m No. Zesenzeventigste Jaargang. m ZOi\DAG II .1 I V If I. Inschrijving voor de Brandweer, 1874. ML. (Dfficiccl (Sebceïtc 1°. het bouwen van eene school en onder wijzerswoning te Callantsoog; 2°. het vergrooten van de Zuiderschool te Westzaan. zonder eenige uitzondering. Inschrijving voor de Nationale Militie S&lckclijfcsrhc ficrichtc I>uit$cliland Kelgic. Frankr)|k. €*i"«oS itrillanji' cei SerEanu. Spanje. lerernigde Mimon. Etinnentaneë. h M A A Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prjjs per kwartaal d 65 franco per post f O. ij. afzonderlijke uomniers d» Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM1. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. Bij inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing iu het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. PROVINCIE NOORDHOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 29 Januari 1871, des namiddags te half drie uren, zal, onder nadere goedkeuring, aan het, locaal van het Provinciaal bestuur te Haarlemnamens en voor rekening van de besturen der hierna te noemen gemeenten worden overgegaan tot de aanbesteding van De aanbesteding zal plaats hebben bij enkele inschrijving ingevolge art. 2:5 en 17 van de bestekken. Het bestek en de teekeningen van het eerstgenoemde werk zijn, tegen betaling van Een gulden, en het bestek van het andere werk istegen betaling van 25 cents, te verkrijgen aan het locaal van het Provinciaal bestuur voornoemd aan liet bureau voor buitenlandsclie paspoorten, gevestigd in het raadhuis te Amsterdamen aan de gemeente-secretariën te Callantsoog en Westzaan, voor zooveel genoemde bestekken die gemeenten aangaan. Gegadigden worden er aan herinnerd dat de biljetten van inschrijving de middags te twaalf uren vóór den dag der be steding in de bus moeten gestoken zijn, zooals art. lilt 434 der alqemeene voorschriften bepaalt. Nadere inlichtingen zijn te bekomen (van het werk te Cal lantsoog) bij dengene die daartoe door den Burgemeester dier gemeente zal worden aangewezen en (van het werk te West zaan), bij den ontwerper van het bestek den lieer F. J Krieger, provinciaal Opzichter van den Waterstaat te Alkmaar. De aanwijzing in loco zal geschieden te Callantsoog op Za terdag en te Westzaan op Maandag vóór de besteding. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen, dat alhier is aangevoerd een gedeelte eener groote partij door zeewater zwaar bescha digde vijgen, welke te Amsterdam, na onderzoek door de beambten tot keuring van voedingsmiddelen, gebleken ziin SCHADELIJK VOOR HET GEBRUIK EN DE GEZOND HEID te zijn en dat mitsdien de ingezetenen gewaarschuwd worden die vijgen niet te koopen. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9 Jan. 1874. l)e Secretaris NUHOUT van dek VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat het supple toir kohier voor de directe gemeentebelasting over 1878, op 7 January j.l. door de Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- land goedgekeurdop heden afgekondigd en aan den gemeen- ontvanger ter invordering is uitgereikt. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. i 0 Jan. 1874. f)e Secretaris NUHOUT van deb. VEEN. Ter gemeente-secretarie is tegen betaling van 5 cents ver krijgbaar het gemeenteblad n°. 130, houdende de verordeningen op de recognitiën voor het gebruik van gemeente-eigendommen. Zij, die genegen zijn het aan de gemeente behoorende Erf aan de Doelenstraat, tot 1 Januarij in buur geweest bij den timmerman J. M. Burkunk, te huren, kunnen zieli daartoe aanmelden ter gemeente-secretarie. TJEERT ERE DE RIK DE VRIES en J. W. KOPPE worden verzocht zich ter gemeente-secretarie (afdeeling Be volking) aantemelden. ter gemeentesecretarie, op DINOSDAG, WOENS DAG en DONDERDAG van iedere week in de maand Januarij 1874, des morgens van 12 tot '2 ure en s avonds van 6 tot 7 ure, vaji alle manspersonen van 20 tot 60 jaren oud en te Alk naar wonende, op DINGSDAG en VRIJDAG, namiddags van 5 tot 7 ure, ter gemeente-secretarie. POLITIE. Ter terugbekommg aan het commissariaat van policie voor handen liet navolgende gevondene, als: een kinderwagen; een overdekte handkar; een jukeene gehaakte mutseene kraag. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedure de de 1«. helft der maand December 1873 VAN DER VLUGT, Amsterdam; CAROLINA KERSE BOOM, 's Gravenhage; BOON, Heerhugowaardwed. EL- GERSMA, geb. VRIJBLOEDT, Rotterdam; AVIS, Workum. Van de Hulpkantoren: Arenhorn: M. van der BENK, Amsterdam. Broek op LangedijkC. SCHAGEN, Amsterdam. ii De thuringsche Staten hebben de dezer dagen afgeloopen militaire conventie met Pruisen vernieuwd. De tot dusver genoten financiëele voordeelen zijn opgehevenzoodat zij voortaan in gelijke verhouding als de overige Staten in de finan ciëele lasten voor het Rijksleger zullen bijdragen. Hun con tingent bestaat uit .5 regimenten infanteriewordende de voor andere wapens bestemde dienstplichtigen bij de naastbij gelegen pruisisclie regimenten ingedeeld. Pruisen. Den 3i Dec. is t.e Posen beslag gelegd op alle daarvoor vatbare goederen van den aartsbisschop Ledo- t chowski, ter voldoening van de door dezen verschuldigde boeten. Eene som van 16000 th. bleef echter nog ongedekt. De 2 bisschoppen der hernhutters, de heeren Reichel en lietzenhebben zich tot den minister vau eeredieust gewend, om ten behoeve der onder hen staande gemeenten wijzigingen van de wet op het schooltoezicht te vragen. De minister heeft hen zeer welwillend ontvangen, maar geen uitzicht ge opend op de vervulling hunner wenscben. De bemanning van bet op de hannoversche kust gestrande eu in tweeën geslagen hamburgsche stoomschip Urania is met levensgevaar gered door den schipper en de manschappen eener hollandsche visschersboot (van Urk), toen de aldaar gestationeerde reddingboot hare pogingen had opgegeven. Den 5 beeft de poiicie te Posen te vergeefs getracht om in het aartsbisschoppelijk paleis, ter inning eener boete van 500 tb., beslag te leggen op de aan den aartsbisschop behoo rende goederen. Alleen het noodzakelijkste huisraad en keu kengereedschap was voorhanden. Het gerechtshof voor kerkelijke aangelegenheden is den 7 voor de eerste maal te Berlijn bijeengekomen, en heeft in behandeling genomen de zaak van den kapelaan Mörmikes tegen den bisschop van Paderborn. De gedaagde prelaat was niet verschenen, omdat hij liet recht van liet hof, van deze zaak kennis te nemen, miskende. Het hof beeft de verordening van den bisschopdagteekenende uit liet jaar 1870, waarbij de eischer in zijn ambt geschorst werd, nietig verklaard. De regeering heeft, op aandrang der antwerpsche leden van de Kamer van Vertegenwoordigers, er in toegestemd om de biimenfronten van de noordercitadel van Antwerpen te doen slechten waardoor de dokken noordwaarts tot op het terrein dier citadelkunnen uitgebreid worden. De echtgenoote van den voortvlucktigen bankier Latujrand- Dumonceau, die wegens medeplichtigheid aan liet frauduleus bankroet dier firma tot 1 jaar gevangenisstraf was veroor deeld heeftna 4 maanden in de gevangenis te hebben doorgebrachtop grond van een rapport van geneeskundigen kwijtschelding van haren verderen straftijd bekomen. Antwerpen is in 1873 bezocht door 4817 zeeschepen, me tende 2,031,399 tonnen, tegen 4206 schepen van 1,656,864 tonnen in 1872. Van petroleum werden aangevoerd 735,508 en verzonden 619,344 vaten. De belgiscke handelsmarine bestond op het einde des jaars uit 69 schepen (waaronder 27 stoomvaartuigen), zijnde 6 meer dan 's jaars te voeren. De heeren de Cuerlegérant, en Masqnindrukker van le Corsaire, zijn, wegens het weder doen verschijnen van dat. verboden blad, ieder veroordeeld tot eene boete van 4000 fr. De drukker beweerde, door de directie om den tuin te zijn geleid. De minister van openbaar onderwijs heelt eene commissie voor de scboone kunsten ingesteld en deze aan de directie voor de sohoone kunsten ter zijde gesteld. Een der eerste verrichtingen van het nieuwe bestuur dei- beeldende kunsten is geweest de opheffing of sluiting van liet muzeiim van copieën van meesterstukken't welk onder liet Presidentschap van den heer Thiers en liet ministerschap van den beer Simon door den onlangs vervangen directeur der scboone kunsten, den heer Charles Blancwas opge richt, maar weinig bijval bij liet publiek gevonden liad.C De commissie voor de bruggen en wegen heeft zich ver- eenigd met een ontwerp der regeering om eene zeer groote zeehaven aan het Nauw van Calais en eene vlucktkavcn te Calais aan te leggen. De door den minister van oorlog ingediende voordracht omtrent de prinsen v. Orleans wekt de verl uttering der repu blikeinen en den naijver der bonapartistt n zeer op. Het Journal de Paris, zegt dat de hertogen van Alengon ewPen- thievre door i unne verbanning verhinderd zijn geweest, hunne militaire opleiding in Erankrijk te ontvangt n, maar dat beide hunne examens hebben afgelegd, de een na studie aan de artillerie-school te Segoviade ander aan de marine-school der Ver. Staten. Eene deputatie uit de Société des Gens de Lettres te Parijs heeft bij den minister Fourtou eene poging aangewend om de intrekking der zeer impopulaire voordra lit op het boek handelaars bedrijf te verwerven De minister heeft verzekerd, dat hij zich beijveren zou voor de verzekering van de rech ten der auieurs. Wegens den moord in Mei 1871 gepleegd op een beambte van den Orleans-spoorweg, Philibert genaamd en vader van een talrijk gezin voor welk feit reeds ongeveer een jaar gele den 2 federalistische aanvoerders ter dood en 2 tot dwang arbeid en deportatie veroordeeld waren, zijn thans wederom 6 insurgenten-officieren (waarvan 4 voortvluchtig) ter dood en eenige andere tot gevangenisstraffen verwezen. Nationale Vergadering. De minister van oorlog heeft een wetsontwerp ingediend, waarbij de jongere leden van het geslacht Orleans, die na 1870 bij het leger of de vloot in dienst getreden zijn en aan wie, met afwijsing der gewone maatregelen van bevordering, officiersrangen zijn verleend, in die rangen bevestigd worden. Den 30 heeft de heer Ricard, van het linkercentrum, ver lof gevraagd om de regeering te interpelleeren, over de han delwijze der overheid ten aanzien der drukpers in de in staat van beleg verkeerende departementen, en over het weigeren der oprichting van nieuwe dagbladen in het dept. der Seine. Met goedvinden van den minister de Broglie werd deze in terpellatie na die der heeren Dutemple en Haentjens bepaald. Den 30 en 31 is beraadslaagd over de „buitengewone en tijdelijke" belastingen tot dekking van het tekort'op de be grooting, waartoe alle reeds met opcenten bezwaarde middelen, uitgenomen griffierechten, zegel, lucifers, cichorei, piaats- briefjes en vervoer van ijlgoederen, nog met 5 of 4 nieuwe opeenten belast worden. De heer Sébert stelde voor om hel registratierecht aan de verhooging te onttrekken en daaren tegen het successierecht in de rechte lyn en het recht op de schenkingen eenige verhooging te doen ondergaan. Het eerste gedeelte van zijn voorstel werd verworpen, hel laatste naar de budj et-commissie verzonden. De heeren üréo, van de linker-, en d'Abbadie de Barrau, van de rechterzijde, be streden de verhooging der belasting op de comsumtie nadruk kelijk, maar de minister Magne verklaarde, dat bet, hem raad zamer was toegeschenen, alle belastingen met, een betrekkelijk gering bedrag te treffen, dan den geheelen last der verhoo ging op eenige weinigen te doen nederkomen. Den 31 is de Kamer tot 8 Januari uiteen gegaan, na voor 80 miljoen aan nieuwe belastingen goedgekeurd te hebben. Het artikel betreffende de verhooging der belasting op de wijnen en vruchtensappen, dat, vooral door den beer Léon Say, vinnig bestreden en door de Vertegenwoordigers der wijnbouwende si reken als verderfelijk voor de industrie beschouwd werd, is eerst nadat de minister Magne het 2 malen verdedigd had met 382 tegen 258 st. aangenomen, en dat betreffende de voor voedsel geschikte oliënmede na hevig verzetmet 399 tegen 221 st. De hertog v. Edinburgh heeft den 30 zijne reis naar Pe- teisburg aanvaardalwaar in de tweede helft van Januari zijn huwelijk met de grootvorstin Maria zal worden voltrokken. Baron Reuter beeft per telegraaf van de perzische regee ring bericht ontvangen, dat de hem verleende concessie tot aanleg van eenen spoorweg tusschen Resclit en Buchehra vervallen isdewijl eene maand na den bepaalden tijd nog geen aanvang was gemaakt met het leggen der rails. De scheepsofficieren der Loch-Earn zijnna een grondig onderzoekvan alle schuld aan het overzeilen der Vitte Havre vrijgesproken. De genl. Moriones heeft zieh naar Bilbao gericht! De car listen trokken hunne hoofdmacht aldaar insgelijks te za- üon Carlos en Elio trokken uit Guipuzeoa eu Alava ------- """V HAD VAUilJUOUUU t/U X V lel V Cl naar de hoofdstad van Biscaye. Den 30 Deo. hebben de carlisten hun vuur tegen een der forten van Bilbao geopend. Den 2 Jan. heeft Moriones, daar hij niet voorwaarts kon rukken, al zijne troepen weder ingescheept. Den 31 zijn te Madrid weder 2 organen der intransigenten in beslag genomen en de directeur en de drukker van een ander re volutionair blad gearresteerd. In eene dien dag gehouden bijeen komst van de meerderheid der Cortes is aan eene commissie opgedragen om een onderzoek intestellen naar de tusschen den President der republiek en den voorzitter der Cortes opgerezen oneenigheid. s Avonds heeit deze commissie van hare bevin ding verslag gedaan, en naar aanleiding daarvan werd be sloten den 2 Jan., bij de hervatting der parlementaire werk zaamheden eene motie voortestellen tot onbepaalde goed keuring der door de regeering gedurende bet reces gevolgde staatkunde. De overige fractiën der Cortes raadpleegden inmiddels over de geschiktste middelen om bet bewind omver te werpen en door een ministerie-Pi y Margall te vervangen. Te Barcelona is de drukkerij van bet intransigentenblad de Catalonische Staat, 't welk den 1 Jan. tot een bloedbad aanzette, van overheidswege bezet. Bij alle detachementen gensdarmerie aldaar heerschten woelingen naar aanleiding der opening van de Cortes. Den 2 is de zitting der Cortes geopend mei eene bood schap van den heer Castelar, waarin deze wees op het, beleid, waarmede hij van zijne onbeperkte volmacht gebruik gemaakt en de orde krachtig gehandhaafd bad. Carthagena zou zich spoedig overgeven, maar de oorlog met de carlisten was zeer in hevigheid loepenomen. Alles moest thans wijken voor het behoud der republiek en men moest tijdelijk van eenipe rechten der vrijheid afstand willen doen. Geene partij- republiek, maar eene nationale republiek moest, liet doel zijn. De .regeering had niet zonder goeden uitslag getracht liet leger te reorganiseerenthans moest eene nationale militie gevormd worden. Kosteloos vertrekt onderwijs en afschaffing der slavernij waren dringend-nöoclige hervormingen. Walde orde, den eerbied voor bet gezag, de krijgstucht betrof, was de toestand zeer verbeterd. De mogendheden zouden weldra de republiek erkennen. Ten slotte deed de heer Castelar een beroep op alle fractiën der liberale partij, om eene pro gressieve republiek tot stand te brengen, die alle krachten der maatschappij omvat. Het door den President over Carthagena gezegde ontlokte afkeurende kreten aan de linkerzijde. In antwoord daarop stelde de heer Ollas de bovengemelde motie voor. De in transigent Santa-ilaria eischte, dat, de prealabele kwestie op dit voorstel zou worden toegepast. Na een heftig debatwaarbij de heer Castelar door bet, publiek op de tribunes werd toe gejuicht, trok de heer Santa-Maria zijn voorstel in en werd de vergadering eenige uren geschorst. In de avondzitting is de staatkunde van het kabinet door den lieer Salmeron heftig aangevallen en voor anti-republikeinsch uitgekreten. De lieer Castelar betoogde daarentegen, dat zijne staatkunde republi- keinsck was in de beste opvatting des woords. Hij ontkende wel niet, dat de regeering een bondgenootschap met de radicalen zochtdoolt dit was onvermijdelijk, wilde men den toeleg der intransigenten verijdelen om het bewind en de republiek ten val te brengen. Na langdurige discussiën werd de motie-Ollas 's morgens te 4 uren, met 120 tegen 100 st. verworpen. De beer Castelar beeft daarop gemeend het be stuur te moeten nederleggen. In zijne plaats werd de mi nister van koloniën Palanca tot voorzitter van bet gouver nement verkozen. De genl. Paviakapitein-generaal van Madrid, drong schriftelijk bij den voorzitter Salmeron op de ontbinding der Cortes aanSalmeron weigerde en verzocht j Castelar bet gezag weder te aanvaarden. Eene talrijke de- I putatie der Cortes drong hierop mede aan, maar te vergeefs. De genl. Pavia deed alle voorname punten en pleinen der stad bezetten en aldaar geschut plantenhij maakte zich meester van het ministerie van binn. zaken om den telegraaf in zijne macht te hebbenen plaatste zich daarnaomringd door zijnen stafvoor het paleis der Corteswelke verga dering hij door een adjudant deed sommeeren uiteen te gaan; op de weigering en de bedreiging van verzetdrongen mi litairen de zaal binnen die door een paar schoten in de lucht de leden in verwarring de vlucht deden nemenmaar liet corps-diplomatique, dat de bijeenkomst bijwoonde, met veel heusehheid bejegenden. Eene regeering vormde zieh bestaande uit: den maarschalk Serrano, hoofd van het uitvoerend bewind, en de heeren Sa- gasta buit,, zaken, Garcia Ruiz binn. zaken, Marios justitie en eeredienst, Echegaray financiën, Mosquera openbare werken, Becerra landbouw en koophandelZavala oorlogTopete marine. Tot directeur-generaal der cavallerie, artillerie en infanterie werden benoemd de genis. Celona, Ros de Olona en Yzquierdotot civiel gouverneur van Madrid de heer Abaceda. De const itutioneele waarborgen zijn geschorst en de wet tot bescherming der openbare orde van 23 April 1870 is voor geheel Spanje van kracht verklaard. De minis ter van binn. zaken heeft aan de gouverneurs der provinciën eene circulaire gezondenwaarbij hij de schorsing beveelt van alle carlistiselie en „kantonnale" bladen. De beer Castelar heeft in de madridsche dagbladen met den meesten nadruk tegen den coup dJEtat geprotesteerd verscheidene Afgevaardigden der meerderheid hebben zich terstond bij dit protest aangesloten. Het bewind beeft van de burgerlijke en militaire overhe den in de provinciën een groot aantal telegrammen ontvan genbetuigingen van adhaesie en beloften van ondersteuning inhoudende. De gemeenteraad van Madrid is ontbonden en eene nieuwe municipale commissie heeft zich geconstituëerd ouder voor zitting van den heer Carvajal. Den 4 is te Saragossa eene botsing voorgevallen tusschen de troepen en de vrijwilligers der vrijheid. Ook te Vaila- dolid zijn de vrijwilligers in verzet gekomen maar hebben zij hunne stellingen verlaten zonder den aanval af te wach ten. Ie Malaga heeit de flinke houding van het garnizoen de kleine samenscholingen, die plaats hadden, doen uiteen gaan. Te Valladolid, Badajoz en op de Balearische eilanden worden de vrijwilligers ontwapend. De opstandelingen te Carthagena onderhouden steeds een hevig vuur. De belegeraars hebben zieh den 2, met betrek kelijk gering verlies, stormenderhand meester gemaakt van het fort Calvario. De belegerden hadden bet geschut ver nageld. Binnen Carthagena is op nieuw een kruitmagazijn gesprongen. Hal leger voor de stad heeft het gouvernement van den maarschalk Serrano erkend. De minister van binn. zaken heeft eene circulaire uitge vaardigd waarin hij de door den genl. Pavia betoonde veerkracht en belangeloosheid prijst, en zegt, dat de Cortes, de verstandige politiek van den beer Castelar veroordeelende! den ondergang' van het land iiadden gedecreteerd. De re- geering, zegt, de minister, heeft de wet niet geschonden door zich tot den tolk te maken van de openbare meening. Zij zal zeer krachtige maatregelen nemen om de goede orde te herstellen. De vertegenwoordigers van Spanje te Parijs, Brussel en Lissabon hebben bun ontslag ingediend. In Andalusie is de spoorweg bij de brug te Valledano door intransigenten opgebroken. De Virgimus is den 16 Deo. te Bahia-Honda overgeleverd aan de americaansche adviesboot Despatch. Op de reis naar Noord-America is liet schip gezonken. De britscke consul te Nieuw-York heeft de i 2 der overgeleverde engelsehen van de bemanning naar Engeland gezonden. De nationale schuld is gedurende de maand December vermeerderd met 8,453,000 dollars. Verkiezingen. Voor de benoeming van een lid der 2». Kamer zijn te Gouda -uitgebracht 2317 geldige stemmen, waarvan op mr. Ii. C. Verniers v. d. Loeff 957, op dr. A. Kuyper 767 op mr. J. Heemskerk Az. 392 en op Wbn. v. Golstein 197; er moet dus over de 2 eerstgenoemden her stemd worden. In iiet district Breda zijn voor dergelijke verkiezing uitgebracht, 2479 geldige stemmen, eu is aldaar verkozen mr. A 1' X. Luyben met 1595 st., tegen 759 op den heer v. Mierto. In eene vergadering van liberale kiezers in bet district Schagen is tot candidaat voor het lidmaatschap der Prov. Staten van Noordholland verkozen de heer Waller, te Anna Pauluwna. Benoemingen. In de algemeene vergadering van het be stuur van den Hondsbossche en Duinen tot Petten van den 9 is benoemd tot secretaris en penningmeester van dat hoogheemraadschap Jhr. D. C. de Dien Fontein Verschuir van Heilo. Spoorwegen. Concessionarissen van den buurtspoorweg van Tilburg naar Waalwijk hebben den 31 Dec. liet waar borgkapitaal gestort en de concessie aanvaard. Scheepvaart. In 1873 zijn voor de eersle maal zeebrie ven verleend aan 39 binnen- en 21 buitenslands gebouwde schepen, melende 14498 lasten, tegen 55 schepen, metende i2175 lasten, in 1872. Volks-Weerbaarheid. De minister van oorlog heeft bepaald, dat jaarlijks voor elk geweerdragend lid eener scherp- schutters-vereeniging 40 scherpe en 10 losse, of wel 45 scherpe patronen voor ackterlaadgeweren kunnen worden verstrekt. Bezoldigingen. Te Haringcarspel is het tractement van den predikant, verhoogd tot 1400, te Beverwijk dat van den hoofdonderwijzer tot 1120, van den eersten hulpon derwijzer tot 560 en van de overige hulponderwijzers tot Bevolking. Op 31 Dec. 1872 telde Nederland 3,674,402 inwoners, waarvan in Zuidholland 710,753, in Noordholland 602,539, te Amsterdam 277,765, te Rotterdam 122,171, te 's Gravenhage 92,785, te Utrecht 61,601. Er waren hier te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1