Tweeenzeventigste J aargang. 1870. No. 41. ZONDAG 9 OCTOBER. (tyfftctcc! (Bcbccltc. Dc Verlofgangers Kronijk van den Oorlog. Frank rifk. AL k M A S 0 fS Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal 0,65, franco per post f O,SO, afzonderlijke nommers 5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM*. COSTER ZOON. C A N T De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsgroote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. Bij deze Courant behoort een Bijblad. PROVINCIALE WATERSTA AT v anNOORDHOLLAN D AANBESTEDING. Op Donderdag den 20«®° October 1870, des namiddagsten half drie ure, zal aan het locaal van het provinciaal bestuur van Noordholland te Haarlembij enkele inschrijving worden aanbesteed Het driejarig onderhoud van den provincialen grindweg van den Huigcndijk naar Ursem, uitmakende een gedeelte van den grooten weg der 2® klasse van Alkmaar naar Hoorn gedurende 1871, 1872 en 1873. De bestekken zijntegen betaling van 20 cents per exem plaar, verkrijgbaar aan het, lokaal van bet provinciaal bestuur voornoemd en aan het bureau voor buitenlandsche paspoorten op het Stadhuis te Amsterdam. Nadere mlichtingen kunnen worden verkregen bij oen Hoofdingenieur van den Waterstaat te Haarlem en bij den Ingenieur J. M. F. WELLAN te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van A LKMA A It; In ervaring gekomen zijnde dat te 's Gravenhage en elders rlp r\filfl"PTi nppr^rnPTi Vestigen de aandacht der ingezetenen op de wenschelijk- heid om zich door middel van inenting met koepokstofzooveel mogelijk tegen die ziekte te vrijwaren. Burqemeester en Wethouders rccmcemd, A. MACLAINE PON1 Alkmaar. Od. 1870. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat dejaarlijk sche schouw over de slooten en wateren in deze gemeente zal plaats hebben op Woensdag 19 October 1870. Burqemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 Oct. 1870. De Secretaris. NUHOUT van der VEEN. der Nationale Militie te Alkmaar, die tot dus verre hunnen verlofpas niet ter gemeente - secretarie hebben ingeleverd worden, onder herinnering aan de daarop bestaande straffen, verzocht daaraan alsnog ten spoedigste te voldoen. oedkeurde, den minister Crémieux flauwheid te last legde en .iet tot stand komen eene federatie tusscben onderscheidene zuidelijke departementen aankondigde. De heer Esquiros heeft het tot, havenkapitein benoemden lid van den Alg. Raad Klingier weder ontslagen wegens herhaald verzet tegen de bevelen van bet bestuur. Onder zijne leiding had de „bur gergarde" vele buitensporigheden bedreven en den heer de Laguéronnière gearresteerd. De genl. Cluseret isin weerwil van bet verbod der Dele- atie te Tours, toch naarLyon gegaan en daar door de, over „e, op de installatie van den nieuwen gemeenteraad gevolgde, bevrijding der gearresteerde overlieden zeer vertoornde demago gische partij, in eene zeer oproerige proclamatie, tot „opperbe velhebber der nationale strijdkrachten" benoemd. Hij is daarop in den gemeenteraad versohenen om een ultimatum te stellen, maar men heeft zich niet verwaardigd hem te antwoorden. Aan de krachtige houding van den voorzitter van den raad, de gewezen Afgevaardigde Hénon, is het te dankendat de partij van orde haar pas herwonnen terrein heeft behouden. De nieuwe gemeenteraad heeft de onroerende en roerende o-oederen der geestelijke congregatiën onder sequester gesteld, en de onroerende voorloopig bestemd om tot „algemeen ste delijk nut" te strekkeu. Bij de herstemmingen voor dien raad hebben de radicalen in de meeste wijken de boven hand behouden. Den 28 zijn weder oproerige gebeurtenissen voorgevallen naar aanleiding van het geruchtdat een corps van 40000 pruissen uit Mulhouse in aantocht was. Het raadhuis werd 2 malen door de roode partij bezet, maar ook malen door de partij der orde (ondersteund door de natio- Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de le helft der maand September 18/0. SIMPOORT. TESSELAAR. A. VROOM, Wed. BURG HOUT. Amsterdam. J. H. de KONING, Bergen. W. VER- WEIJ, Egmond-binnen. J. S. de GROEBEEnkhuizen. A. GROOTBEKKEN. J. van STURSUM. Gouda. K. RAE- NERS, Haarlem. P. SWORWERHeer Hugo Waard. ANTJE BOOIJden Helder. P. STREEFKERK. Streef kerk. J. GROOT, Utrecht. S. MARZWieringerwaard. J. KIND, Woerden. SOLTEN, Zand voort. Van de hulpkantoren Bergen: GILST, Alkmaar. J. C. HELLENTHAL. Mej. M. LlNFMEIJER. Amsterdam. J.JACOBS, Hellevoetsluis. Heer Hugo Waard: W. van WOERKEM Meppel. Spanbroek: P. SPEUR, Delfzijl. J. SMEMER, Kampen. P. ZERRIP, Zuid-Holland. POLITIE. Ter terugbekoming aan bet commissariaat van politie voorhanden het navolgende gevondene, als: een goud ringetje, een pakje kindergoed, een gouden oorbel, T\ lot der st. loterij, drie witte kouzen, een zilveren rijgpen, een schoot-notitieboekje. Te Marseille heeft zich uit de demagogische partij eene bdhde van omstreeks 300 man tot garde van den nieuwen prefect, den beer Labadiê, opgeworpen, de pkrygische muts van het balcon der prefectuur uitgestoken en den 21 den uit Konstantinopel terugkomenden burggraaf de Laguéronnière en den commandant van het gepanserde fregat la Normandie gevangen genomenden laatsten omdat hij zijne manschappen zou hebben willen verbiedenkreten ter eere der republiek aantebeffen. De beer de Laguéronnière is weinige uren later, op last van den beer Crémieux uit Tours, weder in vrijheid en in het bezit gesteld zijner goederen en papieren, waarin niets ten zijnen nadeele is gevondenook de vlootvoogd werd weder ontslagen. Den 22 kwam de nationale garde in 't geweer, op het gerucht dat de regoerings-commissaris Esquiros en de prefect door het „comité" waren gearresteerd, als beschuldigd van gematigdheid. Beide heeren" zijn daarop, tot geruststelling der bevolking, door de stad gereden en met geestdrift begroet. 5 Leden der rechtbank, die een burger, beschuldigd van verzet tegen een lid der garde, hadden vrij gesprokenzijn door deze garde gevankelijk naar de prefectuur gebracht. De heer Esquiros deed hen terstond ontslaanbe rispte de 50 garden die er in betrokken waren ernstig en vaardigde, nadat de leden der balie gedreigd hadden een beklag tegen het departementaal bestuur bij het Voorl. Bewind te zullen indienen, indien zij binnen 2 dagengeene volledige genoegdoening erlangen, eene proclamatie tegen het bedrijven van willekeurige daden uit. De prefect Lahadié heeft zijn ontslag gevraagd en bekomen en is den 21 reeds opgevolgd door den heer Delpechgewezen onderprefect van Aix. Dc heer Labadié heeft bij het nederleggeu van zijn ambt eene hartstochtelijke rede gehouden, waarin hij de arrestatie der raarseillaansche rechters en andere willekeurige handelingen nale garde) hernomen. De genl. Cluseret en verscheidene andere mannen van zijne riehting werden in arrest gesteld. Bij decreet van den 29 heeft de Delegatie bepaald, dat onverwijld tot eompagniën mobiele nationale garden veree- nigd zullen worden alle vrijwilligers, die niet tot die garde of tot het leger behooren, alsmede alle in het dept. der Indre-en-Loire verblijf houdende franschen van 21 tot 10 jaren, die ongehuwd of weduwnaars zonder kinderen zijn. Bij een ander decreet zijn de beambten en bedienden der telegrafie van alle militaire dienst ontheven. De regeering heeft den 30 een decreet uitgevaardigd, waarbij wordt opgericht eene mobiele nationale garde, bestaande uit vrijwilligers en alle mannen tusschen 2l en 40 jaren; de mannen van 25 tot 35 jarendie dienstplichtig zijn zullen bij de gemobiliseerde nationale garde blijven totdat zij door den minister van oorlog worden opgeroepen. De prefecten mogen de wapenen der sedentaire aan de gemobili seerde garde uitreiken en voorts jachtgeweren en andere wa penen requireeren. Bij een ander decreet worden de vrij schutters ter beschikking van den minister van oorlog gesteld, om onder hetzelfde stelsel van discipline te komen als de mobiele nationale garden. Bij een door den minister Crémieux onderteekend decreet is het door de Delegatie verleende erediet van 10 miljoen ten behoeve der nationale defensie, na vroeger reeds tot 16 gebracht te zijn, thans tot 23 miljoen verhoogd. Den 1 Oct. heeft de regeering te Tours bekend gemaakt, dat zij van een uit Met.z gekomen persoon bet volgende vernomen badden 23 en 27 bad Bazaine gunstige gevechten geleverd en den 31 een groot voordeel behaald. De stad was ruim van levensmiddelen en ammunitie voorziende gezondheids toestand uitmuntend en de nationale garde zou de belegering der vesting op zich nemenindien het den maarschalk gelukte zich met zijne 100000 man door de pruissen te slaan. De verkiezingen voor de Constituante, eerst op 16 Oct. bepaalddaarna tot den 2 vervroegd om de onderhandelingen over een wapenstilstand gemakkelijk te maken, vervolgens na het onaannemelijk achten der voorwaarden van graaf Bismarck onbepaald uitgesteld, zijn, blijkens proclamatie der Delegatie van den 2, weder op den 16 bepaald. De minister Fourichon beeft eene circulaire uitgevaardigd aan de bevelhebbers der landmacht, naar aanleiding der bij hem ingekomen berichten over de insubordinatie der minderen en omtrent zwakheid der bevelvoerenden. De kolonel der laneiers Tripart is tot brigade-genl. be vorderd. In het begin van den veldtocht met 41 officieren, 533 en 513 paarden uit Schelestadt vertrokken, is hij dezer dagen met slechts 18 officieren, 103 man en 105 paarden te Saumur aangekomen. De heer Devieme heeft den 29 uit Brussel aan den minister Crémieux geschreven, dat hij volgaarne berust in het decreet, waarbij hij tot verantwoording geroepen wordtzich overtuigd houdende, dat bij zich van alle verdenking ontheffen en bewij zen zal, dat bij zijne waardigheid niet uit het oog heeft verloren. Bij schrijven aan den heer Arago heeft hij zijue verontwaar diging betuigd over de openbaarmaking van documenten welke een vlek op zijuen naam zouden kunnen werpen, zonder hem alvorens ophelderingen te vragen. Aan den genl. Uhrichden op zijn eerewoord in vrijheid gestelden bevelhebber van Straatsburg, is den 3 te Tours eene warme ovatie gebracht, waarbij de maire en de heer Crémieux het woord voerden. De genl. logeert in het paleis van den aartsbisschop. Er is te Tours eene inschrijving ge opend om hem een aandenken in zilver te vereeren. De admiraal Fourichon blijft lid van het gouvernement en minister van marinemaar is als minister van oorlog afge treden. De genl. Lefortgedelegeerde van den minister van oorlog Leflozal dit departement admiuistreeren. Bij decreet van den 3 is echter de portefeuille van oorlog tij delijk aan den minister Crémieux opgedragen. Een ander decreet bepaalt, dat de bij de wetten van 13 Aug. en 10 Sept. verleende vergunningen tot uitstel van betaling niet van toepassing zullen zijn op handelspapieren, die de datum zullen dragen van 15 October of later. In den nacht van 34 Oct. is een spoortrein met mili tairen bij Cretat, op den weg van Amiens naar Rouaan ge derailleerd. 15 Menscben zijn omgekomen, 15 doodelijk en 100 meer of minder zwaar gekwetst. Het blad V Univers wordt thans te Nantes uitgegeven, le Siècle nog steeds te Parijs, terwijl de geabonneerden buiten de stad com kleinere te Poitiers verschijnende editie ontvangen. Bij een der om Parijs voorgevallen gevechten is een pak ket met brieven van pruisische officieren en manschappen in bandon der fransehen geraakt en aan den president der de legatie opgezonden, die het ongeopend den heer Bismarck heeft doen toekomen. Tot de algemeen verlangde instelling van commissarissen voor de nationale defensie is thans beslotenAlph. Cent voor Vaucluse, Testelin voor het Noorden, Pas-de-CalaisSomme en Aisne, Lissagaray voor Tarn en Tarn-en- Garonne, Jean David voor Gers en de Boven-Pyreneeën. 56 Dames van Nantes hebben een adhsesie openbaar ge maakt aan het adres, waarin mevr. Casparinuit naam der moedersechtgenooten, dochters en verloofden uit alle lauden, het staken van het bloedvergieten vraagt. Het legitimistische blad V Union twijfelt aan de echtheid vau bet door vele bladen medegedeelde manifest van den graaf v. Chambord. De minister van financiën heeft de volgende bezuinigingen ingevoerd: de prefecten zijn in 3 klassen verdeeldmet trac- tementen van 15000, 12000 en 10000 fr.; de onderprefecten genieten 6000, 5000 en 4000, de leden van den Staatsraad 15000, de ministers 50000 fr. Hierdoor en door de ophef fing der civiele lijst a 62j en van den Senaat a 5^ miljoen is thans reeds eene bezuiniging van 50 miljoen 's jaars op bet budjet aangewezen. De fransch-africaansche officieren wensebten met hunne 37000 man uit Algiers geroepen te worden, om tegen den vijand te strijden. P ar ij s. Den 20 heeft genl. Trochunaar aanleiding van de laf hartige houding der zouaven bij Sceauxeene ernstige pro clamatie met aanhaling der krijgsartikelentot de nationale garde en bet overige garnizoen gericht, en heeft het bewind eene door al zijne leden onderteekende proclamatie uitge vaardigd, waarin het verklaart bij zijn programma „noch een duim van ons grondgebied noch een steen onzer vestingen te volharden. De minister Gamletta heeft den 21 eene proclamatie uit gevaardigd ter herinnering van den 78®° verjaardag van de vestiging der eerste fransche republiek. Rochejort heeft de ondersteuning van Oustave Flourens bij de organisatie der barricaden-defensie gevraagd. Den 25 is een begin gemaakt met het bouwen dier verplaatsbare ver sperringen welke van een nieuw soort van vernielingswerk tuigen worden voorzien. 2 Krijgsraden zijn ingesteldde een te Yincennesde ander te S. Denisten einde in kort geding recht te spre ken in zaken van aanslagen tegen eigendommen en strooperij. Le Rappel heeft 2 op de Tuilerien gevonden brieven ge publiceerd aan den Keizer geschreven door Marguerite Bel langer, met wie hij in ongeloofde betrekking stonden waarbij de heer Devieme als tusschenpersoon diende. De heer De vieme eerste voorzitter van het bof van cassatieisbij decreet van den 23naar dat hof verwezenom zich te verantwoorden wegens zijne afwezigheid uit Parijs en zijn vermeend deelgenootschap aan eene ergernis wekkende zaak waardoor bij zijne rechterlijke waardigheid had gecompromit teerd TEledeur Libre beweertdat de heer Devieme gebe zigd is om van Marg. Bellanger eene schriftelijke ontkente- nis van verboden omgang te verwerven, en dat zij tot loon harer bescheidenheid het kasteel Moucby verkregen heeft). Volgens besluit van den minister van landbouw van den 26 zullen dagelijks 500 runderen en 4000 schapen ter be schikking der bevolking worden gesteld. Het vleesch zal voor staatsrekening worden verkocht aan in hunne mairiën ingeschreven slachtersnaar het bij de zetting vastgesteld tarief. Den 26 zijn de soldatendie voor den vijand de vlucht hadden genomen, tusschen 2 rijen militairen door de straten geleid, in uniformen waarvan het binnenste buiten was gekeerd, de handen op den rug gebondenen voor de borst een stuk papier voerendewaarop te lezen stond„(Naam van den soldaat), schandelijke lafaarddie zijn post in het gezicht des vijands verlaten heeft. Alle welgezinde burgers worden uitgenoodigd, hem in het gelaat te spuwen." De administratie der posteryen is gemachtigd om gewone brieven per luchtballon te verzendende zwaarte is op hoogstens 4 wichtjeshet port op 20 centimes bepaald. De genl. Trochu en Tamisier hebben proclamatiën uitge vaardigd, naar aanleiding van eenige wanordelijkheden en schendingen van domicilie. Men beweertdat de heer Bernier gearresteerd isten gevolge der ontdekking van bezwarende omstandigheden ten zijnen aanzien met opzicht tot de rechtszaak der bommen en dat ook tegen de heeren Qrandperret en Conneau bevelen van inhechtenisneming zijn uitgevaardigd. De minister van openbare werken Dorian heeft al de ta baks-fabrieken in patronen-fabrieken veranderd, die dagelijks miljoen leveren, en constructie-winkels voor mitrailleuses opgericht. Aan de hoeken der voornaamste straten worden barricaden opgerichtbestand tegen geschutvuur en door grachten va.i 4 ellen breedte en diepte gedekt. De genl. Ambertcommandant van de 5®. sectie der ves tingwerken is door zijne eigen onderhebbenden in arrest genomen en naar het ministerie van binn. zaken gebracht, Zijne republikeinsche gezindheid verdenkendehadden ziji.e manschappen hemdoor gedurige kreten ter eere der repm bliek tot de verklaring gebrachtdat hij de republiek en het gouvernement niet als wettig kon erkennenzoolang zij niet door het algemeen stemrecht waren bekrachtigd. Een kapitein zeide daarop, dat bij hem dan ook niet wederkeerig als bevelhebber kon erkennen en nam hem in arrest. Het gouvernement heeft het comité voor de barricaden met 2 leden vermeerderd; een hunner is het lid van het Yoorl. Bewind van 1848 Allert. De prefect van policie heeft het sluiten van elke kroeg ol slijterij gelastwaarin aan beschonken militairen of burgers sterke drank verstrekt wordt. De heer Ijomonredacteur van den Fays is in hechtenis genomen. De tegen den 30 vastgestelde verkiezingen voor den ge meenteraad te Parijs en voor die van de overige gemeenten in het dep', der Seine zijn onbepaald verschoven. Den 27 is in het park van Chaumont brand ontstaandoor het vlam vatten van eenige vaten petroleum, die aldaar voor de verdediging der hoofdstad onder het zand werden ver borgen. Na verloop van een uur is men de brand meester geworden. Een decreet van den 28 bepaaltdat de nationale garden, even als de militairen van het leger, voor den krijgsraad zullen terechtstaan. Een decreet van den 30 beveelt de rekwisitie, ten behoeve der nationale verdedigingvan al het te Parijs aanwezige graan en meelbehalve hetgeen voor huishoudelijk gebruik bestemd is. Eene nota der regeering kondigt de geregelde betaling aan van alle pensioenen ten laste van den Staat te Parijs en in de departementen. Fransche berichten. In de stad bevinden zich minstens 600000 met chassepots gewapende personen. De pruissen die de redoute Montretout haddeu ingenomen, zijn door het vuur der nabij gelegen forten daaruit weder verdreven (Be richt vau een luchtreiziger, op wiens ballon kanonschoten zijn gerichtdie hem niet konden bereiken). Bij het gevecht van den 23 waren de pruissen 8000 man sterk en leden zij belangrijke verliezen; aqn onze zijde zijn 3 officieren gewond, 11 manschappen gesneuveld en 86 gekwetst- Een pruisisch parlementair heeft den 26 het fort Issy op- geëischt. De commandant heeft hem geantwoorddat hij zich niet levend zou overgeven. Den 29 heeft hij Billancourt een treffen tusschen fransche kanonneerhooten en pruisische troepen plaats gehad. Touron was op 1 Oct, gevuld met gewonde pruissen, af komstig van een mislukten aanval op Charenton. Bij verschillende verkenningstochten tot voorbij de positie van Villejuif is de vijand door kanonnades genoodzaakt, zich van Stainz en Moulin te verwijderen en is in Romainville en le Bourget brand ontstaan. Op 1 Oct. is eene krachtige offensieve verkenning onder nomen tot Thiais en Choisy le Roi. Na een levendig artil lerie- en geweervuur met de sterk bezette vijandelijke stel lingen te hebben gewisseldzijn de troepen in goede orde teruggetrokken. Duilsche berichten. Bij het gevecht van den 19, toen de franschen uit een pas opgeworpenhoog gelegen schans een aanval tegen het 5® legercorps deden, hebben 2 regimenten zich lj uur tegen eene zesvoudige overmacht moeten staande houden, totdat zij hulp van het 2" beiersche corps en van andere troepen ontvingenwaardoor de vijand in zijne ver schansingen werd teruggeworpen. Eene beiersche brigade was intusschen de stelling des vijands omgetrokken en be stookte die van ter zijde met geschutvuur, waardoor zij on houdbaar en met achterlating van 8 stukken ontruimd werd. De schans is dadelijk zoo gewijzigddat zij een punt van aanval der duitschers is geworden. Een aantal bewoners der omliggende dorpen is niet naar de stadmaar naar de bosschen gevluchthun vee en ver- voerbare have met zich voerende. Den 25 zijn eenige veld- policie-beambten met een detachement troepen van Ferrières vertrokkenom de zich schuilhoudenden optezoeken en te bewegen naar hunne woningen terugtekeeren. Van de volks wapening met name der franc-tireurswordt in den wijden omtrek van Parijs geen spoor ontdekt. Aan het herstel der bruggen en spoorwegtunnelswelke men in de lucht heeft laten springen om liet aanvoeren van belegerings-materiëel te belemmeren, wordt met groote krachtsinspanning gearbeid. Volgens volkomen zekere berichten, hebben den 24 en 25 straatgevechten te Parijs plaats gehad en is het daaraan toe- teschrijvendat de verkiezingen zijn uitgesteld [Oefeningen der bezetting in het vuur, op het Veld van Mars, kunnen tot deze berichten aanleiding hebben gegeven]. De stad S. Cloud en hel daar gelegen lustslot zijn den 25 door de franschen ontruimd. De van frausche zijde afkomstige berichten omtrent den en 29 geleverde gevechten zijn verzonnener is op die dagen geen enkel schot gevallen. Den 30 hebben zeer talrijke fransche linietroepen een uitval gedaan tegen het 6" legercorps te gelijker tijd werden de voorposten van het 5corps door 3 bataljons aangevallen terwijl eene brigade tegen het 11® corps manoeuvreerde. Na een gevecht van 2 uren waaraan de reserve geen deel be hoefde te nementrok de vijand in allerijlna zware ver liezen geleden te hebbenonder beschutting zijner forten terug. 300 Man zijn gevangen genomen. Het 6® corps dat eerst na de slagen bij Weissenburg en Worth uit Silezie was vertrokkenheeft alzoo op den verjaardag der Koningin het eerst aan den strijd deelgenomen. Van fransche zijde zijn 1200 man gesneuveld en gewond, waaronder de brigade-genl. Guilhamvan duitsche zijde zijn gedood 80 man, waarender 8 officieren, en ongeveer 120 gewond. Den 1 en 2 Oct. zijn uit de forten slechts enkele schoten gedaan. Den 6 Oct. is het hoofdkwartier des Konings van Fer rières naar Versailles verplaatst. De noodige toebereidselen voor het beleg der stad zijn voltooid en de kanonnen en mortieren reeds in positie gesteld. Elzas en Lotharingen. De overgaaf van Toul is een gevolg geweest van het tot zwijgen brengen van liet geschut der vesting door de 80 vuurmonden des vijands en van den herhaalden aandrang der bevolking bij den commandant. Toen deze de witte vlag liet hijschen stond de stad op 23 plaatsen in brand. Het garnizoen bestond uit 60 kurassiers110 infanteristen 40 gensdarmes en 2000 mobiele gardenwaarvan 500 het geschut bedienden. De geheele mannelijke bevolking had de bestormingen helpen afslaan inzonderheid op 16 Sept. Den 30 heeft het belegeringsleger zijnen intocht in Straats burg gehoudenen daarna is in de S. Thomas-kerk eene plechtige godsdienstoefening gevierd. Het aantal buit ge maakte kanonnen beloopt 1070; de voorraad ammunitie en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1