M MUM»» 2SL NELLY, Oproeping. Gelden beschikbaar. Gelden beschikbaar, JAN VAN REES ZOON (e Zwolle n Verhoop ins; Houtveiling te Bergen. HOUTVEILIWCEW te Ilcilo, Openbare Verhooping te Schoorl Hakhout. Houtverkooping L I Openbare Verknoping, Openbare Verkooping, Uit de hand te koop Burger-Vereeniging Openbare Verkooping DAG- en AVONDBRILLEN Uit de hand te koop ofte huur: Uit de hand te koop: Uit de hand te koop Gerechtelijke Aankondiging. Schoiiwburglocaal Diligentia, Be Markiezin de Senneterre, Hij is niet Jaloersch Schilders. Sch roefstoo mhoot Alkmaar-Packet. W Consulaat CJeneraal van Frankrijk. Ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar, zijn tegen voldoend onderpand, GROOTE en KLEINE KA- PITALEN beschikbaar a 5°/0 rente. De ondergeteekende EGBERTUS HOEKSTRA in den jare achttien honderd vijl en dertig geëxamineerd als plat telands Heel» en Vroedmeester en dien tenge volge bevoegd verklaard tot de uitoefening der genees-, heel- en verloskundige praktijk, brengt bij deze ter kennisse van belanghebbenden dat bij dagelijksuitgezonderd des Zondagsten zijnen huize te spreken is van des morgens 9 tot s namiddags 2 uren en des avonds van 4 tot 9 uren. Schagen, E. HOEKSTRA. 1 Januari 1874. f*L#U#ï' Mdl\ BtECMMV." Jasgasi sta,,d een boven en heneden- kauier, des verkiezende met kost pn huiselijk verkeer. Brieven franco, onder lett. A. O. bij de Uitgevers dezer Courant, stellen hunne thboeë^j, uitmuntende door kracht, geuren waterhoudend heid in verzegelde pakjes van 1, 21 en 5 onsvoortdurend verkrijgbaar bii A. CO\IJ\ Az Micnt C J\°. S 5. Verdronkcnoord, D, No. 34, Alkmaar. PRIJZEN DER PORTRETTEN! P. lLAAHDEItE^ 2 Schilderskncelits, bij G. GROOTEWAL, Schouwburg „Harmonie" te Alkmaar. van Hakhout en ISoouicnop Woensda8 7 Januari 1874, 's morgeus 10 uren, beginnende in den Burgerhout. Op Donderdag den 8 Januari 1874, des morgéns te 10 urenvan 6© a 3© park en extra zwaar <»s»S9»la«»iï en eiken Hakhout, liggende gehakt aan den straatweg naar Schoor], onder de gemeente van Bergen. 1 op Maandag 5 Januari 1874, des voormiddags te 10 uren, in de bosschen van IP EN STEUN en IER COULSTER, van ongeveerltSO jtarkcil awaar rikru csKcheu eizcn en iipet» Hakhoutalsmede eenige r*i- SClien en andere Boumeii, geschikt voor Werkhout; 2". en op Maandag den 12 Januarimede des voormiddags te 10 uren in de bosschen van den Huize Nijenburg, van ongeveer 1169) par ken extra zwaar eiken, esselien en wil- S<>,! Hakhout en In zware wilden Slooiiien. O]) het terrein van de oude R C. Kerk, om contant geld, op rijdag 9 Januari 1874, des vooriniddags 10 uren, van ijzeren Ankers, ijzeren Pilaren, ijzerui Balken, Lood, Koperwerk, Dakpannen, Steenen Hardsteen, Deelen en verdere Afbraak. Breeder bij biljetten omschreven. Openbare Verknoping op Maandag den 12 Ja nuari 1874, des morgens te 10 uren, van ongeveer IS© parken op de struik staand Slakllocst, in het bosch iraaf en Steinaan den Middenweg te Heer Hugo Waard op Maandag 12 Januari 1874, voormiddag 10 uren, in het Bosch Groenewoucl, aan de zuidzijde van de JNoordi rvaart in de Scliermeer, onder Schermerhorn. ^Pn is van meening om, ten overstaan É.f«lPlJT§van dsn te Alkmaar gevestigden Notaris tSatóSI®BAKKER SCHUT, op Woensdag 7 Ja nuari 1874, voormiddags te 11 uren, in de herberg van H. Wit, in de Schermeer, publiek te verkoopen aHi de SCHERM EER, gemeente SCHER MERHORN. Twee aaneen verheelde stukken WcIIhiicI, aan de zuidzijde van de Noordervaart, sectie F, n»». 48 en 49 te zamen groot 3 bunders, 70 roeden, 20 ellen. b. In de gemeente HEER HUGO WAARD. Eene Huisniuimnoiiiitg;, BIrwe, SSoumgnartf en Tuin, met de daarbij behoorende perceelen Bleüiuml, te zamrn ter grootte van 1 0 bunders, 57 roeden, 60 ellen sectie A, n°\ 67, 68, 69, 69a, 70, 70a, 71 75, 24 en 26. f. In de gemeente DE RIJP. Eene SlnÜMmans woninggenaamd DE N/lVOLGERmet eenige aaneengedamde stukken WeifantS en twee zich daarop bevindende Mo- lenljes, te zamen groot 18 bunders, 14 roeden, 29 ellen, kadaster sectie C, n"s. 140 - 143, 145 147, 131, 150, 153— 157, 157a., 158, 159a. en 160 Behoorende tot de nalatenschap van den Heer P. KOKKES Sr. In de SCHERMEER gemeente SCHER MERHORN. Eene Ilnismanswoning met IBooni- gaarri eiiTnïn, en een l&nrgerwoonliiiis met ISooiiigaard en Tuin benevens drie stukken BB eiiand en twee stukken weltoegemaakt Sïnsa W La:» *3 te zamen groot 10 bunders, 95 roeden, 20 ellen, in sectie F, n°s. 121 123, 80 82 en 84. Op deze perceelen kan de helft der kooppen ningen gevestigd blijven als le hypotheek. Behoorende aan JAN KOPPES. Nadere information te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT. op Woensdag, den 14 Januari 1874, des voormiddags te 11 uren, in de herberg van de Wed C. Vennekes, genaamd de Fuikte Oudorp, ten overstaan van den Notaris J. STIKKEL, te Schermeer, van Eene IBOBÏREIB1PMaAAT8, genaamd Wie weet nog hoe", bestaande in eene hechte, sterke lluisnianswoningwaarin ruime dorsch stalling voor 18 koeien en 4 paarden, met berging voor 25 30 koe hooimet Boel, Erf*, IBoom gaardTuin Iloschje en vier stukken best BB eiiamldaarachter, aan de zuidzijde van den Molenweg, in de Schermeer, gemeente Oterleek, groot 10 hectaren, 98 aren en 60 centiaren. En vijf stukken best BVeilanrimede aan de zuidzijde van den Molenweg voormeldgroot 7 hectaren, 44 aren en 90 centiaren. Te zamen groot 18 hectaren, 43 aren en 50 centiaren. Het land is dadelijk en het huis en erf enz. 1 Mei 1874 te aanvaarden. Uitvoeriger bij biljetten vermeld en nadere in lichting te bekomen ten kantore van den Notaris STIKKEL voornoemd. 11! tfJlUj, op Donderdag 15 Januari 1874, des na middags te 5 uren, bij opbod, en op Donderdag 22 dier maand, ter zelfder ure bij afslag, in het lo gement de Toelastte Alkmaar, van Een zeer goed net ingericht en best onder houden Sluist of EËnitenverhljjf'met Erf en wel aangelegden Tuin. in de Varnebroek buiten de Kennemerbarrière te Alkmaar, kad. sectie C, No. 460, groot 3 aren 20 centiaren, nagelaten door den Heèr JAC. RENSZ. DE VRIES Spoedig te aanvaarden en te bezichtigen van 's voormiddags 10 tot des namiddags 4 uren, op de dagen van veiling en afslag. Nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris J. STIKKEL in de Schermeer. eene florissante en welbeklante BVinkelafraire, welke eenige jaren met het beste succes is en nog wordt uitgeoefend. Het huis bevat, behalve ruimen winkel, 2 kamers, achtervertrek en Hinken zolder. Verder eene Melinnr met Erf, ISleekvelfl en vruchtbaren Tuin, groot ongeveer 10 roeden. Des verkiezende kan een gedeelte der koopsom als 1« hypotheek op het huis gevestigd blijven. Iu- formatiën bij den eigenaar E. PLETTING te Petten. Gegadigden tot afbrenging van het bij Egmond aan Zee gestrande SCHOENERSCHIP Amlré, groot 200 ton, worden door deze uitgenoodigd, zich vóór den 10 Januari schriftelijk aan het Consulaat Generaal van frankrijk (Schans bij de Wetering- barriere BI? 153) te Amsterdam te vervoegen met opgave van prijs. Het schip vlot in de haven van het Nieuwediep te brengen. VERGADERING op Woensdag, 7 Januari, s avonds te 7 uren in Diligentia. Onderwerpen ter behandeling: Rekening. "Verkiezing van bestuursleden. Vacaturen in den Gemeenteraad. Verwijdering van faecaliën. Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan den Heer 1IENRICUS KOSTER, gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar den 4 December laatstleden overleden, gelieft daarvan vóór den 15 Januari e.k. opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. STIKKEL, in de Schermeer op Vrijdag, 16 Januari 1874, te Akersloot, des voormiddags te 10 uren, in de herberg de Verqulde IEagen van een zeer net ingericht en goed onderhouden BB oonhuis, met SellUtir en Erf', in d Kerkbuurt te Akersloot, zeer geschikt voor de uit oefening van een of ander bedrijf, groot 6 arei 12 centiaren; en des middags te 12 uren ten bovengemelden huize, van Bflilisraad en Inboedelals 2 kasten 2 ladetafels, 1 goitlade tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, 1 kachel, 2 hangklokken, 1 bed tnet toebehoorenkoper-, tin-, verlakt-, ijzer-, glas en aardewerk enz. Nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris J. STIKKEL, in de Schermeer. De tegen Woensdag, den 14. Januari 1874 aangekondigde publieke verhuring van een huis en erf en 10 bunders wei- en bouwland te Sint Pancras, zal geen VlMH'tgitDj; liellken, als zijnde die perceelen uit de hand verhuurd. BAKKER SCHUT, Notaris. Door het steeds toenemende vertrouwen, dat de ondergeteekende van stad- en landgenooten onder vindt, in het vak van Gizichtkundige Dag- en Avondbrillen, zoo heeft hij zich voorzien in ordinaire en bijzonder in fijne soorten enkele en dubbele ToonceikiJkei'S sterkwerkende Mieros- kopen, en meer $»ezielHkundige Arti kelen, tot welks levering hij zich minzaam aan beveelt. C. BECK, Alkmaar. Gedempte Nieuwesloot over het Diaconiehuis. eene voor weinige jaren nieuw gebouwde v IBoerenllofslede met annexe Eail- fderileil, groot 13| bunder, gelegen in 't Veld, gein. Nieuwe Niedorp; te bevragen en te bezichtigen bij CORN, KOS Pz., in 't Veld. een Huis en Erf met SSoet, te Rustenbura, aan de Noordervaart; te bevragen bij CORN KOE MAN, Heer Hugo Waard. Eene Bluismansw oning, Erf, Itooin gaard en Tuinte Heilote bevragen bij J. DEL IS. Bij brieven van meerderjarigverkiaringverleend door den Hoogen Raad der Nederlanden, den 11 De cember 1873, goedgekeurd bij koninklijk besluit van den 21 December 1873, No. 24," zijn aan MaARTJE ZUURBIER,gedomicilieerd in de Scher meer, gegeven al de rechten bij de wet aan meer derjarigen toegekend, behoudens de bepaling van art. 478 van het Burgerlijk Wetboek. C. J FRANCOIS, Procureur bij den Hoogen Raad De ondergeteekende beveelt zich beleefd bij stad- en landgenooten als Metselaar aan hij' hoopt door eene prompte en civiele bediening zich ieders gunst en vertrouwen waardig te maken. Langestraat, MARINUS van VEGGEL, Wijk A, No. 42. Metselaar Gelegenheid tot. plaatsing van t*vce Meisjes om onderricht te ontvan gen in het maken van (lostllllies en al wat tot het wollennaaieil behoort; des verkiezende met kost en inwoning Hierop reflec- teerende vervoege men zich met franco brieven of in persoon bij de Wed. NIEUWENHUIS, Otto. Oudegracht. r wordt tot uitbreiding en voortzetting eener aflaire eene som van t I©©©,gevraagd tegen voldoende borgstelling en met eene 'jaarlijksche aflossing van f 100. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Aangeboden op een zeer fatsoenlijken Mejufvrouw NIEN KEMPER, aan de Langestraat, vraagt tegen 1 Februari eene knappe, zindelijke Dienstbode. als le. hypotheek, op Sluizen en Ijanderf jen, tegen billijke voorwaarden bij J. P. OTT, Makelaar te Koedijk. Brieven franco. ran IT. VAN Tellingen te Alkmaar. De Tooneelisten van den Koninkl Holl. Schouw burg onder directie van den Heer J. C. "V ALOIS van s Gravenhage. zullen teil tooneele voeren op Donderdag 8 Januari 1874, No. 2 vanhetabonnem tooneelspel in drie bedrijven, naar het Fransch van Mélesvili.e, door A. Wijnstok. De Mise- en-Scène geregeld door C. R. H Spoor. Daarna Blijspel met zang in 1 bedrijf, naar het Hoogduisch. Aanvang 7 ure. Prijzen der Plaatsen: le rang f 1,25, 2* rang f 0,70, 3e rang 0,30. II.H. abonne s kunnen plaatsen bespreken daags vóór de voorstelling, van "s morgens 10 tot 's na middags 3 uren en voor niet geabonneerde» zijn plaatsen te bespreken op den speeldag van 's mor gens 10 tot 's namiddags 3 uren a 10 cents extra voor iedere plaats. W. van TELLINGEN. SALONPORTRETTEN met Lijsten f 6,50 en hooger. 12 Stuks Cartes de Visite 4, 6 idem 2,50 1 idem 1,50 1 Medaillonn 1.— 12 Copiën naar Glasportretten en Daguerrotypen 4. Er worden gevraagd tegen Februari a s., te Anna Paulowna. WORDT GEVRAAGD b' kwame Breuken meid loon 5||i||eene gulden buiten verval; te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. uitvallen der haren genezen door E x t r a i t Ninon, hetwelk kale hoofden weder van haren voorziet en de baard doet uitkomen, per fl 0,40 AamhcfjcnVmlseiftl per potje/0,50. Depothouder J. BRONGERS Gz. DAGELIJKS: Van ALKMAAR 's morgens 8 uur. AMSTERDAM 's nam. JL Op Maandag, BBocnsdag en B'rfjdag: Van ALKMaAR 's morgens 6 u 3© m. AMSTERDAM 's nam. 3 u. :eo m. Informatiën bij J. ENGELSMAN, aan den Voor- dam, alhier. No 5 van het abonnement 1873/74. De vereenigde artisten van Amsterdam onder lei ding van de HeerenBB'. ^(uiii|ifT'en li. .B.BVIf- nian, zullen de eer hebben ten tooneele te voeren: op Dinsdag den 13 Januari 1874, Volks drama in vier afdeelingen of tien tafereelen vrij bewerkt naar den Roman van Chari.es Dickens, door Charlotte Birch Pfeiefer. Uit het Hoogduitsch vertaald door C. J Rooboi.. PRIJZEN DER PLAATSEN: D Rang/1,25, Pang 0,70, 3« Rang (gaanderij) f 0,40 Het bureau zal geopend zijn op den speeldag 's mor gens van 10 tot 2 uren en 's namiddags te 4 uren. Abonnes welke verlangen plaatsen te bespreken, zullen daartoe worden in de gelegenheid gesteld op Maandag 12 Januari, 's morgens te 10 uren precies, aan te vangen. De Ondernemer, Aanvang te 7 uren precies. A. W. VRRVLOET. Snelpersdruk van Hernr. Coster Zoon,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 4