No. Zesenzeventigste Jaargang. 1874. ZONDAG S FEBRUARI. 4l #fftctëel (Ocbccltc NUHOUT van dek VEEN. iSIefïcIijkschc iacrïHUen, l&uigsfhlami Zielgie. Frankrijk. en lerittnu. A I, k C Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijgbaar op Zaterdag avond te 7 uren. Prijs per kwartaal f 0,B&, franco per post ft.fi O, afzonderlijke nommers 5 Cents. Sneven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOOiSI. ?4RiaV De Advertentiën kosten van 1—5 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents; groote letters naar plaatsruimte. By inzending tot Zaterdag namiddag 1 uur, wordt voor de plaatsing in het eerstvolgend nommer ingestaan; ingezonden berichten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat de loting der in het vorige jaar in deze Gemeente voor de Militie ingeschrevenen zal geschieden op Dingsdag 10 February aanstaande, ten Raadhuize der gemeente Alkmaar. Zij worden mitsdien opgeroepen, om op dien dag, des voormiddags ten 10 ure, zich aldaar te bevinden, om te loten en opgave te doen van de reden van vrijstelling, die zij ter zake van de Militie vermeenen te moeten inbrengen. Indien zij vermeenen vrijstelling te kunnen erlangen we gens broederdienst of op grond van te zijn e e n i g e wettige zoon en geene halve broeders Ie hebben, moeten zij zich binnen drie dagen na de loting ter Secretarie vervoegenom de noodige opgave te doen en bovendien op Frijdag 27 Februarij e.k., des namiddags ten 6 urein het Raadhuis verschijnenvergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige ingezetenendie het vereischte getui genis kunnen afleggen en het aldaar opt.emaken getuigschrift onderteekenen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 20 Jan. 1874. De Secretaris NUHOUT van dek YEEN. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat ieder bevoegd is zich van de dienst bij het brand- wezen vrij te koopentegen betaling eener jaarlijksche con- tnbutie van f 3,v<5<5r en f 6,na de lotingten kan- tore van den gemeente-ontvanger. Burgemeester en Weth ouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 21 Jan. 1873. De Secretaris, NUHOUT VAN DEK YEEN. VERKIEZINGEN. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD van ALKMAAR, roept bij deze op de ingezetenen dezer gemeente, die elders in s Rijks directe belastingen zijn aangeslagen om vóór 15 Februarij ek. hunne aanslagbilletten van de Grondbelasting, dienst 1871 en van de Personele belasting, dienst, 1873/71, te vertoonen ter secretarie dezer gemeente,' ten einde ook voor dat bedrag op de kiezerslijsten alhier te worden gebragt,. De Foorzitter voornoemd, Alkmaar. 20 Am. 1871. A. MACLAINE PONT De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR heeft ter secretarie dier gemeente, gedurende dertig dagen, ter inzage_ van de belanghebbenden nedergelegd, eene opirave van uitkomsten bedoeld in de artikelen 15, 23 en 43°der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), betreffende de grondbelasting, waarvan, ter voldoening aan art. 15, 2« lid van gemelde wet, bij deze afkondiging geschiedt. - e Burgemeester voornoemd, o Feb. 1871. A. MACLAINE PONT. P 0~S T E li IJ E N. Het Stoomschip Koning der Nederlanden vertrekt den 21 February a.s. naar PADANG en BATAVIA; de daarmede te verzenden correspondentie moet den 20»»», uiterlijk 's avonds te 9 uren ter post bezorgd zijn. Verder wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat op den 19 Februari a.s. en verder van veertien tot veertien dagen eene rechtstreeksche verzending van brievenmalen over Brindisi en Penang aan het veld-postkantoor Atcliin geschiedt. De Directeur van het postkantoor te ilkmaar GOUWE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat ingevolge de door den Minister van Oorlog gegeven bevelen, op 10 Februarij e.k., des middags ten 12 ure, in het openbaar zal worden aanbesteed de levering van zes hon derd remontpaarden en wel door de hoofdadministratie van: het 1» regement hussaren te Leiden van 100 stuks 2e »n Venlo 80 u "3® Haarlem u 80 u 4» su Zutphen u 80 regement veldartillerie u Utrecht 160 rijdende e u Amersfoort u 100 n Een exemplaar der voorwaarden, waarbij weder de bepaling is opgenomen dat 1/3 der te leveren paarden van inland- schen oorsprong moet zijnligt aan de provinciale griffie ter visie van belanghebbenden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 2 Febr. 1873. De Secretaris, JNUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden de na volgende circulaire van den minister van binnenlandsche zaken luidende De stand van de longziekte onder het rundvee is in Hol land en Utrecht, vroeger brandpunten dier ziekte, zeer gun- stig; m de overige provinciën komt zij uiet of zelden meer voor, behalve in Friesland, waar zy in de laatste wekén eene belangrijke uitbreiding heeft bekomen. Deze staat van zaken was voorzien. De ontdekking dat Holland en Utrecht telkens besmet werden door Eriesck vee, waaraan op het oogenblik van het vervoer of op de markt, nog geene teekenen der ziekte te bespeuren waren, heeft geleid tot de vaststelling van het Koninklijk besluit van 3 October 1873 (Staatsblad No. 135) waarbij onder anderen uitvoer van rundvee uit aangewezen besmette kringen ver boden is. Het gevolg van dit verbod doet zich thans reeds gevoelen in sterke vermindering avn het aantal ziektegevallen in Holland en Utrecht, die hoofdzakelijk in de kringen voorkomenwaarop boven vermeld besluit is toegepast en m belangrijke toename der ziektegevallen in de stallen in Friesland, ook daar voornamelijk in de besmet verklaarde kringen, maar toch ook herhaaldelijk daarbuiten. Tot ongerustheid behoeft deze toestand geen aanleiding te geven. Met volharding zullen de maatregelendie elders met zoo gunstigen uitslag aangewend zijnook in Friesland bij voortduring worden toegepast. Een tweede dist,rict.s-vee- arts is in die provincie tijdelijk aangesteldal het in de besmette kringen door de opzigters opgeschreven vee wordt wekelijks onderzocht, zoodat het ontstaan der ziekte spoedig ontdekt, wordt en de onteigening spoedig plaats heeft. loch blijft friesland een gevaarlijk brandpunt van besmet ting voor de overige provinciën, indien de veehouders Friesch vee aankoopen. Konden zij gedurende een half jaar wel licht korter of langer, naar gelang van den loop dien de ziekte daar verder nemen zal zieh onthouden van den aankoop van 1 riesch veedan zouden zij niet alleen voor zich zeiven het gevaar van belangrijke verliezen door de longziekte afwenden, maar ook medewerken tot de veiligheid van den rijken Nederlandschen veestapel. AI geschiedt de aankoop buiten de kringen, waaruit de uitvoer verboden is, geeft dit toeh geene zekerheid daHiet, aangekochte vee met reeds de kiemen der ziekte bij zich draagt. Herhaaldelijk toch komen buiten die kringen °,eval- v°or onder vee dat waarschijnlijk in de weide besmet is geworden Volstrekte onthouding tot aankoop van Friesch vee, zoo dit eemgzins mogelijk is, behoort dus aan alle vee houders buiten Friesland met den meesten aandrang te worden aangeraden. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 7ebr. 1871. Secretaris, De Bondsraad heeft besloten, dat de nederlandsclie halve- guldenstukken en de oostenrijksche en hongaarsche kwart- guldenstukken aan de openbare staatskassen niet in betaling zullen worden aangenomen. Bij de plaats gehad hebbende 29 herstemmingen voor den Rijksdag zijn verkozen: 1 particularism 2 ultramontanen, 2 sociaal-democraten; de overigen behooren tot de het Rijk welgezindemeerendeels liberale fraetiën. De Nordd. Allgem. Zeitung verklaart, dat de Rijks-regee- nng zich niet wil mengen in de zaken van naburige landen, en geenszins tegen de vrijheid van drukpers gekant, is; maar dat zij, in het belang des vredesdoor geen andere mid delen dan vriendschappelijk overleg, den wensek doet gelden, dat de naburige Statenwat betreft hunne wereldlijke aan gelegenhedenniet aan de priesterheerschappij dienstbaar worden. Pruisen. Den 24 heeft in het Huis der Afgevaardigden de heer Loe de regeering geïnterpelleerd over net aan de landsambteuaren gegeven officieel verbod van aan dé Mainzer Cathoheken-Vereeniging deel te nemen. De minister van bmn. zaken verklaarde, dat de regeering tot, dien maatregel was overgegaan omdat zij het doel dier Vereeni°"ing als vijandig tegen den Staat beschouwdeten bewijze waarvan hij eenige artikelen der statuten voorlas. Den 28 is de begrooting voor binnenl. zaken afgehandeld en het daarop voorkomende bedrag van 4;)000 th. voor de geheime policiehetwelk de lieereu Richter en Windthorst weder gelegenheid aanbood om over het zoogenaamde Wel- fenfonds t,e spreken, met 220 tegen 151 st,. toegestaan. Den 29 is de post van 16000 th. op de begrooting van eeredienst uitgetrokken voor den bisschop Reinkens, na een levendig debat,, met overgroote meerderheid aangenomen. De budjet-commissie heeft aangedrongen op de spoedige indiening van voorstellen tot oprichting van nieuwe of ver- i betering der bestaande gebouwen van de berlijnsche univer- siteit, met name ten behoeve der bibliotheek. De rechtbank te Posen heelt den aartsbisschop Ledochowski aangemaand om de door hem nog verschuldigde geldboeten ten bedrage van 9500 th., te betalen. Toen hij daaraan niet' voldeed, is hem den 1 Febr. aangezegd, zieh den volgenden dag in hechtenis te begeven, maar lijj heeft zich in den vroe gen morgen van den 8 door den directeur van policie Staudy in hechtenis doen nemen waarop hij per spoortrein naar de gevangenis te Ostrowo is overgebracht. De ^berlijnsche en de provinciale couranten spreken allen hare tevredenheid uit over den uitslag der 2 te Londen ge houden meetings van protestanten en de daaruit gebleken stam- en geestverwantschap van bet vrije engelscbe volk De Germania is gemachtigd mede te deélen dat de nun- eiussen aan de verschillende Hoven kennis hebben gegeven van een circulaire van kardinaal Antonelliwaarin de "door de Kolmsche Zeitung medegedeelde constitutie betreffende de verkiezing van een Paus voor een verdicht stuk wordt ver klaard. De echte Bul betreffende die zaak zou in i860 zijn uitgevaardigd, ter verzekering van de vrijheid van het con clave tegenover de italiaansche regeering. De Osseroatore Romano noemt het bericht nopens die uitvaardiging volkomen onjuist. Saksen. 2 Staatkundige Vereenigingen te Leipzig, welker leden tot verschillende kerkgenootschappen behooren, hebben een telegram van dankbetuiging aan de te Londen gehouden meetings gezonden en daarin verklaard, dat deze bijeenkom sten aan Duitschland eene belangrijke zedelijke ondersteuning in zijnen strijd tegen het ultramontanisme verleenden. De bekende democratische eandilaat dr. Johann Jacobg is bij de herstemming te Leipzig tot lid van den Rijksdag ge kozen. Baden. Op het budjet is een supplementair crediet ge bracht van 8500 gulden voor „de kerkelhke behoeften der oud-catholieken," en wel op verzoek van den'bisscliop Reinkens. Bij de Kamer is een wetsontwerp ingediend tot bekrach- ^er overeenkomsten met het gemeentebestuur van Ant- werpen en de Compagnie Immobiliere de Relgigue (dr. Strous- berg) betreffende den herbouw der Scheldekaden waarvoor een eerste crediet van 2 miljoen geopend wordt en den afstand der militaire gebouwen en gronden, 90 bunders groot aan genoemde compagnie voor 14 miljoen. De overeenkomst van 1869, tusschen den Staat en dr. Slrousberg aangegaan is hierdoor vervallen. De minister van binn. zaken beeft een crediet van 900000 fr. aangevraagd ten behoeve der stad Spa moetende dienen tot verbetering der badinrichtingen en van' de renbaan verfraaiing van den omtrek enz. De minister van justitie heeft, een wetsontwerp ingediend, waarbij de preventieve gevangenschap ophoudt regel te zijn en slechts m ernstige en buitengewone omstandigheden veroorloofd wordt, op een van maand tot maand door de raadkamer, na liet hooren van den beschuldigde en zijnen raadsman met alg. st. te vernieuwen bevelschrift. In alle gevallen, waarin de beschuldigde m vrijheid kan worden gesteld, kan ook het stellen van borgtocht worden bevolen. Na zijn eerste verhoor mag de beschuldigde zoo vaak hij het verlangt met zijnen raadsman in overleg treden. c?e ,v'aaln®c')e lettterkundige Antoine Bergmann, inzonder heid bekend door zijne Rhijnlandsclie Novellenadvocaat en voorzitter der liberale kiezersvereeniging te Lier, is overleden. De gemeenteraad van Charleroi heeft met alg. st. een re glement op de begraafplaatsen aangenomen, waarbij bepaald wordt, dat de lijken zonder aanzien van kerkgenootschap naast elkander, naar volgorde van het tijdstip van overlijden zullen worden ter aarde besteld, op de uitzonderingen na, die ten gevolge van het bezitten van een eigen graf voor komen. Te Court-St.-Etienne is een dergelijk reglement vastgesteld. Uver bet reglement op de begraafplaats van Cheneewaarop afscheidingen zijn bepaald hoewel er in die gemeente slechts één kerkgenootschap bestaat, heeft de Kamer i5 dagen geredetwist. Aan de Daily Telegraph was uit Berlijn gemeld, dat de duitsche regeering haren gezant te Brussel heeft opgedragen dc aandacht der belgische te vestigen op den toonder ultra- montaansehe belgische dagbladen, en te doen uitkomen, j welke plichten aan Belgie door zijne onzijdigheid zijn opge- legd. De duïtschc regeering zou de hoop te kennen hebben gegeven dat de belgische de aanhitsing der dagbladpers rnen betamelijke grenzen zou weten te beperken. Den 27 is m de Kamer van Vertegenwoordigers gevraagdof dit bericht, al dan niet met, de waarheid overeenkomstig was en de minister van bnitenl. zaken heeft daarop verklaard dat het onjuist en door Duitschland geene nota aan de re- geeung geiicht is. „Ik acht het echter voegde hij er bij in het belang van ons land dienstig de door mijn voorganger aan de pers gerichte uitnoodigingom zieh op gematigde en onpartijdige wijze uittelatente vernieuwer., ik doe dit geheel uit eigene beweging, alleen gehoor ge vende aan liet besef der heuschheiddie wij jegens bevriende mogendheden behooren aan den dag te leggen en aan den wensch om de heugelijke betrekkingen, die zij met Belgie onderhoudenbevestigd te zien." Deze mededeeling is met gejuich ontvangen. De rechtbank te Parijs heeft den 21 den heer Fornerod, directeur der Maatschappij van het Zwitsersche Grondcrediet wegens frauduleuze handelingen, o. a. het opmaken van val- sche balansen, veroordeeld tot, 8 jaren gevangenisstraf en 2000 tr. boete. Een ander schuldige, de voortvluchtige Caperon, werd ter zcifcler zake tot 5 jaren en 3000 fr. veroordeeld Prins Napoleon heeft den 19 een brief gericht aan een democratisch blad van de Beneden-Charente, la Folonté Na- I tiona e, naar aanleiding van 2 artikelen van dat blad, waarin verklaard werd dat de handwerksstand zijne hoop op hem j vestigt, en hij, tegenover het gedrochtelijk bondgenootschap i tusschen de legitimistische, orleanistisclie en bonapartistische partijen bij de stemming over de motie-rfe Rerdrel op 12 Jan tiitgetioodigd werd, zich openlijk van de imperialisten in de Nat,. Vergadering los te scheuren. Hij antwoordt, dat hy door zijne denkbeelden en gevoelens steeds tot de demo- cratie behoord heeft, dat er buiten de democratie niets groots en duurzaams in Frankrijk kan gevestigd worden, en dat vertrouwenorde en welvaart zullen terugkeeren, zoodra de ïegeermg hare bestrijding der democratie laat varen. Wel verre van eerzuchtige plannen te koesteren, wenscht hij met alle welgezinden te arbeiden aan de vestiging van vrije en democratische instellingen. Over dit schrijven heeft de prins eene kettige woordenwisseling gehad met, den Afge vaardigde 6alloni d Istnana het bekend worden waarvan al de bonaparhsten hun naamkaartje hij dien Afgevaardigde hebben afgegeven. De hooge raad voor het onderwijs is uiteengegaan, na aan 12 harer leden opgedragen te hebben om, bijgestaan door eene gonvernementeele commissie van 40 leden", alle op de bijzondere en openbare scholen gebruikt wordende leer- en leesboeken te onderzoeken, ten einde dezulke te weren die met de zedelijkheid, de constitutie en de wetten in strijd zijn. De Gazette de Nimes maakt een brief openbaar van den Afgevaardigde Boyer, waarin deze, niet minder ruiterlijk dan vroeger de Gedeputeerde Larochette, de meening ontwikkelt, w rr^n, met ,aan ket 7jarig maiidaat van den maarschalk Mac Mahon gehouden is, en dat de Nat. Vm-gadering bij de behandeling der' constitutioneeie wetten den regeeringsvorm naar haar goedvinden kan inrichten. F Union en la Gazette de trance laten zich in denzelfden geest uit. La Presse, een orgaan van den minister de Broglie, ver- n 6 j"' u jhe' kabinet liet besluit beeft opgevat om voortaan alle dagbladen, die de prorogatie aanranden en hare legaliteit betwistenm rechten te vervolgen. Het blad verklaart, in zijne polemiek over het, 7jarig mandaat voortaan grootere gematigdheid in acht te zullen nemen, ten einde zijne be strijders niet in bedenkelijke ongelegenheden" te brengen. Op het tweede hal, den 27 op het Elysee gegeven, waren 80ÜU personen (2ü0ü meer dan de eerste keer; in de daar- voor te beperkte ruimte der 18 vertrekken van het paleis toegelaten. Het aantal aanvragen had 26000 beloopen Bij besluiten van den President is in 80 gemeenten o.a Nimes, Avignon, Limoges, Libourne, Perpignan, Epinal, Laon ooissons, b. Quentin, Vervins, Mirecourt en S. Dié, liet per soneel der maires en adjunct-maires vernieuwd. Te' Nimes, Quentm en S. Dié zijn de oude maires gehandhaafd Nationale Vergadering. Een der radicale Afgevaar digden heeft een amendement ingediend op de voordracht omtrent de door de regeermg met, den heer Rouher, als liqui- dateur der civiele lijst van het Keizerrijk, gesloten overeen komst,; daarbij wordt de teruggaaf gevraagd van 2 miljoen fr welke, naar de voorsteller beweert, den 1 Sept. 70 ais voor uitbetaling van het voor die maand verschuldigde T' der civiele ijst ter beschikking der Keizerin zijn gesteld fVan de rechterzijde is daartegen aangevoerd, dat bedoelde som niet uitbetaald is, maar dat de Septembermannen haar in de schatkist gevonden en gebruikt hebben. Den 24 is de voordracht omtrent het toezicht der hooge policie aangenomen. Daarna is de tweede beraadslaging be gonnen over het wetsvoorstel der lieeren Fresneau en Carron, betreffende de organisatie der godsdienstoefening bij het leger bepalende dat voor elk corps van 2000 man een aalmoezenier, en bij elk detachement van minder dan 2000 en meer dan 200 man een hulpaabnoezenier zal worden aangesteld (Groe pen dissidenten - van met minder dan 200 man hebben het recht op een eigen geestelijke). De heeren Jouin en Oscar de Lafayette dienden een tegenontwerp in waarbij voorgesteld werd, dat m vredestijd alleen in de kampen, forten en andere plaatsen, waar militairen vereenigd zijn en zich geene pries- ters oi godsdienstleeraars bevinden, aalmoezeniers zullen worden aangesteld. Door den minister van buit zaken werd eene voordracht ingediend tot bekrachtiging eener den- zeltden dag met den britschen ambassadeur gesloten over eenkomst, tot aanvulling van het op 23 Juli tusschen Frank- njV,0nJrnge and gesloten tractaat van handel en scheepvaart. Den 26 is liet contra-projeet der Afgevaardigden Jouin en de Lafayette met 318 tegen 261 st. verworpen, nadat de bisschop van Orleans dat der heeren Fresneau en Carron met warmte verdedigd had. Art. 1 van het laatste werd met 346 tegen 204 st. aangenomen. Op art. 5 werd met 3dytegen 157 st. verworpen een amendement van den genl. Guillemaut, bepalende, dat in de kazernen geen vertrek voor j "ouden van godsdienstoefeningen beschikbaar mocht wor den gesteld en dat in de kerken voor de troepen geene speciale zitplaatsen mochten gereserveerd worden Door den heer Gambetta en 7 andere radicale Afgevaardigden werd eene interpellatie aangevraagd over de circulaire van den minister de Broglie betreffende de wet op de maires. Over eenkomstig hun verlangen werd de tijd daarvoor na den afloop der discussie over de nog aanhangige nieuwe middelen voor 1874 vastgesteld. Den 27 is met 341 tegen 254 st. besloten tot de derde lezing der wet op het militaire aalmoezenierscbap, nadat het door den parijsehen Afgevaardigde André en verscheidene zijner medeleden voorgestelde amendement, om de protestant- sohe en Israëliet,ische militairen te ontheffen van dienstver richtingen bij openbare plechtigheden der r. c. eeredienst door den genl. Pélissier namens de commissie bestreden en verworpen was. Den 28 is met 409 tegen 42 st. goedgekeurd eene voor- oïooon °rm Souherhiell« eene schadeloosstelling van 4 i j toetekennenwegens geleden verliezen door het staken der expeditie in Mexico, terwijl hij ondernemer der transporten voor het fransehe leger aldaar was. Tot de toelating der tot Afgevaardigden verkozen radicale maires van JMarbonne en Carcassonne, de heeren Bonnel en Marcou, werd beslóten na eene scherpe discussie, vooral wat laatst genoemde betrof, die wel 10 veroordeelingen wegens pers- misdnjven, de laatste van 6 maanden gevangenisstraf en 3000 tr. boete, ten zijnen laste had, maar wiens verkiezing regel matig geschied was en die zijn gedrag als maire van Car cassonnewaar hij het uitroepen der Commune belet bad, krachtig verdedigde. Den 29 is het supplementaire verdrag van handel en scheep vaart met Engeland zonder discussie goedgekeurd. De Kamer besloot, om het voorstel van den genl. Loysel, strekkende om voortaan het budjet van oorlog ook door eene militaire com- missie te doen onderzoeken, niet in overweging te nemen. 9 er gelegenheid van het huwelijk van prins Alfred zijn den 23 te Londen in de abdij van Westminster en in de russische kapel plechtige godsdienstoefeningen gehouden, heeft de munster van buit. zaken een gala-dmer gegeven en waren s avonds in verscheidene der hoofdstraten illuminatiën ont stoken Te Liverpool heeft de mayor 1300 armen onthaald, hetwelk hy den volgenden dag op nieuw deed, en de oor logschepen te bpithead losten saluutschoten en waren met vlaggen getooid en 's avonds verlicht. Het Leicester-Square te Londen, dat, door den daartoe verplichten eigenaar niet behoorlijk onderhouden werd en sedert 30 jaren, tot algemeene ergernis, eene wildernis was, is thans gekocht door zekeren heer A. Grant, die het in een met pnëelen, beelden en fonteinen versierden tuin herschep pen en het vrij van lasten aan de stad overdragen zal. Den 27 is de expres-trein van Edinburg naar Londen tusschen Edmburg en Glasgow op een mijn-trein geloopeu waardoor 14 passagiersde stoker en een beambte om het leven zijn gekomen. De minister Forster heeft in zijne toespraak tot de kiezers te Bradford verklaarddat noch oneenigheid in den boezem van het ministerie, noch slechte tijdingen uit Africa tot de 1 arlements-ont,binding hebben geleid maar de in verschil lende stedendoor de verkiezingen van conservatieven ge leden nederlagenwelke de ministers begonnen te vervelen en tot een beroep op de natie deden besluiten. In de reeds vermelde toespraak van den minister Gladstone tot de kiezers van Greenwich heeft deze doen uitkomen, dat het tractaat mei, Nederland over Sumatra en de Goudkust, door den heer Disraëli „eene dood van dwaasheid en van zeldzaam geëvenaarde oiwetepdheid" genoemdis opgesteld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1874 | | pagina 1