1870. No. 43, Tweeenz even t igste Jaargang. 23 OCT O B E R. Jhr. Mr. H. G. C. L. JA ASSENS, Jhr. Mr. II. G. C. L. JANSSENS. Z O N i) G (Officieel COebccUc PATENTE! 1%. Groote Koemarkten te Alkmaar, Tegen betaling van 15 Cents is ter gemeen te-secretarie te Alkmaar verkrijgbaar het Reglement voor de Burgeravondschool. MkWE Zit! i&S te 's Gravenhage. Sïïïcfcclijfiscftc 15 c c i c It 1 c ti Pruisen. Oostenrijk-Hongarfjc. Kalic. Spanje. (ilroot'ltriüaiije en Ierland. Vereciiïgcle Statfcn. A Lk A A It Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal >,G5, franco per post f O.&O, afzonderlijke nommers .5 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HE11M'. COSÏEB ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter algemeene kennisdat blijkens ontvangen mededeeling de Minister van Binnenlandsche Zaken gemagtigd heeft den Commissaris des Konings in deze provincie om, zoo men zich daartoe bij Z.H.Ed.G. aanmeldt, dispensatie te verleenen van art. 1 van het Koninklijk besluit van 10 September 1.1. (Staatsblad No. 160), luidende: nDe in- en doorroer van rundveeschapen, bokken en geiten van buiten 's lands is ver boden," tot invoer van fokschapen of rammen uit Engeland in deze provincie onder de voorwaardendie noodig zullen worden geachtalsmede aan de bewoners van dit gewest voor zoo ver tegen de inwilliging van de daartoe strekkende verzoeken geen bezwaar bestaat, tot in- en doorvoer van al de voorwerpengenoemd in art. 1 le. lid van het Kon. be sluit van 20 September 1.1. (Staatsblad No. 163), luidende: onverminderd het bepaalde in Ons besluit van 10 September 1870 Staatsblad No. 160) is ook de in- en doorvoer van bui ten 's lands van versche huidenversch en gezouten vleesch omgesmolten, vetmestonbewerkte wol en haar, klaauwen hoornen en van alle afval van de in artikel 1 van dat besluit bedoelde dieren verbodenalmede onder die voorwaarden welke noodig worden geacht. Alkmaar Be Burgemeester voornoemd, 20 Oct 1870.A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de patenten, na de primitive beschrijving aangevraagdter secretarie kun nen worden afgehaald van den 20 Oct. tot en met 3 No vember dezes jaars. De alsdan niet afgehaalde Patenten worden tegen betaling van 10 cents door den Deurwaarder aan huis bezorgd. Burgemeester en IVel houders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 12 Oct. 1870. Be Secretaris, NUHOUT van der VEEN op Maandag 7 November en Woensdag 23 November 1870. PAARDENMARKT, 9 November 1870. VERGADERING van den RAAD der gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 26 October 1870, des mid dags ten 12 uur. Namens den Voorzitter van den Raad, NUHOUT van der VEEN POSTERIJEN. Ten gevolge der gestremde postgemeenschap met sommige gedeelten van Frankrijkis in vele gevallen partij te trekken van de stoombooten of andere schepen, die uit Nederlandsche naar fransche havens vertrekken als: van Rotterdam naar HavreBordeaux en Duinkerken; de frankeering der corres pondentie van de plaats van afzending tot aan de haven van inscheping is verpligtend. Voorts wordt aan belanghebbenden medegedeeld, dat er gelegenheid bestaat tot geld verzendingen naar Straatsburg door middel van postwissels. Be Birecteur van het Postkantoor te Alkmaar, GOUWE. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e. helft der maand September 1870. J. JULSINK, Almelo; H. GOEDHOORN. J. L. KOE- LEWIJN Amsterdam P. GOUDSWAART Castricum P. MIENIEDelft; G. MOUGGeertruidenbergF. RO- BOLT, 's Gravenhage; J. VERSTEEG, Leiden; J. M. REMSTEDT, Haarlem; NAATJE DEKKER, Heer Hugo Waard; W. MOMBERGPetten; GERTRUDE JETTEN, Maastricht; v. d. VLIET, P. KOOIJ, Nieuwediep; Mejw. P. van ES, Oirschot; NAATJE HAGENAAR, Oosterhout; J. de WEEPER. Ouddorp; Mejw. A. BECKER, Rotterdam; F. MOESKOP, Utrecht; ELISABETH JOH. HOUT, Veenkuizen; F. DUWA, Winkel. Van de hulpkantoren Bergen: SEMIJN, Amsterdam; J. TIMMER, Haarlem- merliede. HeiloN. REMMINGHOFE, Amersfoort. BurgervlotbrugWed. van HOOGWINKEL van GOR- CUM, Haarlem. Egmond aan Zee: J. BROEKS Beijerland. Oudkarspel: S. NIJMAN's Gravenhage; J. BONIER, den Helder. Rustenburg P. WIJTE, Amsterdam. Schoorldam Mejw. SAMSON, Amsterdam. POLITIE. Ter terugbekoming aan het commissariaat van politie voorhanden bet navolgende gevondene, als: een portemonnaie met eenig geld. (lij kent den brief van den Generaal Knoop aan den lieer van Foreest, waarin hij verklaart geen lid \an de Tweede Kamer te willen worden wanneer de Heer van Foreest ten zijnen jbehoeve het lidmaat schap zoil moeten nederleggen. Overeenkomstig het voorbehoud bij de aanvaarding zijner candidatuur gemaakt, heeft evenwel de Heer van Foreest zijn ontslag genomen. De Centrale Kiesvereeniging koos daarop den Heer Knoop op nieuw tot haren candi- l li i I De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. daat, maar deze bewees door de daad dat zijn wei gering van het aanbod des Heeren van Foreest ernstig was gemeend, en verzocht de vereeniging, aan de kiezers te berichten dat hij thans de candi datuur niet kan aannemen, en hen uit te noodigen een ander liberaal in zijne plaats te kiezen. Aan dien uensch van den Heer Knoop geven wij thans gevolg. De Centrale Kiesvereeniging koos tot hareu candidaat Gij allen, die vroeger den Generaal Knoop hebt gestemdherinnert u hoe hij de Kamer heeft veria' ten om het vaderland in het leger te dienen, en hoe hij het, moest ondervinden dat zijne plaats intusschen werd ingenomen door een politieken tegenstander. De tijd van het plaatsvervangerschap is thans voorbij er moet een beslissende keuze plaats hebben. De onzuivere toestand, door dit tijdelijk plaatsvervanger schap te weeg gebracht, heeft er echter toe geleid, dar. gij uw vorigen candidaat niet meer kiezen kunt. Welnu, voldoet dan voor het minst aan zijn verzoek om een ander liberaal in zijne plaats te kiezen. Belet door uwen ijver, door uwe trouwe opkomst bij de stembus, dat de vaderlandsliefde, die den Generaal Knoop de Kamer deed verlaten, vergolden wordt door een tegenstander naar de Kamer te zenden. In het vorige jaar werd een liberaal gekozen voor den tijd van vier jaren. Een oorlog, die misschien onze grenzen kon naderen en ook ons vaderland in gevaarlijke verwikkelingen kon brengen, was oorzaak van zijn aftreding. Moet die oorlog'nu te weeg bren gen dat tusschentijds een liberaal door een conser vatief wordt vervangen F Wij hebben bet recht deze vraag te doen aan alie kiezers, zonder onderscheid van richting. Wij vragen hun, wat hun gevoel van billijkheid op deze vraag antwoordt. Zijn zij het eeus met hetgeen de ,heer van Foreest bij het uitbreken van den oorlog schreef„In deze ernstige oogenblik- ken komt het er niet vooral op aan om de conser vatieve partij tijdelijk ,met een enkel lid te vermeer deren F" Met volle overtuiging bevelen wij den Heer Jans- sens onzen medekiezers aan. Wij geven de verzeke- ring, dat hij een ijverig, kundig, rechtschapen man is, volkomen geschikt om een plaats in de Tweede Kamer met eere te bekleeden. Hij legt zich niet toe op bloemrijke redevoeringen, maar hij spreekt goed en degelijk. Vooral op financieel gebied is Hij tehuis, en zulke mannen zijn vooral onder de tegenwoordige omstandigheden in de Kamer wenschelijk. In onder scheidene zaken was hij nuttig werkzaam. Een uit gebreide vereeniging tot het bouwen van arbeiders woningen telde hem jaren lang onder hare ijverigste leden. Als secretaris der Staats-com missie voor de emancipatie-ontwerpen ontving hij de orde van den Nederlandschen Leeuw. Als lid van den gemeente raad en wethouder van 's Gravenhage onderscheidde hij zich door ijver en kunde, doch wegens zijn liberale beginselen was hij een steen des aanstoots voor de Dagblad-partijdie langzamerhand de verkiezingen in den Haag beheerschte, en wie het eindelijk gelukte hem als lid van den gemeenteraad niet te doen her kiezen. Wat zullen wij zeggen van de schrikbeelden eener inkomstenbelasting, waarmede men u tracht te be angstigen en te weerhouden uw stem uit te brengen op een liberaleu candidaat, omdat hij misschien voor een inkomstenbelasting zal stemmen F Voor het oogen- bük alleen dit: noch wij, noch onze tegenstanders weten, hoe de Heer Janssens, wanneer hij tot lid van de Tweede Kamer mocht worden gekozenzal stemmen over de voorgestelde inkomstenbelasting of over eenig ander wetsontwerp dat de regeering zal indienen. Wij vertrouwen van onzen candidaatdat hij steeds zal stemmengelijk art. 82 der Grondwet gebiedt, volgens eed en geweten, zonder last van OF RUGGESPRAAK MET HEN DIE BENOEMEN. Wij hopen alleen, dat onze candidaat zal mede werken tot afschaffing der zeer onrechtvaardige pa tentbelasting. Dat er belasting betaald moet worden, en dat er ook in de plaats der patentbelasting een andere belasting noodig zal zijn, weet ieder. Die nu onnoozel genoeg is om te gelooven dat de conser vatieven het land zouden kunnen regeeren zonder be lastingen moge naar hunne woorden luisterenwij roepen u toe: laat u door hunne telkens herhaalde, belachelijke alarmkretendat ons land op den rand van een afgrond staat en meer dergelijke kleinighe den geen schrik aanjagenlaat u niet misleiden. Die den Heer van Foreest aanbevelen, ontzien zich niet van de liberalen te vertellendat zij van de zaken met af weten, dat zij in eiken boer een rijk grondbezitter ziendat zij den landbouwer zijn wel vaart misgunnen, dat niet het algemeep welzijnmaar het eigenbelang hun drijfveer is, dat zij geen vrijheid, maar losbandigheid begeeren dat zij in Nederland de republiek willen invoeren, en dat hunne beginselen de maatschappelijke orde, godsdienst en zedelijkheid ondermijnen. - Kiezers op zulke dwaze en lasterlijke aantijgingen voegt geen antwoord. Maar zult gij hun die dergelijke ongerijmdheden verkondigen, uw ver trouwen schenken en hun raad volgen bij de verkie zingen F Wat de verhouding der liberale partij tegen over bet platte land betreft, is zij het vooral die de voorrechten der steden heeft doen vervallen, en een gelijk recht voor alle gemeenten heeft ingevoerd. Thans wenscht zij ook de handeldrijvenden en neringdoen den van het onbillijke en ongelijkmatig drukkende recht van patent te ontheffen. Welke belasting zij daarvoor ook in de plaats zal willen stellen, het zal altijd een belasting zijn die allen treft en zooveel mogelijk gelijkmatig drukt. Geen privilegiën, geen voorrechten, geen druk voor den een en vrijstelling voor den ander. Gelijke lusten en gelijke lasten voor allen. De liberalen zouden de oorzaak zijn dat de voor- deelen, die Indië voor Nederland afwerptniet meer zoo rijk vloeien als vroeger! Kiezers, nog altijd heerscheiv in Indië cultuur- en copsiguatiestelsel. Eerst in dit jaar is een wet tot stand^gëkomen houdeude nadere regeling van de op hoog gezag in gevoerde suikercultuur die den tegenwoordigen toe stand nog acht jaren lang laat voortduren, en dan een tijdvak van twaalf jaren vaststelt om langzamerhand tot een anderen toestand te geraken. Klaagt men dus op Java, en klaagt men in Nederland over de mindere opbrengst van Javadan is het te wijten aan het nog altijd bestaande stelsel, dat de liberalen door een ander willen vervangen. Gaat het thans in de Oost niet goed, dan blijkt daaruit juist, dat het bestaande stelsel, dat de conservatieven zoo krachtig verdedigen, niet meer deugt en door een ander vervangen moet worden. Men kan door ge dwongen arbeid den Javaan niet meer laten opbren gen. Wij zijn aan de grens, wij hebben die grens reeds overschreden. Er is van den Javaan te veel gevergd, en nu komt de tijd van verslapping; wii hebben alles geëiseht wat Indië met mogelijkheid slechts kon afstaan, en Indië zelf, zijn havens, brug gen en andere werken verwaarloosd. Nu oogsten wij de wrange vruchten. Wij mogen, wij kunnen van Indië met meer zooveel afhalen als vroeger. Dat weten de conservatieven zeiven ook zeer goeden als een conservatief Minister van Koloniën een koloniale wet moet indienen, weet hij niets anders voor te stellendan een liberaal Minister reeds vóór hem in overweging gaf. Zoo was het wetsontwerp van den Minister Mi.ter tot uitgifte in erfpacht van woeste gronden later door zijn opvolger Tbakranen over genomen en verdedigd, in hoofdzaak gelijk aan het ontwerp van zijn voorganger Fransen tan de Putte. Eindelijk het onderwijs. Waarom zwijgen de aan- bevelers van den lieer tan Foreest over dit onder werp F Zij halen bij deze verkiezing alles overhoop, maar laten de onderwijskwestie rusten, die ieder kie zer kan begrijpen en die voor ons volk de belangrijk ste van alle is. Waarom F - Omdat zij wel weten, dat de meerderheid der kiezers juist in deze alles beslissende kwestie de denkbeelden van den Heer tan Ioreest niet is toegedaan, en een der heftigste be strijders onzer gemengde school niet in de Tweede Ka mer wenscht. Daarom zwijgen zij van de schoolkwes tie, gedachtig aan het spreekwoord, dat het niet ver standig is slapende honden wakker te maken. Toont evenwel, kiezers, dat gij niet slaapt, dat gij inzon derheid altijd waakt voor onze nationale volksschool. Op het oogenblik wordt zij wel niet rechtstreeks aan gevallen, maar weest er verzekerd van, dat men het niet zal nalatenals het getal barer bestrijders in de Kamers voldoende is. Zorgt gij, dat in plaats van een bestrijder een verdediger wordt gekozen. Onze voorouders schreven in 1665 in den gevel van de ge schutgieterij in den Haag, dat zij deze inrichting hadden gesticht om den vrede te verkrijgen bn te bewaren. Doet gij desgelijks en zorgt in vredestijd dat geen aanval op onze volksschool gewaagd worde. Kiest daarom Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging in het kiesdistrict Alkmaar W. TAN DER KA AT, te Alkmaar.' C. van VEEN, te Helder. S. KEIJZER Sz,, te Texel K. BREEBAART, te Winkel. J. E. 1. GRONEMAN te Wieringerwaard. 1 H. IIULS1 te Zuidscharwoude. A. T. van AKEN, te Alkmaar. J. C. de LEEUW, te Anna-Paulowna. NB. Het Vaderland van Vrijdag 21 October bevat de volgende advertentie: Aan de Kiezers van Alkmaar. MIJNE HEEREN De candidatuur voor het Lid maatschap der Tweede Kamer, mij aangeboden door uwe Liberale Kiesvereeniging, heb ik ditmaal moeten weigeren. Ik ben U zeer erkentelijk voor dit ver- eerend aanbod j en ik verzoejï U de betuiging te willen aannemen van mijn oprecht leedwezen daar over, dat ik thans buiten de mogelijkheid ben om de taak te aanvaarden, die Gij mij hebt willen opdragen. Ontvangt mijn bijzonderen dank voor het vertrou wennu en vroeger, in mij gesteld; ik hoop dit al tijd waardig te zijn. Ten nauwste blijf ik altijd ver bonden aan een Kiesdistrict, dat getoond beeft op zoo krachtige wijze de beginselen van vrijheid en van maatscbappelijken vooruitgang voor te staan. Moge die wakkere volksgeest U altijd bezielen moge Alkmaar altijd in 's lands vertegenwoordiging mannen afzen den, wier streven het is die liberale beginselen te bevorderen, die het welzijn en de grootheid van Ne derland moeten uitmaken. 's Gravenhage, w t 20 October 1870. J' KNOOP. De heer v. Twestenlid van den noordduitschen Rijksdag f.1^ van pruisisclien Landdag, is den 14, na een langdurig lijdenoverleden. Oostenrijk. De Delegatiën zijn tegen 21 Nov. te Pesth bijeengeroepen. Den 3 heeft de zwitsersche garde het door haar te Rome bewoonde Quirinaal, op last van den genL Cadornaverlaten en de aan liet Vaticaan grenzende kazerne betrokken. De geni. heeft de pauselijke vertrekken in het Quirinaal doen verzegelen nadat de kardinaal Boldrini aan een italiaanschen kapitein de sleutels geweigerd had. 17 Geestelijken van de orde der capucijnen hebben in de gelederen van het itaiiaansche leger dienst genomen. De uitslag van het romeinsche plebisciet heeft in verschil lende steden tot vreugdebedrijven aanleiding gegeven. Te 1' lorence zijn de feestelijkheden den 9 besloten met eene gala voorstelling in den schouwburgwelke door den Koning de prinsen en de leden der romeinsche deputatie is bijgewoond. Bij decreet is ook in Rome de gelijkheid van alle burgers voor de wetzonder onderscheid van geloofsbelijdenisvast gesteld. De gezagvoerder van het ter reede van Civita-Vecchia liggende engelsche fregat heeft, op bekomen bevel zijner regeeringtie itaiiaansche vlag gesaluëerd. Mazzini is in vrijheid gesteld', nadat het hof te Catanzaro den 14 beslist had, dat de amnestie ook op hem van toe passing is. Bij kon. besluit is de tol-linie tusschen de romeinsche provincie en het Koningrijk opgeheven. De stadhouder van Rome heeft een nieuw gemeentebestuur benoemd, dat onmiddelijk in werking is getreden. Voorzitter van dat bestuur is prins Frans Pallavicini. De ouders van den jongen israëliet Cohendie tegen hun nen wil gedoopt en in het gasthuis der weezen van S. Maria te Aquiro opgenomen was, hebben zich, dadelijk na het bin nenrukken der itaiiaansche troepen tot de nieuwe overheden om bijstand gewend. De bestuurders van genoemde inrich ting gaven de policie ten antwoorddat de knaap wegge- loopen was. Den 9 Oct. heeft de policie hem in een parti culier huis opgespoord, waarin hij verborgen werd gehouden. De eigenaar van het perceel en de rector van het gasthuis zijn daarop in hechtenis genomen. Bij kon. decreet is de kieswet in de provincie Rome afge kondigd en het aantal Afgevaardigden op 14 bepaald. Het gemeentebestuur van Madrid heeft zijn ontslag geno men, omdat al zyne pogingen om geld voor de stad" to er langen mislukt zijnde minister van financiën weigerde zelts eenig voorschot te geven op de sommendie de schatkist aan de hoofdstad schuldig is. De stad heeft sedert geruimen tijd al hare betalingen gestaakt. De minister van justitie heeft eene commissie benoemd om een onderzoek te doen naar het gedrag van alle rechterlijke ambtenaren. KoLONiëN. Op Cuba heeft een verschrikkelijke storm gewoedwaarbij volgens gerucht2000 menschen zijn om gekomen. Prinses Louisevierde dochter der Koninginzal in het huwelijk treden met lord Lomeden oudsten zoon van den hertog v. Argyllsedert 1868 lid van het Lagerhuiswaartoe hij door de liberale partij verkozen is. De prinses is 22 de edelman 25 jaren oud. De prins v. W ales is den 12 te Edinburg geïnstalleerd als patroon der vrijmetselaars van Schotland. Den 13 heeft hij den eersten steen gelegd aan een nieuw koninglijk gast huis en is daarna met zijne gemalin naar Londen teruggekeerd. De kardinaal Cullen en 21 prelaten hebben een protest tegen de aanhechting van Rome openbaar gemaakt. 200 Gewezen pauselijke zouaven zijn den 19 van Liverpool naar Nieuw-York vertrokken. De stoomboot Cambria heeft op de kust van Derry schip breuk geleden, waarbij 170 personen zijn omgekomen. 2 Ondernemende personeneen ier en een oostenrijker, zijn in een vaartuigje van niet meer dan 2 tonde Ragusa genaamdden Atlantiscken Oceaan overgestoken. Den 2 Juni van Liverpool uitgezeild met voldoenden voorraad le vensmiddelen500 pond kolen, 80 gallons water en 1 ton ballastvertrokkenhebben zij nog 4 dagen te Queenstown vertoefd en zijn zij den 8 Sept. behouden te Boston aange komen na veel ruw weder en zelfs 3 hevige, stormenwaar door verscheidene schepen zijn omgekomente hebben wederstaan. De geul. Lee is den 12 Oct. overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1870 | | pagina 1