heer K. moeten verzoeken zich weer verkiesbaar te stellen. De heer Knoop had geen reden om zich jegens den heer v. F. te verklaren omtrent het al of niet aannemen eener candidatuurdie hem door de kiezers nog niet aangeboden was. De heer v. F. had hem tijdens de verkiezing geen brief geschreven, noch eenige belofte gedaan. Hij had aan den heer v. F1, zeiven moeten overlaten te beslissen, in hoeverre en waartoe hij zich door zijn belofte jegens de kiezers ver bonden had. W. v. d. K. Bij kon. besluit is eene commissie benoemd tot het doen van voorstellen voor de oprichting van een groot gebouw te Brusselvoor het houden van nationale tentoonstellingen van kunst en nijverheidmuziekuitvoeringen en openbare plechtigheden. In den nacht van 28 29 is de raffineerderij van Gebrs. Meeus te A ntwerpenmet eenige aangrenzende huizen, af gebrand. De Fortschritts-partij eindelijk de .verwezenlijking wach tende van datgeenwaarvoor sedert 50 jaren gearbeid ge leden en gestreden iséén eenig duit'sch Rijk, heeft hare denkbeelden aangaande dc toekomstige Rijks-grondwet me degedeeld de kwestie omtrent de militaire en diplomatieke leiding is reeds ten gunste van het pruisische Koningshuis beslist; nevens hetzelve behoort een door algemeen stem recht verkozen, met alle rechten en voorrechten van eene wezenlijke Volksvertegenwoordiging bekleed Parlement te staanhebbende volkomen aandeel aan de wetgeving en aan het sluiten van internationale verdragen onverkort begroo- tingsreebtaandeel aan de beslissing over vrede en oorlog en de macht om de Bonds-ministers voor eene onafhanke lijke Rijks-rechtbank te dagende afzonderlijke Staten moeten dergelijke, vrij gekozen en den noodigeninvloed uit oefenende Volksvertegenwoordigingen bezitten. De rech ten der afzonderlijke burgers en de grondtrekken der ge meentevrijheid moeten in de Rijks-constitutie opgenomen wordende wetten behooren door onafhankelijke rechters beschermd te worden alle staats-ambtenaren verantwoorde lijk het volksonderwijs kosteloosde scholen vrij van de Kerk en in handen der gemeente, het huwelijk burgerlijk te zijn, en de berechting van staats- en persprocessen door gezworenen te geschieden. Het Verbond moet zijn eigen be lastingen kunnen beffenen de algemecnc dienstplichtigheid behouden wordenmet verkorting van den diensttijd. Den 18, beeft eene deputatie van den boheemschen Land dag den Keizer het adres overhandigd der czechische meer derheid waarbij verschillende reserves gemaakt worden voor de zending van Afgevaardigden naar den Rijksraad. De stadhouder van Tirol en Vorarlbergbn. Lasser v. Zollheimde stadhouder van Moraviebn. v. Pocheen de regeerings-president van Silezie, bn. v. Pillersdorjf, die op 19 Sept. tegen het voorstel-Rechbauer gestemd hebbenzijn door den Keizer, op voordracht van den ministerraad uit hunne betrekkingen ontslagen. De gemeenteraad van Troppau heeft onverwijld eenparig besloten om den bn. v. Pillersdorjfhet eere-burgerschap aantehicdenwaarvoor de baron per telegraaf zijne erkente lijkheid heeft betuigd. Te Brunn heeft eene deputatie van aanzienlijke burgers den burgemeester verzocht, eene raads vergadering te beleggenten einde de heer v. Poche gelijke eer te bewijzen. Te Innsbruck is de liberale partij zeer verstoord, de clericale daarentegen zeer tevreden over het ontslag van den stadhouder. De Keizer heeft te Gratz de tentoonstelling van landbouw bezocht en een scherpschutters-wedstrijd bijgewoond. Prach tige illuminatie serenades een fakkeloptocht enz. strekten ten bewijze hoezeer 's Keizers komst op prijs werd gesteld. Den 19 is aldaar de eerste steen gelegd van het stand beeld, 't welk, uit nationale bijdragenzal worden opgericht ter eere van wijlen den Aartshertog Johan, den Rijksbe stuurder van 1848. In de zitting van den boheemschen Landdag van den 29 is een keizerlijk rescript voorgelezenwaarinna betuiging van tevredenheid over de in het adres van den Landdag uitgedrukte erkenning van de behoefte aan samenwerking van alle tot de monarchie behoorende landen, en na herin nering aans Keizers herhaaldelijk betoonde gezindheid om de betrekkingen van Boheme tot de monarchie aan eene herziening te onderwerpen en om aan de gegronde aanspraken des lands, voor zoo ver zij met de rechten van het Rijk in zijn geheel overeenkomen, te voldoen, de Landdag nogmaals nadrukkelijk vermaand wordt om onverwijld tot het verkiezen van Afgevaardigden voor den Rijksraad overtegaan. Huis der Aegevaardigden. Den 19 isop voorstel van dr. Rechbauer, met 67 tegen 66 st. besloten om de ver kiezing van een voorzitter uittestellen en de zittingen tot den 26 te verdagenin afwachting van den uitslag der boheemsche verkiezingskwestie. Den 26 heeft het Huis met 68 tegen 67 st. verworpen een voorstel van den heer Rechbauer, om de verkiezing van een president te verdagen totdat de boheemsche Afgevaardigden ter vergadering zullen verschenen zijn. De heer dr. Mayrhojer heeftonder de toejuichingen der linkerzijdehet ministerie aangevallen over het ontslaan der 3 st adhoudersomdat deze het gewaagd hadden met de grondwetspartij te stemmen. De heer Üopfen is tot voor zitter, graaf Künburg tot onder-voorzitter verkozen. De heer Reehhauer verklaarde uit naam der constitutioneele partij zich niet met de behandeling der aanhangige wetsontwerpen te kunnen inlatenzoolang niet alle middelen waren aange wend om de vertegenwoordiging van Boheme in den Rijks raad te verkrijgen. Zijn voorstel om eene motie urgent te verklarenwaarbij de regeering gevraagd werd de zitting van het Huis te verdagenwerd verworpen. Den 27 is met 68 tegen 67 st. (2 clerikale leden van den landbouwenden stand uit Boven-Oostenrijk stemden met de constitutioneelen) het voorstel van Rechbauer aangenomen om de beraadslaging over het adres van antwoord uitte stellen totdat het Huis omtrent zijn voorstel tot verdaging zou beslist hebben. De minister van justitie heeft den 12 eene circulaire aan de bisschoppen gezondenten einde hen omtrent de bedoeling van het bezetten van den Kerkelijken Staat in te lichten. De regeering had aan den Paus zeer vrijgevige voorstellen gedaan met opzicht tot zijne onafhankelijkheid als Hooge- priester en zou niet dulden, dat de geestelijken miskend of beleedigd werden, maar ook haren plicht jegens de natie ver vullen en niet. duldendat de handelingen der regeering of de instellingen en wetten des Rijks door de geestelijken ge laakt of bestreden werden. De bezetting van Rome wordt beschouwd als het middel waardoor eene revolutie voorkomen is. De gisting was in het noorden des lands sterker dan in het zuidenmaar daar waren de republikeinen, clerikalen en bourbonnisten bereid hunne krachten te vereenigenten einde de regeering des Konings omver te werpen. De bourbonnisten zijn er talrijk en hebben het hoofd zoozeer opgestokendat arrestatiën en groote waakzaamheid noodig zijnrepublikeinen zijn er echter weinig, zoo zelfs dat Mazzinicandidaat voor de Ver tegenwoordiging gesteld in een gedeelte van Napelsgeen enkele stem verkreeg. De ambtenaar van het O.M. bij het hof van appèl te Lucca heeft het in staat van beschuldiging stellen geëischt van/o- seph Mazzini en 102 andere personenwegens aanslagen, sa menzwering enz. tegen den wettigen regeeringsvorm in Italië. De pauselijke zouaven worden huiswaarts gezonden. Den 21 bevond zich de door den heer de Resimont gecomman deerde en geheel uit hollanders bestaande compagnie te Bo logna. Den 22 was een 250 man sterk detachement belgcn en hollanders (waaronder N. Bont wan Alkmaar), van Civita- Vecchiate Livorno aangekomen. Vervolg der W ekelijksche Berichten in het Bijblad. De zeelieden te Cherbourgten getale van 6000 hebben met aandrang verzocht om deel van het parijsche leger te mogen uitmakenwaar zij betere diensten aan de defensie meenen te kunnen bewijzen dan, bij het vergevorderde jaar getijde te Cherbourg. De minister Gambetta schrijft ten aanzien van de verkie zingen der gemeenteraden aan de prefecten, dat de in Au gustus gekozen raden in de meeste plaatsen nog den stempel van het vorige gouvernement dragenen dat het ook in het belang der verkiezingen voor do Constituante noodig is dat er in elke gemeente nieuwe bestaan. De minister ver langt de vestiging van vrije gemeenten, onttrokken aan den overdreven invloed van het centraal bestuur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1